Skip to content


Aktualisht kemi 6871 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

HYUNDAI AUTO ALBANIA

K62420006T
(Ngritja e një aktiviteti tregtar e shërbimesh riparimi për përfaqësimin ekskluziv të firmës "HYUNDAI", në Shqipëri, importimin e automjeteve të markës HYUNDAI dhe të gjitha markave të tjera. Shitja me shumicë e pakicë e automjeteve te markës "HYUNDAI" si dhe të gjitha markave të tjera. Organizimi i shërbimit të servisit universal për të gjitha markat e automjeteve. Shitja me shumicë e pakicë e pjesëve te këmbimit, nyjave, agregateve të automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e servisit universal për të gjitha llojet e automjeteve të të gjitha markave. Kryerja e të gjitha Shërbimeve të tjera ndihmëse e të nevojshme që plotësojnë kryerjen e aktivitetit në fjale dhe që nuk bien ndesh me ligjet shqiptare në fuqi. Qiradhënie e automjeteve të të gjitha llojeve, ngritja e rrjetit të qiradhënies së automjeteve në te gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Dhënia e automjeteve të të gjitha llojeve me qira financiare (leasing). Ofrim Shërbim taksie. Import-eksport të produkteve si (pajisje elektro-shtëpiake, produkte elektrike, etj.) të lejuara nga ligji për shoqëritë me përgjegjësi të kufizuar. Organizimi i një rrjeti njësish tregtare dhe riparuese të cilat do te ushtrojnë veprimtarinë e tyre në përputhje me veprimtarinë kryesore, në emër dhe për llogari të "HYUNDAI AUTO ALBANIA" sh. P. K. Organizimin e panaireve dhe ekspozitave për paraqitjen e automjeteve të të gjitha markave, bërjen e publicitetit tregtar si dhe ruajtjen e ekskluzivitetit tregtar ne territorin e Republikës së Shqipërisë të Grupit "HYUNDAI", ne bashkëpunim të ngushte e në përputhje të plote me kërkesat e tij.)

Tiranë 62303040 ALL

INER

J91817002H
(Tregtimin me shumicë e pakicë, import eksport të mallrave ushqimore, industriale, konfeksione, kinkeleri, hidrosanitare, druri, elektroshtëpiake, pajisje elektronike, vegla auto, veshmbathje, ilaçe, lëndë ndërtimi, prodhime bujqësore e blegtorale, lënde të para për industrinë, pjesë këmbimi, makineri e pajisje, kancelari, pajisje zyrash, pajisje shtëpiake dhe transport. Kryerjen e veprimeve komisionere për llogari të të tretëve. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar të mallrave për nevoja të vetë shoqërisë dhe për të tretë.)

Tiranë 0 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

ALBANIA MOTOR COMPANY

K41829010I
(Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me automjetet tregtare dhe industriale, të çdo tipi dhe modeli; Importimin dhe eksportimin, duke përfshirë importimin dhe eksportimin e lëndëve të para, pajisjeve, pjesëve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji; Transportimin, duke përfshirë transportimin kombëtar dhe ndërkombetar të çdo lloji për qëllimet e shoqërisë dhe për llogari të të tretëve; Aktivitete tregtare, duke përfshirë por duke mos u kufizuar vetëm me shitjen me shumicë dhe pakicë të lëndëve të para, pajisjeve, pjeseve të këmbimit, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qiramarrjen dhe qiradhënien dhe leasing të pasurive, produkteve, mallrave dhe materialeve të çdo lloji, qofshin keto të luajtshme apo të paluajtshme; pjesëmarrjen dhe organizimin e ekspozitave, panaireve dhe/ose aktiviteteve të ngjashme; aktivitete komisionuese, agjenti, konsultimi në fusha të ndryshme, perfaqësimi dhe kryerje transaksionesh; aktivitete investuese, duke përdorur fonde nga institucione financiare vendase apo të huaja; çdo aktivitet tjetër që konsiderohet i dobishëm nga organi administrativ i shoqërisë, që lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e mësipërme. Me qëllim përmbushjen e objektit të saj dhe në perputhje me legjislacionin shqiptar, shoqëria mund: të kryejë çdo transaksion që lidhet me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar financiar, qiramarrje apo qiradhçnie, apo aktivitet hipotekimi apo të vënies peng, të cilit mund të konsiderohen si të dobishëm apo të nevojshëm me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kalojnë madhësinë e aktiviteteve kryesore të cituara më lart; të kryejë publikime dhe aktivitete reklamuese; Lëshojë letra me vlerë dhe garanci të çdo lloji, duke përfshirë garanci për pagimin e kambialeve; të fitojë, direkt apo indirekt, etj. "Importimin, eksportimin, transportimin, shitjen, leasing, qiramarrjen apo qiradhënien dhe të gjitha operacionet e tjera tregtare që lidhen me mjetet lundruese të çdo tipi dhe modeli".)

Tiranë 49261565 ALL

MAPO MEDIA

L91303013I
(Botimin e Gazetës së shtypur dhe asaj online, botimin e Revistave periodike, botime të librave me tematika të ndryshme, përkthime të literaturave të huaja me tematika të ndryshme, rritjen e profesionalizmit dhe të përgjegjësisë në profesionin e gazetarisë, si një profesion në ndihmë të zhvillimit dhe të informimit të përditshëm në jetën sociale, kulturore, ekonomike, sportive, politike, reklama, etj.; Çdo veprimtari tjetër me natyrë gazetareske, kulturore dhe artistike. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj. Shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.)

Tiranë ALL

ÇALIK ENERGY ALBANIA

K52225027N
(Të jetë konçesionare për financimin, ndërtimin dhe drejtimin e impianteve hidroelektrike në territorin e Republikës së Shqipërisë. Zhvillimi i aktivitetit projektues, ndërtimit, mirëmbajtja dhe drejtimi i impianteve; Zhvillimi i aktivitetit të prodhimit dhe shitjes së aparaturave. Në sektorin e energjisë elektrike ku përfshihen aktivitetet e prodhimit, importimit dhe eksportimlt, shpërndarjes, furnizimit dhe shitjes, ashtu si dhe transmetimit në kufijtë e normativave në fuqi. Ushtrimi i aktivitetit në fushën e telekomunikacionit. Ushtrimi i veprimtarisë së shoqërisë si në telefoninë fikse ashtu edhe në atë të lëvizshme (telefonia mobile). Pjesëmarrja në tenderime, programe, projekte, investime në fushën e telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i projekteve të përmirësimit dhe zhvillimit të telekomunikacionit. Projektimi dhe zbatimi i punimeve të ndërtimit si më poshtë: ndërtime me karakter ekonomik dhe civil. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i çfarëdolloj paisjeje që përdoret për ndërtim. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i naftës dhe nënprodukteve të saj. Aktivitet në fushën e transportit të mallrave brenda territorit të Republikës së Shqipërisë ose jashtë tij me mjete të kompanisë ose të palëve të treta. Tregtimi me shumicë ose pakicë i çfarëdolloj konfeksioni për burra dhe gra (kostume, pantallona, xhaketa, pulovra, bluza, veshmbathje, etj.) si edhe aksesorët e tyre si këpucë, çanta, orë, etj. Tregtim me shumicë ose pakicë i artikujve kozmetike dhe parfumeve si edhe çfarëdolloj artikulli tjetër që përfshihet në këtë fushë.)

Tiranë ALL

VORFA 2019

L96331001U
(Për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve. Për grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane mjekësore e tanifere. Për pyllëzimet (fidanishtet, grumbullimin dhe trajtimin e farërave pyjore, punimet përgatitore e mbjellje fidanësh). Nxjerrja, riparim dhe rritja e drurit dhe përpunimi i tij. Pyllëzim përmirësime, luftim sëmundjesh në pyje sistemim malor e mbarështim pyjesh. Zhvillimi i projekteve në zonat rurale. Hartimin e projekteve të pyllëzimit. Hartimin e projekteve të trajtimit të pyjeve. Hartimin e projekteve të shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve. Për studimin e mbritshmërise dhe ndërtimin e rrugëve pyjore. Për zbatimin e punimeve pyjore. Për sistemet malore. Për ushtrimin e gjuetisë sportive e turistike të faunës së egër. Për mbrojtjen nga sëmundjet, dëmtuesit natyrore dhe zjarret. Për punime në kullota livadhe dhe ndërtimi e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Për përmirësimin e pyjeve (ricungime e trajtim përgatitore e mbjellje fidanësh). Kontraktimi me persona fizikë dhe ose juridikë vendas dhe/ose të huaj për gjetjen e tregjeve të shitjes dhe prodhimet e shoqërisë. Prodhim dhe tregtim dyer, dritare druri për vehte e për të tretët. Në fushën e ndërtimeve, prodhimeve e tregtim i lëndës drusore, projektime dhe shfrytëzim pyjesh, tregti artikuj të ndryshëm. Tregti me shumicë dhe pakicë për artikuj të ndryshëm industriale në çdo fushë si në ndërtim, arsim, shëndetësi, ushtri, të konsumit si dhe shërbime të ndryshme, në fushat e trajtuara më sipër. Makineri e paisje të ndryshme për këto fusha. Në fushën ndërtimit si punime dheu, sistemim, tarracime terrenesh, ndërtime private dhe publike. Import - Eksport i të gjitha prodhimeve të mësipërme. Të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër të lejuar me ligj.)

Shkodër ALL

Energy24

L91331002S
(Tregtim me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike brenda dhe jashtë vendit. Prodhim i energjisë elektrike. Import - Eksport shitje me pakicë dhe/ruajtje dhe përpunim të mallrave dhe produkteve të çdo lloji në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm. Në mënyrë përmbushje objektin e mësipërm, shoqëria ka të drejtë: të lidhë çdo lloj kontrate apo marrëveshje me persona fizikë ose me ente private, publike, shoqëri, qeverinë dhe organizata të huaja dhe shqiptare; Të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të bëhet pjesë e shoqërive shqiptare ose të huaja, ndërmarrjeve të përbashkëta ose lloje të ndryshme biznesesh. Të themelojë degë ose agjensi në Shqipëri ose jashë; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me objektin e shoqërisë; Të lidhë hua, të pranojë garanci personale ose garanci të tjera, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë kambiale, urdhër pagesa, çeqe, ose obligacione ose garanci ose tituj dhe të emertojë garanci të tjera financiare; dhe të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose që synon në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë përmbushjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore, pra rastësore dhe jo të drejtëpërdrejtë, me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar, dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat mund të gjykohen si: e nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet ndihmëse ose veprimet e lidhura, si dhe gjithë aktivitetet e nevojshme ose ato që konsiderohen të nevojshme për të arritur qëllimin e biznesit të shoqërise duke zbatuar ligjin.)

Tiranë ALL

The Crew Service

L91331009F
(Zhvillim software, ofrimi i shërbimeve informatike (IT), support IT, shitje-blerje të pajisjeve elektronike, infrastrukturë, konsultim, ndërtim dhe manaxhim struktura civile dhe ushtarake, manaxhim eventesh. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë çdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.)

Tiranë ALL

FalcoPharma

L91331016L
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Të zhvillojë aktivitet në fushën e ruajtjes, shpërndarjes, shitje me shumicë e pakicë e artikujve dentare, farmaceutike e parafarmaceutike, import - eksport, shitje e produkteve kozmetike, bimore, shitje e paisjeve dentare dhe mjekësore, materialeve laboratorike dentare. Shoqëria gjithashtu mund të realizojë bashkëpunime me shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objektiv ose të ngjashëm me atë të shoqërisë, si dhe në raste të veçanta në sektorë të tjerë, bashkëpunime me persona fizikë, vetëm nëse këto veprime janë të quajtura të nevojshme ose të duhura për realizimin e objektivit të shoqërisë nga organi administrativ. Për më tepër shoqëria mund të veprojë si agjent/ndërmjetës për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktojë palë të treta për kryerjen e një pjesë apo të të gjitha shërbimeve të mësipërme. Gjithashtu shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve te saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtperdrejtë apo në mënyrë të tërthorte çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shiptare apo të huaja, si edhe të hyjë në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me persona të tretë, private ose publike, vendas ose të huaj.)

Tiranë ALL

HOTEL& WELLNES

L92531801U
(Shërbime hotelerie, bar, kafe, restorante, pishina, hapësira plazhi privat dhe shërbime turistike të të gjitha llojeve përfshirë organizim ekskursionesh, kazino (lojra fati), import – eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë. Çdo transaksion tregtar në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, shitje, blerje pjesëmarrjesh në shoqëri, degë, konsorciume ose ente të tjera, garantimi dhe vendosja e barrëve (mbi pasuri të luajtshme ose të paluajtshme), si dhe lidhja e çdo marrëveshje financiare. Ofrimi i shërbimeve këshilluese, zhvillim i studimeve kërkimore të tregut, krijimi i patentave dhe i markave tregtare si dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale, themelimi dhe organizimi i rrjeteve tregtare, lidhja e marrëveshjeve të agjensisë dhe të shërbimit, rezervime dhe shitje online. Në funksion të qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të hyjë në tregje dhe operacione të ndryshme, të zotërojë pasuri të luajtshme e të paluajtshme dhe/ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare.)

Tiranë ALL