Skip to content


Aktualisht kemi 7390 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

MCK MARKETING

L61726020A
(Shërbime E-marketing dhe telemarketing, menaxhim fushatash marketingu dhe të të gjitha llojet e shërbimeve të marketingut online. Shërbime telefonike. Hapja dhe administrimi i përgjithshëm i Call Center, shërbimeve të të dhënave, data entry. Ofrim shërbimi in bound dhe outbound. Ofrim shërbimi të ndryshme e të gjthfarëllojshme nëpërmjet telemarketing-ut dhe e - marketing-ut. Organizimi dhe drejtimi për llogari të të tretëve i Call Center. Kërkime Tregu Sondazhe opinioni, realizimi, drejtimi, tregtimi dhe shpërndarja e prodhimeve dhe programeve Software, faqe web në Internet. Sigurimi i shërbimeve telematike. Të ofrojë shërbim në fushën e telekomunikacionit, si në rrjetin fiks ashtu edhe në atë celular në teritorrin shqiptar edhe në atë europian dhe më gjerë.)

Tiranë ALL

Fred Engineering

L92218012F
(Shërbime inxhinierike: Ofrimi i shërbimeve me një përmbajtje të lartë teknike dhe profesionale, siç janë studimet, hulumtimet, analizat dhe matjet, konsulenca, organizimi dhe menaxhimi i kurseve profesionale, projektimi, menaxhimi operacional, drejtimi i punimeve, koordinimi i sigurisë në projeksion dhe në ekzekutim që lidhen me sektorët e arkitekturës, të inxhinierisë civile dhe industriale, të mjedisit, të territorit, të infrastrukturave, të energjisë, të informacionit, të domotikës, të sigurisë dhe shëndetit në punë dhe marketing analitik në lidhje me to, strategjik dhe operativ. Studime të fizibilitetit, hulumtim, konsulencë, vlerësime të përshtatshmërisë teknikoekonomike, studime të ndikimit në mjedis dhe pajtueshmëri mjedisore, vlerësime të ndikimit në mjedis, operacione rregullim dhe mbrojtje të territorit. Vëzhgime dhe hulumtime gjeologjike, gjeoteknike, hidrogeologjike, anketime topografike, ajrore fotogrametrike dhe të çfarëdo lloji me përdorimin e çdo mjeti të disponueshëm në treg në kohën e caktimit të detyrës. Kryerja e veprimtarive monitoruese të çfarëdo lloj dukurie të zhvilluara edhe me kryerjen e sondazheve, hetimeve, analizave, marrjes së mostrave, inspektimeve, kërkimeve, vlerësimeve dhe karakterizimeve mjedisore, kimike, fizike ose të tjera, në fushën civile dhe industriale, publike dhe private. Shërbime për profesionistët 2 Ofrimi i shërbimeve dhe instrumenteve për profesionistët dhe studiove teknike më lidhje me: përpunimi i të dhënave, përpunimi grafik, shërbimet telematike, matjet e të çdo lloji madhësi fizike. Dhënia me qira e hapësirave të pajisura dhe marrja me qira e makinave, makinerive, pajisjeve, instrumenteve të matjes dhe analizës, për profesionistët dhe studiot teknike në përgjithësi. Mbështetje për administratat publike dhe private konsulencë për prokurimin e punëve publike dhe ekzekutimin e punimeve. Mbështetje për Administratat publike dhe private në fushën e Sigurisë dhe Higjenës në punë. Mbështetje për Administratat Publike në lidhje me verifikimin e projekteve për qëllime Vlefshmërie. Menaxhimi i kontratave dhe kontrolli i specifikimeve të kontratës për furnizimet e punëve me interes civil dhe industrial, privat ose publik. Sistemet e menaxhimit të integruar konsulencë dhe asistencë për organet publike që synojnë marrjen e çertifikatave të Cilësisë, Sigurisë, të Mjedisit dhe përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë dhe të ngjashme. Project Finance, Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor) dhe sistemeve "celsa në dorë"; Aktivitetin e Promovimit dhe/ose të shoqërive të projektimit në iniciativat e Project Finance në sektorin publik dhe privat. Kryerja e veprimtarive dhe funksioneve të Kontraktuesit të Përgjithshëm (General Contractor). Vendosja e marrëdhënieve të agjencisë dhe tregtimi i pajisjeve dhe sistemeve të përparuara të teknologjisë, instrumentizimi, impiante, në formën "celsa në dorë" në sektorët civilë dhe industrialë dhe menaxhimin e territorit. Menaxhimi i pasurive të paluajtshme Kryerja e veprimtarive të administrimit të pasurive të patundshme, përfshirë blerjen, shitjen, marrjen me qira, madje edhe financiare të pronave të çdo lloji dhe në veçanti të ndërtesave dhe komplekseve të pasurive të patundshme bujqësore, urbane dhe industriale, si dhe kryerjen e aktiviteteve të rimëkëmbjes, zhvillimit, integrimin në territor dhe transferimin e çdo lloj pasurie të paluajtshme.Zhvillimi teknologjik çfarë është e nevojshme për zhvillimin teknologjik të industrive mekanike, kimike, petrokimike, biokimike, farmaceutike, dhe të energjisë bërthamore, termoelektrike dhe të rinovueshme, të industrive të energjisë zëvendësuese, të industrive minerare, transformuese dhe prodhuese të qymyrit, hekurit, çelikut, 3 metaleve dhe minerale jo metalike, të industrisë elektrike dhe elektronike, të industrisë ushqimore, bujqësore, blegtorale, peshkut dhe informacioni. Inxhinierizimi i proceseve industriale me furnizim të pajisjeve kompjuterike dhe software. Organizimi dhe administrimi, në emër të tij dhe në emër të palëve të treta, me ofrimin e ndihmës, konsulencës, shërbimeve teknike-tregtare, proceset industriale, punimet dhe instalimet e çdo lloji dhe destinacioni në sektorin industrial, transportin tokësor, detar dhe ajror, të ndërtimit, tregtisë dhe infrastrukturës civile, sanitare, rrugore, hekurudhore dhe aeroportit. Për arritjen e objektit shoqëror, në rrugën strumentale dhe jo parësore, dhe pa konfiguruar asnjëherë ushtrimin e aktivitetit në lidhje të publikut, shoqëria mund: të përmbushë çdo operacion tregëtar, industrial; pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme të dobishme dhe të nevojshme; të marrë dhe të japë agjensi, komisione, përfaqësime dhe mandate, të marrë pjesë në kuotat e shoqërive tjera që kanë qëllime të njëjat apo ose te ngjashme, lejojnë regjistrimet e hipotekave.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Alb Tech Plast (ish 3 R)

L38725101G
(Prodhimi i materialeve plastike si gota, kontenitorë të ndryshëm, kova, pajisje për guzhinat, bidona të madhësive të ndryshme, prodhimin e të gjitha llojeve të arkave plastike për paketimin e produkteve bujqësore dhe industriale, tuba polietileni për ujësjellësa dhe vaditje, tuba të brinjëzuar për dranzhime në tokat bujqësore dhe për shkarkimet e ujërave të bardha dhe komunale. Import-eksport i të gjitha materialeve plastike lëndë të parë si LLDPE, LDPE, PE, HDPE, PPr, PP, ABS, PVC, PS, PC, etj. Import-eksport të gjitha rekorderive plastike dhe të cingatos për ujësjellsa dhe kanalizime. Import eksport i materialeve drusore dhe prodhimeve të drurit. Import-eksport i produkteve mekanike si ndërtim stampash injeksioni, tregtim bullonerish dhe materiale ndihmëse për ndërtimin e stampave të injeksionit. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Transport kombëtar dhe ndërkombtar për nevojat e kompanisë dhe për të tretë. Prodhimin e arkave të kartonit për ambalazhimin e produkteve të agrobujqësisë. Mbledhje, përpunim, riciklim i mbetjeve urbane, import eksport i materialeve të ndryshme për tregti dhe për nevoja të prodhimit, import-eksport i mbeturinave të riciklueshme urbane. Tregëtimi mallrave të ndryshëm.)

Elbasan 4342435 ALL

Nexhmedin Sadiku

L71503044S
(Tregti, prodhim, montim, import-eksport. Shërbime mirëmbajtje për parqe lojrash dhe ambjente të jashtme dhe të brendshme.)

Tiranë ALL

NOVAAKTI

L91806016Q
(Tregtim Automjete transporti, rrugore, detare, bujqësore, teknologjike dhe pjesë ndërrimi për to, autogoma, lubrifikantë, bateri akumulatore etj. Shërbime dhe riparime të automjeteve të të gjitha markave, llojeve dhe destinacioneve. Transport malllrash dhe udhëtarësh. Pastrim mbeturinash urbane dhe spitalore, tregtim pajisje dhe aksesorë për këtë aktivitet. Tregtim dhe riparime për pajisje pompimi si edhe pajisje për gjenerim energjie e pjesë për to. Ndërtime e riparime objektesh industriale dhe civile. Tregtim materiale dhe aksesorë ndërtimi, mobilje etj. Konsulenca inxhinierike, arkitektonike, energjitike, juridike, trajnimi, përkthimi. Konsulencë Kontabël. Tregtim dhe mirembajtje, pajisje elektrike, elektronike, elektroshtëpiake, mobileri, ashensorë, kondicionerë etj. Tregtim makineri pajisje, pjesë bujqësore, shërbime bujqësore.)

Tiranë ALL

D.N. GLOBAL CONSULTING

L51920004Q
(Ofrimin e shërbimeve të përkthimit të materialeve e dokumentave të ndryshme në gjuhë të huaja dhe shqip; ofrimi i shërbimeve të konsulencës për persona fizikë e juridikë vendas dhe të huaj si përgatitje dokumentacioni apo dokumentash të ndryshme sipas nevojave të klientëve, depozitim apo tërheqje dokumentash a lejesh të ndryshme pranë institucioneve shtetërore e private, përgatitje projektesh, studimesh, relacionesh, plan biznesesh, studime tregu e studime të ndryshme me karakter informues për klientët apo partnerët e Shoqërisë në të gjitha fushat, konsulencë strategjike, marketingu, financiare dhe kontabël, si dhe aktivitetet e ndërmjetësimit konform legjislacionit në fuqi në Republikën e Shqipërisë. Ofrimin e shërbimeve në sektorin Pest Control: dezinfektimit, dezinsektimit, deratizimit (DDD), pastrimit dhe kujdesit për parqet publike. Gjithashtu Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e konsulencës në sektorët e sipërpërmendur duke iu referuar veçanërisht normativave në fuqi, por dhe konsulencën në fushën e ushqimeve dhe pijeve. Tregti produktesh për publicitet, agjensi publicitare, marrdhënie publike, krijim, programim, organizim dhe përgatitje evenimentesh të ndryshme, shërbim hostess, shërbime kryesore për realizimin e evenimenteve të ndryshme. Tregti me shumicë e pakicë të ushqimeve për kafshët, artikuj dhe pajisje sportive, artikuj kampingu, por edhe artikuj veshmbathjeje me konfeksione të çdo lloji dhe vlere, përfshirë trikotazhet e jashtme dhe këmisharinë, aksesorë veshjesh të çdo lloji dhe vlere, përjashto sendet e vlefshme; veshmbathje intime të çdo lloji dhe vlere; këpucë dhe artikuj lëkure të çdo lloji dhe vlere; tregti me shumicë e pakicë të artikujve për higjienën dhe pastërtinë e biznesit, shtëpisë dhe atë personale, biocidet dhe produktet për përdorim në higjienën publike, prodhime bujqësore; prodhime kimike bujqësore, prodhime kimike të përgjithshme, detergjentë, aksesorë, makineri, pajisje dhe artikuj teknikë bujqësorë,industrialë, komercialë dhe artizanalë, importin dhe eksportin e tyre. Shoqëria mund të kryejë në Shqipëri dhe jashtë shtetit të gjitha operacionet (veprimet) komerciale, industriale dhe financiare, të tundshme dhe të patundshme të shoqërive të tjera apo kompanive me objekt veprimtarie analog administrativ për arritjen e objektivit të Shoqërisë, mund të marrë përsipër dhe të japë delegime dhe pjesëmarrje të një domosdoshmërie e rëndësie të veçantë nga organi administrativ për arritjen e objektivit të Shoqërisë në shoqëri të tjera apo kompani me objekt veprimtarie analog, të lidhur me të në mënyrë direkte apo indirekte. Furnizime ushqimore dhe pije të ndryshme, konfeksione veshmbathje, patentash e liçencash, organizim për llogari të vet apo për palë, konsulencë, regjistrim, tutelë dhe shfrytëzim markash të treta. Import, eksport mallrash dhe pajisjesh elektrike dhe elektronike të të gjitha llojeve, makinerish dhe pajisjesh, mjete transporti, etj, si dhe aktivitetin e shpërndarjes dhe përdorimit të këtyre shërbimeve të ndryshme në favor të të tretëve, operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndërtime objektesh industriale e civile, prodhime inertesh e material ndërtimi, financime, të luajtshme e të paluajtshme e financime të ndryshme që Administratori i quan të nevojshme për arritjen e qëllimit dhe objektivit të Shoqërisë, si dhe çdo objekt tjetër që nuk bie në kundërshtim me ligjin. Krijimin, administrimin dhe përhapjen e bazave të të dhënave në sisteme të kompiuterizuara të administruara nga Shoqëria, tregtim programesh kompiuterike, software, hardware, shërbime elektronike, pjesë këmbimi, etj. Krijimin, çeljen dhe administrimin e call center për ofrimin e shërbimit ndaj klientit për të gjitha llojet e shërbimeve të mundshme në të gjithë sektorët e fushat ku mund të operohet, shitje produktesh, kontratash e shërbimesh të ndryshme për llogari të Shoqërisë apo të të tretëve me telefon, online, apo me çdo mënyrë tjetër kontakti të parashikuar. Shoqëria për ofrimin e shërbimeve të sipër përmendura, në bazë të normativave në fuqi,mund të shfrytëzojë edhe palë të treta. Gjithashtu Shoqëria, në lidhje me sektorët e sipër përmendur, mund të kryejë aktivitete ndërmjetësie dhe të marrë mandate nga agjensitë dhe / apo përfaqësitë me apo pa depozitë. Në objektin e veprimtarisë përfshihet pjesëmarrja në shoqëri të çdo lloji, partneritete, ente, shoqata dhe subjekte të çfarëdolloj natyre me objektiv të ngjashëm apo analog me atë të Shoqërisë.)

Tiranë ALL

STUDIO TARTARI

L81317045A
(Studio grafike dhe imazhi. Shtëpi botuese. Shtypshkronjë. Printime Dixhitale. Realizim dhe transmetim spote audiovizive. Shërbime këshillimi në fushën e shtypshkrimeve dhe printimeve dixhitale. Web-Design. Prodhim-menaxhim reklamash. Agjensi publicitare. Fushata mediatike si dhe veprimtari dhe sipërmarrje në fushën e publicistikës dhe mjeteve të komunimkimit masiv. Krijim dhe menaxhim faqesh interneti. Tregtim i produkteve kancelarike për zyra dhe kompani prodhimi në fushën e shtypshkrimeve dhe printimeve; Tregtim dhe import - eksport, instalim dhe shitje linjash dhe impiantesh tipografike të të gjitha llojeve dhe pjesë këmbimi për to, materiale ndihmëse dhe lëndë të parë për produktet tipografike. Tregtim dhe import - eksport të mallrave, letër të llojeve për produktet tipografike. Bashkëpunim dhe operim me shoqëri vendase dhe të huaja, për operime reciproke si nënkontraktor i operatorëve në fushën e shtypshkrimeve si dhe në aktivitete të tjera të lidhura ose plotësuese me ato të parat dhe çdo aktivitet tjetër të nevojshëm ose të dobishëm për ushtrimin e veprimtarisë së shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë gjithashtu të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafërt me të vetin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike.)

Tiranë ALL

Emiliano Mone

L72506403A
(Tregtimi me pakicë i aspiratorëve, gjenerator, kondicioner, shërbime dhe asistent teknike. Dhënie me qira të veglave të punës, makineri, gjenerator, konsulencë teknike, shërbime mirëmbajtje për teknologji dhe pajisje industriale. Dhënie me qira të automjeteve. Import eksport dhe tregtimi i makinave të reja dhe të përdorura. Tregtim me pakicë të materialeve të ndërtimit, materiale elektrike, hidraulike, bojë dhe të materialeve të duralit, materiale të ndryshme industriale.)

Fier ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

T C P E

L52031020F
(Çertifikim i personelit në profesionin elektrik, për nivelet, të ulët, të mesëm, të lartë. Zhvillimin e trajnimeve të ndryshme në fushën e aplikimit të standarteve.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

R & T

J61901094G
(Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, ushqimor, import eksport etj. Shoqëria zhvillon aktivitetin e saj edhe në fushën e programimit te software dhe platformave software. Shoqëria ofron shërbime, riparime dhe mirëmbajtje të software dhe platformave software. Prodhim e tregtim me shumicë dhe pakicë e bojrave hidromate dhe detergjentëve. Kryerja e servisit të aparaturave dhe pajisjeve elektrike dhe elektronike, si dhe kompletimin e tyre, të hapë degë të shoqërisë të quajtur "Data servis". Prodhim i materialeve të ndërtmit, ndërtime civile të ndryshme, vepra arti, punime karpentiere, impiante të ndryshme, punime topogjeodezike, punime në sipërfaqe të gjelbra. Tregtim e instalim dhe shërbime të makinerive dhe pajisjeve elektronike, kompjuterike dhe informatike. Studime dhe konsulencë në fushën shëndetësore. Të kryejë çdo aktivitet tregtar, financiar dhënie marrje me qera, të vendos pengje dhe barrë hipotekore, aktivitete këto të konsideruara si të dobishme, apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë dhe që nuk tejkalon në masë aktivitetet kryesore të cituara më sipër. Të kryejë aktivitete publikimi dhe reklamimi. Shoqëria kryen çdo lloj aktiviteti që bën pjesë në aktivitetin e saj, që lidhet me të dhe që e mbështet atë. Tregtim i shërbimeve dhe të gjitha produkteve të telefonisë mobile të kompanisë Vodafon. Shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit të aseteve të infrastrukturës energjitike industriale të mesëm dhe të ulët. Shoqëria R&T sh.p.k zotëron, riparon, mirëmban, transferon, merr, përdor, fabrikon ose instalon pajisje rrezatuese, të cilat transmetojnë rrezatime jonizuese dhe përmbajnë komponentë, që veprojnë me një diferencë potenciale më shumë se 5 kV për industrinë; Shoqëria R&T sh.p.k, kryen ekspertiza radiologjike, shitje, import-eksport të gjeneratorëve të cilët emetojnë rrezatim jonizues. Shoqëria R&T sh.p.k, kontrollon, nga ana teknike dhe funksionale, aparaturat, të cilat emetojnë rrezatimit jonizues”. Mbledh informacion dhe kryen matjet e analizat e nevojshme për kontrollin e mbrojtjes nga rrezatimet jonizuese dhe jojonizuese në aeroporte, ported he në pikat doganore Brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kalibrimin e pajisjeve të rrezatimit jonizues, monitorimin e komponeteve mjedisore, dhe analizë të impaktit në mjedise të burimeve jonizuese dhe jojonizuese, trajnimin e personelit me ekspertë të pavarur për veprimtari me rrezatime jonizuese, si dhe me institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, sipas nevojave, në bazë të marrëveshjeve të mirëkuptimit në fushën e mbrojtjes nga rrezatimi. Shoqëria R&T sh.p.k, ushtron veprimtari me burime të rrezatimit jojonizues si dhe instalon pajisje të cilat transmetojnë rrezatime jojonizuese. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saja dhe bashkërendon punën me institucionet e specializuara brenda dhe jashtë vendit, për kontrollin, matjen, dhe reduktimin në nivelet e lejuara të përqendrimit të radonit në vendet e punës në ndërtesa të reja ose të vjetra dhe ujë, nivelet udhëzuese të radiobërthamave në materialet e ndërtimit, si dhe nivelet e lejuara të radiobërthamave në ushqime dhe produkte kozmetike të prodhuara në vend, të importuara apo që eksportohen. Shoqëria R&T sh.p.k, ofron shërbimet e saj në matjen e fushës elektromagnetike (FEM), e cila përfshin fushat statike, me frekuenca shumë të ulëta (FEFU) fushat dhe radiofrequencat (RF) duke përfshirë mikrovalet, që shtrihen në diapazonin e frekuencave të 0 Hz deri 300 GHz. Shoqëria R&T sh.p.k ofron shërbimet e saj në llogaritjen e ekspozimit EMF, në lidhje me tetë madhesite fizike me të përdorura si më poshtë janë...1-Rrymës së kontaktit (Ic) midis një personi dhe një objekti është shprehur në Amper (A). 2-Densitetit të rrymës (J), që është rrjedhja e rrymës në njësinë e seksionit të marrë pingul me drejtimin e lëvizjes së saj në një vëllim të përçueshëm të tillë si trupi i njeriut, ose pjesë e tij, shprehur në Amper për metër katror (A/m2). 3-Intensitetit të Fushës elektrike që është një madhësi vektoriale (E) e barabartë me forcën ushtruar mbi një grimcë të ngarkuar, pavarësisht nga lëvizja e saj në hapësirë. 4-Intensiteti i fushës magnetike që është një madhesi vektoriale (H), e cila, së bashku me densitetin e fluksit magnetik, specifikon një fushë magnetike në çdo pikë të hapësirës 5-Densitetin e fluksit magnetik që është një madhesi vektoriale (B), në formën e një force që vepron mbi grimcat e ngarkuara në lëvizje, dhe është shprehur në tesla (T). 6-Densitetin e Fuqisë (S) që është një madhësi e përshtatshme e cila përdoret për frekuenca shumë të larta, ku thellësia e depërtimit në trup është e ulët.)

Tiranë 39583367 ALL