Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 642, datë 02.10.2019, dhe VKM nr. 157, datw 19.02.2020, i pasurisë shtetërore “Ish-ndërmarrje metalike “Tirana” (Reparti i orëve), prona nr.19, me numër pasurie 7/649, me sipërfaqe të përgjithshme 4894.10 m2, nga të cilat sipërfaqe ndërtimore 2497.04 m2, dhe sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr.1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

MTSC (Ish MULTISCREEN)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-03-09 10:13:56
JSON

Tax Registration Number: L51817008H
Administrators: Vilma Theodhos
Scope: Veprimtaria e shoqërisë është: Aktivitet në fushën e transmetimeve radio-televizive. Prodhimi, transmetimi dhe ritransmetimi i programeve dhe prodhimeve të ndryshme audio-vizuale. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me rregullat e dispozitat në fuqi. Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj në bazë të autorizimeve dhe/ose lejeve përkatëse të lëshuara nga organet kompetente të fushës.
Other Trade Names: MTSC; REPORT TV
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.06.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 27 256 938,00
Shares: 1
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 02.10.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 642, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MTSC” SHPK si qiramarrës për pasurinë shtetërore “Ish-ndërmarrje metalike ‘Tirana’” (Reparti i orëve), prona nr. 19, me numër pasurie 7/649, me sipërfaqe të përgjithshme 4021.50 m², nga të cilat sipërfaqe ndërtimore 1624.44 m2 , dhe sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.

II. Më datë 19.02.2020, me anë të vendimit nr. 157, u miratua një shtesë në kontratën e qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, miratuar me vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 642, datë 02.10.2019, “Për dhënien e miratimit për lidhjen e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MTSC” sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë shtetërore “ish-Ndërmarrje Metalike “Tirana” (Reparti i Orëve), prona me nr. 19, me numër pasurie 7/649, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrimi të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë”, për sipërfaqen 872.6 m 2 në godinën nr. 1, kati i dytë, brenda sipërfaqes së pronës.
“Në objektin e kontratës, në sipërfaqen totale e truallit prej 4021. 50 m2 ,nga të cilat sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, dhe sipërfaqe ndërtimore 1624.44 m2, shtohet sipërfaqja ndërtimore prej 872.6 m2, e cila është kati i dytë nga toka i objektit nr. 1 dhe sipërfaqja ndërtimore bëhet 2497.04 m2, në pronën e dhënë me qira me kontratë me tarifën simbolike 1 euro, zona kadastrale 8220, në përgjegjësi administrim të Ndërmarrjes Industriale nr. 1, Tiranë, sipas genplanit dhe dokumentit të ZVRP-së Tiranë. Sipërfaqja e përgjithshme e pronës të marrë me qira bëhet 4894.10 m2 prej nga sipërfaqe totale e truallit 4021.50 m2, nga të cilat sipërfaqe funksionale 2397.06 m2, dhe sipërfaqe ndërtimore 2497.04 m2, sipas genplanit bashkëlidhur kësaj anekskontrate.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia bashkiake nr 2, rruga Niko Pushkin, prapa stadiumit Qemal Stafa, pranë liqenit artificial, kati përdhe

Email address:
vtheodhosi@yahoo.ca

Telephone:
042280170

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2020
Akti I themelimit
Kontrate shit-blerje kuotash 28.04.2017
Vendimi per miratimin e zmadhimit te kapitalit 28.02.2018
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Financial Documents: Bilanci Kontabel 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Bilanci kontabel 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
VKM Nr. 642, datë 02.10.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
VKM Nr. 157, datë 19.02.2020 per miratimin e nje shtese ne kontrates se qirase me tarifen 1 euro, te datës 02.10.2019
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 258 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 845 386,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 2 935 871,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 144 218,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:139 175 505,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:114 868 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:116 037 788,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:28 785 598,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala