Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

2020 BLISS

M01504005U
(Qendër estetike, tregti me pakicë produkte estetike, aparatura estetike, etj.)

Tiranë ALL

Q CONSULTANCY SERVICE

M01504008V
(Shoqëria ka për objekt kryerjen e aktiviteteve tregtare në përputhje me legjislacionin Shqiptar në fuqi. Në mënyrë më specifike, Shoqëria do të kryejë aktivitet tregtar: Konsulenca të ndryshme, marketing tregti ndërkombëtare, Import- eksport.)

Tiranë ALL

ALFA COMPANY

M03904601R
(Blerje stoqe minerali, transport stoqesh minerali, eksport-import stoqesh minerali, gërmime, shfrytëzim prodhim, transport mineralesh inerte dhe industrial. Tregtimi me shumicë dhe pakicë të artikujve industriale, blegtorale, pajisje hidrosanitare, detergjentë, artikuj shkollore, artikuj kozmetikë, veshmbathje konfeksione. Shoqëria mund të hapi pika interneti. Shoqëria mund të hapi pika servisi dhe lavazhe, transport udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, dhe të ndërtojë fshatra turistikë. Shkëmbimin, blerjen, dhënien me qira, menaxhimin, administrimin e pasurive të paluajtshme të veta, të të tretëve ose të dhëna me qira financiare, si civile tregtare ashtu dhe industriale, edhe të mobiluara, lidhja e kontratave të sipërmarrjes si dhe zhvillimit të të gjitha aktiviteteve të lidhura direkt me aktivitetin e ndërtimit, dhe atë që ka lidhje me pasuritë e paluajtshme në përgjithësi përfshirë aktivitetin e ndërmjetësimit në lidhje me pasuritë e paluajtshme. Shoqëria mund të kryejë cdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Shfrytëzim minerali (Fe-Ni) mineral i grupit I, II, III. Ruajta dhe sigurimi i objeketve private në pronësi të subjektit.)

Pogradec ALL

IDAM

M01504010K
(Ushtrim i veprimtarisë së transferimit të parave në emër dhe për llogari të subjektit financiar jo-bankë AK-INVEST sh.a.)

Tiranë ALL

"HOLIDAY IN GOLEM"

M02704801V
(Import- eksport i artikujve të ndryshëm industrial dhe ushqimore, shitja me pakicë dhe shumicë e tyre. Shërbime në fushën e turizmit si hoteleri, bar, restorant, pasticeri, pishina etj. Agjensi imobiliare dhe turistike.)

Kavajë ALL

AFIFI LIMITED

M01504011S
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

ELASHMAWY

M01504016M
(Shërbime në ndërtim ( si suvatime, shtrim pllakash etj) dhe shërbime në fushën industriale.)

Tiranë ALL

FarmaCity - Fishta 1

M01504019N
(Tregtim me pakicë dhe shumicë, import-eksport i artikujve të ndryshëm farmaceutikë, ortopedikë, kozmetikë, ushqimeve për fëmijë, aksesorë, medikamente, produkte higjenosanitare, të gjithë llojet e pajisjeve mjekësore, preparateve paramjekësore, ushqimeve dhe pajisjeve dietike. Shërbime logjistike për vete dhe të tretë. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshme për pajisjet elektrike dhe industriale. Në përputhje me legjislacionin Shqiptar, shoqëria mund të kryejë të gjitha ato aktivitete të cilat lidhen në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë apo që rezultojnë të nevojshme për realizimin e qëllimeve të mësipërme. Gjithashtu shoqëria mund të marrë pjesë në sipërmarrje të tjera, të blejë shoqëri, të krijojë degë brenda dhe jashtë vendi, si dhe të ushtrojë çdo aktivitet tjetër tregtar për sa kohë që nuk bie në kundërshtim me legjislacionin shqiptar.)

Tiranë ALL

ÇALI

M01504023S
(Punime karpentjerie druri, hekuri, muraturë, suvatime, punime bojatisje, gërmime dheu, sistemime, ndërtime civile, ekonomike, ndërtim rruge, ujësjellës, kanalizime, prodhim materiale inerte gurë, elemente betoni, ndërtim ura dhe vepra arti, pastrim i sipërfaqes urbane, sillose, kulla uji etj. Shitje blerje pasuri të palujtshme, dhënie me qira etje. Tregtimin e artikujve të ndryshëm industriale, materiale ndërtimi, import- eksport të artikujve të ndryshëm industrialë, materialeve të ndërtimit etj.)

Tiranë ALL

IT'S OK

M01504024D
(Shërbim Bar-Kafe)

Tiranë ALL