Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 118, datë 13.03.2019, i pasurisë nr.109, me emërtim “SHA Riparim Artilerie”, e përbërë nga disa sipërfaqe, truall funksional dhe objekte, me vendndodhje në Brar, Tiranë, me sipërfaqe të përgjithshme 43 169 (dyzet e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) m2, me afat 20 (njëzet) vjet (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

Fondacioni "Fundjavë Ndryshe"
Last change(based on the assembly site ) made on: 2020-02-09 09:52:55
JSON

Tax Registration Number: L61315453U
Administrators: Arbër Hajdari
Scope: Sipas të dhënave të marra nga https://ffn.al/, “Fundjavë Ndryshe” është nisma më sociale e bamirësisë në Shqipëri, e cila synon të përmirësojë shoqërinë, duke ndihmuar njerëzit në nevojë të dalin nga varfëria dhe duke udhëhequr të rinjtë drejt realizimit të veprave të mira. “Fundjavë Ndryshe” është themeluar më 27 tetor 2015 nga Arbër Hajdari, i cili është vetëm 24 vjeç, studion drejtësi dhe konsiderohet si një model për të rinjtë shqipëtarë. “Fundjavë Ndryshe” është tashmë një histori suksesi në vendin tonë.
“Fundjavë Ndryshe” ushtron veprimtarinë e saj në gjashtë qarqet më të varfra të Shqipërisë, duke vizituar familjet në nevojë, verifikuar problemet e tyre dhe regjistruar rastet dhe nevojat përkatëse.
Deri tani ka nënshkruar marrëveshje me spitalet më të mëdha në Shqipëri, kompani të mëdha, shkolla, studio ligjore dhe biznese, për t’ju siguruar familjeve në nevojë ndihmën mjekësore falas, ka ndërtuar shtëpi të reja ose rindërtuar shtëpitë aktuale, duke ndikuar për edukimin e fëmijëve të tyre përmes bursave, u kemi ofruar konsulencë ligjore falas si dhe ndërmjetësim me bizneset për punësimin e tyre. Fusha e veprimtarinë shtrihet në pesë fusha të rëndësishme të shoqërisë: arsim, shëndetësi, drejtësi, strehim dhe punësim.

Në fushën e arsimit, “Fundjavë Ndryshe” ka organizuar trajnime edukative për fëmijët në nevojë. Janë shpërndarë bursa për studentë të shkëlqyer që vijnë nga familjet e varfra dhe janë realizuar disa ekspozita pikture për fëmijët e talentuar. Çdo shtator është organizuar një fushatë, “Dhuro një çantë shkolle”. “Fundjavë Ndryshe” gjithashtu kujdeset për gjendjen emocionale të fëmijëve duke organizuar aktivitete argëtuese për ta.

Fusha shëndetësore është më e ndjeshme. Ka shumë njerëz në nevojë në Shqipëri që janë të sëmurë dhe kurrë nuk janë vizituar nga një mjek në jetën e tyre. Ne plotësojmë formularët për çdo familje dhe i lidhim me shërbimin që u nevojitet, duke ju dhënë mundësinë të realizojnë operacione të kushtueshme ose blerjen e barnave të nevojshme.

Drejtësia. Mungesa e informacionit është burim i shumë abuzimeve me njerëzit në nevojë. Institucionet, kompanitë, bizneset dhe njerëzit e tjerë abuzojnë me njerëzit në nevojë për shkak të mungesës së informacionit për atë që ata meritojnë dhe çfarë kanë nevojë. Ata punojnë pa sigurime shoqërore, nuk marrin ndihmën ekonomike dhe kanë shumë probleme me dokumentet e shtëpive të tyre. Shumë vullnetarë që kanë studiuar drejtësi, ofrojnë këshillimin e tyre ligjor falas. Deri tani kanë arritur të zgjidhim shumë probleme, por ka gjithashtu shumë punë për të bërë.

Strehimi është një nga veprimtaritë më të rëndësishme të “Fundjavë Ndryshe”. Për pothuajse tre vjet, janë ndërtuar dhe restauruar 118 shtëpi për familjet në nevojë.

Zgjidhja më e shpejtë për ti nxjerrë këta njerëz nga varfëria është punësimi. Fondacioni është duke bashkëpunuar me biznese të ndryshme në Shqipëri, për t'i lidhur ata me njerëzit në nevojë dhe për t'u siguruar një punë, në mënyrë që ata të jenë në gjendje të ushqejnë familjet e tyre.
Legal Form: Organizata JoFitimprurëse
Foundation Year: 24.10.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Arbër Hajdari, Emina Cunmulaj, Ermal Mamaqi, Saimir Kodra, Saimir Kristo, Agim Baci, Florjan Binaj, Flori Karaj
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 13.03.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 118, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe Fondacionit “Fundjavë Ndryshe” si qiramarrës për pasurinë nr. 109, me emërtim “SHA Riparim Artilerie”, e përbërë nga disa sipërfaqe, truall funksional dhe objekte, me vendndodhje në Brar, Tiranë, me sipërfaqe të përgjithshme 43 169 (dyzet e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) m2 , me afat 20 (njëzet) vjet.
Changes
Additions: Fundjave Ndryshe është rregjistruar në SHBA si FN Foundation. FN Foundation INC 501c3.
Të dhënat të marra nga nga faqja zyrtare e fondacionit Fundjave Ndryshe: https://ffn.al/ dhe AMSHC: http://www.amshc.gov.al/web/ojf/Qarku-Tirane.htm
Organizata ka qarkulluar 5 milionë euro (Sipas të dhënave të marra nga https://ffn.al/)
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Dibrës, Kompleksi Halili, Tiranë

Address:
1) Tiranë, Rruga Ali Bakiu, Sheshi Shqiponja 38, Tel. +355 68 80 899 99
2) Durrës, përballë Ndërtesës së Tatimeve/Financave, Tel. +355 69 80 899 99
3) Pogradec, Parku Fan Noli, Bulevardi Europa, nr. 2, Tel. +355 68 80 899 99
4) Vlorë, Rruga Transballkanike, Tel. +355 68 80 899 99
5) Elbasan, Bulevardi Qemal Stafa, Rruga “Dyli Haxhire”, Tel. +355 68 80 899 99
6) Dibër, Rruga Nazmi Rushiti, Tel. +355 68 80 899 99

Email address:
fundjavendryshe@gmail.com

Telephone:
00355 68 808 9999

Website:
https://ffn.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Misioni I Fondacionit Fundjave Ndryshe
Bordi Drejtues
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Financial Documents: VKM Nr. 118, datë 13.03.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Financial Information
Worked By : A.Lala