Skip to content

KREYZA & DM

JSON

NIPT: J61826043Q
Administrator: David Ulqinaku
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë, import-eksport të artikujve te ndryshëm të mallrave ushqimore, industriale lëndë të para, artikuj të konsumit, hidrosanitare, detergjente elektro - shtëpiake, konfeksione farmaceutike, bime medicinale, plehra kimike, pesticide, kozmetike. Prodhim e tregtim te materialeve të ndërtimit, pjesë këmbimi për makina e automjete, pika servisi. Agjenci për shitblerje, qira te pasurive të tundshme dhe të patundshme, agjenci komisionarë. Hapje dyqane. Tregtim pije alkoolike e freskuese. Bar-Bufe. Restorant. Hoteleri si dhe në fushën e transportit të mallrave, import-eksport dhe të pasagjereve si brenda dhe jashtë vendit. Shërbime hoteleri turizëm, kreditime legale kambizmi dhe çdo lloj operacioni financiare, investime të ndryshme ose kapitale në fusha te ndryshme, tregti karburanti dhe nënprodukteve te naftës. Hapje të agjencive të ndryshme detare, ajrore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.01.1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 450 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 24.04.2015 Numri i ceshtjes: CN-021497-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit nr. 340 Dosje, datë 17.04.2015 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqeria “Shërbimi Përmbarimor AB” shpk drejtuar QKR-së, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit shoqëria “KREYEZA &DM” shpk, me NIPT J61826043Q, me qëllim shlyerjen e detyrimit ndaj palës kreditore shoqeria “EKOAM” shpk.
2. 06.12.2016 Numri i ceshtjes: CN-059293-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.03099 Prot, datë 24.11.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 10408 Prot., date 01.12.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FLASH", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales dorezenes David Ulqinaku ne subjektin "KRYEZA & DM" Shpk me NIPT J61826043Q. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e jone.
3. 01.02.2017 Numri i ceshtjes: CN-135820-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 12656 Prot. date 30.12.2016, leshuar nga Zyra Permbarimore Tiranë, per bllokimin e kuotave dhe aksioneve te regjistruara ne emer te debitoreve: shoqeria "Kryeza & Dm" sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61826043Q dhe vendosjen e sekuestros mbi kuotat dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i kuotave per shumen e detyrimit prej 555,470.58 leke.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Tufine

Adresa:
Tiranë, Makina tip Scania, Kamion me kapacitet ngarkimi 12.5 ton me targë TR 5484 H Tiranë Tiranë Tiranë Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga Ferit Xhajko, Pallati Nr. 9, Kati i pare. Tiranë Tiranë Tiranë Automjet me targë TR 4606 K

Telefoni:
0682020270 0684023450

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 61 542,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 048,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 69 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 42 743,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:20 178 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 3 149 741,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015