Skip to content


Aktualisht kemi 5363 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ALB_TRA_NET SCU

K26911001ë
(Projektimi, instalimi, konstruksioni dhe ofrimi i sherbimeve te internetit dhe te telefonis fikse, duke perfshire ketu edhe telekomunikacionin rural, te gjitha operacionet tregtare, industriale e financiare per pasuri te luajshme e te paluajtshme, te cilat konsiderohen te dobishme e te nevojshme per realizimin e objektit te veprimtarise se saj, etj)

Shkodër -2839482 ALL

ALB-ELEKTRONIK-KASKETA

L71327505E
(Import-eksport te pajisjeve elektronike te ndryshme. Shitjeblerje online.)

Durrës ALL

JUST PHARMA

L71327033C
(Tregtim, montim, mirembajtje dhe riparim I aparaturave e pajisjeve te ndryshme mjekesore te reja e te perdorura dhe refurbished, importe dhe eksporte medikamentesh, hapje farmacie, depo farmaceutike, spitale jo publike, laboratore mjekesore, suplemente dhe produkte bimore si dhe furnizimi me pjese kembimi, material konsumi, kite, reagent dhe solucione te ndryshme, kimikate industrial, si dhe cdo gje tjeter qe ka lidhje me veprimtarine e ortakeve ne kete fushe. Import eksport mallrash me shumice dhe pakice etj si dhe kryerja e aktiviteteve te tjera te ngjashme me to.)

Tiranë ALL

ORCHID LIMITED

L71326002O
(Eksport dhe import te mallrave te ndryshem ushqimore, kozmetik, industrial, si dhe lendeve te para per prodhimin e tyre. Kryerjen e cdo lloj aktiviteti te lejuar nga legjslacioni shqiptar.)

Tiranë ALL

CCE&Rapuni 1

L71326003A
(Operimin, transferimin e hidrocentralit"Rapuni 1" tek autoriteti kontraktues ku perfshihet financimi, projektimi, ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike, ne zbatim te kontrates se koncesionit si dhe cdo veprim tjeter te parashikueshem nga ligji persa i perket objektit te mesiperm.)

Tiranë ALL

F.V.M. GROUP

L71326009B
(Shoqëria ka për objekt: menaxhimin e laboratorëve për analiza klinike, biologjike dhe kimike dhe të tjera; menaxhimin e spitaleve dhe shtëpi për kujdesin, e përgjithshëm dhe të specializuar, psikiatrik, për kujdes afatgjatë me marrëveshje apo jo me shërbimin shëndetësor kombëtare; menaxhimin e studiove të radiologjisë dhe radioterapi dhe të institucioneve të tjera shëndetësore me apo pa shtrim)

Tiranë ALL

J&K GROUP 2017

L71326502V
(Restorant, piceri, bar, organizim shërbime turistike të ndryshme, aktivitetesh kulturore dhe argëtuese. Shërbime hotelerie, etj. Importimin, eksportimin, tregtimi me shumicë dhe pakicë, prodhimin e mallrave të ndryshme, etj. Agjensi sigurimesh, agjensi imobiliare, dhënie me qera të mjeteve, shitblerje automjetesh, pasuri të paluajtshme, troje, apartamente, ndërtesa, etj. Transport mallrash për vete dhe për të tretë)

Durrës ALL

ASCLEPIUS KORÇA MEDICAL CENTER

L76326601G
(Qender mjeksore, sherbime mjeksore dhe laborator mikrobiologjik-diagnostifikues.)

Tiranë ALL

SHERBIME TEKNIKE NDERKOMBETARE ( SH.T.N )

L71326020M
(Veprimtaria e Shoqerise do te jete kryerja e te gjitha aktiviteteve qe mund te kryhen nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne perputhje me legjislacionin shqiptar, duke perfshire por pa u kufizuar ne aktivitetet e meposhtme: Lexim dhe Perpunim te dhenash topografike, gjeologjike etj, matje ne terren dhe hedhje te dhenash ne kompjuter, programme kompjuterike, pershkrime te dhenash per objekte ndertimore ne terren, raporte vleresimi te pasurive te paluajtshme private dhe publike, ndertimeve civile dhe ekonomike, projekte mjedisore, projekte te ndertime civile dhe ekonomike, te strukstures dhe infrastruktures)

Tiranë ALL

CZ Group

L71326027A
(Kryerjen e aktivitetit te shitjes me shumice dhe pakice përmes mjeteve elektronike te produkteve dhe shërbimeve ne fushën e telekomunikacioneve (TLC) dhe teknologjisë se informacionit (IT) dhe elektronikes ne përgjithësi, nder te tjera: blerja, ndërmjetësimi, shitja, prodhimi dhe zhvillimin i pajisjeve mjekësore me mundësinë per te ofruar dhe furnizuar shërbimet e suportit teknikpër menaxhimin e furnizimeve te tilla si pajisjet mjekësore, tregtimi me shumice dhe pakice artikujve mjekësor dhe ortopedik përfshirë edhe tregtimin me shumicë te instrumenteve dhe aparaturave për përdorim mjekësor dhe spitalor)

Tiranë ALL