Skip to content

T.I.A APPAREL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-02-14 09:58:46
JSON

Tax Registration Number: M01323020O
Administrators: MASSIMO MICHELI
Scope: 1.Prodhim Fason i konfeksioneve dhe të gjithave proceseve që lidhen me to për llogari të palëve të treta duke përfshirë import-eksport me qëllim përpunim të përkohshëm ose të përhershëm brenda territorit të Republikës së Shqipërisë; Shpërndarja totale ose pjesore e proceseve të perpunimit tek nënkontraktorë; 2.Prodhim konfeksione, përpunim e shërbime të ndryshme në fushën e industrise tekstile. 3.Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. 4.Ndërmjetësim në fushën e tregtisë dhe financiare. 5.Konsulencë dhe shërbime për biznesin, duke përfshirë hulumtimi konsulence etj 6.Import - Eksport të mallrave ushqimore dhe joushqimore. 7.Tregtimi me shumicë dhe pakicë i makinerive të ndryshme për prodhimin dhe prerjen e konfekesioneve, këpucëve, veshmabthjeve, pjesë këmbimi të ndryshme dhe aksesorë të ndryshëm për makineritë dhe prodhimin e konfeskioneve/këpucëve etj. 8.Pjesëmarrje në kompani të tjera të cdo lloj sektori. 9.Rregjistrimi dhe Marrja dhe menaxhimi i patentave të çdo lloji 10.Prodhim industrial dhe artizanal, përpunim dhe shitje me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve të pjekjes, pasta të thata, të freskëta dhe produkte gastronomie, të thata, të mbushura dhe të përpunuara, ëmbëlsira, biskota dhe lloje të tjera të pastave, pica etj. 11.Prodhimi i produkteve të majasë, të ngrira dhe të freskëta. 12.Furnizimin për vete dhe për të tretë të produkteve të gatshme dhe gjysëm të gatshme, të freskëta, të paketuara ose të ngrira, gjithashtu edhe për përpunimin e mëvonshem industrial ose artizanal. 13.Përpunimi i produkteve ushqimore në përgjithësi për vete dhe për të tretë. 14.Shitja me pakicë dhe me shumicë i të gjitha produkteve ushqimore në përgjithësi, të freskëta dhe të paketuara. 15.Shitja e pijeve alkoolike dhe jo-alkoolike. 16 Hapja e dyqaneve për shitjen e produkteve ushqimore të veta ose të të tretëve, mbledhja e ushqimeve dhe pijeve, prodhimi dhe shitja edhe me shumicë, për lloje të ndryshme të rosticerisë, gastronomisë dhe të ngjashme, bare snack, tavernë, piceri, mensë etj. 17.Të marrë pjesë në interesa dhe aksione të shoqërive tregtare direkt dhe indirekt, deri në kufirin ku këto pjesëmarrje influencojnë në objektin e veprimtarisë së shoqërisë ose dalin kunder legjislacionit të Republikës së Shqipërisë. 18.Gjithashtu për të arritur qëllimin e objektit të veprimtarisë shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet për pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione industriale, financiare dhe tregtare, të lidhura drejtpeërdrejtë ose jo me të tilla aktivitete, të marrë financime të cdo lloji dhe të lerë garanci të cdo lloji, për detyrime të veta dhe për detyrime të të treteve, brenda të gjitha detyrimeve ligjore në Republikën e Shqipërisë. 19.Import-Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë, shpërndarja për vete ose për të tretë për fruta, produktet bimore (fruta, perime, etj) dhe ushqimet në përgjithësi, të freskëta, të thata, të paketuara, të ngrira ose të përgatitura; 20.Import -eksport të bicikletave dhe akesorëve të ndryshëm të tyre. 21.Tregtimi për llogari vetjake ose për të tretë të ambalazhit dhe materialeve për paketimin dhe ruajtjen e produkteve të lartpërmendura. 22.Të marrë pjesë në tendera dhe koncesione, për vete dhe për të tretë, për uniforma të ndryshme,veshmbathje,këpucë etj. 23.Import-Eksport, tregti me shumicë dhe pakicë e të gjitha produkteve, pajisjeve dhe shërbimeve për ndërtime civile dhe industriale, si: pjesët e drurit, pajisje për kopshte, parkete, pajisje elektrike, kondicionerë, elektroshtëpiake, pajisje për mobilime të brendshme dhe të jashtme, makineritë dhe pajisjet e nevojshme për to. 24.Call Centre, kryerjen e shërbimeve me anë të telefonatave dhe me anë të telemarketing etj. Import-eksport, si dhe cdo aktivitet tjetër që lidhet me objektin e mësipërm, kryerjen e shërbimeve përkatese në lidhje me to. 25.Import - Eksport, shitja me pakicë dhe shumicë e produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesorëve të të gjitha llojeve. Celja dhe administrimi i pikave të tregtimit me pakicë të produkteve tekstile, veshjeve dhe aksesorëve të të gjitha llojeve nen frachising apo nen marken/at e saj. 26.Hoteleri dhe aktivitete në fushën e veprimtarisë turistike si agjensi turistike, akomodim të turistëve etj. Transport mallrash e udhetarësh. 27.Cdo aktivitet tjetër të lidhur me aktivitetin kryesor.
Other Trade Names: T.I.A APPAREL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 21.01.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali
Initial Capital: 1 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga ''Siri Kodra'', Nr.8, Zona Kadastrale 8340, Nr.Pasurie 5/266+1-N2

Email address:
isatis_max@yahoo.it

Telephone:
0698314030

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 14.02.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit dhe Statuti I Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani