Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

O.G.N OIL

M26824001R
(Tregtim karburanti me pakicë)

Shkoder ALL

IMMOMATUTIS-LEO

M24224801U
(Shitblerje pasurish te patundshme, interior disaiwer, mirembajtje dhe sistemime, punime te brendshme, dhenie me qera dhe administrim banesash.)

Sarande ALL

MATEO ZVL

M29224301A
(Transport punonjesish. Punime dhe sherbime te ndryshme.)

Puke ALL

Kiraç Elektrik

M21824008R
(Importin, eksportin, tregtimin me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe sistemeve elektrike, sistemeve elektronike, sistemeve të telekomunikacionit. Tregtim me shumicë dhe pakicë të sistemeve IT, paneleve diellore, artikujve elektrike, pajisjeve industriale, etj. Tregtimin e artikujve elektroshtëpiake, elektronike, pajisjeve e sistemeve/impianteve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit),etj. Shërbime instalimi, integrimi dhe mirëmbajtje sistemesh elektrike, telekomunikacioni, IT, elektronike, etj. Instalime elektrike. Ndriçime për banesa, dyqane, hotele. Ndriçim për zyra dhe ambiente industriale. Ndriçim rrugor. Ndriçim për parqe, sheshe, lulishte. Produkte elektrike për vila, shtëpi, pallate/apartamente.Ndriçime, produkte elektrike për çfarëdolloj ambienti. Projektimin e sistemeve elektrike për objekte të ndryshme civile, industriale, apartamente, godina, etj. Shoqëria mund të kryejë edhe aktivitete të tjera shtesë, me qëllim përmbushjen e veprimtarisë së saj kryesore në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.)

Tirane ALL

AA Paper Packing

M23023202C
(Import, eksport. perpnuim, prodhim, magazinim, te produkreve te plastikes, letres dhe kartonit per amblazhim.)

Elbasan ALL

East Star

M21823003S
(Ndërmjetësimi i mallrave të çmuara (gurë të çmuar, diamante, vepra arti), tregti online/elektronike, agjenci ueb, konsulencë, marketing, ndërmjetësim, softuer projektimi, import eksport. Shërbimet e projektimit, fotografimit, shitjes dhe dhënies me qira të makinave, motorëve.)

Tirane ALL

Vila Sanja

M23023201R
(Bar-restorant, katering.)

Elbasan ALL

DOMAINE LA PRINCESSE

M28023501A
(Hotel , Restorant , Bar , Lounge . Prodhim dhe distribucion shitjesh me shumice dhe pakice te produkteve me perberje baze te Vajit te Ullirit. Import Eksport te Vajit te Ullirit , Cajrave , Recelrave , Mjaltit dhe produkteve Kozmetike , dhe te gjitha produkteve me baze perberje te Vajit te Ullirit)

Lezhe ALL

ALBI TRAVEL

M21823501J
(Ushtrimi i aktiviteteve në fushën e turizmit dhe të udhëtimeve e transportit turistik. Aktivitet në fushën e transportit: transport i pasagjerëve dhe mallrave si brenda dhe jashtë vendit për llogari të të tretëve. Makina me qera.)

Durres ALL

Ultra C.E.P

M21823001C
(Veprimtari te sherbimit postar ekspres. Kryerja e operacionit te transportimit te shpejte te dokumenteve courier, kolive dhe pakove, brenda Shqiperise dhe jashte saj, me cdo lloj mjeti tokesor, detar dhe ajror dhe kryrje sherbimesh te peraferta. Standartizimi dhe paketimi i objekteve te vegjel. Veprimtari transporti te cdo natyre dhe me cfaredo mjeti transporti. Krijim agjencish automjetesh dhe shoqerish transporti, ajrore, detare dhe te tjera te ngjashme me to, dhe dheniamarrje me qira dhe shfrytezim te automjeteve dhe anijeve, kryerje furnizimesh, zhdoganime mallrash. Perfaqesimi ne Shqiperi i shoqerive te huaja dhe shqiptare dhe i ndermarrjeve qe kane objekt te njejte apo te perafert dhe bashkepunimi me to ne cfaredolloj forme. Organizmi i ndermarrjeve tregtare, realizimi i studimeve per celje ekspozitash tregtare dhe reklamash ne pergjithesi. Shfrytezimi i ndermarrjeve hotelerie, turistike dhe atyre te udhetimit ne pergjithesi. Tregtim - riparime te mjeteve elektronike, printer smartphone etj, si dhe aksesoret e nevojshem. Sherbime zhvillimi Sofware, web si dhe aplikacione mobile. Ushtrimi i veprimtarise si agjensi doganore, sherbime doganore dhe magazinim doganor. Tranzitim mallrash nga te gjitha pikat kufitare te Shqiperise. Importi dhe eksporti i te gjitha llojeve te mallrave dhe tregtimi i tyre me shumice e pakice. Shoqeria mund te kryej gjithashtu cdo veprim tregtar, biznesi, industrial apo financiar me qellim arritjen e objektivave te aktivitetit tregtar te shoqerise si dhe cdo veprim dhe transaksion ne lidhje me pasuri te luajtshme e te paluajtshme te cilat jane te nevojshme ose te pershtatshme per arritjen e objektivave te shoqerise. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet qe lidhet direkt ose indirekt, rrjedhe apo ka te beje me objektivat e renditura me lart. Per te arritur qellimet e mesiperme, Shoqeria mund te ndermarre cdo lloj aktiviteti, qe mund te konsiderohet i dobishem apo i nevojshem ne menyre qe te arrihet dhe permbushet objekti i Shoqerise.)

Tirane ALL