Skip to content


Aktualisht kemi 5017 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

REDI LIBRAZHD

J98106615M
(Shfrytëzim e përpunim: -mineralesh (në nëntokë e sipërfaqe) - materiale ndërtimi e inerte (rërë e zhavor, granil) - lënde drusore - ujë mineral. Ngritje linje përpunimi e prodhimi: - produkte e nënprodukte ushqimore - produkte e nënprodukte industriale - produkte e nënprodukte bujqësore e blektorale - ujë mineral, birrë e pije alkolike e freskuese etj . - materiale ndërtimi. Eksport e import: - minerale e nënprodukte të tyre - makineri e pajisje të ndryshme - lëndë drusore e të prodhimeve prej saj - mallra ushqimore e industriale, pije alkoolike e freskuese. Transport: - minerale e nënprodukte të tyre - materiale ndërtimi e inerte (rërë, zhavor, granil) - makineri e pajisje të ndryshme - mallra ushqimore e industriale e tjera - lëndë drusore e prodhime prej saj. Tregti me shumicë e pakicë: - mallra ushqimore e industriale - makineri e pajisje etj.)

Librazhd ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

"SHERLI" SH.P.K

K37506605K
(1-Në fushën e tregtisë: tregtim, magazinim dhe prodhim të të gjithë artikujve ushqimor dhe industrial, blektoral, pajisje idro-sanitarë, detergjent, artikuj shkollor, artikuj kozmetike, materiale ndërtimi, veshmbathje dhe konfeksione, makineri e pajisje pune, inport-eksport.
2. Në fushën e ndërtimit: ndërtime civile dhe industriale, turistike, ujësjellësa, rrugë dhe ura, mure mbajtëse e prita, kanalizime, sistemime, projektime të zërave të mësipërm.
3. Në fusha të tjera: hapje bar-restorante, kafe, internet kafe, hoteleri, pika servisi, lavazh, zyrë imobilare, agjenci turistike, transport udhëtarësh, brenda dhe jashtë vendit, transport mallrash.)

Librazhd 2530007 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

S.D.C.

J61825016O
(Studim, projektim, mbikqyrje punimesh, kolaudim objektesh në fushën e ndertimit.)

Tiranë 3385673 ALL

BC & NC

L71921017I
(A-Shërbime servisi e tapicerie për automjete të ndryshme . B- Import-Eksport të makinerive e materialeve të ndryshme për automjete: C-Tregti me shumicë dhe pakicë të makinerive e paisjeve e materialeve të ndryshme për automjete.)

Tiranë ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

FLONDI KONSTRUKSION

J74818819M
(Tregti me shumicë e pakicë të materialeve të ndërtimit, import-eksport të të gjithë artikujve, transport mallrash, ndërtim objekteve civile industriale turistike)

Sarandë 1414109 ALL

FED invest

K82923207C
(Pranimi i depozitave dhe dhenia e kredive anetareve te saj. Me miratimin e BSH mund te ushtroje veprimtari financiare te tjera si te gjitha sherbimet e pagesave dhe transferimit te parave, kembim valutor, qiraja finaciare, sherbime te tjera financiare )

Tirane ALL

Albanian Beverages Group

K79818401U
(Tregtimi me shumice dhe pakice dhe import-eksporti te: artikujve te ndryshem industriale, ushqimore, bujqesore, blegtoriale, lende te para, pije, veshmbathje e konfeksione, makineri e pajisje kancelarie, kinkaleri e artikuj shkollore, pjese kembimi per automjete, mallra elektrike e elektronikesi, orendi shtepiake, fruta perime, produkte te detit, peshk etj, bime medicinale etero-vajore dhe mjekesore, prodhime estetike dhe kozmetike parfumeri kimke dhe detergjente, prodhime te mishit dhe nenproduktet e tij, qumeshtit dhe nenproduktet e tij. Prodhim i ujit dhe pijeve te tjera freskuese dhe alkolike si dhe tregetimin e tyre. Tregtim me shumice dhe pakice te karburanteve e vajrave lubrifikant. Hoteleri-Turizem, bar-kafe, restorant. Transport mallrash brenda dhe jashte vendit. Kryerjen e punimeve te ndryshme ndertimore, objekte social-kulturore, banimi, projektim per zbatimin e tyre, rruge kanalizime asfaltime, urra dhe vepra arti, prodhim per perdorimin e shitjeve te materialeve inerte, hapjen e linjave te inerteve, rikonstruksione te çdo lloji etj.)

Polican ALL

YLBERI sh.p.k

J78311906O
(Kerkimin , shfrytezimin, nxjerrjen dhe perpunimin e minerralit te kromit dhe nenprodukteve te tij, transportimin e produkteve me siper ne te gjithe vendin dhe jashte tij, po keshtu edhe te cdo produkti tjeter mineral apo jo, tregetimin me shumice dhe pakice dhe import eksport te mineraleve me siper apo te nenprodukteve te tyre. Ndertime, punime dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile, industriale, turistike, rikonstruksione godinash, shfrytezim, perpunim, tregtim te lendes drusore, tregtim te mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore, import eksport i tyre , autoshkolla, transport mallrash dhe pasagjeresh, bar-bufe,Grumbullim dhe perpunim te metaleve te te gjitha llojeve te hekurit si dhe te gjitha llojeve te metaleve me ngjyre. Shfrytezim e perpunim te mineraleve te magnetizuara. Grumbullim dhe perpunim te skorjeve te fero kromit dhe tregtimin e tyre me shumice dhe pakice, import eksport si dhe te gjithe llojet e ferrolidhjeve .Tregetimin koncetrati kromi, tregtim me shumice dhe pakice, import eksport te hekurit shufer. Ndertim hidrocentrale, ndertim diga-damba deri 10 m, ndertim galeritunele, ndertim diga te larta , instalime per n/stacionet - kabinat e transfomatoreve-linjat e tensionit te larte e te 2 mesem. Ndertim hidrocentrale,ndertim diga-damba deri 10m, instalime,prodhim-amballazhim-tregti uji pijshem.)

Tiranë ALL

FASSA & BERBERI

K71318001L
(Veprimtari te ndryshme tregtare, import eksport, veprimtari te ndryshme prodhuese veçanerisht te perqendruara ne prodhimin e materialeve te ndertimit, ne fushen e ndertmit, sherbime energjitike, hidro, te ndertimit dhe shfrytezimit te minierave etj.)

Tiranë -501090 ALL

MARJO - MONDI

L72203025F
(Import eksport me shumice dhe pakice, artikuj të ndryshëm industriale, bujqësor, ushqimor, materiale elektrike, ndërtimi, hidraulike, hidrosanitare të çdo lloji, blerje makineri e pajisje këmbimi, goma, aksesore, vajra lubrifikant, inerte, rëre, zhavorr, gëlqere, çimento, bojëra hidromat, vaj hekuri, druri, konfeksione, të buta, veshmbathje, rroba pune, përparëse, çarçafë, dyshekë e sportive. Shitje me shumice e pakice, import eksport, lëndë drusore, dërrase, fibër, melani, p. d. f. , kompensate, ristele, dru zjarri. Shitje me shumice e pakice, pajisje elektroshtepiake, blerje libra shkollor e shkencor dhe shitje e tyre, kancelari, të ndryshme. Servis automjeti, demolim e shkatërrim makinerish, shërbim pastrim në institucione, në ambiente të brendshme e jashtme, pastrime, recesion, shërbim hoteliere, blerje e shitje me shumice e pakice detergjente të çdo lloji, pesticide, shampo kozmetike, flamuj, blerje drurë dekorativ, lule vazo, shërbim fidanishte në parcela, Bar restorant. Shërbime në ndërmarrje pyjore, si pyllëzim, fidanishte përmirësim kullota, prita malore e lera. Punime karpentieri, rikonstruksion godinash, gurë dekorativ, lyerje veshje fasade dhe vijëzim rrugësh.)

Tiranë ALL