Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ADAMB EXCHANGE

M08526501E
(Këmbim valutor; Shërbime financiare;Transferim parash; Ushtrim i veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe llogari të nje subjekti financiar jo- bankë.)

Lezhë ALL

FERMA PASHAJ

M07326203R
(Mbareshtim gjedhi.Rritje e tregtim gjedhi.Import-eksport i tyre.)

Vlorë ALL

GOLDEN FALCON GROUP

M02326501J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

FORNAX

M02326019E
(Sherbime marketingu jashte territorit te Republikes se Shqiperise nepermjet telefonit dhe internetit; Projektimi dhe realizim i fushatave publicitare dhe promovuese nepermjet shfrytezimit te te gjitha instrumentave, perfshire marketingun telefonik dhe instrumenta te tjera te marketingut nepermjet internetit per tu shitur ekskluzivisht jashte territorit te Republikes se Shqiperise.)

Tiranë ALL

NAJI CONSTRUCTION

M02326504K
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

4 A Studio

M02326029L
(Projektimin, mbikqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të zbatimit. Konsulencën inxhinierike. Konsulencën inxhinierike sipas termave ndërkombëtare, projektime arkitektonike dhe urbanistike, projektim konstruktiv, instalator, vepra hidroteknike, ujësjellës, kanalizime, rrugë, hekurudha, ura, vepra arti, sinjalistikës rrugore. Vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Studime ambjentale dhe vlerësim të ndikimit në mjedis. Auditim i sigurisë rrugore, studime gjeologo – inxhinierike dhe hidrogjeologjike, projekte të mbrojtjes nga zjarri, projekte HVAC, impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, nënstacione elektrike primare dhe sekondare- linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës- linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, projektim të linjave e rrjeteve elektrike, për objekte civile dhe industrial. Projektim të rrjeteve të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, akes kontrolli, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj, për objekte civile dhe industrial. Rivelime inxhinierike. Konsulencë në fushën e prokurimeve publike. Konsulencë.)

Tiranë ALL

WAIDI CONSTRUCTION

M02326505S
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

A+SUEB INDUSTRIES

M02326030P
(Veprimtari te ndertimit ne te gjitha fushat, civile, industriale, tregtare, publike dhe private, me vendosjen ne punim te impianteve elektrike, hidraulike, termodraulike, ndertimi dhe riparimi i impianteve te sistemeve te ujerave te zeza, te ndertimit dhe te rrugeve, pastrimi i te gjitha impianteve si civile ashtu dhe industriale, publike dhe private. Ndertim, mirembajtje dhe rikonstruktim i rrugeve, autostradave, urave, mbikalimeve, hekurudhave, linjave te tramvajit, metropolitanave, teleferikeve, pistave te aeroportit dhe aktiviteteve komplementare; e punimeve detare dhe te pastrimit; te punimeve te lumenjve, te mbrojtjes, te sistemimeve hidraulike dhe te bonifikimit; si dhe te punimeve inxhinjerike naturalistike. Veprimtari te transportit, brenda dhe jashte vendit, me mjetet e veta dhe/ose te te tjereve, per llogari te vete shoqerise dhe/ose te te tjereve. Veprimtari ne fushen e pastrimit te mjedisit, si mbledhja normale dhe e diferencuar e mbeturinave, transporti per llogari te vete shoqerise dhe per llogari te te tjereve, perpunimi, rekuperimi, riciklimi, depozitimi i perkohshem i mbeturinave urbane, depozitim dhe trajtim i mbetjeve te inerteve te llojeve te ndryshme, i mbeturinave te vecanta, i mbeturinave te rrezikshme, te lengshme dhe te ngurta, trajtimi dhe transformimi i mbeturinave, tregtimi i prodhimit perfundimtar, etj. Prodhim dhe perpunim i produkteve prej betoni, çimento ose gips; nal. Prodhim dhe tregtim materiale ndertimi. Prodhim inertesh. Gjithashtu, shoqeria do te kryeje: çdo veprim me pasurite e luajtshme dhe te palujteshme (mobiliar, imobiliar), tregtar, industrial dhe financiar funksionalisht te lidhur me qellimet e objektit te veprimtarise se shoqerise, veprime leasing, te marre ose te jape me qira ose ne koncesion dhe/ose hua prona te paluajtshme dhe impiante. Import eksport, tregtim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale, ushqimore, artikuj bujqesor dhe blegtorale, paisje elektronike, elektrike, informatike, elektroshtepiake, konfeksione, metrazhe, lende kimike, detergjente pastrues, produkte kozmetike. Prodhim dhe tregetim te artikujve te ndryshem mobilerie, dyer, dritare, artikuj duralumini, tregetim paisje zyre, kanceleri, paisje ventilimi dhe kondicionimi. Tregtim pajisje hidraulike, pajisje hidrosanitare dhe aksesore te tyre. Tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Hoteleri, turizem, bar, restorant. Agjenci udhetimesh turistike. Agjenci imobiliare. Agjenci shitje biletash te transportit urban, hekurudhor, ajror dhe detar. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash dhe pasagjeresh per vete dhe te tretet, hekurudhor, detar, ajror etj. Import eksport dhe tregtim me shumice e pakice te automjeteve te llojeve dhe tonazheve te ndryshme dhe pjeseve te kembimit per to.)

Tiranë ALL

LOSMAR

M02326033Q
(Prodhimi i bukes, prodhimi i pastave te fresketa dhe kekeve, prodhime te tjera brumi.)

Tiranë ALL

HADIL CONSTRUCTION

M02326507L
(Shoqeria "HADIL CONSTRUCTION" Sh.p.k. eshte e organizuar ne formen e nje shoqerie te konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive ne Republiken e Shqiperise dhe ne territoret e tjera dhe ka si objekt te veprimtarise se saj: PUNIME NE FUSHEN E NDERTIMIT . Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve.)

Durrës ALL