Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 298

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALBA"

J92227004L
(Import dhe eksport përpunim, paketim dhe shitje me shumicë dhe pakicë vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, aksesorë etj. eksport import, përpunimin, paketimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë ta)

Tiranë 26612480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albametal 

L43402201R
(Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake,)

Durrës 128572666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A R B E R I A SH.A.

J62903522G
(Ndërtime, rikonstruksione, projektime të të gjitha fushave dhe llojeve, veprimtari industriale tregtare, investime, veprimtari eksport-import. Veprimtari ndërtimore rruge ura, vepra arti, ndërtime industri)

Fier 1703371 ALL

F.K ELBASANI SH.A 

K42528205S
(Veprimtari sportive, shitje blerje lojtaresh,etj.)

Elbasan -19893227 ALL

ALBTURIST-VLORE.

K36813207V
(Aktivitet turistik, shërbime hotelerie dhe shërbime ushqimi social.)

Vlorë 237403 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROSIG SHA

K41926801W
()

Tiranë 85044639 ALL

ELVA 2001 SH A

K12809402J
(Import eksport-transport, tregtim me shumicë i naftës bruto, gazit natyror, gazit të lëngshëm, i nënprodukteve të përpunuara të naftës si benzine, mazut, bitum, koks nafte, squfur, vajra lubrifikant e)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

EUROPETROL Durrës ALBANIA

K24010212N
(Përpunimi, transporti dhe tregtimi me shumicë i naftës bruto dhe i nënprodukteve të saj. Krijimin, shfrytëzimin e depove të karburanteve të zotëruara tërësisht ose të marra me kontrate nga Shoqëria)

Tiranë 115767481 ALL

INSIG SH.A

L71325019D
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jo-Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligji)

Tiranë ALL

SERJANI ER

L23230401A
(Import-Eksport, transport, tregtim me shumicë e pakicë i vajrave lubrifikante, Filtra, Bateri. Tregtimi i gomave të automjeteve dhe pjese këmbimi të automjeteve të ndryshme.)

Fier 823880 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Raiffeisen INVEST

K51928001I
(Administrimi i fondeve të pensionit vullnetar nëpërmjet mbledhjes dhe investimit të fondeve të pensioneve në përputhje me dispozitat e ligjit Nr.10197 dt. 10.12. 2009 "Për fondet e pensionit vullnetar" )

Tiranë 323948703 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

TIRANA LEASING

K42319009K
(Ushtrim i qerasë financiare. Përfshirja dhe kryerja në Shqipëri dhe jashtë saj e të gjitha veprimtarive (transaksioneve) që janë të lejueshëm konform ligjeve përkatëse dhe rregulloreve të autoritet)

Tiranë 130178000 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka e Kreditit të Shqipërisë sh.a. 

K31608802W
(Të gjitha format e kredi dhënies, duke përfshirë edhe kredinë konsumatorë dhe kredinë hipotekare. Qiratë financiare. Të gjitha shërbimet e pagesave dhe të transferimit të parave, duke përfshirë ka)

Vlore Sarande 62601362 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka Credins sh.a. 

K31608801O
(Veprimtari bankare dhe financiare. Të gjitha format e kredi dhënies duke përfshirë edhe kredinë konsumatorë e kredinë hipotekare, faktoringu dhe financimin e transaksioneve financiare, qiranë financiare)

Lezhë, Shkodër, Vau Dejës, Fier Ballsh, Lushnje, Vlorë, Sarandë, Durrës, Fushë Krujë, Shijak, Kukës, Elbasan, Dibër Burrel, Peshkopi , tiranë, Kamëz, Prezë, Kavajë, Korcë, Pogradec, Berat Çorovodë, Gjirokastër 140607000 ALL

CREDINS INVEST

K52311009R
(Mbledhja dhe investimi i fondeve të pensioneve, në përputhje me dispozitat e ligjit nr.10197, date 10.12.2009: "Për fondet e pensionit vullnetar", akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, si dhe në )

Tiranë -12177027 ALL

Credins Leasing

K11717006G
(Të japë kredi. Të ofrojë shërbimin e pagesave dhe të arkëtimeve. Të ndërmjetësojë për transaksionet monetare (duke përfshirë dhe valutat). Të ofrojë garanci . Të shërbejë si agjente ose kësh)

Tiranë ALL

Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG 

L61516018B
(Kryerja e veprimtarisë së regjistruarit të titujve për të gjithë titujt e lejuar sipas ligjit për titujt dhe në përputhje me licencën e dhënë nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare. Shoqëria do t)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka Société Générale Albania sh.a. 

K41424801U
(a. Pranimi i depozitave monetare ose i fondeve të tjera të riparueshme nga publiku dhe përdorimi i tyre për dhënie kredie e vendosje në emër dhe për llogari të vet. b. Dhënie huash të të gjitha lloj)

Elbasan Librazhd, Fier, Lushnje, Divjake, Roskovec, Ballsh, Lezhe, Rreshen, Lac, Berat, Kucove, Elbasan, Gramsh, Gjirokaster Tepelene, Korce Bilisht, Pogradec, tirane, Kavaje, Diber Burrel, Shkoder Koplik, Vlore, Sarandë, Durrës, Fushe Kruje, Kruje 335850026 ALL

SOGELEASE ALBANIA

K92025003L
(Ushtrim i veprimtarisë së qirasë financiare, qiradhënia financiare e sendeve të luajtshme dhe pasurive të paluajtshme, duke përfshirë dhe financimin ose kredi dhënien në funksion të veprimtarisë së)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Banka Union sh.a. 

K51807801R
()

Tirane Kamez, Rrogozhine, Kavaje, Fier Divjake, Lushnje, Berat Polican, Korce Pogradec, Lezhe Lac, Durrës, Fushe-Kruje, Kukes, Vlore 441213000 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni