Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

BROCA-STONES

M02118002K
(Veprimtari ne punimin e mermerit,granitit,quarzi„„„importeeksporte dhe tregti me shumice dhe pakice materiale ndertimi, mermere,granite,quarzi, ndertim rruge,trotuare, blerje-shitje, dhenie me qira te pasurive te luajtshme e te paluajtshme,transport mallra dhe pasagjer„„etj. Projektimi dhe zbatimi i veprave ndertimore si vijon: ndertime me karakter civil dhe ekonomik, punime/germime dhe sistemime dheu, tarracime terrenesh, ndertime godinash nen dhe mbi 5 kate punime karpentierie, gjeodezie, inxhinierike, projektime, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndertime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndertime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe cdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizimesh, ndertim ujesjellesash, punime hekurudha, ndertim ura, etj. Shtrime rrugesh dhe riparime me beton, asfalto-beton ose me materiale te tjera te perdorura per kete qellim. Punime duroalumini dyer, dritare etj . Punime ndertimi , hidraulike, elektrike, shtresa pllakash, ne sipermarrje ose nensipermarrje si kontraktor ose nenkontraktor . Nxjerrja dhe perpunimi i lendeve te para te perdoruara per ndertim te te gjitha llojeve dhe veprimtari sherbimi ndertimi per llogari te personave te trete. Prodhimi dhe tregetimi me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, import eksport i tyre brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve Aktivitet ne fushen e Hotelerise dhe Turizmit , Bar, Restorant, Agjensi Turistike , Transport Udhetaresh .Tregetimi me shumice dhe me pakice i mallrave ushqimore,ushqimi social, industriale, elektrike elektroshtepiake, konfeksione, paisje elektroshtepiake, pjese kembimi, etj. Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave brenda dhe jashte vendit me mallra te vete shoqerise dhe te te treteve. Eksport – Import te madhrave te cdo lloji , lendeve te para ne fushen e industrise, bujqesise blektorise etj , prodhimeve te ndryshme te vete shoqerise ose te kontraktuar e te porositur nga persona te trete. Aktivitet ne fushen e pastrimit , gjelberimit etj. Tregtimi me shumice dhe pakice i artikujve kozmetik, parfumeri si dhe cdo artikull tjeter qe perfshihet ne kete fushe. Tregtimi me shumice dhe pakice i pijeve alkoolike, artikuj prej druri, makineri e pajisje si dhe pjese kembimi te tyre. Eksport dhe/ose import i te gjitha prodhimeve te mesiperme. Kontraktimi me persona fizike dhe/ose juridike, vendas dhe/ose te huaj per gjetjen e tregjeve te shitjes per prodhimet e shoqerise. Cdo lloj veprimtarie tjeter e lidhur me keto te permenduara me siper te lejuara nga ligji .)

Vorë ALL

STAR POOL ALBANIA

M02118006T
(Construksione pishina, instalime elektrike dhe hidraulike.)

Kamëz ALL

SKY 21

M02118010B
(Ne fushen e ndertimit, punime ndertimi, projektime, mbikqyrje, kolaudim, etj. Kryerja e operacioneve me pasuri te paluajtshme:blerje, shitje, marrje dhe dhenie me qira e ne huaperdorje ose ne cfardo lloj forme tjeter te pasurive te paluajtshme.)

Vorë ALL

ALPHA FINANCIAL SERVICES LIMITED

M02118011J
(Ndertime civile te te gjitha kategorive.Sistem shitjeje elektronik dhe transaksione financiare elektronike. Shoqeria kryen çdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe qe e mbeshtet ate. Shoqeria ka te drejte te hapi dhe operoje: Agjenci per prerjen e siguracioneve te makinave dhe produkteve te agjencive te sigurimeve. Agjenci " Imobiliare " kontrata shit-blerje pronash, qera, lesing, huaperdorje, emfiteoze, kontrata kalimi te drejtash,kontrata heqje dore Aluizni, kontrata premtim shitje, etj, te pronave. Te marr dhe te jape hua si dhe te marre dhe te vendose kolaterale nga:shoqeri,institucione financiare, banka, fondacione, individe, brenda dhe jashte vendit. Investime financiare te lejueshme nga ligji dhe te gjitha llojet e veprimtarive te real- estate Agjensi imobiliare, ndermjetsim & marketing ne fushen e sigurimeve.Ndermjetesim financiar, operacione me pasuri te paluajtshme , te luajtshme , tregtare , perfshire dhenien e garancive,dorezanie, pengje , hipoteka. Shoqeria mund te kryeje edhe çdo veprimtari tjeter e cila eshte ne ndihme dhe e lidhur me objektin kryesor te veprimtarise se saj.Shoqeria mund te kryej edhe çdo aktivitet te parashikuar nga Legjislacioni Shqiptar.)

Tiranë ALL

ARTECH STUDIO

M02118022B
(Projektim. mbikqyrje. kolaudim dhe konsulence per te gjitlia veprat arkitekturore. urbanisiike apo inxhinierike. Veprimtari ne lushen e arkiieklures. sherbirne arkitekturore. projekle per restaurim dhe rikonstruksione tc veprave arkitekturore. Studimi. prujektimi i ndertesave publike dhe private, rrugeve. urave. veprave te artit, objekteve turistike, te kultit, pone, ndertcsa industriale dhe realizimi i siudimeve urbane, teknologjike, ndertime civile, induslriale, ekonomike. teknologjike, energjitike si dhe te gjitha icMauiiiuit Ulic likoiiMiuksionct ne pcrgjithcai.nderiimet e veprave te ndryshme, perfshire edhe vepra te arkitektures. Konsulence, projekt ide, studime, maslerplane etj. Perfaqesim dhe tregtim i materialeve dhe prodhimeve te lidhura me fushen e ndertimeve, kryesisht finiturat dhe impante. Gjithashtu per permushjen e objektit te saj shoqeria mund te zoteroje direkt ose indirekt pjescmarrje ne shoqeri dhe ose sipermarrje te tjera shqiptare ose te huaja, qe kryejne aktivitete te njejta, te ngjashme apo te lidhura me aktivitetin e saj ose qe mund te ndihmojne ne realizimin e objektit te Shoqerise, kryeje cdo aktivitet ose transaksion tregtar, industriale ne lidhje me pasuri te te luajtshme e te paluajtshme, jape dorezani, hipoteka, garanci, reale dhe ose personale per detvrime te veta dhe te te treteve, themeloje dege, zyra perfaqesimi dhe ne pergjithesi te kryeje cdo aktivitet tjeter qe nuk eshte i ndaluar nga ligji.)

Tiranë ALL

ECO FRIENDLY RECYCLING

M03318201A
(Reciklim i cfardo materiale, mbetje civile dhe industriale. Prodhim inertesh. Transport vetiak dhe per te trete. Prodhimi, tregtimi me shumice i artikujve metalliferre. Metale me ngjyra dhe gjysem produktevete gatshme, materialeve te ndertimit, mineraleve, metaleve dhe industriale nenprodukteve, ndertim qofte ne emer te vet ose per llogari te paleve te treta te ndertesave civile dhe industriale, dhenie me qira dhe administrim i ketyre pronave. Shoqeria mund te kryej aktet e nevojshme qe bordi i administrimit i quan te nevojshme per permbushjen e objektit te shoqerise ku perfshihen: Kryerja e operacioneve tregetare dhe industriale, lenia peng dhe pasurive te patundshme, duke perfshire blerje, shitje dhe kembim i mallrave ose te drejtave pronesore te regjistruara, dhe te pasurive te patundeshme. Kerkon cfardo forme te financimit nga huadhenesit, bankat, shoqerite dhe individet, duke dhene garancine e duhur.)

Elbasan ALL

ALBATROSS CONSTRUCTION

M02118029L
(Ne fushen e ndertimeve te ndryshme. Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike, elektronike e elektroshtepiake, fruta perime, artikuj industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e eterovajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi. Te zhvilloj aktivitet ne fushen e shfrytezimit dhe nxjerrjes se mineraleve te ndryshme ( krom etj) nga punimet nentoksore dhe siperfaqsore ( karrierat). Tregtimin, transportin dhe perdorimin e lendes plasese qe sherben per punen ne 2 miniere. Shoqeria mund te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar, qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt-marreveshje me pale te treta brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria me qellim te arritjes se objektivave te saj mund te marre persiper si direkt ashtu edhe indirekt, pjesmarrje ne fitime e pjesmarrje ne shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me objektin e saj. Gjithashtu, shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Ndertime civile, bujqesore, turistike. Rikonstruksione. Punime karpanierie. Punime dhe ndertime hidraulike dhe hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impjante vaditje, kanale, puse etj. Ndertim vepra te veçanta kulla, sillose, struktura b/arme dhe metalike, punime nentoksore dhe themeli. Ndertim linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te uji te pishem, tregetim i ujit te pishem. Punime restaurimi, restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta arkeologjike. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme dhe shtresa ne rruge, ndertime dhe punime hekurudhore; punime speciale te shinave dhe traversave; punime te sistemit elektrik dhe sinjalistik. Ndertime autostrada , pista aeroporte. Punime mirembajtje dhe sinjalizim ne rruge. Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertime tunele rrugore dhe hekurudhore. Ndertime basene. Punime thellimi dhe drenimi. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll; pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhvillim i siperfaqeve urbane dhe dekorit - ndriçime e sinjalizime. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim, asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire ato spitalore dhe te rrezikshme. Sherbime pastrimi te ndryshme te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo 3 lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektro - shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, kondicionere etj. Tregetim te paisjeve spitalore. Tregetim i tekstileve dhe veshjeve te punes, paisjeve laboratorike. Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise elektrike: transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj. Tregtim skele, dhenie me qera, montim, cmontim skele, import - eksport te skelave.)

Tiranë ALL

ELECTRIGOO

L81316056J
(Shit-blerje e artikujve, aparateve, motorrave apo makinerive elektrike. Tregtim i mjeteve elektrike rrugore, te gjftha llojet e motorcikletave, cikletave, triciklave elektrike, makine apo motorre me kater rrota mebateri dhe motorr qe punon me rryme elektrike. Prodhimi i motorreve qe punojne me elektricitet qofte per motor apo makine. shitja e tyre, dhenja me qera. Ndertim i pikave te furnizimit me rryme elektrike per motora dhe makina elektrike, manaxhimi i tyre, dhenja me qera etj. Bashkepunimi me qeverite qendrore dhe vendore per te menaxhuar projekte me ndikim mjedisor etj, Tregtim me shumice dhe pakice te artikujve industrial, ushqimor, bujqesor, detar, ndertim etj. Prodhim dhe tregtim me shumice e pakice te artikujve tregtar, konfeksione, tekstil per llogari te vet dhe per te trete. Ndertim civil, industrial, infrakstrukture. Shit-blerje me pakice dhe shumce te cdo artikulli tregtar qe mund te tregtohet brenda legjislacionit Shqiptar. Import eksport. Shit-blerje mjetesh motorrike me benzine dhe nafte apo alternative apo makineri te ndryshme per transport personal dhe publik, te reja apo te perdoruara. Marrja pjese neper ankande dhe tendera, si dhe te beje sherbime qe kane lidhje me objektin e veprimtarise se saj. Blerje pasuri te luajtshme apo te paluajtshme, t'i marre ose t'i Jeshoje me qera, te marre tenderin e tyre. Shoqeria, mund te kryeje per permbushjen e qellimeve te saj cdo lloj operacioni tregtar, mund te vendose pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme, t'a hipotekoje kete pasuri ne rregjistrin e pasurive te paluajtshme ne emer te saj. Mund te hyje ne tratativa dhe biznese me shoqeri te tjera qe kane te njejtin objekt veprimtarie per te realizuar fitime ne fushat e permendura ne kete nen. Perfitoje. transferoje, te marre apo jape me qera, te bleje dhe shese, si dhe te kontraktoje. te drejten e markes, patentes, licences, dhe te drejtat e tjera qe jane te ngjashme me keto. Shoqeria, sic mund te ushtroje punet qe tregohen ne objektin e veprimtarise se saj, brenda dhe jashte vendit, ashtu .edhe mund te marre pjese, te perfitoje apo te transferoje nga/te palet e tjera, mund te marre pjese; ne kapitalet e personave juridike dhe fizike, te vendit apo te huaj, te krijuar ose qe krijohen me qejlim tregtie, industrie, etj., ne lidhje me keto fusha.)

Tiranë ALL

Zyra e Avokatise: Dema-Isufi-Zotaj

L86316208M
(Te ofroje sherbime, ndihme dhe konsulence juridike nepermjet keshillimit ligjor per ceshtje te ndryshme.Pergatitjes se kerkese padive ose te kerkesave gjate procesimit civil, administrativ dhe penal, si dhe kerkesave ankimore, rekurseve kunder vendimeve gjyqesore, atyre te organit te prokurorise, arbitrazhit ose te organeve te administrates publike.Pergatitjes se kerkesave drejtuar Gjykates se Apelit, Gjykates se Larte, Gjykates Kushtetuese, Gjykatave Nderkombetare dhe cdo organizmi ne te cilin aderon Republika e Shqiperise.Pergatitjes se ankesave dhe kerkesave te personave fizike dhe juridike.Perpilimit te akteve qe i nenshtrohen veprimtarive noteriale, hartimit te kontratave e te Marreveshjeve, si dhe te cdo dokumenti tjeter qe sjell ose synon te sjelle pasoja juridike.Pranise si mbrojtes ne kohen e shoqerimit, ndalimit, arrestimit gjate procesit te hetimit, shqyrtimit gjyqesor te personave ne ceshtjet penale.Perfaqesimit te personave fizike dhe juridike ne ceshtjet civile, penale dhe administrative ne gjykate, ne arbitrazh dhe ne organe te tjera te administrates publike. Keshillimet e asistences ligjore, perpilimit te akteve, krijimin, regjistrimin e shoqerive tregtare ose personave te tjere juridike, asistences ligjore ne vijimesi te aktivitetit te tyre si dhe marredheniet e tyre me persona fizike, juridike dhe fizike per arritjen e marreveshjeve tregtare si brenda e jashte vendit, veprimtarive qe parashikohen ne ligj.Shoqeria mund te kryeje aktivitete qe kane te bejne me hartimin, zbatimin, krijimin dhe asistencen te cdo produkti te lidhur me fushen juridike dhe akademike, botime te cdo lloji, si dhe per vete shoqerine ashtu dhe per te trete, per zhvillimin e aktiviteteve tregtare dhe industriale te cdo lloji: blerjen, shitjen, shkembimin, qiramarrjen, menaxhimin, administrimin e pronave te veta te luajtshme e te paluajtshme e te treteve, si dhe zhvillimin e te gjitha aktiviteteve te lidhura drejtperdrejt ose indirekt me aktivitetin e pronave te veta ne pergjithesi.Shoqeria mund te kryeje cdo operacion tregtar, te bleje dhe te shese ose te marre me qira ndermarrje, dege ndermarrjesh, si dhe te kete interesa ose pjesemarrje ne shoqeri, ente, konsorciume, te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise .)

Vlorë ALL

XELEMA

L81316519M
(Shoqeria do te beje import-eksport te materialeve elektronike, artikuj te ndryshem, materiale ndertimi, produkte ushqimore nga vendet te ndryshme te botes, pjese per automjete, prodhime letre te cdo tipi, si dhe shitje me shumice dhe pakice te tyre. Prodhim te materialeve elektronike, te ndriçimit (LED), prodhimin e letrave, si dhe shitje me shumice e pakice te tyre. Keshilla bizneseve per zhvillimin, prodhimin, marketingun dhe reklama te produkteve te tyre. Import, prodhim te sistemeve te alarmeve (telekamera, sensore, sisteme te integruara dhe çentralino).)

Durrës ALL