Skip to content


Aktualisht kemi 7218 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Kastriot Vorfi

K36306710V
(Kancelari dhe shërbime kompjuterike. Shitje tonerash. Tregtim montim dhe mirëmbajtje kamerash sigurie, shitje të paisjeve elektronike. Tregëtim të materialeve të pastrimit etj. Transport mallrash sipas nevojave të biznesit.)

Dibër ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

Shendelli

K07924803N
(Ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta portuale, rrugore, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, instalime dhe montimi i makinerive ngritse dhe transportuese, mirëmbajtje dhe shërbime të sistemit komunal, studime e projektime urbanistike, prodhim dhe shitje të materialeve të ndërtimit me shumicë e pakicë eksport-import, mirëmbajtje rutinë rrugësh e objekte të ndryshme ndërtimi etj. Tregtim mallrash të ndryshme ushqimore, industriale, produkte bujqësore dhe blegtorale, bimë medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekësore, elektroshtëpiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjesë këmbimi, agregate, materiale ndërtimi, materiale inerte me shumicë e pakicë, eksport-import, shërbime servis makinash, lavazho e parkim, transporte të ndryshme rrugore mallrash e udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, shërbime Bar-Restorant-hoteleri etj. Vlerësimi i pasurive të paluajtshme. Tregtim me shumicë dhe pakicë pajisje e mjete kancelarie. Shërbime të ndryshme qendër estetike. Tregtim dhe montim të pajisjeve dhe aksesorëve për ambjentet frigoriferike. Ndërtim sera diellore, tregtim dhe kompletim të pajisjeve dhe aksesorëve për to. Shërbime konsulencë teknike, ligjore e financiare. Vlerësim mjedisore. Ekspertizë teknike dhe teknologjike. Shit- blerje, Import Eksport të linjave makinerive dhe pajisjeve teknilogjike bujqësore, blegtorie, agropërpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit. Grumbullimin dhe transportin e mbetjeve inerte të ngurta.)

Fier 32401880 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Best Frends ( Putrat )

L57118023A
(Tregtimin e ushqimeve për kafshë, aksesorëve për kafshë, çdo aktivitet tjetër që lidhet në mënyrë të drejtepërdrejtë ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë dhe që është në përputhje me legjislacionin në fuqi. Klinikë Veterinare.)

Shkodër ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

GJEOKONSULT & CO

K91810005U
(Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndërtim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton të rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti të mallrave të ndryshme etj. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit Financiar - Jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Në fushën e Projektimit të ndërtimit. Prova laboratorike në strukturën ndërtimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulencë Juridike, import-eksport mineralesh. Auditim në financë dhe auditim në ndërtim. Hartim i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikës. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara dhe qytete. Për Shërbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Import, eksport, shitje dhe blerje automjetesh për mallra dhe pasagjerë.)

Tiranë 21436836 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

BUNA

J61826501C
(Import-eksport. Prodhim konfeksione me material porositës dhe për tregtim, prodhim mobiljesh të të gjitha llojeve me material porositës dhe për tregtim. Prodhime metalike të të gjitha llojeve me material porositës dhe për tregtim. Punime metalike të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrialë, ushqimorë, bujqësorë dhe blegtoralë, lule dhe pemë dekorative, makineri dhe pajisje industriale, artikuj konsumi, detergjentë, elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, tregtim dhe prerje xhamash, hapje dyqane, lokale, hotele. Hapje agjencish spedicionere, transport brenda dhe jashtë vendit dhe pikash servisi dhe lavazh. Prodhim dhe tregti dyshekësh të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë dhe pakicë për pajisje kuzhine, enë kuzhine dhe lavanteri. Përpunim dhe montim të çantave dhe qeseve të ndryshme për ambalazh me material porositësi. Mbjellje dru frutorë dhe perime, grumbullimi dhe përpunimi i tyre. Mbarështim të blegtorisë, grumbullim dhe përpunim qumështi. Punime ndërtimi.)

Durrës 15957832 ALL

Dilaver Reçi

L47230701F
(Riparime dhe servis për mjetet e transportit. Shërbime gomisterie. Tregtim pjesë këmbimi. Lavazh etj. Agrobiznes. Tregtim të produkteve bujqësore dhe blegtorale.)

Dibër ALL

Elvis Hajdëraj

L52208070A
(Shitje pajisje kompjuterike, Eksport-lmport si dhe tregti me shumicë dhe pakicë të pajisjeve elektronike/informatike, telekomunikacionit, sisteme vëzhgimi, akses kontrolli, sisteme kundër zjarri, UPS, pjesë të ndryshme këmbimi, aksesorë, servis të pajisjeve elektronike, si dhe tregti me shumicë dhe pakicë të mjeteve kancelarike shërbime të printimit dhe dizanjit. Instalim, shërbim, mirëmbajtje të sistemeve kompjuterike, telekomunikacioni, sisteme vëzhgimi, akses kontrolli, sisteme UPS, sisteme zjarri, sisteme elektrike të fuqive të larta dhe të mesme, aplikim grafik. Tregtimit dhe shërbimit të kondicionerëve. Shitje, mirëmbajtje dhe servisim i pajisjeve kinematografike, artistike dhe pajisjeve muzikore, audio-vizive, shërbime dhe shitje në fushën e pasurive të paluajtshme, Mobilje dhe Pajisje për zyra, vlerësime pasuri të paluajtshme, vlerësim asetesh dhe shërbimet mbështetëse në pronat e paluajtshme, suporte dhe shërbime financiare, shërbime të standarteve financiare, shitje dhe asistencë në softe dhe programe financiare për ente publike dhe private, mirëmbajtje sistemeve kompjuterike të lidhura me to. Eksport import dhe tregtim i sistemeve për përpunimin e të dhënave të të gjitha llojeve, hardware, software dhe të gjithë periferikeve të tyre. Import eksport dhe tregtim aparaturash të të gjitha llojeve për zyra, pajisje zyrash e të tjera mjete pune kancelarike duke përfshirë edhe të gjitha llojet e letrës e materiale të tjera botimi, import eksport dhe tregtim të konsumablave për pajisje të ndryshme, tonerave, Montim aparaturash të sipërmendura, parametrizimi, konfigurim. Shërbime transmetimi të dhënash, informacione dhe shërbime të ndryshme të lidhur me internetin dhe telefoninë. Zhvillim software, instalim, adoptim. Mirëmbajtje të aparaturave të sipërmendura, suport teknik, konsulencë gjithfarëllojesh. Ofrues të shërbimeve të printimit, qeradhënie dhe tregtim të pajisjeve të printimit dhe hardware, menaxhim të sistemeve të printimit Pay Per Use dhe Pay Per Print. Importim dhe instalim pajisje elektronike monitorimi CCTV, pajisje elektronike për monitorimin e transportit rrugor, ajror, dhe detar si: radar, ANPR, kamera, etj. Importimi dhe instalim i pajisjeve elektronike të nevojshme për ndërtimin e sistemeve të sigurisë fizike të objekteve dhe sistemeve të sigurisë publike në aeroporte, banka, mbikëqyrje të qyteteve, ndërtesa komerciale, transport publik, infrastruktura kritike, arsim, shëndetësi, stadiume, qendra të kujdesit shëndetësor etj. Import - eksport të mallrave me përdorim të dyfishtë, mallrave Industrial, maskave antigas etj. Projektim, ndërtim dhe mirëmbajtje në fushën e rrjeteve WAN/LAN, Wep-site etj. Tregtim, instalim të laboratorëve didaktik, shkencore, profesionale. Zhvillim dhe implementim të sistemeve të informacionit gjeografik (GIS), rregjistrim të pasurive të paluajtshme, planifikim urban, hartografi dhe matje topogjeodezike. Hostim i faqeve të aplikacioneve. Projektim, ndërtim dhe implementim i Data Center. Shërbime transmetimi të dhënash, informacione dhe shërbime të lidhur me internetin. Implementim dhe tregtim impiante dhe të ndryshme lidhur me to. Studime, kërkime dhe analiza të tregut, studim tregut, market research, studime demografike, sjellje klientësh, tendencash në treg, fuqie blerëse, etj analiza, studime e kërkime lidhur me to. Ofrimi i shërbimeve të akomodimit hoteleri dhe transport, Shërbime në fushën e turizmit dhe udhëtimeve, "Incoming & Outgoing Tour Operator". Projektim, ndërtim, rikonstruksion, mirëmbajtje, mbikëqyrje, kolaudim, të veprave civile dhe industriale. Shërbime dhe mirëmbajtje të mjeteve të transportit, Tregëtimi i materialeve të pastrimit, materialeve hidraulike dhe elektrike, bimëve medicinal dhe ilaçeve mjekësore. Shërbimi i ofrimit të internetit, shërbim rikonstruksioni dhe lyerje godine si dhe çdo lloj aktiviteti që nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi.)

Tiranë ALL

Festim Shulku

K36310766J
(Tregti me pakicë pajisje elektrike, hidraulike e të ngjashme. Tregti materiale të imta ndërtimi.)

Dibër ALL

Shehat Elezi

K36313783O
(Tregti me pakicë për artikuj të përzier (Miell, Hime). Tregti me pakicë profile çeliku, çimento, rrjeta teli, hekur betoni, materiale dhe aksesorë ndërtimi e të ngjashëm. Import mallrash ushqimore dhe import të materialeve të ndërtimit. Transport malli për nevojat e biznesit dhe për të tretë. Tregtimi i farave e fidaneve.)

Dibër ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

BERDICA HIDROENERGJI

L46916003U
(Tregti import -export për makineri e pajisje elektrike, turbinë për hidrocentrale, gjenerator, transformator, impjante elektrike, montime linje për tension të mesëm dhe të lartë, rimont kapitale hecesh, montim Hecesh, ndërtim - montim-projektim të objekteve civile, ndërtim të veprave bonifikuese, ndërtim ujësjellësash, rezervuare etj, shpime pusi uji. Riparim montim, avolzhim elektromotorra, gjeneratora, pompë uji, transformatora.)

Shkodër 3279264 ALL