Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

EUROPEARL MANPOWER SERVICES

M11627008C
(Te ushtroje aktivitetin ne fushen e punesimit ne Republiken e Shqiperise dhe shtete shtete te tjera, duke rekrutuar punetore te huaj nga shtete te ndryshme te botes, per zanate te ndryshme, si ne hoteleri turizem, bar restorant, ndertim, sherbime te ndryshme ne familje, komplekse e palestra sportive, rrobaqepesi, si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme qe nuk bie ndesh me legjislacionin ne fuqi, si dhe duke punesuar shtetas shqiptare ne shtete te ndryshme sipas aftesive dhe cilesive te tyre profesionale. Konsulence e asistence te specializuar ne fushat e cituara me lart per problemet e punesimit. Per kryerjen e veprimtarise se saj, shoqeria mund te hape njesi sherbimi brenda dhe jashte vendit, duke bashkepunuar me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj.)

Tirane ALL

STAR CLOUD

M11627007R
(Ne fushën e import - exportit, Instalim servera dhe clouds, aktivitete shèrbimi per teknologjite e informacionit, Ndërtimi i sistemeve te energjisë se gjelber (hidroenergjia, energjia djellore, energjia e eres), pergatitja e sistemeve, importi i paisjeve. Tregtine e gureve të cmuar dhe bizhuterive, Agjensi imobiliare Ne fushen e dhënies me qira te pasurive te luajtshme dhe te paluajteshme, ne pergjithesi administrimin e tyre. Ndërmietësim financiar midis paleve tregetare, Konsulence në fushen e biznesit dhe turizmit, Ndermjetësim dhe organizim të grupeve dhe individëve nga vende të ndryshme, per turizëm në Shqiperi. Te gjitha aktivitetet do të zhvillohen brenda vendit, në Europe ose vende te tjera. Ne objektin social përfshihet zhvillimi i cfaredolloj aktiviteti tjetër të perafert, i lidhur. i domosdoshëm dhe i nevojshëm per zhvillimin e aktiviteteve 2 te mesiperme qofte ai i zhvilluar per vete dhe gjithashtu i zhvilluar dhe per llogari te te tretëve. Objekti social mund të zhvillohet në mënyrë direkte por edhe nëpermjet shoqerive te kontrolluara ose të lidhura qe zhvillojne aktivitet e renditura me siper. Ne menyre te rastësishme dhe ekskluzivisht per te arritur qellimet kryesore të shoqerise, ajo mund te punojë me pjesëmarrës ose te jetë bashkepunëtore ne shoqëri të tjera që kane objekt analog, te përafërt ose plotesuese të objektivave te saj.)

Tirane ALL

ICMNI PM Albania

M11626017T
(Klinike me aktivitet mjekesor me ane te sherbimit online, po ashtu edhe import-eksport produktesh bimore)

Tirane ALL

JADAAN

M11623027L
(Konsulenca ekonomike, biznesi, ligjore si dhe investime ne fushen imobiliare, dhenie me qera si dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme individe dhe persona juridik, konsulence ne fusha te ndryshme, rivleresim te pasurive te palujtshme dhe te lujtshme, si dhe çdo aktivitet tjeter te pashprehur persa i perket me siper. Dhenie makinash me qera, import eksport te cdo lloj materiali Industrial, makinave, pjeseve te kembimit, ndertimi, te paisjeve kompjuterike dhe elektronike, te makinerive te ndryshme per transport individual dhe publik, te produkteve ushqimore, bujqesore, industrial, tekstile, kozmetike etj . Projektimin dhe ndertimin e ndertesave per banim si dhe tregetimin e tyre. Projektimin dhe ndertimin e fabrikave tekstile dhe industriale. Hapja e Hoteleve dhe restoranteve, bar kafeve si dhe te cdo lloj aktiviteti qe ka lidhje me turizmin dhe sherben atij.)

Tirane ALL

MATO EL-D Dega Shqipëri

M11622036F
(2. Dega do te mbeshtese dhe mbroje interesat e Shoqerise ne Republiken e Shqiperise, duke kryer disa apo te gjitha llojet e aktiviteteve te Shqerise, duke perfshire, por jo kufizuar ne veprimtarite e meposhtme:Prodhimin e paisjeve dhe makinerive elektrike .Prodhimin, riparimin, restaurimin si dhe permiresimin e paisjeve elektrike te destinuara per shfrytezim .Prodhimin e linjave te transmetimit per te gjtha nivelet e tensionit .Ndertimin e nenstacioneve dhe paisjeve shperndarese per te gjitha nivelet e tensionit.Riparimin mirembajtjen si dhe montimin e paisjeve energjitike.Mirembajtjen riparimin dhe montimin e sistemeve shperndarese te telekomunikacionit, kabllove si dhe kanaleve te transmetimit te sinjaiit.Mirembajtjen, riparimin dhe montimin e tubacioneve, tubave te ujit si dhe nyjeve .Mbikqyrje (supervision) te punimeve te ndertimit. Punime ndertimi dhe ndertim autostradash.Mirembajtje rrugesh.Prodhim, transmetim, shperndarje dhe furnizim me energji elektrike.Shperndarje, furnizim dhe prodhim gazi apo bioenergji.Tregtim energjie.Transport lendesh te rrezikshme.Mirembajtje rrugesh.Prodhim dhe instalim te paisjeve matese, rregulluese dhe shperndarese te energjise si dhe atyre termike.Zhvillimin, projektimin, prodhimin dhe mirembajtjen e sistemeve te mbrojtjes nga zjarri apo shperthimet.Punime elektrike dhe mekanike per nafte, gaz, elektricitet si dhe progese industrial.Pergjithesisht gdo lloj aktiviteti qe ka lidhje direkte apo indirekte me keto lloj progesesh.)

Tirane ALL

UPWORK PRO

M11628004V
(Konsulence, keshillim, projekte SEO, shitja e bazes se te dhenave, shitja (lead), krijimi i bazes se te dhenave, ofertat e marketingut, marketing. Gjithashtu shoqeria do te zhvilloje aktivitete te tjeta ne lidhje me veprimtarine e sipër permendur te lejuar nga Legjislacioni Shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

MEIZY CONSTRUCTION

M11628503U
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durres ALL

Eagle Service

M11628025U
(Shoqeri sherbimi dhe tregtie, sherbime marketing. Ne fushen publicitare do te ofroje sherbime te reklamimit te produkteve dhe sherbimeve nga individe apo shoqeri tregtare, sherbim ne fushen e komunikimeve elektronike, dixhitale, grafike, temedias etj. Gjithashtu shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie tjeter qe eshte ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe qe siguron fitime dhe te ardhura te ligjshme brenda kufijve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi, si dhe mund te kryeje cdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria, me vendim te administratorit, mund te lidhe marreveshje tregtare apo bashkepunimi me shoqeri apo sipermarrje te tjera, si dhe te kryeje cdo veprim tregtar qe konsiderohet i nevojshem me qellim arritjen e objektit te veprimtarise se saj.)

Tirane ALL

MIGUEL

M16721205T
(Call-center. Tregti me shumice e pakice , import-eksport te artikujve te ndryshem industrial e ushqimore. Transport per vete dhe per te trete. Shoqeria mund te kryeje çfaredo lloj sherbimi qe paraqitet ne pajtueshmeri me objektin e saj dhe qe eshte lidhur me kete objekt, duke perjashtuar ato sherbime apo sherbime apo veprimtari qe do ta shkaktonin devijimin e saj nga karakteri plotesisht i percaktuar me ligje te veçanta)

Vlore ALL

3E-K CONSULTING

M11721013L
(Projektim, mbikqyrje dhe kolaudim ne fushen e ndertimeve dhe vleresim te pasurive te paluajtshme. Veprimtari ekspertize lidhur me ndikimin ne mjedis dhe auditim mjedisor. Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloj. Hartimi i akteve te ekspertizes per zjarret e rena. Sherbime te planifikimt urban. Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat.1 /eplanvendosje e objekteve te vecanta, kat. 2 / a, projektime dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj. Deri ne dy kate dhe kompletimin me instalimet e nevojshme per to, b- projektime dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore etj, dhe kompletimin e instalimeve te nevojshme per to; dProjektim peizazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekori etj.) e- projektim interieri, mobile, pajisjes, dizajn industrial. Ne fushen e ndertimit per zbatim: punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarmeje dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore etj, dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni, dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat. V, VI ndertime rruge kat. III, II, I, ndertim fusha aviacioni, veshje asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese) si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore, ndertime ujesjellesa dhe kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Pre betonarmeje dhe metalike, punime karpentjerie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinjerike dhe hidrogjeologjike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, nivelime topografike, punime topogjeodezike, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash. Nivelime topografike, punime topogjeodezike, punime siperfaqe te gjelberta parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensore etj.), nstalimi i impianteve te ngrohjes dhe ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjellese, naftesjellese, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemimit hidraulik cimentime, kanale dhe impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet dhe impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve. Prodhim, import-export beton, beton armeje dhe cdo nenproduktit te tij, interte etj. Organizimi i transportit te udhetareve dhe te mallrave me mjete te komunikacionit ajror, tokesor dhe detar, celja e zyrave te agjencive turistike dhe te shitjes se biletave per udhetime brenda dhe jashte vendit me te gjitha llojet e mjeteve, organizimin e sherbimeve, ndihme juridike, kurse profesionale per gjuhe te huaja, kompjuter dhe sekretari, shitje kancelari. Ne fushen e tregtise import - eksporti, me shumice dhe pakice, te mallrave industriale, ushqimore, bujqesor dhe blegtorale, veshmbathje,konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve te ndertimit, inerte, rere, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara dhe te paperpunuara, e bimeve medicinave, te lendeve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Ne fusha te tjera: hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te servisit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjencive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshem, agjencive per shitblerje, agjenci komisionere, agjenci transporti, transport te udhetareve dhe te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij. Vleresim i ndikimit ne mjedis dhe auditim mjedisor, grumbullim, transportim, ruajtje, magazinim, transferim te mbetjeve jo te rrezikshme urbane, ujrave te zeza, llumrave, mbetjet nga prishjet dhe ndertimet.)

Tirane ALL