Skip to content


Aktualisht kemi 6503 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ERPA INVESTMENT

L12025001L
(Kryerjen e ndërtimeve në fushën e energjisë, ndërtime civile dhe rrugore, ndërtimin për llogari të vet ose të të tretëve, të ndërtimeve industriale, bujqësore, kryerjen e infrastrukturës urbanistike, të parcelimit, kryerja e punimeve të rrugëve, ujësjellësave, rrjetit të kanalizimeve, gazsjellëseve, impiante elektrike civile dhe industriale, kryerje të punimeve në rrjetet e shpërndarjes se energjisë elektrike, private dhe publike, instalim të impianteve termohidraulike, rikonstruksion i pasurisë publike, asfaltime duke përfshirë edhe ato të tarracave dhe hidroizolimin e tyre, marrja përsipër e sipërmarrjeve publike dhe private të çdo lloj tipi, realizimi i impianteve të pastrimit, të transformimit, të nënprodukteve të shërbimit të pastrimit në qytet etj; Gërmime dheu me punime eventuale murature dhe beton-arme, prishje dhe punime në tokë të gërmuar; Prodhime materiale inerte-guri, prodhim elemente betoni e beton-arme të zakonshme, pararendur, gur dekorativ; Restaurim i ndërtesave dhe monumenteve të kulturës; Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe dhe pyje; Mirëmbajtja, zhvillimi i dekorit në mjediset urbane, transporte të veçanta për llogari të vetë ose të të tretëve; transport kundrejt të tretëve të mallrave në përgjithësi ose të mbeturinave të veçanta, dhënia me qira e mjeteve të punës. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare dhe financiare të pasurisë të luajtshme dhe të paluajtshme, të cilat nga organi administrativ quhen të domosdoshme ose që kërkohen për arritjen e objektivit të shoqërisë ose që megjithatë janë të lidhur me të, përfshirë edhe pjesëmarrjen në shoqëritë e tjera që kanë qëllim analog ose të përafërt me të. Shoqëria gjithashtu mund të bëhet dorëzanëse dhe të japë garanci reale në favor të të tretëve, enteve, personave fizikë dhe juridikë, bankave ose enteve publike apo edhe në favor të vetë ortakëve.)

Tiranë -4476572 ALL

ARKONSTUDIO

L42019004I
(Studio projektimi, supervizioni dhe kolaudimi: Masterplane - studime e plane racionale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara - qytete, studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile - industriale - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate, projektim objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërt, lulishte e parqe, objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri në 5 kate dhe mbi 5 kate - objekt me skelet metalik, objekt me shkallë të lartë vështirësie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmeri të ulët, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi - televiziv për objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse të telekomunikacionit, sisteme të furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me ujë - kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - ujë kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi impjante vaditëse – diga deri 10 m - damba, vepra të trajtimit të ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftësjellëse – gazsjellës - vajsjellës, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degëzime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe të varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante të prodhimit dhe shpërndarjes të energjisë elektrike - diellore - erë, nënstacione elektrike, primare e sekondare - linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, sinjalizime në rrugë auto kategori I deri V, autostrada dhe degëzime me hekurudhën, sinjalizime në aeroporte dhe helioporte. Shoqëri ndërtimi: punime gërmimi, objekte civile - industriale - turistike deri në 5 kate dhe mbi 5 kate, objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelet beton/arme deri në 5 kate dhe mbi 5 kate-objekt me skelet metalik, objekt me shkallë të lartë vështirësie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmiteleviziv për objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse të telekomunikacionit, sisteme të furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me ujë - kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - impiante vaditëse - diga deri 10 m - damba, vepra të trajtimit të ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftësjellëse - gazsjellës - vajsjellës, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degëzime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe të varura, tunele rrugore e hekurudhore, çentrale hidraulike dhe termike, impiante të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike - diellore - erë, nënstacione elektrike, primare e sekondare - linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, sinjalizime në rrugë auto kategori I deri V, autostrada dhe degëzime me hekurudhën, sinjalizime në aeroporte dhe helioporte. Ushtrim veprimtarie për shit - blerje materiale ndërtimi të vendit dhe importi që përdoren për qëllime ndërtimi. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në projektim, supervizion, kolaudim dhe ndërtim bëhet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shërbime ekspertize dhe / ose profesionale të mbrojtjes civile. Shërbim ekspertize për: Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimin e akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Auditim në fushën e energjisë / shoqëri e shërbimeve energjitike.)

Tiranë 600774 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

AEK MUNELLA

J98926001P
(Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, artikujve industriale, ushqimore, bar bufe, transport mallrash të ndryshëm, ndërtim dhe projektim të objekteve të ndryshme, pyllëzime, mbarështim pyjesh. Për të realizuar objektin e saj, shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me blerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si edhe të këtë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, e në konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të veten apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Me në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Punime ndërtimi, montimi, punime restaurimi, ujësjellësa, kanalizime, mirëmbajtje rutinë e dimërore me performancë e shërbime në sektorin komunal e shtetëror në rrugë lokale nacionale superstrada dhe autostrada. Punime ndërtimi sipas liçensës së lëshuar nga Ministria e Ndërtimit. Tregti me pakicë e shumicë, import-eksport në mallra ushqimore, industriale, fruta perime të të gjitha llojeve. Makineri e pajisje për shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore të të gjitha llojeve. Prodhim material ndërtimi të të gjitha llojeve. Grumbullim, përpunim i prodhimeve bujqësore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim të bimëve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Shërbime të tjera të ndryshme. Si dhe çdo aktivitet tjetër që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Grumbullim, përpunim bimë medicinale, hoteleri, turizëm, bouling. Projektim, ndërtim dhe operim i H.E.C-ve ku përfshihet ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi. Shitje dhe blerje të automjeteve të përdorura.)

Lezhë 1107334.46 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

KRONOS KONSTRUKSION

K41416033P
(Veprimtari për projektim dhe ndërtime e rikonstruksione të veprave industriale e sociale, banesash shumë katëshe dhe vilash, veprash urbane, rrugë e kanalizime, shërbime publike për panaire e ekspozita. Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë e materialeve të lëndeëve të para për ndërtim, të gjitha llojet e inerteve që prodhohen prej guri, çdo material apo lëndë e parë që përdoret në ndërtime, akuakultura, në fushën e riciklimit të gomave, në fushën e energjitikës etj. Tregti vajra lubrifikant me pakicë. Shërbim interneti. Ndërtim rrjetesh ujësjellësa të furnizimit me ujë, ndërtim impiantesh të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, pastrimit të ujërave detare, liqenorë dhe lumorë. Ndërtim rrjetesh gazsjellësa. Punime topogjeodezike, mjedisi, nëntokësore, ura e vepra arti, veshje fasadash, rifiniturë murature, druri, materiale plastike, xhami, punime për prishjen e ndërtimeve. Ndërtim digash, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndërtime n/stacionesh, kabanat e transformatorëve, shtrim linjat e tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët të shpërndarjes së energjisë, ndërtim impiantesh për prodhim energjie elektrike. Punime strukturore special, punime mbi shina, traversa, impiante ngritës dhe transportues. Ndërtim barriera dhe mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistika ndriçuese. Shtrim të linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Import-eksport peshku. Tregti të materialeve të ndryshme elektrike dhe të të gjitha materialeve industriale. Instalime të impianteve të telefonisë, kondicionimit. Testime dhe kolaudime me laborator për pajisje elektrike, transformatorë etj. Transport lëndë diegëse (naftë) për nevoja të shoqërisë. Kultivim i fruta-perimeve, prodhime bujqësore bio. Përpunim i fruta-perimeve, teknologji e përpunimit dhe konservimit të fruta-perimeve. Agroturizëm dhe ambiente akomodimi tradicionale. Bletari, përpunimi dhe tregtimi i mjaltit. Përdorimi i teknologjive me energji të rinovueshme për ngrohjen, kultivimi i fruta-perimeve në ambiente të mbrojtura, serra. Aktivitet nënujor zhytje.)

Tiranë 35525725 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ZDRAVO

J84003411K
( Në fushën e ndërtimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe / ose administrimi publik dh/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nënkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, digave dhe veprave bonifikuese e ujore, ujësjellësave, linjave mbitokësore dhe nëntokësore për energjinë dhe telekomunikacionet, ndërtimin dhe reabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kutlit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, të gjitha restaurimet në përgjithësi, rikonstruksione të veprave të artit, montimet e konstruksioneve metalike, si dhe çdo ndërtim tjetër i cili në përfundim përbën send të paluajtshëm sipas nenit 142 të Kodit Civil për shkak të trupëzimit në mënyrë të qëndrueshme e të vazhdueshme me tokën ose ndërtesën ku është vendosur.
Në fushën e tregtisë shoqëria do të kryejë: Tregtimin dhe import - eksportin e mallrave të ndryshëm industriale e artikujve të ndryshëm në përgjithësi e veçanërisht elemente të ndryshme pajisje elektrike, mekanike, elektronike. Montimi e prodhimi i elementëve të pajisjeve të ndryshme elektronike, elektroteknike, elektronike elektromekanike përfshirë kondicioner, elektroshtëpiake etj të këtij lloji. Bojrave të ndryshme me bazë ujore dhe bazë vajore për lyerje të fasadave të murit, të drurit të hekurit etj, stuko patinimi koll, poliretaneve dhe të veglave të punës që përdoren për lyerjen e tyre, materialeve të tjera të ndërtimit, duhan cigareve të të gjitha llojeve, industriale, ushqimore, mjekësore, të ndërtimit, të mediave, të mjeteve kryesore dhe ndihmëse të prodhimit, të makinerive, të metaleve ferroze dhe jo ferroze, të lëndës drusore, të lëndëve të para dhe të përpunuara për proçesin e prodhimit, tregtimin e pasurive të luajtshme e të paluajtshme, shitblerjen e tokës, tregtimin e mallrave të gatshëm e gjysëm të gatshme etj.
Në fushën e turizmit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për shfrytëzimin njerëzor me karakter pushues, argëtues, edukues dhe / ose kurues, të burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, të Shqipërisë dhe më gjerë.
Në fushën e transportit, shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të infrastrukturës dhe / ose të pjesëve përbërëse të saj, për transportimin publik dhe / ose privat të njerëzve dhe mallrave brenda dhe jashtë territorit të vendit si dhe tranzitimin e tyre përgjatë territorit të Shqipërisë nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj.
Në fushën e mjedisit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të mbrojtjes dhe/ ose përmirësimit si dhe rehabilitimit të kushteve të mjedisit rrethues; përpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike si dhe mbetje të çdo lloji tjetër, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen në fushën e kërkimit dhe shfrytëzimit të lëndës drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftësimin dhe trajtimin e tokave të kripura e kënetave si dhe çdo veprimtari që ka rëndësi për shoqërinë.
Në fushën e prodhimit shoqëria do të kryejë: Studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ ose investimin, sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe / ose jopublike të materialeve të ndërtimit, prodhimin e inerteve, të asfalto - betonit, betonit, prodhimin e vajrave të ndryshme ushqimore dhe jo ushqimore, prodhimin e sapunëve, prodhimet e konstruksioneve metalike, beton armeje, plastike, të drurit dhe kombinime të ndryshme të tyre, prodhimin e motorrave dhe transformatorëve elektrike, transformatorët e tensionit të lartë, furrave elektrike të çdo tipi dhe të gjitha pajisjeve elektrike, studime dhe projektime për pajisje dhe makineri elektrike.
Në fushën e shërbimeve shoqëria do të kryejë: Dhënien me qera të aseteve të shoqërisë (të godinave dhe të truallit) prodhim dhe tregtim mobilje alumin pvc (plastike dhe druri), tregti bojra të ndryshme vegla pune të të gjitha llojeve pajisje hidraulike dhe elektro-shtëpiake, elektrike, materiale ndërtimi të të gjitha llojeve, prodhim ndërtim fasadash, bar dhe restorante. Konsulencë teknike në fusha të ndryshme. Grumbullim, përpunim, konservim dhe tregtim fruta perime me shumicë dhe pakicë.)

Fier 6662965 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ALBA KONSTRUKSION

J61812013R
(Ndërtime të ndryshme kulturore, shtetërore, shëndetësore, bujqësore, fabrika, uzina, banesa etj. Projektime, instalime, punime resaurimi etj. Veprimtari në fushën e transportit, të mallrave brenda dhe jashtë vendit, me mallrat e vetë shoqërisë dhe të të tretëve. Import-eksport në përgjithësi brenda dhe jashtë vendit. Import-eksport mobilje, veshje MBF, mobilim sallash konferencash, parket, moket. Ndriçim, import-eksport, ndriçim tavanesh. Veprimtari në fushën e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis dhe auditimin mjedisor, veprimtaritë e lidhura me mbrojtjen kundër zjarrit dhe auditimit të energjisë.)

Tiranë 211286805 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

CURRI

J67902718S
(Ndërtim, projektim dhe zbatim, projektim e ndërtim të objekteve të ndryshme civile, industriale, turistike, bujqësore etj, restaurime të godinave e objekteve të ndryshme private, social-kulturore, të kultit etj, punime dheu e transport, punime murature, betoni, baton arme të zakonshëm, konstruksione metalike e druri, punime shembjesh, instalime e pajisje të nevojshme si dhe shitblerje të materialeve të ndërtimit, eksport import, kryerje të transaksioneve të ndryshme të çdo malli (prodhime të ndryshme të gatshme, gjysëm të gatshme e lëndë të parë), duke siguruar dhe shërbime magazinimi për të tretët në ambjentet e shoqërisë, transporte të ndryshme, përdorimi i mjeteve të mekanizuara për punime të ndryshme, me rrota gome e zinxhiri, marrje dhe dhënie me qira të objekteve të ndryshme si dhe çdo veprimtari tjeter që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Mirëmbajtje rrugore rutinë dhe dimërore.)

Tiranë 94488023 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

MELA.

K62320011G
(Ndërtime dhe rikonstruksion. Prodhim materiale ndërtimi, civile dhe ekonomike, rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura, vepra arti, detare, hidraulike, hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, restaurimi, karpentieri, teknologjike dhe të veçanta. Punime montimi në impiante e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, punime shërbimi si dhe në fusha të tjera, import eksport i materialeve të ndërtimit të të gjitha llojeve dhe tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Shërbim për mirëmbajtje ndërtesash civile. Shërbim për mirëmbajtje rrugësh. Shërbim për rehabilitime infrastrukture & ndërtesa civile. Shërbim mirëmbajtje dimërore rrugësh. Shërbim për gjelbërim dhe të brendshëm dhe të jashtëm. Shërbim për mirëmbajtje të rrjeteve elektrike të brendshëm dhe të jashtëm. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe të telekomunikacionit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e sistemeve kundra zhurmës për infrastrukturë. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale, veshje fasada rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vejsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndricuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tranversa. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë.)

Tiranë 1364043 ALL

NOA DEVELOPMENT

L42203032I
(Aktivitete në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale. Ndërtimin dhe shitjen e ndërtesave industriale, banesave, lokaleve, dyqaneve, zyrave, magazinave, garazheve, si dhe shitblerjen dhe drejtimin ekonomik të terreneve e pasurive të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet që lidhet me sa më sipër. Eksportimi, importimi, tregtimi i artikujve të ndryshëm. Kryerja e operacioneve të kërkimit dhe zhvillimit të hidrokarbureve në blloqet e miratuara në marrëveshjet hidrokarbure. Ndërtimi dhe montimi i të gjitha mjeteve dhe pajisjeve të kërkuara në këto operacione si dhe shpimi i puseve të kërkimit, zhvillim konturimit dhe shfrytëzimit. Përdorimi, shitja, shkëmbimi, eksporti dhe posedimi i naftes së nxjerrë në vendburimet që do të zbulohen. Kryerja e aktivitetit në fushën e biletarisë interurbane. Kryerja e aktivitetit konçesionar në fusha dhe objekte të ndryshme si porte, rrugë, hidroçentrale, etj., si dhe ndërtimin dhe menaxhimin e këtyre industrive. Kryerja e aktivitetit të projektimit, ndërtimit, supervizionimit, kolaudimit për të gjitha llojet e objekteve dhe çdo lloj aktiviteti në fushën e ndërtimit. Ushtrimi i veprimtarisë në fushën e vlerësimit të pasurive të paluajtshme. Kryerja e aktivitetit në studim - projektim, planifikime urbane, arredime. Ndërmjetësim dhe konsulencë për biznesin e huaj, dhënia e konsultimeve dhe vlerësimeve të projekteve për fizibilitetin e investimeve në fusha të ndryshme të ekonomisë dhe ndërtimeve civile e industriale, shërbime fiskale dhe kontabiliteti. Konsulencë financiare, analizë fiskale, analizë të strukturave financiare, bilancit dhe kapitalit e shpenzimeve. Konsulencë fiskale, asistencë në përgatitjen e dokumentacionit për krijimin dhe përgatitjen e planeve të biznesit të huaj, analizë e projektit dhe strukturave administrative e juridike për të përmbushur të gjitha proçedurat për zhvillimin e biznesit.)

Tiranë -366113 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

REAL COM

K12302006N
(Tregtim dhe instalim pajisje dhe rrjete telefonike dhe të sistemeve të sigurimit. Prodhim i kompjuterave dhe aksesorëve të tyre, prodhim programesh të ndryshme dhe prodhim mobiljesh zyre. Tregti me shumicë dhe pakicë i prodhimeve kompjuterike dhe elektronike brenda dhe jashtë vendit. Dhënie e konsulencës në drejtim të organizimit për kompjuterizimin e shoqërive. Organizim kursesh për pregatitjen e analistëve dhe programatorëve. Kryerje operacionesh tregtare dhe financiare, import - eksport, mallrash ushqimore, industriale, të ndertimit etj. Shitblerje e pasurisë së paluajtshme, dhënia e tyre me qira dhe shërbime të ndryshme për shoqërite tregtare.)

Tiranë 32280846 ALL