Skip to content

HIPPO STUDENTI (Ish COOP - STUDENTI)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-11-23 15:57:29
JSON

Tax Registration Number: L52202041D
Administrators: Meland Qirko
Scope: Shitje me pakicë dhe shumicë artikuj të ndryshëm ushqimore e industriale, etj.
Other Trade Names: HIPPO Markets
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.10.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 4
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Legal Cases: I. Më datë 16.09.2016, me anë të Urdhrit Nr. 0509-16 Regj. Nr.18987 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 9045 Prot., datë 31.10.2016, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "COOP - STUDENTI" sh.p.k me Nipt-L52202041D.

II. Më datë 08.11.2016, me anë të Urdhrit Nr. 0509-16 Regj. Nr. 21986 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 9598 Prot., datë 11.11.2016, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "COOP - STUDENTI" sh.p.k me Nipt-L52202041D, vendosur me anë të shkresës Nr. 18987 Prot., datë 16.09.2016.

III. Më datë 17.02.2017, me anë të Urdhrit Nr. 1127 Regj. Nr. 232/5 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 2476 Prot., datë 17.02.2017, lëshuar nga Shoqëria "ENFORCEMENT GROUP " sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "COOP - STUDENTI" sh.p.k me Nipt-L52202041D. Aktivet do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit. Objekti i sekuestros është shlyerja e detyrimit ndaj shoqërisë “ABC Group” shpk.

IV. Më datë 21.02.2017, me anë të Urdhërit Nr. 3868 Prot., Nr. 500 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori COOP - STUDENTI sh.p.k me NUIS( NIPT)- L52202041D me qëllim mostjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 13.03.2017, me anë të Urdhrit Nr. 232/9 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Enforcement Group" shpk, për heqjen e masës së sekuestros nga aksionet e palës debitore "Coop Studenti" shpk me NUIS (NIPT) L52202041D.

VI. Më datë 13.03.2016, me anë të Urdhrit Nr. 232/9 Prot., Nr.1127 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ENFORCEMENT GROUP” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqërisë COOP - STUDENTI sh.p.k., me NUIS (NIPT) - L52202041D.

VII. Më datë 10.03.2017, me anë të Urdherit Nr. 3957 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori COOP - STUDENTI sh.p.k., me NUIS (NIPT) – L52202041D.

VIII. Më datë 15.03.2017, me anë të Urdhërit Nr. 3962 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori COOP - STUDENTI sh.p.k me NUIS( NIPT)- L52202041D me qëllim mostjetërsimin dhe /ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

IX. Më datë 20.03.2017, me anë të Urdhërit Nr. 3988 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 4120, datë 21.03.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “AEF Bailiff Service” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori COOP - STUDENTI sh.p.k me NUIS( NIPT)- L52202041D.

X. Më datë 24.07.2017, me anë të Urdhrit Nr. 500 Regj, Nr. 4708 Prot, protokolluar ne QKB me Nr. 11473 Prot datë 26.07.2017, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “AEF Bailiff Service”shpk, u urdhërua rivendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori “COOP Studenti”shpk me Nipt L52202041D ( HIPPO STUDENTI) me qëllim mostjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

XI. Më datë 25.08.2017, me anë të Urdhërit Nr.4979 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 12619 Prot., datë 29.08.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"AEF BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aktivet e palës shoqëria "COOP Studenti" Shpk me NIPT L52202041D.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Artan Lenja", Kompleksi Rezidencial Magnet, Pallati Cassiopea, Tiranë" (vetëm për shërbime postare).

Email address:
financa@hippo.al

Telephone:
0692027043

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.11.2019
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 28.12.2015
Kontrate shitje kuotash 21.02.2015
Kontrate dhurimi kuotash 11.03.2017
Kontrate dhurimi kuote 09.01.2019
Urdher per venien e sekuestros konservative 16.09.2016
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 08.11.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 17.02.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 21.02.2017
Urdher per rivenien e sekuestros konservative 24.07.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 25.08.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -1 265 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 333 506,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -3 544 102,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 41 491,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:98 728 860,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:68 298 187,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:53 832 742,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:9 512 646,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala