Skip to content

XPERT SYSTEMS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-07 11:16:21
JSON

Tax Registration Number: L51511023L
Administrators: Renald Gova
Scope: Import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, impianteve e pajisjeve termosanitare, pajisje kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesorë të tjerë të lidhura me to. Import, eskport i të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, brenda dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen dhe materialet termosanitare si dhe çdo material tjetër që përdoret për qëllime ndërtimi. Prodhimi, përpunimi, montimi i impianteve termosanitare, instalimi e mirëmbajtja e tyre. Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë i pajisjeve industriale, elektrike, elektroshtëpiake, artikujve të mobilerisë etj. Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione, mjete bujqësore, e pjesë këmbimi të tyre. Ushtrim aktiviteteve reklamuese e publikimeve me qëllim reklamimi. Pjesëmarrje dhe organizimi i ekspozitave, panaireve dhe aktiviteteve të ngjashme brenda dhe jashtë vendit. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Transport kombëtar e ndërkombëtar. Blerje, shitje, të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Qirramarrje, qiradhënie dhe leasingut, pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, mallrave dhe produkteve për realizimin e qëllimit kryesor të shoqërisë. Të fitojë, direkt apo indirekt interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj. Shërbime informatike dhe telefonike. Shpërndarje interneti. Krijim dhe mirëmbajtje faqesh interneti. Krijim dhe shpërndarje programe kompjuterike. Konsulencë teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje dhe tregtim i sistemeve të fonisë, sistemeve të alarmit, sistemeve të alarmit kundra zjarrit, sistemeve të kamerave të survejimit dhe vëzhgimit CCTV, sistemeve të akses kontrollit, sistemeve të biletarive elektronike, sisteme aparaturash mjekësore, sisteme UPS, stabilizatorë, gjeneratorë, radio ndërlidhje, sistemeve me fibër optike etj. Ndërtim linjash elektrike mbitokësore, ajrore, nëntokësore, kabllore për energjinë elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike të larta e të mesme, Projektim dhe zbatim të Hec-ve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve të ashensorëve të ndryshëm.
Other Trade Names: XPERT SYSTEMS
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09.03.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Child Company: INFORMATION BUSINESS SYSTEMS -IBS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61820057C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, rruga "Mihal Duri", nr. 3, kati i III, me administrator Darin Gezdari, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.09.2019).
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, rruga "Mihal Duri" , nr. 3, kati i III

Address:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mihal Duri, Nr. 7

Email address:
info@xpertsystems.al

Telephone:
042333444, 042333555, 0688011707

Website:
www.xpertsystems.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Akti i themelimit
Kontrate date 14.07.2016
Kontrate date 18.10.2017
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 4 530 818,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 575 168,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:19 770 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:7 994 738,00
Worked By : A.Lala