Skip to content


Aktualisht kemi 6863 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

VORFA 2019

L96331001U
(Për shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve. Për grumbullimin dhe vjeljen e qëndrueshme të prodhimeve pyjore, drusore dhe florës spontane mjekësore e tanifere. Për pyllëzimet (fidanishtet, grumbullimin dhe trajtimin e farërave pyjore, punimet përgatitore e mbjellje fidanësh). Nxjerrja, riparim dhe rritja e drurit dhe përpunimi i tij. Pyllëzim përmirësime, luftim sëmundjesh në pyje sistemim malor e mbarështim pyjesh. Zhvillimi i projekteve në zonat rurale. Hartimin e projekteve të pyllëzimit. Hartimin e projekteve të trajtimit të pyjeve. Hartimin e projekteve të shfrytëzimit të qëndrueshëm të pyjeve. Për studimin e mbritshmërise dhe ndërtimin e rrugëve pyjore. Për zbatimin e punimeve pyjore. Për sistemet malore. Për ushtrimin e gjuetisë sportive e turistike të faunës së egër. Për mbrojtjen nga sëmundjet, dëmtuesit natyrore dhe zjarret. Për punime në kullota livadhe dhe ndërtimi e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Për përmirësimin e pyjeve (ricungime e trajtim përgatitore e mbjellje fidanësh). Kontraktimi me persona fizikë dhe ose juridikë vendas dhe/ose të huaj për gjetjen e tregjeve të shitjes dhe prodhimet e shoqërisë. Prodhim dhe tregtim dyer, dritare druri për vehte e për të tretët. Në fushën e ndërtimeve, prodhimeve e tregtim i lëndës drusore, projektime dhe shfrytëzim pyjesh, tregti artikuj të ndryshëm. Tregti me shumicë dhe pakicë për artikuj të ndryshëm industriale në çdo fushë si në ndërtim, arsim, shëndetësi, ushtri, të konsumit si dhe shërbime të ndryshme, në fushat e trajtuara më sipër. Makineri e paisje të ndryshme për këto fusha. Në fushën ndërtimit si punime dheu, sistemim, tarracime terrenesh, ndërtime private dhe publike. Import - Eksport i të gjitha prodhimeve të mësipërme. Të kryejë çdo lloj aktiviteti tjetër të lejuar me ligj.)

Shkodër ALL

Energy24

L91331002S
(Tregtim me shumicë dhe pakicë i energjisë elektrike brenda dhe jashtë vendit. Prodhim i energjisë elektrike. Import - Eksport shitje me pakicë dhe/ruajtje dhe përpunim të mallrave dhe produkteve të çdo lloji në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm. Në mënyrë përmbushje objektin e mësipërm, shoqëria ka të drejtë: të lidhë çdo lloj kontrate apo marrëveshje me persona fizikë ose me ente private, publike, shoqëri, qeverinë dhe organizata të huaja dhe shqiptare; Të themelojë shoqëri të çdo lloji ose të bëhet pjesë e shoqërive shqiptare ose të huaja, ndërmarrjeve të përbashkëta ose lloje të ndryshme biznesesh. Të themelojë degë ose agjensi në Shqipëri ose jashë; Të përfaqësojë biznese shqiptare ose të huaja të lidhura me objektin e shoqërisë; Të lidhë hua, të pranojë garanci personale ose garanci të tjera, të marrë përsipër detyrime, të lëshojë kambiale, urdhër pagesa, çeqe, ose obligacione ose garanci ose tituj dhe të emertojë garanci të tjera financiare; dhe të ndërmarrë çdo veprimtari tjetër tregtare ose veprimtari tjetër dhe të ndërmarrë çdo veprim tjetër ligjor ose transaksion që lidhet direkt ose indirekt me objektin e shoqërisë ose që synon në mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë përmbushjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë në mënyrë dytësore, pra rastësore dhe jo të drejtëpërdrejtë, me qëllim përmbushjen e objektit të shoqërisë, çdo veprim tregtar, industrial, operacion financiar, dhe transaksione në lidhje me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme të cilat mund të gjykohen si: e nevojshme ose të përshtatshme për arritjen e objektivave të shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet ndihmëse ose veprimet e lidhura, si dhe gjithë aktivitetet e nevojshme ose ato që konsiderohen të nevojshme për të arritur qëllimin e biznesit të shoqërise duke zbatuar ligjin.)

Tiranë ALL

The Crew Service

L91331009F
(Zhvillim software, ofrimi i shërbimeve informatike (IT), support IT, shitje-blerje të pajisjeve elektronike, infrastrukturë, konsultim, ndërtim dhe manaxhim struktura civile dhe ushtarake, manaxhim eventesh. Shoqëria mund të kryejë çdo lloj veprimtarie tjetër që është në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe që siguron fitime dhe të ardhura të ligjshme brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi, si dhe mund të kryejë çdo operacion prodhimi, tregtar dhe financiar, që lidhet drejtëpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj.)

Tiranë ALL

FalcoPharma

L91331016L
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Të zhvillojë aktivitet në fushën e ruajtjes, shpërndarjes, shitje me shumicë e pakicë e artikujve dentare, farmaceutike e parafarmaceutike, import - eksport, shitje e produkteve kozmetike, bimore, shitje e paisjeve dentare dhe mjekësore, materialeve laboratorike dentare. Shoqëria gjithashtu mund të realizojë bashkëpunime me shoqëri të tjera që kanë të njëjtin objektiv ose të ngjashëm me atë të shoqërisë, si dhe në raste të veçanta në sektorë të tjerë, bashkëpunime me persona fizikë, vetëm nëse këto veprime janë të quajtura të nevojshme ose të duhura për realizimin e objektivit të shoqërisë nga organi administrativ. Për më tepër shoqëria mund të veprojë si agjent/ndërmjetës për kryerjen e aktiviteteve të mësipërme dhe bazuar në diskrecionin e saj të vetëm mund të kontraktojë palë të treta për kryerjen e një pjesë apo të të gjitha shërbimeve të mësipërme. Gjithashtu shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve te saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importimin dhe eksportimin e mallrave. Për të arritur objektin e saj, Shoqëria mund të realizojë drejtperdrejtë apo në mënyrë të tërthorte çdo lloj pjesëmarrje në shoqëri të tjera shiptare apo të huaja, si edhe të hyjë në marrëdhënie kontraktore, bashkëpunimi ose ortakërie me persona të tretë, private ose publike, vendas ose të huaj.)

Tiranë ALL

HOTEL& WELLNES

L92531801U
(Shërbime hotelerie, bar, kafe, restorante, pishina, hapësira plazhi privat dhe shërbime turistike të të gjitha llojeve përfshirë organizim ekskursionesh, kazino (lojra fati), import – eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë. Çdo transaksion tregtar në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, shitje, blerje pjesëmarrjesh në shoqëri, degë, konsorciume ose ente të tjera, garantimi dhe vendosja e barrëve (mbi pasuri të luajtshme ose të paluajtshme), si dhe lidhja e çdo marrëveshje financiare. Ofrimi i shërbimeve këshilluese, zhvillim i studimeve kërkimore të tregut, krijimi i patentave dhe i markave tregtare si dhe të drejta të tjera të pronësisë intelektuale, themelimi dhe organizimi i rrjeteve tregtare, lidhja e marrëveshjeve të agjensisë dhe të shërbimit, rezervime dhe shitje online. Në funksion të qëllimeve të mësipërme shoqëria mund të hyjë në tregje dhe operacione të ndryshme, të zotërojë pasuri të luajtshme e të paluajtshme dhe/ose pjesëmarrje në shoqëri të tjera tregtare.)

Tiranë ALL

Sos Broker srl

L91331019M
(Veprimtari të shitjes dhe asistencës telefonike)

Tiranë ALL

Infinite Green Energy Solutions

L98731201C
(Projektim, ndërtim, instalim dhe tregtimi i sistemeve të energjisë së rinovueshme, parqeve e fermave diellore, parqet e erës nëpërmjet turbinave. Ndërtimi i veprave hidroenergjetike, prodhim energjisë elektrike, ndërtim e shfrytëzim të rrjetit elektrik, punime elektrike dhe mekanike. Shitjen dhe shpërndarjen e energjisë elektrike, furnizimin ose tregtimin e energjisë elektrike në çfarëdolloj forme, eksportimin e energjisë elektrike jashtë Republikës së Shqipërisë, importin e energjisë elektrike brenda territorit të Republikës së Shqipërsë. Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Shërbime planifikimi urban, masterplane, plane vendore, PPV, planifikime territoriale, kombëtare, projektim, mbikqyrje, supervizim, kolaudim punimesh. Kryerja e studimeve për projektet në fushën e energjisë së rinovueshme, ngrohjes, gazit, duke përfshirë pajisjet hidraulike dhe instalimet elektrike. Përfaqësimin e shoqërive të ndryshme shqiptare apo të huaja, që kanë objekt të njëjtë apo të përafërt me atë të kësaj shoqërie. Ndërmjetësim me komision për blerjen, shitjen, prodhimin dhe instalimin e sistemeve të energjisë së rinovueshme. Për qëllimet e mësipërme të shoqërisë mund të, në rrugë direkte dhe pa kufizime, të realizojë lidhjen e marrëveshjeve franchising, agjenci, komision, urdhër, blerje, përdorimin dhe transferimin e patentave dhe markave tregtare, si dhe kërkimin marketing dhe përpunimin e të dhënave, për të dhënë dhe për të marrë liçencat e shfrytëzimit tregtar.)

Gjirokastër ALL

K&S 2019

L93731801F
(Rritje dhe zënie e peshkut, tregti me pakicë dhe shumicë e peshkut, import - export i mallrave dhe materialeve të ndryshme.)

Vlorë ALL

SIKION

L91331025K
(Krijim, zhvillim, zyra ndërmjetësimi për pasuritë e paluajtshme nëpërmjet nënshkrimit të një kontratë të veçantë Franchising, aktivitet ndërmjetësimi për pasuritë e paluajtshme, agjenci immobiliare. Shoqëria mund të kryejë të gjitha operacionet tregtare, mbi pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, që do të vlerësohen të nevojshme apo të dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë si dhe të blejë pjesëmarrje në kapitalin themeltar të shoqërive të tjera që kanë objekt të ngjashëm apo të përafert me të sajin. Gjithashtu, brenda kufijve të përcaktuar nga ligji mund të lëshojë garanci, letra dëmshpërblimi dhe çdo garanci tjetër reale. Shoqëria në ushtrimin e aktivitetit të saj, do të marrë të gjitha autorizimet e lejet e nevojshme pranë institucioneve publike shqiptare, dhe do të mbështetet në rregullat dhe normat në fuqi në lidhje me ushtrimin e veprimtarisë së saj të rregullt ekonomike. Shoqëria do të hapë degë, filiale të tjera edhe në shtete të tjera me qëllim ushtrimin e aktivitetit tregtar.)

Tiranë ALL

7SEASTRAVEL

L91331027D
(Agjenci udhëtimi. Veprimtari e agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jobankë. Veprimtari e agjentit komisioner. Këmbim valutor.)

Tiranë ALL