Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri Aksionare SH.A
Rezultate gjithsej: 266

Mbi 1000000 Fitim 2015

"ALBA"

J92227004L
(Import dhe eksport përpunim, paketim dhe shitje me shumicë dhe pakicë vajrash lubrifikante, aditiv, antrifiz, aksesorë etj. eksport import, përpunimin, paketimin, transportimin dhe tregtimin me shumicë ta)

Tiranë 26612480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Albametal 

L43402201R
(Prodhim, tregtim i çeliqeve të ndërtimit e profileve të tjera të hekurit, importimi dhe eksportimi me shumicë dhe pakicë i mallrave të ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektro - shtëpiake,)

Durrës 128572666 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

A R B E R I A SH.A.

J62903522G
(Ndërtime, rikonstruksione, projektime të të gjitha fushave dhe llojeve, veprimtari industriale tregtare, investime, veprimtari eksport-import. Veprimtari ndërtimore rruge ura, vepra arti, ndërtime industri)

Fier 1703371 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skenderbeu

J61811527M
(Prodhim, tregtim, pije alkoolike, verë, pije joalkoolike, import, eksport të prodhimeve të veta dhe atyre që mund të sigurohen nga bartësi, import, eksport lëndësh të para e ndihmëse dhe nënproduktev)

Durrës 18941480 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Korporata Elektroenergjitike Shqiptare (Sh.a KESH)

J61817005F
(Prodhimi, transformimi, shitjen dhe blerjen e çdo lloj energjie.)

Tiranë 1445992000 ALL

DINAMO SHA

J61819012V
(Prodhim, tregti makineri pajisje dhe eksport-import të prodhimeve. Import-eksport prodhim, tregti, makineri, pjesë këmbimi për fabrika prodhimi, uzina mekanike dhe metalurgjike, hidrocentrale, inerte materi)

Tiranë -16665414 ALL

UJESJELLES KANALIZIME Durrës Sh.a

J61819502V
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës)

Durrës -297534844 ALL

Prodhim Veshje Ushtarake 

J61904044J
(Prodhim të konfeksioneve për nevoja të ushtrisë dhe prodhime civile për brenda dhe jashtë vendit.)

Tiranë ALL

ALBCONTROL

J61908011H
(Shërbime të navigimit(lundrimit) ajror, të nevojshëm për të garantuar sigurinë, evidencën dhe rregullshmërinë e operimit të avionëve në hapësirën ajrore dhe në aerodromet civile të Shqipërisë)

Tiranë -66623354 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË

J62005002O
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsu)

Tiranë 626102000 ALL

INSTITUTI I SIGURIMEVE SH.A. 

J62006012D
(Veprimtari të sigurimeve për demet, sigurimeve të jetës si dhe veprimtarinë e ri sigurimeve.)

Tiranë -20848653 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BUKA 

J62013013A
(Shfrytëzimi i aseteve dhe pasurive të paluajtshme të shoqërisë; dhënia e tyre me qira në pale të tëra; përdorimi për nevoja të veta të depove, magazinave, ndërtesave, apo dhënia me qira e tyre pa)

Tiranë 7380757 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Ujesjellesi Berat-Kuçove

J62903166T
()

Berat 22325689 ALL

KOMBINATI ENERGJITIK

J62903209H
(Demolim asetesh dhe të ardhura nga qiraja.)

Elbasan -13363314 ALL

ELEKTRIKU ELBASAN

J62903295P
(Shpërndarja e energjisë elektrike.)

Elbasan ALL

REKOR - ALBANIA 

J62903736L
(Prodhimi, përpunimi, tregtimi i lëkurave brenda apo jashtë vendit territorit të Republikës Shqipërisë, për llogari të vet apo të të tretëve; Prodhimi dhe përpunimi i gomës dhe produkteve plastike )

Gjirokastër -1885730 ALL

UJESJELLES Gjirokastër QYTET Sh.a

J62903737T
(Furnizimi me ujë dhe mirëmbajtja kanalizimeve.)

Gjirokastër ALL

Ujesjelles Kanalizime Kavajë sh.a. 

J62903868I
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij.Mirëmbajtjen e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe / ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Tiranë -820688 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

NDERMARJA E UJESJELLSIT PATOS

J63208406B
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij, mirëmbajtja e sistemit (eve) të furnizimit me ujë të pijshëm, prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së )

Fier 201633151 ALL

Ujesjelles Kanalizime Fier sh.a. 

J63423411D
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se )

Fier -42917269 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni