Skip to content


Aktualisht kemi 10635 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

MAKRA

M07611001P
(Aktivitet prodhues dhe tregtar në fusha të ndryshme të agrobiznesit. Ndërtimin, financimin, dhe menaxhimin e fermave bujqësore dhe blegtorale. Grumbullimin, prodhimin, dhe përpunimin e produkteve dhe nënprodukteve bujqësore, blegtorale dhe ushqimore. Shitje-blerjen, import-eksport, me shumicë dhe pakicë të produkteve dhe nënprodukteve bujqësore, blegtorale dhe ushqimore. Shitje-blerjen, import-eksport, me shumicë dhe pakicë të mjeteve dhe pajisjeve prodhuese, paketuese dhe ndihmëse të industrive bujqësore, blegtorale dhe agroushqimore. Shitje-blerjen, qiramarrjen dhe qiradhënien e pasurive të luajtshme dhe paluajtshme. Shitje-blerjen, import-eksport, me shumicë dhe pakicë të gjësë së gjallë. Konsulence në fushën e agrobiznesit.)

Kolonjë ALL

UNIVERS-20

M06411706U
(Exchange, këmbim valutor.)

Dibër ALL

MAGNOLIA STUDIO

M01411030K
(Tregti eksport-import. Shitje me pakicë. Shërbime Estetike. Shërbime Parukerie. Konsultime. Trajnime. Bar Kafe.)

Tiranë ALL

JANI2017

M01411031S
(Tregtim dhe dhënie me qira të makinave të përdoruara të importuara nga jashtë shtetit, tregtimin e pjesëve të këmbimit për automjete të ndryshme, motorra, bicikleta, mekanike bujqësore, materiale elektrike, hidraulike, elektronike, materiale pastrimi, eksporte të mallrave të ndryshme, tregti me pakice të artikujve elektronike pajisje të teknologjisë së informacionit dhe të gjitha llojet e shërbimeve të teknologjisë etj. Për kryerjen e aktivitetit të shoqërisë së mësipërme, për të cilin do të nevojitet leje përkatëse, shoqëria është e detyruar të pajiset paraprakisht me këtë leje nga organi kompetent.)

Tiranë ALL

STRUGA INVEST 2020

M01410501A
(Në fushën e ndërtimeve të ndryshme, prodhime inertesh, eksporte, importe të materialeve të ndërtimit, makineri e pajisje ndërtimi si dhe të mallrave të ndryshme industriale. Studime-projektime në fushën e ndërtimit. Shoqëria mundet të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria mund gjithashtu të kryejë të gjitha operacionet tregtare mbi pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera. Gjithashtu brenda kufijve tëpërcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale. Sipërmarrje, projektim dhe zbatim i objekteve civile e industriale. Prodhim parafabrikatesh, elementesh të gatshëm, skela bazamenteve të realizuara si elementë bazë ose ndihmës. zhvillim, kreditim, financim e sigurim i projekteve dhe veprave ndërtimore me karakter civil dhe industrial. Ngritje, ndërtim, lartësim ose shndërrim i çdo lloj ndërtese, vepre ose makineri të nevojshme që i ndihmojnë dhe shërbejnë nevojave të shoqërisë. Marrje pjesë në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare, që kanë të bëjnë me çeljen dhe zhvillimin e biznesit, në fushën e ndërtimit dhe të teknologjisë bashkëkohore të tij, me qëlim jo vetëm ekspozimin e gamës së prodhimeve ndërtimore të firmës por dhe për të mundësuar arritjen e marrëveshjeve kontraktore me persona juridik vendas dhe të huaj për zgjerimin apo kooperimin e aktivitetit të përbashkët tregtar me to, si dhe pjesëmarrje në tendera brenda e jashtë vendit. Import, eksport, tregti të artikujve të ndryshëm brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria ka të drejtë të marrë pjesë në tendera, konkurime, sipërmarrje të çdo lloj natyre sipas veprimtarisë që do të kryejë kjo shoqëri.)

Durrës ALL

ROZALIO CONSULTING

M01410008C
(Objekti i veprimtarisë së shoqërise është te ndërrmarrë çdo veprim ose aktivitet tregtar të ligjshëm për zhvillimin e të cilave një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të themelohet dhe regjistrohet sipas legjislacionit shqiptar i ndryshuar rast pas rasti duke përfshirë por pa u kufizuar në: Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo në çdo vend tjetër që ka lidhje me Republikën e Shqipërisë, duke respektuar ligjin në fuqi. Të kryejë aktivitete nëpërmjet telefonit tëe çdo lloji për llogari të vet apo të tretëve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nëpërmjet telefonit, sondazhe, mesazhe promocionale dhe cdo lloj tjetër aktiviteti të lidhur me të pa kufizim. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare mbi pasuri të luajtshme apo të paluajtshme që do të vlerësohen të nevojshme ose të dobishme për realizimin e objektit të shoqërise si dhe do të blejë kuota kapitali themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm ose të afert me të veten. Shoqëria mund të marrë pjesë me cilësinë e ortakut apo aksionerit në shoqeri të tjera tregtare me objekt veprimtarie të njejtë apo të ndryshëm nga i saj. Shoqëria mund të ofrojë konsulencë ligjore dhe asistencë për personat juridikë dhe fizikë, shqiptare apo të huaj, në fushën civile, penale, administrative, tregtare, bankare, shërbime ligjore mbrojtëse, përkthime, përfaqësim ligjor dhe veprimtari të tjera të lejuara nga legjislacioni i zbatueshëm në fuqi.)

Tiranë ALL

ENGINEERING DESIGN PROTOTYPE

M06410202A
(Shoqëria do të kryejë aktivitetin e saj në fushën e:ndihmë teknike të drejtpërdrejtë në hartimin e produkteve industriale;hartimin dhe krijimin e imazheve fotorealiste, vizatimeve teknike, dydimensionale, përbërësve individualë dhe produkteve industriale të përfunduara, me mbështetës të kompjuterizuar; realizimi vetjak dhe / ose nga palët e treta të prototipe të të njëjtave dhe / ose modeleve të jashtme me shitje të mëvonshme në Shqipëri dhe jashtë saj; realizimi vetjak dhe / ose me palët e treta të pajisjeve të nevojshme për prodhimin e përbërësve individualë dhe / ose produkteve të gatshme, nga modelet e veta dhe / ose nga palët e treta me shitje të mëvonshme nën dhe jashtë saj; realizim vetjak dhe / ose me palë të treta të përbërësit dhe / ose produktet e gatshme me shitje të mëvonshme në Shqipëri dhe jashtë saj; prodhimin e brendshëm të produkteve të gatshme të dizajnuara, të krijuara, të krijuara, prototipizuar dhe provuar përmes përdorimit të materialit plastik dhe montimit pasues me materiale të tjera të prodhuara jashtë kompanisë;marketingun, direkt ose përmes shpërndarësve, të produkteve të përfunduara të përmendura në shkronjën f të këtij objekti.)

Vlorë ALL

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND MONITORING

M01410011A
(Të zhvillojë studime mjedisore, studime të vlerësimit të ndikimit në mjedis, si dhe vlerësime strategjike mjedisore. Të zhvillojë procedura për lejet e mjedisit. Të zhvillojë studime fizibiliteti, studime gjeologoinxhinerike, hidrologjike, socioekonomike, dhe gjithfarë studimesh që kërkohen në kuadër të studimit të fizibilitetit. Të japë konsulencë mjedisore dhe jo vetëm, subjektive private dhe shtetërore. Të kryejë gjithfarë shërbimesh që kanë të bëjnë me fushën e mjedisit dhe jo vetëm, përfshirë edhe procedurat administrative për pajisjen me leje apo licenca, për klientë privatë dhe shtetërorë. Të realizojë studime dhe monitorime për biodiversitetin, si dhe të realizoje dhe zbatoje projekte per mbrojtjen e biodiversitetit. Te realizojë monitorim mjedisor për shkarkimet në mjedis dhe ndotjen e mjedisit. Të trajnojë subjektet private dhe shtetërore mbi parandalimin e ndotjes, risku mjedis, rehabiltimin e mjedisit nga ndotja. Të kryejë vlerësimin e dëmit mjedisor. Të sigurojë asistencë ligjore për cështjet që lidhen me mjedisin. Të hartojë e të zbatojë projekte për pastrimin dhe rehabilitimin e zonave të ndotura. Të asistojë dhe të kryejë administrimin e mbetjeve. Të mbikqyrë dhe auditojë zbatimin e projekteve në fushën e mbrojtjes së mjedisit. Të asistojë klientë private dhe shtetërorë për zhvillimin në fushën e turizmit dhe bujqësisë. Të kryejë monitorime të gjendjes së mjedisit dhe komponentëve të saj si mjedis ujor, ajrin, biodiversitetin, pyjet dhe tokës, duke përfshirë edhe shkarkimet e zhurmës dhe vibrimet. Të zhvillojë analiza laboratorike për matjen e parametrave të cilësisë së ujrave sipërfaqësore, ujit të pijshëm, tokës dhe ajrit, si dhe shkarkimeve të të gjitha llojeve të industrisë duke përfshire edhe shkarkimet e zhurmës dhe vibrimet, të monitoroje parametrat mjedisorë të qyteteve si ajri, zhurmat etj. Të japë konsulecë në fushën e mjedisit, turizmit, bujqësise, shëndetin dhe sigurinë në punë dhe jo vetëm. Të hartojë dhe zbatojë projekte për trajtimin e ujrave të ndotura, industriale, ujrave bregdetare etj. Të ofrojë konsulencë në fushën e GIS etj. Ofron shërbime në pajisjen dhe implementimin e sistemeve ISO 14001, 9001, EMAS (SEMA), ECO LABEL (EKO ETIKETA)etj.)

Tiranë ALL

ANUMI TRAVEL

M01410013P
(Transport ndërkombëtar udhëtarësh, transport ndërkombëtar mallrash dhe bagazhe brenda dhe jashtë vendit, agjensi udhëtimesh , tour operator turistik, agjensi transporti ndërkombëtar udhëtarësh, transport kombëtar udhëtarësh .)

Tiranë ALL

SHIELD CORPORATION

M01410027I
(Izolime furrash termike me fibra qeramike. Aktivitet në fushën e ndërtimit. Ndërtime, mirëmbajtje, rikonstruksion i banesave civile, industriale, tregtare, turistike.Ndërtim të rrugëve dhe autostradave, të veprave të artit, të ujësjellsave e kanalizimeve të punimeve të asfaltimit. Kryerjen e punimeve në sipërfaqet e gjelbërta dhe mjediset urbane .Tregti me shumicë dhe/ose pakicë të mallrave të ndryshme , lëndëve të para, produkte gjysmë të punuara dhe/ose të përfunduara, impiante, makineri dhe pajisje që kanë lidhje me sektorët e mësipërm.Tregtim artikuj të ndryshëm industrialë, elektrikë, elektronikë, elektroshtëpiake, etj. Agjensi imobiliare, shitjeblerje, shkëmbimi, ristrukturimi, transformimi, dhenia me qira, shfrytëzimi, menaxhimi, administrimi, konsulenca, projektimi, asistenca, dhe cfarëdo operacioni tjetër tregtar i lidhur me pasuritë e patundshme të çdo lloji, urbane, civile, industriale, e të cdo tipi tjetër. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash për vete dhe për të tretë e me qira.Për të arritur objektivat e saj, kompania mund të kryejë gjithashtu çdo operacion tregtar, industrial, mobiliare, imobiliar dhe financiar të nevojshëm dhe të domosdoshëm për përmbushjen e qëllimit social, brenda kufijve ligjore, pjesëmarrjen me kuota në shoqëri të tjera të krijuara ose që do të krijohen që kanë objekt të ngjashëm ose komplementar me të sajin, për aq sa lejohet nga ligji.Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çdo lloj tip aktiviteti të parashikuar nga ligji në përputhje me dispozitat në fuqi.)

Tiranë ALL