Skip to content

NVISION AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-20 15:49:30
JSON

Tax Registration Number: M02319013N
Administrators: Fatjon Jonuzi
Scope: Ne fushen e shitblerjeve te pasurive te patundshme. Shitje, blerje, dhenie me qera te pasurive te patundshme. Ne fushen e medias. Ne fushen e sherbimeve mediatike, ne fushen e mediave elektronike dhe te shkruar, prodhim e publikim reklamash, tregtim pajisjesh per nevojat e mediave elektronike,veprimtari ne fushen e medias se shkruar dhe audiovizive, perfshire shtypin e shkruar dhe stacionet radiofonike e televizive, aktivitete marketingu, promocioni, reklamimi etj pa kufizim. Kinematografia ne pergjithesi,p rodhimi i filmave, filma me metrazh te shkurter e te gjate, dokumentare, spote etj. Ne fushen e ndertimit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: ndertimin e ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, ujrave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike, si dhe çdo ndertim tjeter i cili ne perfundim perben send te paluajtshem sipas nenit 72 te Kodit Civil per shkak te trupezimit ne menyre te qendrueshme e te vazhdueshme me token ose ndertesen ku eshte vendosur. Ne fushen e minierave shoqeria do te kryeje: Studimin, zbatimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te minierave me karakter shfrytezimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndertimin dhe shfrytezimin e minierave publike dhe private per te tera llojet e mineraleve, shfrytezimin e burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale, nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara, ne fushen e turizmit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezimin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hotelerise, fshate turistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ne fushen e transportit, shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde pub like dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Shoqeria gjithashtu do te kryeje dhe duke mos u kufizuar vetem ne, aktivitetet e meposhtme. Ngarkim dhe shkarkim te anijeve. Pritje dhe levrim te ngarkesave nga dhe per ne anije. Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim, dhe levrim i ngarkesave nga dhe neper anije. Sipermarrje dhe realizimi i çfaredolloj aktiviteti te ligjshem lidhur dhe ne sherbim te ngarkimit dhe shkarkimit te anijeve ne çdo vend ankorim, ne porte. Sipermarrje, pergatitje dhe realizim i proçesit te ngarkimit dhe te shkarkimit te konteniereve, te mjeteve te tjera transportuese, te anijeve, ne interes dhe per llogari te pronarit te anijes, pergjithesisht te mjetit transportues, ne interes dhe per llogari te pronarit te ngarkeses dhe/ose te porositesit te automjeteve/ trenit, anijes apo porositesve te tjere te ligjshem. Sipermarrje dhe realizim i ndermjetesimit dhe transportit, ngarkimit dhe shkarkimit te mallrave me tren e automjete ne interes dhe per llogari te shoqerise dhe te porositesve, persona te trete. Ngarkim dhe shkarkim i trenave. Pritje dhe levrim i ngarkesave nga dhe per ne stacionet e destinuara. Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim dhe levrim i ngarkesave nga dhe per transport hekurudhor dhe tokesor. Sipermarrje dhe realizimi i puneve te ndermjetesimit, agjencise dhe transportit ne interes te vete shoqerise ose te paleve te trete porositese. Ne fushen e mjedisit shoqeria do te kryeje: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te mbrojtjes dhe ose permiresimit si dhe rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknoLogjike si dhe mbetje te çdo lloji tjeter, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave si dhe cdo veprimtari qe ka rendesi per shoqerine. Ne fushen e prodhimit.
Other Trade Names: INVISION AL
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 16.11.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 200,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga" Dervish Hima", pallati nr.8, kati 3, ap.5, me zone kadastrale 8160, me nr.pasurie 6/348+1-2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 20.11.2020
Statuti I Shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : L.Kanani