Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Macom

L81520023N
(Shërbime hotelerie, real estate, ndërtimi banesash familjare ose biznesi, konsulencë biznesi në real easte/telekomunikacioni, Hoteleri etj, agjensi shitjesh e blerjesh me shumicë të produkteve apo shërbimeve të ndryshme.)

Tiranë ALL

ALLTECH STAR

L81520026O
(Cdo aktivitet i lejuar nga ligji dhe /ose pjesëmarrja në cdo veprimtari të ligjshme që mund të kryhet nga një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar sipas legjislacionit shqiptar, sic mund të ndryshohet herë pas here, brenda dhe / ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë për shembull dhe pa u kufizuar në: import-eksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i produkteve farmaceutike, medikamenteve dhe produkteve e shërbimeve shëndetësore pa kufizim, aktivitet në fushën e minierave, transportit, prodhimit dhe furnizimit të energjisë përfshirë nga burime të rinovueshme, import-eksportin dhe tregtimin e çfarëdo malli dhe produkti, blerjen dhe menaxhimin, përfshirë shitjen e pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, ndërtimi, biznesi i përgjithshem dhe konsulenca menaxheriale, si dhe çdo dhe të gjitha aktivitetet e tjera tregtare që konsiderohen fitimprurëse nga organet drejtuese të Shoqërisë.)

Tiranë ALL

HOTI-2000

L87720302E
(Import-eksport dhe tregtim me pakicë e shumicë pjesëve të ndryshme mekanike, veshmbathje, pije të ndryshme energjike, artikuj të ndryshëm ushqimor, konfeksione etj.)

Kurbin ALL

UNION RAKETA

L87720202V
(Import-eksport. Shpime horizontale. Ndërtim mikrotunele. Ndërmjetësim financiar në Valutë dhe në Euro.)

Kukës ALL

SOFILMS

M01728001A
(Shtëpi kinematografike. Prodhim vepra audiovizuale - filma të zhanreve dhe metrazheve të ndryshëm. Shërbime multimediale, realizime evente të ndryshme artistike, spote.)

Tiranë ALL

THE GLOBAL LEADERS

M01728002H
(Ofrimi I shërbimeve në fushën e konsulencës dhe këshillimeve për planifikimin, hartimin dhe zbatimi I programeve të marketingut në fusha të ndryshme, planifikimi I fushatave publicitare në media audiovizive dhe te shkruara, shfrytezimi I publicitetit dhe I shërbimeve ,të internetit në territorin e Shqipërisë dhe territore të tjera. Ofrimi I shërbimeve për sipërmarrësit, tregtarët, organizatat fitimprurëse ose jofitimprurëse, shërbimet publike, qeverisja vendore, shoqatat bashkëpunuese dhe profesionale në territorin Shqiptar dhe jashtë saj, organizatat politike, kulturore dhe në përgjithesi çdo person privat ose juridik në fushat e komunikimit, reklamimit dhe marrëdhënieve me publikun, hulumtimin e tregut, për promovimin e shitjeve online, fushatat e marketingut përmes internetit, programet e marketingut dhe trajnimin e drejtuesve. Konceptimi, dizanjimi, redaktimi, prodhimi dhe mirembajtja e materialeve të komunikimit elektronik. Web dizajn, Web Hosting, ngritje dhe mirëmbajtje e rrjeteve sociale në internet, marketing online. Shërbime shitje - blerje online, shërbim i reklamave grafike online dhe offline, shërbimet e promovimit të produkteve, prodhim logosh, printime, publikime në gazetë, revistë dhe online. Organizimi I eventeve, konferencave, trajnimeve në funksion të promovimit të kompanisë dhe prodhimin vizual të produkteve promocionale lidhur me aktivitetin për mbarëvajtjen e kontratës së marketingut me klientin.)

Tiranë ALL

17 Home Decor

M01728003P
(Tregtia, me shumicë dhe pakicë, të të gjitha ushqimeve të freskëta dhe të ruajtura akoma, duke përfshirë bukë, makarona, sheqer, niseshte, miell, oriz, bishtajore, fruta të freskëta dhe të thata, ekzotike, perime të cdo lloji, fruta veshur me sheqer, qumësht dhe produkte të qumështit dhe produktet e përpunuara të qumështit, edhe pije alkoolike, shurupe, vezë, djathrave, mish, vajra dhe yndyrna për ushqim dhe të ruajtura, produkte të ambalazhuara, mish të të gjithe specieve të kafshëve, të freskëta, të ngrira, ruajtur dhe megjithatë të përgatitura dhe të paketuara, fruta dhe perime të freskëta dhe të ruajtura, akullore, ëmbëlsira të freskëta dhe të ruajtura, verërat dhe liquoret, ëmbëlsira konfeti, cokollata, biskota, karamele, cokollata të vogla, torrone dhe produktet ëmbëltore në përgjithësi dhe në cdo rast cdo produkt ushqimor. Krijimi dhe menaxhimi në ëmër të palëve të treta, të bareve, dyqanet e akulloreve, pasticeri, restorante, piceri, dyqanet e shitjes së mishit dhe konsumimit në vend, baret, enoteke, fast-food, mensa dhe kioska, salla loje, kudo që ndodhen, madje edhe në anije, në varkë me motor dhe trena ose brenda porteve, aeroporteve, stacioneve hekurudhore, qendrave tregtare dhe në fushat e lojrave. Ofrimin për publikun të produkteve ushqimore në përgjithësi dhe pije, gjithashtu alkolike, prodhim, tregti me shumicë dhe pakicë, shitje, furnizimin për të tretë, import-eksport, tregti me anë të internetit të ushqimeve të cdo lloj produkti. Menaxhimi, në llogari të vet apo për të tretë, të strukturave të akomodimit dhe shërbime turistike, të objekteve të konferences, kampinge, hotele dhe pensionet, diskotekat, qendrat argëtuese, lokalet e natës, strukturave të plazheve, klube sportive, pishina dhe qendra sportive, si dhe organizimi i eventeve dhe takimeve të cdo lloji dhe në cdo vend; ofrimi i shërbimeve të asistencës së menaxhimit, reklamimit dhe marketingut për kompanitë që veprojnë në sektorët e aktiviteteve të shoqërisë, me referencë të vecantë për kompanitë që operojnë në sektorin e restoranteve, dhe në menaxhimin e markave tregtare në sektorin e restoranteve. Shitje fizike dhe në internet e objekteve, orendive, veshjeve dhe gjithcka që lidhet me shtëpine.)

Tiranë ALL

BAU GROUP

M01728004A
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen e të gjitha aktiviteteve që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, brenda ose jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, duke përfshirë por pa u kufizuar në: Në fushën e tregtisë import - eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rërë, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobiljeve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinale, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante. Në fusha të tjera: hapjen e bar- bufeve, restoranteve, pikave të servisit, parkim automjetesh, lavazhit, hoteleve, fshatrave turistik, moteleve si dhe agjensive për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme dhe të patundshëm, agjensive për shitblerje. Për të realizuar objektin e aktivitetit të saj, Shoqëria mund të veprojë në Shqipëri dhe jashtë, dhe të kryeje cdo aktivitet tjetër të nevojshëm, të lidhur, instrumental, të përafërt, elementar, ose sidoqoftë të dobishëm, për shembull: Të ofrojë garanci reale dhe/ose personale si për detyrime të vetat, ashtu edhe për të tretët. Të marrë përsipër, të lejojë dhe/ose të heqë dorë nga pjesëmarrje direkte ose indirekte në shoqëri të tjera dhe ndërmarrje, si Shqiptare ashtu edhe të huaja, që kryejnë veprimtarinë e tyre ana tyre, me qëllim që të lehtesojnë realizimin e objektit social; Veprimtari tregtare dhe industriale, import dhe eksport të mirash, shërbimesh dhe produktesh.)

Tiranë ALL

TIDI Group

M01728005I
(Dhënie konsulence për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme ekonomike dhe cdo veprimtari tjetër të nevojshme dhe të dobishme për realizimin e qëllimeve sipas objektit të veprimtarisë.Trajnime stafi. VIerësime performance, Studime tregu në fushën e biznesit dhe zhvillimit të tij. Kurse informuese, edukuese dhe kualifikuese,organizim trajnimesh,seminaresh dhe eventeve zhvillimore. Pjesemarrje në aktivitete ndërkombëtare,për qëllimin e aktivitetit të shoqërisë si dhe në tendera dhe panaire brenda dhe jashtë shtetit.Kooperimin dhe bashkëpunimin me Shoqëri Tregtare vendase apo të huaj, me qëllim ushtrimi dhe zgjerimi të aktivitetit të Shoqërisë sipas objektit dhe qëllimeve të veprimtarisë për të cilën ajo krijohet. Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë në sektorin privat dhe atë publik, marketim, grumbullim, shpërndarje,të medikamenteve, shtesave ushqimore,materialeve mjeksore,pajisjeve laboratorike, produkteve të tjera farmaceutike si dhe të gjitha llojeve të tjera të produkteve mjekësore, përgatesave dhe formulimeve të tjera për qëllime mjekësore, substancave dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimeve për fëmijë dhe të gjitha llojeve të aparateve dhe instrumentave mjeksore etj.)

Tiranë ALL

GASHI URBAN

M01728501G
(Transport udhëtarësh brenda vendit)

Durrës ALL