Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

Annual profit over 5 000 000 Lekë

INFO-Telecom

K92402002P
(Ofrimin e sherbimeve dhe çdo aktivitet ne fushen e telekomunikacionit te percaktuara ne legjislacionin perkates shqiptare. Perfaqesimin e shoqerive te ndryshme te huaja ne territorin shqiptare. Perfshirja dhe ofrimi i perzgjedhjeve per tendera apo kompani me natyre telekomunikacioni, shkollime per te interesuarit me ose pa eksperience ne fushen e teknollogjise se avancuar. Aktivitete import eksporti te makinerive e pajisjeve te fushes se telekomunikacionit. Import-eksport per mallra te ndryshme etj. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime hidro, gaz natyror, qymyr si dhe nga burime alternative si parqet e eres, sistemet fotovoltaike, termocentralet, biomasat etj. Aktivitete ne blerjen, shitjen, qiradhenien e zyrave, ambienteve tregetare dhe/ose pasurive te tjera te paluajtshme. Çdo aktivitet tjeter te lejuar nga ligji.)

Tirane 216591796 ALL

AKasa 2023 Sh.p.k

M31917041E
(Objekti i veprimtaris së shoqërisë do të jetë në fushën e këmbimit valutor. Ushtrimin e veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe për llogari të subjektit financiar jo bank Ak Invest dhe Money Gram, Wester Union. Shoqëria mund të ushtroj gjithashtu dhe aktivitete të tjera plotësuese dhe ndihmëse në përputhje me legjislacionin në fuqi të konsideruara me përfitim dhe të dobishme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Sherbime financiare konsulenc. Rimbushje elektronike, Sherbime Shitje telefonash dhe artikuj te ndryshem industrial. Servis telefonash. Sherbime ne Oshe, Ukt, gjoba makinash, gjoba bashkie, taksa bashkie, albtelekom, lute credit, digicom,keste union bank, siguracione (Tpl, karton jeshil, shendet ne udhetim), union travel, digitalb, tring, vodafone, telekom, eagle, abcom.)

Tirane ALL

Rodon Group

M31914003A
(Kryerja e cdo veprimtarie apo aktiviteti tregtar te ligjshem ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Ne menyre me specifike, Shoqeria do te mund te kryeje çdo aktivitet te ligjshem tregtar import, eksporti, tregtia me shumice e pakice te mallrave, cdo aktivitet qe lidhet me çfaredolloj pasurie te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, duke perfshire por pa u kufizuar vetem ne blerjen, shitjen, transferimin, ndertimin, nen-kontraktimin, disponimin, posedimin, menaxhimin, marrjen apo dhenin me qira, leasing e pasurive te luajtshme dhe/ose te paluajtshme, dhenien e fitimin e çdo te drejte apo privilegji ne lidhje me keto pasuri. Gjithashtu shoqeria do te kryeje çdo lloj aktiviteti tjeter siç mund te konsiderohet i nevojshem apo i dobishem apo ndihmes ne permbushjen e qellimeve te mesiperme. Shoqeria mund te kryeje aktivitetit publikimi dhe reklamimi. Shoqeria mund te kryeje çdo operacion tregtar, operacione qe lidhen me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme dhe hipotekore qe lidhen me to, operacione financiare dhe kredimarrje, te jape garanci te treteve si edhe te bleje dhe shese ose marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si edhe te kete pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Shoqeria mund te hyje ne marreveshje partneriteti dhe bashkepunimi me pale te treta qofshin ente publike apo private, te marre pjesë në procedura të ndryshme konkurrimi në përputhje me legjislacionin ne fuqi. Gjithashtu Shoqeria mund te kryeje aktivitet ne fushen e turizmit, ne perputhje me percaktimet ligjore. Me ne pergjithesi, Shoqeria mund te kryej çdo aktivitet tjeter te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te shoqerise.)

Tirane ALL

ProfitApp Master AL

M31914006B
(Ndermjetesim per gjetjen e klienteve, instrumenta per besnikerine ndaj klienteve.)

Tirane ALL

K-M

M33114202H
(Servis automjetesh, ndertime, projektime, zbatim projektesh, prodhim material ndertimi, tregti me pakice i vajrave lubrifikante,shitje-blerje automjetesh,te pajisjeve e makinerive.Eksport-import e tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te mallrave industriale,ushqimore,ndertimore e bujqesore,te pjeseve te kembimit.Ne fushen e transportit per vete e te trete, te mallrave industriale,ndertimore,ushqimore e bujqesore.Transport te udhetareve e hapjen e agjensive turistike dhe udhetimesh.Ne fushen e ndertimit dhe zbatimit,projektim,prodhim i materialeve inerte.Tregtim te pjeseve te kembimit per automjete,tregtim me pakice e karburanteve dhe vajrave lubrifikante.Import-eksport,tregtim me shumice e pakice per vete dhe te trete te materialeve te ndertimit, pajisje elektroshtepiake, te cdo lloj malli te materialeve te ndryshme industriale, ushqimore te te gjitha llojeve,pajisjeve,veglave,instrumentave,makinerive,te mjeteve transportuese,ngritese transportuese te te gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve, tipeve, markave, si dhe te pjeseve te kembimit,gomave.SH.R.S.F per ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private dhe mbrojtjen e jetes se personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve te hapura dhe te mbyllura ne qytet. Sherbime ekspertize ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetim. Projektim, zbatim ne ndertim, rikonstruksione dhe 2 mirembajtje per objektet e prodhimit, transmetimit, sistemit te matjes dhe shperndarjes se energjiste ne rrjetat e TL, TM, dhe TU. Nenstacione elektrike, linja elektrike, hidrocentrale, centrale fotovoltaike dhe eloike. Sherbime shendetsore perpunonjesit e shoqerise. Sherbime te sigurise se punonjesve te shoqerise. Veprimtarite e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis (Auditim mjedisor ndikim ne mjedis). Menaxhimi i mbetjeve jo te rrezikshme (mbetje qe vijne nga pylltaria/sivikultura; beton; tjegulla; tjegulla dhe qeramika; perzierje te betonit; tullave, tjegullave, dhe qeramikes; dru; qelqe; plastike; perzierje bituminoze; baker; bronz; tunxh; alumin; plumb; zink; hekur dhe celik; kallaj; metale te perziera; kabllo te tjera; dhera dhe gure, balta; cakell; materiale izolimi; materiale ndertimi me gips; mbetje te perziera nga dertimi dhe te prishjes), grumbullim, transportim, ruajtje dhe rikuperim i mbetjeve te llojeve te ndryshme. Furnizim-vendosje te dritareve te d/aluminit. Ndertim ujesjellesi, ndertim rrjet kanalizimi, vepra kullimi, vaditje, rikonstruksion ujesjellesi, rikonstruksion rrjet kanalizimi, rehabilitim kanal ujites, rikonstruksion hidrovori, ndertime hidroteknike, punime hidrocentrale.)

Elbasan ALL

South Ice

M36914202O
(Prodhim dhe tregetim i akullit)

Himare ALL

FOFI

M33114401L
(Import-Export tregeti autovetura te reja dhe te perdorura,pjese kembimi per automjete, dhenie me qera e automjeteve te cdo lloji.Marrja e perfaqesise ne aktivitetin tregtar te automjeteve.Tabakino.)

Fier ALL

LOAN shpk

M31914022G
(Riparime ndertimi.)

Vore ALL

AUTOLAB

M31914023O
(Tregtim pjesesh kembimi, servis makinash.)

Tirane ALL

AA PARTNERS

M31913003S
(Aktivitete inxhnierike dhe konsulenca teknike te lidhura me to Te tjera punime te specializuara ndertimi.)

Tirane ALL