Skip to content


Aktualisht kemi 7891 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

HALILI

J61814022D
(Në fushën e investimeve: duke vepruar si investitor direkt ose si ndërmjetës i firmave të huaja, në fushën e ndërtimit dhe prodhimin e materialeve të ndryshme që përdoren në sektorin e ndërtimit, për ndërtimin e banesave, hoteleve dhe lokaleve me veprimtari të ndryshme, në fushën e turizmit duke përfshirë ndërtimin e komplekseve turistike në bregdet e në zona malore, hapjen e kazinove në qytete të ndryshme dhe në zona të përcaktuara për këtë qëllim, në fushën e transportit ku përfshihen: ndërtimi i rrugëve dhe zgjerimi i tyre, mirëmbajtja dhe modernizimi i porteve, kantiereve dhe aeroporteve, sigurimi i transportit ujor, tokësor, ajror. Në fushën e industrisë së ushqimit, në fushën e industrisë së lehtë, në fushën e bujqësisë dhe prodhimet bujqësore, blegtorale e të pemtarisë, në fushën e financave, kambizmit dhe bankave, në veprimtari të ndryshme shëndetësore, farmaceutike, kulturore e komisionare. Në kryerjen e aktiviteteve të ndryshme tregtare si: kryerjen e veprimtarise tregtare me konsigacion e transaksioneve për mallrat e import eksportit që prekin ose jo kufirin shtetëror shqiptar, aktivitete ekonomike me materiale porositësi në fusha të ndryshme, ushtrimin e aktivitetit të firmës si komisioner, ndërmjetës ose agjent tregtar me persona fizik apo juridik, vendas apo të huaj, dhe tregtimin e mallrave të eksportit, importit si ushqimore dhe jo ushqimore, industriale, tekstile, prodhime lëkure, bujqësore dhe blektorale, paisje elektronike dhe shtëpiake, paisje elektronike, lëndë të para dhe gjysëm të përpunuara, kimikate të ndryshme e farmaceutike, pije alkolike dhe jo alkolike, cigare, duhan, bimë medicinale, makineri të ndryshme, makineri dhe mjete transporti nga më të ndryshmet, karburante, lojra fati, veprimtari të ndryshme bankare, komisionere në formimin profesional etj. Montim dhe tregtim: tenda dielli, çadra dielli, shezllone, paisje të ndryshme plazhi si dhe paisje mini fusha sportive.)

Tiranë 1505441 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

G.B - A KONSTRUKSION

K41412016F
(Eksport-import, tregti me shumicë e pakicë të mallrave të ndryshëm industriale, ushqimore, makineri e pjesë këmbimi të të gjitha llojeve, apisje elektrike, hidraulike, hidrosanitare, lëndë të para, materiale ndërtimi, inerte, produkte të gatshme e gjysëm të gatshme, konfeksione, duralumin, paisje eketroshtëpiake, etj. Investime në fushën e ndërtimit, punime dheu, sistemime, tarracime, ndërtime civile, ekonomike, tregtare, bujqësore, hoteleve, fshatrave turistike, etj.)

Tiranë 34449 ALL

DH Albania

L81918008S
(Qëllimi dhe biznesi i kompanisë do të jetë kryesisht kryerja e shërbimeve në fushën e ndërtimit, infrastrukturës, energjisë, zhvillimit, investimeve, projektimit, menaxhimit dhe naftës dhe gazit dhe çdo fushe tjetër të mundshme që paraqitet në të ardhmen.)

Tiranë ALL

DRANOVA SHPK

J91920501B
(Në fushën e ndërtimit si dhe materaile ndërtimi, ndërtime civile një e shumë kate, vila objekte industriale, restaurime të objekteve të ndryshme, makineri ndërtimi, pjesë këmbimi si dhe punime të të gjitha llojeve. Shfrytëzimi dhe punime sipërfaqësore dhe nëntokësore të mineraleve, Përdorimi i lëndëve plasëse dhe shpërthyese në kryerjen e punimeve për hapjen dhe shfrytëzimin e mineraleve në kariera e nëntokë, për hapjen e rrugëve e punimeve të ndërtimit. Lavazh për larje automjetesh. Dhënie me qera e ambjenteve të shoqërisë.)

Durrës -4559706 ALL

Lefter Bezatlliu

K31802028M
(Tregtim me shumicë të artikujve të ndryshëm shkollor (arsimi para shkollor, arsimi 9-vjeçar dhe arsimi i mesëm). Tregtim me shumicë të materialeve të ndryshme për arsimin profesional. Tregtim të mjeteve didaktike mësimore të arsimit parashkollor, arsimit 9-vjeçar dhe të mesëm për të gjitha nivelet. Kancelari, tonera, shitje të materialeve të pastrimit dhe shërbime të tjera.)

Tiranë ALL

Ervis Cena

L86523701E
(Aktivitet në fushën e thertoreve.)

Dibër ALL

ALTO

L72308027D
(Shit-blerje automjetesh import-eksport. Ngritje dhe funksionim servise për riparime të pjesshme dhe totale të automjeteve. Dhënie me qera të automjeteve.)

Tiranë ALL

ENERGY PLUS ALBANIA

L41407002L
(Konsulencë teknike në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë (ligji 10237 datë 18.2.2010 dhe direktivave europiane në këtë fushë); mjedisit në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe atë europian në fuqi (shkarkimet në atmosferë, shkarkimet në ujrat e rrjedhshme, mbeturinave indistiale e urbane); çertifikimit të ndërmarrjeve e istitucjoneve ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001; mbrojtjes nga zjarri (sipas legjislacionit shqiptar në fuqi); mirëmbajtjes së fiksave dhe paisjeve të sinjalizimit të zjarrit (në përputhje me normat teknike (ISO-EN); trasportit të produkteve me rreziqe me kamion, me anije dhe me avion (në përputhje me normativat ADR/IMDG/IATA); vleresimit të rreziqeve në punë (rreziqet në punë në përgjithësi dhe mbi zhurmat, vibrimet, rreziku kimik, të kantiereve të ndërtim-montimit, puna në lartësi, stressi, etj në veçanti); analizave kimike të ndotjes së ajrit, ujrave, tokës, mbetjeve industriale dhe urbane; regjistrimit të substancave kimike pranë angjensisë europiane të Helsinkit -ECHA (në përputhje me Rregulloret e Komunitetit Europian REACH e CLP); klasifikimit, amballazhimit dhe etiketimit të substancave të rrezikshme, përpilimit të skedave të sigurisë së substancave të rrezikshme (sipas Rregullores Komunitetit Europian CLP) Direktivës Europiane "Seveso" për ndërmarrjet që prodhojnë e depositojnë produkte të rrezikshme, autokontrollit higjeno-sanitar dhe metodës HACCP (Hazard Analysis Control Points) në fushën e manipulimeve të ushqimeve (restoranteve, fast food etj.) dhe të shërbimeve të mëposhtëme: kolaudime të impjanteve dhe makinerive ngritëse dhe transportuese, kolaudime të linjave teknologjike industriale. Inspektime të gjendjes teknike të impjanteve dhe konstruksioneve teknologjike, kontrolle difektoskopike të linjave dhe paisjeve teknologjike, inspektime të enëve nën presion. inspektime të terminaleve të naftës, kontrolle të tegeleve të saldimit, spesoreve dhe kontrolle të formës gjeometrike sipas standarteve, kalibrime të rezervuareve të çdo lloji, hartime të llogaritjeve dhe projektit teknik të mbrojtejes nga zjarri për çdo lloj impjanti. Studime, projektime teknologjike dhe konstruksione metalike, përgatitje e informacioneve për impjante teknologjike të ndryshme, shit-blerje e dhënie me qira pronash të patundshme (imobilare), vlerësime ekspertize tekniko-ekonomike të impjanteve teknologjike e konstruksioneve metalike, përgatitje të plan bizneseve në fushën e industrisë, përgatitje të oponencave në projektet teknologjike dhe terminalet e naftës, formim dhe trajnim profesional, formim dhe trajnim për sigurinë dhe shëndetin në punë, mbrojtjen e ambientit etj, tregëtim i mjeteve personale dhe kolektive, sinjalistikës për sigurimin teknik në punë, makinerive dhe mallrave të llojeve të ndryshme si dhe ndërtime civile. Formim për sigurinë teknike në punë për shofera piruni dhe makinash për lëvizjen e dheut. Formim për sigurinë teknike në punë të vincierëve. Formimin e drejtuesve të automjeteve për transportin e mallrave të rrezikshëm (ADR). Formimin e përgjegjësit teknik për impjante përpunimi mbeturinash. Formim për personelin e ndihmës së shpejtë mjekësore. Formim për sigurinë teknike në punë të makinist dhe ndihmës makinist të trenave. Formim për sigurinë teknike në punë për kryetar treni dhe frenuesi. Formim për sigurinë teknike në punë për kryemanevrist dhe manevrist treni. Formim për sigurinë teknike në punë për kryetar treni dhe udhëtarësh dhe shoqërues vagoni. Formim për sigurinë teknike në punë për mekanikët kontrollor dhe mekanikët e trenit të udhëtarëve. Formim për sigurinë teknike në punë për inspektorët e jashtëm, të brendshëm, ndërruesit dhe rojtarët e kalesave. Formim për sigurinë teknike në punë për teknikët dhe brigadieret e linjës. Formim për sigurinë teknike në punë për rojtari binarit të hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtorët e mirëmbajtjes së hekurudhës. Formim për sigurinë teknike në punë për mekanikët e sektorit të mirëmbajtjes së hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për elektricist sinjalizimesh të hekurudhave. Formim për sigurinë teknike në punë për minatorët e nëntokës. Formim për sigurinë teknike në punë për zjarmëtar. Formim për sigurinë teknike në punë për gazmatës. Formim për sigurinë teknike në punë për armator dhe nd/armator. Formim për sigurinë teknike në punë për punonjës transporti në minierë. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtor mirëmbajtje dhe ndihmës. Formim për sigurinë teknike në punë për elektricist në minierë. Formim për sigurinë teknike në punë për punëtor në minierat sipërfaqësore (karierat). Konsulencë në fushën e shëndetit në punë në kompanitë private dhe shtetërore nëpërmjet profesionit të mjekut të punës apo mjekut të ndërmarrjes. Shërbime outsorsing të Përgjegjësit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (Health and Safety Officer); Shërbime Outsorsing të Koordinatorit të Sigurisë në fazën e zbatimit; Monitorim e Pasurisë Kulturore (Cultural Heritage Monitoring))

Tiranë ALL

DELTA PUBLICITY (Ish MEDIASHOP)

J81927002N
(Agjensi publicitare në fushën e reklamave, radio-televizive, punime grafike. Aktivitet në fushën e monitorimit të mediave dhe analizë mediatike në të gjitha bizneset që lejon ligji i Republikës. Aktivitet në fushën e menaxhimit të turizmit, bareve, restoranteve, hoteleve dhe turizëm kulturor. Konsulencë në menaxhim dhe administrim. Administrimin e bareve, restoranteve, fast-foodeve. Në fushën e shërbimit kontabël, konsulencë financiare. Konsulencë në plane biznesi profesionale, planifikim financiar, analizë konkurrence. Konsulencë në fushën e marketingut për zhvillim tregu dhe rritje të shitjeve. Konsulencë në zhvillime të produkteve dhe shërbimeve. Konsulencë për web Zhvillim, Internet Marketing, IT Services.)

Tiranë 980815 ALL

Alban Kasmi

L71312025F
(Tregtimin, instalim dhe riparim i të gjitha paisjeve eiektrke, elektroteknike, elektromekanike, edhe elektronike. ANALOGE DHE DIGITALE Sisteme fonie, video. Ndriçimi, sigurie, menaxhimi, sisteme it, punime inxhinerike konsultime, asistencë teknike, punime softweri, database, web, sisteme të survejimit, paisje elektroshtëpijake. lmport-eksport. Tregtim me shumicë dhe pakicë artikujve të ndryshme industriale, makineri e paisje, lëndëve drusore, mobiljeve, linjave të prodhimit, përpunimit, konfeksioneve, parfumerisë. Arredimi dhe tregtimi i të gjitha materialeve për interiere, banesa e lokale sociale, kulturore, tregtare etj. Shtypshkrime dhe kancelari. Shërbime dhe dhënie me qera.)

Tiranë ALL