Skip to content

Statistics

0

Concessionary Company


0

Municipality's Contractors


0

Companies of State OwnershipSome companies in OpenCorporates.al

Annual profit over 5 000 000 Lekë

A.M.E.S Sh.p.k

K72328006L
(Punime ndertimi (hekurkthyes, elektrike, hidraulike, rifinitures etj).Ndertim apartamentesh civile.)

Tiranë 99239579 ALL

FIXI IMOBILIARE

M41724017P
(Ndermjetesim dhe kosulenc ne dhënien me qira të pasurive të paluajtshme në pronësi të kompanisë dhe nën qira të ndërtesave të palëve të treat. • krijimi, zbatimi dhe organizimi i takimeve, ekspozita, konferenca, ngjarje, mbremje dhe evente në përgjithësi, synon gjithashtu në promovimin, shpërndarjen dhe zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve të mësipërme, si dhe krijimin e grupeve të trajnimit, me qëllim për të kryer aktivitete informative dhe formacioni në një kuptim të gjerë; • Projektim dhe ndertim te verpave industriale dhe civile. • Projektimi dhe realizimi i impianteve elektrike civile, industriale dhe mjeteve detare, impiante paneleve diellore dhe prodhimit te energjise mea ne te eres. • Shitje, Blerje, Qiradhenie, Qiramarrje. Menaxhim Projektesh, Menaxhim Pronash te Paluajtshme. Organizim Eventesh, Trajnime Profesionale, Marketing Digjital, Perfaqesim Pronaresh, Perfaqesim Investitoresh • ImportEksport, tregtim me shumice e pakice i te gjitha llojeve te mallrave industriale, ushqimore, bujqesore, metale te hekurit dhe te tjerave, ari dhe argjendit duke perfshirë xhevairët dhe gurët e cmuar. • Prodhimi dhe tregtimi i materialeve te ndertimit. • Organizimi dhe realizimi i panaireve dhe ekspozitave për muzetë dhe çdo promovim eventual i nevojshem per importet-eksportet e produkteve tipike dhe lëndëve të para të çdo vendi të interesuar në projektet e tregtise dhe shqembimit te mallrave me vendet e tjer. • Prodhim dhe tregtim, artikuj te ndryshem industrial dhe ushqimor. • Import-Export dhe tregtim, artikuj te ndryshem konfensionesh, kerpi, lini, etj. te perfunduara dhe gjyusem te perfunduara. • Import-Export dhe tregtim, artikuj te fushes se kozmetikes & te estetikes; • Import-Export dhe tregtim, materiale plastike te llojeve dhe formave te ndryshme; • Blerje dhe tregtim, automjete Avioneve dhe anijeve te markave dhe tonazheve te ndryshme, te personalizuar per transportin e njerezve dhe mallrave per linja kombetare dhe nderkombetare per turizëme dhe per transporte mallrash. • Kompania mund të paraqitet dhe të marrë pjesë në ankandet e patundshmërive dhe të letrave me vlerë në të gjitha vendet e botës për të blerë pasuri të paluajtshme dhe mobilje që konsideroni të dobishme për qëllimin tuaj të biznesit. • Kompania mund të hapë kompani të tjera anembanë botës që janë pjesë e grupit të korporatave ku kompania e mësipërme dhe kompania mëmë. Shoqeria munde te bleje dhe te zoteroj aksionet dhe kuotat e kompanive te tjera. • Kompania mund të realizojë projekte të pasurive të paluajtshme me projekte për ndërtimin e aeroporteve, porteve tregtare dhe detare, porteve të anijeve, ndërtimit të anijeve, magazinimit, ndërtimit të rrugëve dhe autostradave, hidrocentraleve. • Sherbime konsulence, menaxhimi i portofoleve te klienteve, asistenze teknike, NOC dhe shvillim i softwere e APPS ne sektorin e telekomunikacionit. Tregetimi i trafikut telefonik per operatore kombetare e nderkombetare, telefonise fikse dhe celulare, ndermjetesim i interkoneksionit TDM e VOIP, sherbimi i projektimit dhe realizimit te interkoneksionit nepermjet rrjetit te vete dhe atyre nderkombetare Kompania gjithashtu mund të kryejnë të gjitha transaksionet tregtare dhe financiare dhe të zbatojë të gjitha nismat që lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke përfshirë të gjitha aktivitetet që lidhen me pronën e luajtshme dhe të paluajtshme • • Kompania gjithashtu mund të kryejnë të gjitha transaksionet tregtare dhe financiare dhe të zbatojë të gjitha nismat që lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke përfshirë të gjitha aktivitetet që lidhen me pronën e luajtshme dhe të paluajtshme.)

Tiranë ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

FISHTA ELECTRIC

L46603001A
(Instalime elektrike, projektimin, zbatimin dhe mirembajtje te rrjeteve e instalimeve elektrike, te tensionit te larte dhe te ulet, telefonike, televizive, radiofonike etj. Import eksport dhe tregtimin e materialeve dhe paisjeve elektrike dhe elektronike, ndertime civile dhe industriale.)

Shkoder 575340 ALL

Annual profit over 1 000 000 Lekë

EURO VILA

K91511003A
(Ndertim dhe rikonstruksione objektesh te ndryshme (pallate,rruge,ura) prodhim dhe tregtim inertesh dhe lende drusore. Import-Eksport dhe shitje mallrash te ndryshme, pjese kembimi, lende te para, industriale, makineri pajisje,te liçensuar nga organet e tjera kompetente ne rastet kur kerkohet. Prodhim dyer, dritare duralumini. Autoservis thurje rrjet teli.)

Tiranë 46384 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

AED COLOR.

K46423202U
(Tregeti import-eksport me shumice dhe pakice, bojra, llaqe, materiale ndertimi, vegla, makineri. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit për të tretë me automjetet e kompanisë. Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, mbikqyrje, kolaudim. Ndertime te ndryshme civile dhe industriale, sherbime te ndryshme ne ndertim nga te gjitha llojet. Sherbime ne ndertim, punime te armatures, karpenterise, ndertime civile, turistike, industriale, kanalizime, rruge, ura, tunele, ndertimin e cdo vepre inxhinierike, shembje komponenteve te ndertimit, instalime elektrike, elektronike, hidraulike te sistemeve te ngrohjes dhe te kondicionimit, izolime termike dhe akustike. Realizim punime hidroizolimi, rezina industriale, dekorative. Perforecime themeli e punime nentokesore. Izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat. Themele te vecanta. Ndertim rrugesh dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim.)

Vlore 16125630 ALL

EDISON ITALIA

L48423501M
(Prodhimi dhe shitja e veshjeve, ngjiteseve, fasadave, dhe ne pergjithesi çdo produkt tjeter te perdorshem per lidhjen, mbrojtjen, perfundimin e çdo strukture ndertimi, druri, hekuri, etj, ne perputhje me trendet dhe zhvillimet ne sektorin e ndertimit dhe te gjithe produktet kimike ose jo per ndertimin dhe industrine, si dhe zbatimin e tyre, tregetimin me shumice dhe pakice, kombetar dhe nderkombetar te materialeve te listuara me siper, materialet dhe pajisjet hardware dhe kopshtarise, si dhe marrje mandatesh agjensie dhe perfaqesie, me ose pa depozite, prodhimin dhe tregtimin me shumice dhe pakice, kombetare dhe nderkombetare makineri dhe software per krijimin e sistemeve tintometrike.)

Lezhë ALL

G2R STONE

L24306201L
(Tregtimi me pakice te artikujve ushqimor , industrial e bujqesor , materialeve te ndertimit inerteve, fruta perim. Bar Kafe, Hotel, Restorant. Transport te mall rave per vete dhe per te tretet. Perpunimi i mermereve dhe graniteve. Import - eksport dhe tregtim te mermerit dhe graniteve . Import te makinerive dhe paisjeve. Transport te mallrave per vete dhe te tretet.)

Tirane ALL

LO & GER

K63131802O
(Punime te ndryshme inxhinierike. Germime dheu me punime eventuale murature e beton-arme, prishje dhe punime toke te germuar.Prodhim materiale ndertimi, prodhim materiale inerte-gure, tulla-tjegulla-fajance, prodhim elemente betoni e beton-arme te zakonshm-pararendur-gure dekorative.Prodhim materiale me baze bitumisintetike.Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime civileindustriale-turistike-bujqesore deri ne 5 kate, mbi 5 kate, rikonstruksion, ndertim banese me skelet mbi 8 kate.Ndertime rrugore, punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge, ndertim mbi shtresa rrugore, ndertim autostrade-pista-aeroporte-helioporte.Ndertime hekurudhore, punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin eletrik dhe te sinjalizimit, ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 m, mbi 10 m-Eskada-ura metalike-te varura.Ndertim tunele rrugore-hekurudhore, ndertime detare, si:ndertime portuale-bakina-basene-pontile, punime thellimidrenimi.Ndertime hidraulike e hidroteknike si:ndertim ujesjelles-kanalizime-kanale e impiante vaditjeje, punime mbrojtjeje te sistemit hidraulik-çimentime etj.Ndertim impiante te trajtimit te ujit.Punime topogjeodezike, ndertim ujesjellesa e kanalizime.Veprimtari ne fushen e projektimit.Punime karpenterie.Impiante teknologjike dhe te vecanta.Punime restaurimi etj.)

Kavaje 184648 ALL

Annual profit over 5 000 000 Lekë

DERVISHI COMPANY

L41811006G
(Germim , transport dheu me mjete te Renda. Import - Eksport , te tregetimit, shperndarjes te mallerave te ndryshem , industriale , veshmbadhje et.Import Eksport , tregetim i mallrave industriale dhe ushqimore me shumice dhe pakice si dhe prodhimi i tyre ne vend.Tregetim pije, konfeksione,hidrosanitare,tregetim pllaka shtrimi te llojeve te ndryshme, hidraulike,fruta perime, bime medicionae etero vajore , pajisje elektrike, elektronike, eektroshtepijake kinkaleri zyre e shkollore makineri pjes kembimi per automjete , bateri goma etj. Krijimi i serviseve per automjetet, lavazhe , tregetim vajrash si dhe sherbim per te gjith llojet e makinave.Krijimi dhe hapja e agjensive turistike, agjensi informative etj. Transport i mallrave dhe pasagjereve brenda dhe jashte vendit. Punime me dhe, sistemime, tarracime terrenesh. Ndertime civile industriale turistike bujqesore etj. Deri ne tete kate dhe kompletim me instalimet e nevoj shme. Prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime rrugesh dhe aeroportesh.Ndertime hekurudhore.Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor.Ndertime detare.Ndertim digash rezervaresh. Ndertime hidroteknike.Vepra te vecanta dhe punime speciale.Punime restaurimi.Punime karpentiere. Punime montimi dhe teknologjike.Punimet e montimiit ne inpiantet e prodhimit dhe shperndarjes se energjise.Punime sherbimi te zakonshme te sistemit komuna dhe punime mirembajtje.Punime topogjeodezike.Ne fushen e permiresimeve . Zbatimin e punimeve.Ne fushen e mbareshtrimit te faunes e gjyetise sportive e turistike. Gjueti sportive e turistike.Ne fushen e pyllezimeve. Zbatimin e punimeve .Ne fushen e mbareshtrimit te flores spontane ,mjeksore e tanifere.Grumbulimin e bimeve. Ne fushen e mbrojtjes nga semundjet, demtuesit dhe zjarret. Import - eksporte te materialeve , mjeteve dhe elementeve te sinjalistikes dhe sigurise rrugore. Prodhim montim dhe shperndarja te materialeve dhe te elementeve te sinjalistikes dhe sigurise rrugore.Blerje Shitje, marrja e dhenja me qira e tereneve , ndertimeve , makinerive dhe paisjeve.Te lidhe aktmarreveshje me shoqeri te tjera te vendit dhe te huaj. Transport dherash dhe gure, transport mbetje inerte te dala nga prishjet e ndertimit, transport cakelli.)

Tirane 6703707 ALL

2XKE-Studio

L32204033U
(Projektim ne fushen e ndertimit, transporteve dhe telekomunikacionit, vleresim te pasurive te paluajtshme, ekspertize dhe asistence teknike. Per mbikëqyrje dhe kolaudim te punimeve te zbatimit.)

Tirane ALL