Skip to content

HANKE KONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-09-16 09:07:20
JSON

Tax Registration Number: L81312011N
Administrators: Harilla Trifoni
Scope: Punime germimi ne toke, ndertime civile industrial. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile industriale, veshje fasadash. Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nentokesore, ura vepra arti, diga dhe tunele hidrike. Ujesjellesa, gazesjellesa, vajesjellsa, vepra kullimi dhe vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndertimi impjanteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per .nenstacionet /kabinat e trasformatorve linja tensioni mesem dhe shperndarjen e energjise. Punime inxhinjerike per mjedisin. Punime per prishjen e ndertimeve impjante hidro sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre impjante ngritese dhe trasportues (ashensore, shkalle levizese transportues). Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to rifiniture me matreriale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjale rrugore dhe jo ndricuese, harriera dhe mbrojtje rrugore. Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike cihe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbi shtresa speciale, punime mbi shina dhe tranversa. Impjante teknologjike termike dhe te kondicionimit, impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj. Pastrimi i ujrave detare dhe lumore, impinate te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmes per infrastructure, shpime gjeologo inxhinjerike, puse shpime te tjera. Prodhimin per perdorimin e shitjen e materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve. Tregtim me shumice e pakice dhe import - eksport te artikujve te ndryshem ushqimore dhe industriale.Transport mallrash. Hapje pike servisi per automjete. Tregtia me pakice e karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Tregtim me pakice dhe shumice, import, eksport te materialeve Elektrike, Hidraulike dhe Ndertimi, bujqesore dhe blektorale, veshembathje dhe konfeksione.Trasport udhetaresh me mjete komunikacioni ajror, detar, tokesor dhe celja e zyrave te angjesive turistike dhe shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte vendit me te gjitha llojet e mjeteve. Hapje bar resorant, hotele, motele si dhe te angjesive per shitblertje dhenie me qera te pasurive te paluajtshme, agjensi komisjonere, angjensi trasporti.Organizimi i sherbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale per gjuhe te huaja ,kompjuter dhe sekretari,shitje kancelarie.
Other Trade Names: HANKE KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.01.2018
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e ''Durrësit'', Pallati Nr.192, Shkalla 2, Apartamenti 9, Kati 1

Telephone:
0696598251

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 16.09.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents: Pasqyra e Te Ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 36 794,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:352 741,00
Worked By : L.Kanani