Skip to content

EPDC ( Europartners Development Consulting )
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-06-30 15:01:12
JSON

Tax Registration Number: L61926006R
Administrators: Jolanda Trebicka
Scope: Konsulence juridike, ekonomike, financiare, per zhvillimini biznesi dhe investimi, me persona juridike vendas dhe te huaj. Ndermjetesim, menaxhim, konsulence per lidhjen e marreveshjeve midis institucioneve shteterore, personave juridike vendas dhe te huaj, shteterore dhe private per financim, hartim dhe zbatimin e projekteve ne fushen e investimeve, te industrise, turizmit, infrastruktures, telekomunikacionit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, sportit, arkologjise, hidroteknikes, ndertimit hidrocentrale dhe Hartimi i studimeve, projekteve, zbatimi i tyre, ne fushen e ndertimeve civile, industriale, turistike, telekomunikacionit, Aeroportit, energjitikes, mjedisit, bujqesise, shendetesise, arsimit, kultures, sportit, arkeologjise, ndertimeve civile, ndertimi rrugesh, kanalesh, ura, ujesjelles, kanalizimeve, impjante vaditese, vepra arti te cdo lloji, hidrocentrale dhe termocentrale, rikonstruksioni i godinave dhe objekteve te cdo lloji te rendesise ekonimike e sociale. Aktivitetet e permendura do te kryhen ne sektorin publik, shteteror dhe privat, ne administrimin e sektorit shteteror dhe ne sektorin privat. Shoqeria, me vendim te Ortakut, sipas dispozitave te statutit dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, mundet gjithashtu te marre direkt ose indirekt interesa ose pjesmarrje, perfshi edhe ato aksionare, ne shoqeri dhe ndermarrje ne Shqiperi ose vende te tjera jashte saj, te cilat kane ohjekt te ngjashem, te njejte ose qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se shoqerise.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 30.06.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tirane njesia bashkiake nr.5, rruga "Ismail Qemali", pallati 2K, nr. 25

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information