Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

SPORT PROJECT COMPANY

M41309031J
(Objekti i shoqërisë është ofrimi i shërbimeve të drejtpërdrejta dhe/ose indirekte për klubet sportive profesionale ose amatore, me qëllim nxitjen, në përputhje me ligjet dhe rregulloret aktuale, të kontakteve me sportistët e rinj joprofesionistë. Në veçanti, kompania do të sigurojë identifikimin, monitorimin dhe vlerësimin e sportistit, edhe nëpërmjet organizimit të testeve dhe/ose eventeve sportive, në prani të klubeve sportive. Për këtë qëllim, kompania do të jetë në gjendje të ofrojë: * mbështetje logjistike dhe organizative për klubet sportive të përfshira; * veprimtarinë mbështetëse logjistike dhe organizative për sportistët dhe familjet e tyre. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të inkurajojë kontaktet, marrëveshjet dhe marrëdhëniet midis sportistëve dhe çdo partneri tregtar, si sponsorët, mediat masive, etj. Për të arritur qëllimin e korporatës, shoqëria, në përputhje të plotë me legjislacionin aktual, mund të kryejë çdo veprimtari të lidhur drejtpërdrejt me ato të parashikuara si qëllim korporativ në këtë nen dhe në veçanti të kryejë për këtë qëllim çdo pasuri të luajtshme, të paluajtshme, tregtare, industriale. dhe transaksion financiar, si dhe formimi i një konsorciumi, shoqërimi, marrja përsipër, bashkëinteresat dhe aksionet në shoqëri të tjera, shoqëri shqiptare dhe të huaja, shoqërimi dhe/ose vendosja e marrëveshjeve me institucione të tjera publike ose private, kishtare ose civile, si shqiptare. dhe të huaja, të cilat kanë objektiva të ngjashëm ose të përafërta me ato të shoqërisë dhe do të jenë në gjendje të japin garanci reale dhe/ose personale për detyrimet e veta dhe të palëve të treta, dhe në veçanti garancitë. Kompania gjithashtu do të jetë në gjendje të kryejë të gjitha operacionet tregtare, industriale, të pasurive të paluajtshme, letrave me vlerë dhe financiare: - në Shqipëri dhe jashtë saj - Hapja e llogarive rrjedhëse dhe kryerja e çdo operacion tjetër bankar, përfitimi i aksioneve dhe interesave në biznese dhe/ose kompani të tjera. Së fundi, kompania do të jetë në gjendje të marrë hua me institucione ose ente bankare, të japë hipoteka, të lëshojë garanci, të lërë peng asetet e saj dhe në çdo rast të ketë akses në kredi nga sistemi bankar për të aksesuar financimin publik të papagueshëm të subvencionuar, të sigurojë çdo garanci tjetër personale ose reale, pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme.)

Tirane ALL

S.D.N

M41309034K
(Importimin-Eksportimin dhe shitjen brenda vendit te lendes se pare ushqimore per kafshet, importimin-eksportimin dhe shitjen brenda vendit te produkteve bujqesore dhe blegtorale, aktivitete ne fushen e ndertimit, aktivitete turistike etj)

Tirane ALL

Wanderlust Albania

M46309003O
(Agjenci Turistike dhe Tour Operator, organizimin e udhetimeve turistike, biznese, turne, pushime, sherbime per udhetime tokesore, ajrore, detare, rrezervime dhe pergatitje biletash,sherbime dhe pronotime hotelesh brenda dhe jashte vendi,sherbime transporti brenda dhe jashte vendi me taksi, autobus, mikrobus, sherbime informacioni ne lidhje direkte ose indirekte me objektin e shoqerise si dhe me objekte te ngjashme me to, te cilat nuk ndalohen nga legjislacioni shqiptar. Dhenia e makinave dhe mjeteve motorike me qera brenda dhe jashte territorit Shqiptar.)

Shkoder ALL

M&M CARS

M43709202B
(Tregti dhe dhenie me qira te automjeteve. Sherbime ndermjetesimi.)

Kruje ALL

AdminXpert

M41309036D
(“Pastrimin, mirëmbajtjen dhe administrimin e ambjenteve të përbashkëta (në bashkëpronësi) në ndertesat e banimit, objekte civile etj. Shërbime mbikqyrje, administrimi, ndihmëse në fushën e parkimit me pagesë të mjeteve motorrike në objekte, ndërtesa civile, shërbime në fushën e ndërtimit, bashkëpunimi me subjektet e treta për ushtrim veprimtarie në shërbimet me pagesë, import eksport mallrash, pajisjesh të ndryshme që ndihmojnë në mbarëvajtjen e aktivitetit, Restorant, bar-bufe,lavazho, gomisteri.”)

Tirane ALL

EURO STANDART

M47509502V
(Instalime Elektrike dhe Hidraulike, projektim, furrnizim, vendosje, prodhim, tregtim etj. Punime ndertimi, instalime impiantesh te ndryshme, lyerje, patinimi, dyer, dritare, finitura, pllaka, mure etj. Dhenie konsulence ne fushen juridike, Avokati, Perfaqesim, Ndermjetsim etj. Dhenie konsulence ne fushen ekonomike, kontabilitet etj. Projektim, studim, hartim planesh topografike, konsulence ne zhvillim prone, ndjekje procedure dhe dokumentacioni etj. Tregeti me shumice dhe pakice te produkteve ushqimore dhe industriale, kozmetike etj. Hotel, Kampinxhe, Argetim per femije dhe te rritur, Bar, Restorant, Lavazh, Parkim, Autoservis dhe servis i makinerive te ndryshme, Tregeti elektroshtepiake dhe paisjeve elektronike, Import-Export te gjitha produkteve te lejuara nga legjislacioni, shitje blerje te Automjeteve dhe me qera, Peshkim zenie dhe tregtim peshku, aktivitete ne fushen e sigurise private, sherbim taksi, transport brenda dhe jasht vendit te udhetareve dhe mallrave, agjensi udhetimesh dhe turistike. Ndertim, Investim, Ndertimi i objekteve Civil dhe Industriale, Prodhim dhe Tregeti te materialeve te ndertimit, veprimtari ne fushen e Imobiliareve, marrja dhe dhenia me qira e pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. Prodhim, ambalazhim, tregetim, transport dhe shperndarje Uji natyral, pijeve freskuese dhe produkte ushqimore.Tregetim, import perpunim kafe dhe pije alkolike etj. Perpunim, import eksport i lendes drusore dhe tregtmi mobilje, hidrosanitare, pllaka, parkete dhe te gjitha materialeve te lejuara ne fushen e ndertimit. Grumbullim, tregtim i materialeve te ndryshme si hekur, alumin, bronx, baker (te gjitha llojet e skrapeve) Shitje te materialeve plastike. Punime ne hidrocentrale. Punime siperfaqesore te shfrytezimit, prodhimit te materialeve industrial ( zhavorre, gelqeror, ranor) te mineraleve jometalor, metaloreve, me karriere dhe me punime nentokesore. Import kafe, pije dhe produkte ushqimore, rritja dhe mbarshtrimi i kafsheve dhe ngritja e fermave, Agroturizem, Arkitekture dhe aktivitete Inxhinierike projektim dhe konsulence ne fushen e projektimit dhe zbatimit, trajnim dhe kurse ne fusha te ndryshme Hospitality, Turizem etj, dhe cdo lloj aktiviteti te lejuar nga ligji.)

Lezhe ALL

SARANDA NET

M41309037L
(Shoqëria do të ketë për objekt të veprimtarisë së saj kryerjen e çdo veprimtarie të lejuar nga ligji dhe/ose pjesëmarrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e krijuar në bazë të legjislacionit shqiptar dhe në veçanti: shërbime në fushën e komunikimeve elektronike si: Operator i rrjetit dhe shërbimeve për transmetim të dhënash/internet, IP TV, VoIP. Shërbime të linjave me qera. Aktiviteti i tregtimit me shumicë dhe pakicë dhe import-eksport të makinerive, paisjeve e veglave të fushës së telekomunikacionit. Importeksport për mallra të ndryshme për nevoja të ushtrimit të aktivitetit të shoqërisë. Ritransmetim media audiovizive bazuar në kabëll koaksial dhe/ose fibër optike. Ritransmetim media audiovizive nëpërmjet internetit. Ritransmetim media audiovizive nëpërmjet satelitit.)

Sarande ALL

DCB ADVISORS

M41309038T
(Sherbime te konsulences ne funksion te zhvillimit te kapaciteteve mbrojtese; Trajnim dhe konsulence ne sigurine publike dhe private; Sherbime te ndermjetesimit tregetar; Pjesemarrje ne tendera publike dhe private lidhur me ofrimin e sherbimeve te lart permendura; Cdo aktivitet tjeter qe lidhet direkt ose indrekt me aktivitetin e shogerise dhe qe i sherben permbushjes se objektivave te vete aktivitetit.)

Tirane ALL

Netsapiens Int (ish "Netsapient Int")

M41309039E
(Ne fushen e sherbimeve; Digital marketing. Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje cdo lloj veprimtarie apo transaksioni tjeter qe lidhet me pasuri te luajtshme e te paluajtshme, me kryerjen e veprimeve tregtare, industriale, bankare dhe/ose financiare te cfaredo lloji dhe natyre, te nevojshme ose te dobishme per arritjen dhe ose plotesimin e objektivit te Shoqerise, qe nuk ndryshon aktivitetin paresor te Shoqerise dhe nuk bie ne kundershtim me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tirane ALL

Siplex Outsourcing sh.p.k

M41309040I
(Objekti i shoqërisë përfshin çdo veprimtari të lejuar nga ligji ose pjesemrrjen në çdo veprimtari apo aktivitet të ligjshëm që mund të kryejë një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara e krijuar në bazë të legjislacionit Shqiptar. Më konkretisht por pa u kufizuar në to shoqëria ka për objekt :Promovimin e produkte per te trete. Promovimin e ofertave per te trete. Marketimin e faqeve web me ane te kanaleve te ndryshme te marketingut. Prezantimin e produkteve te kompanive te treta klienteve te rinj. 3- Si dhe çdo aktivitet shërbimi te parashikuara nga ligji.)

Tirane ALL