Skip to content


Aktualisht kemi 6259 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

REXHA GOLD

K92702205O
(Prodhimin perpunimin e transfomimin ne metale te cmueshme te metaleve dhe gureve te paperpunuar dhe te perpunuar, Eksportimin, importimin e tregtimin e metaleve dhe gureve te cmueshem te paperpunuar dhe te perpunuar.te gureve me ngjyre dhe pa ngjyre, prodhimin perpunimin importimin tregtimin eksportim te bizhuterive materialeve te veshura me metale te cmuara, aksesoreve.)

Elbasan 2845196 ALL

GINGER

L11702016I
(Te importoje, eksportoje, bleje, shese, shperndaje, tregtoje, te kete eksluzivitete ne formen e franchise si dhe ne cdo lloj forme tjeter te njohur nga legjislacioni ne fuqi dhe praktika nderkombetare tregtare, te komercializoje dhe te kryeje tregti me te gjitha mallrat dhe produktet e prodhuara me cfaredolloj metode, procesi, duke perfshire por pa u kufizuar ne veshje, kepuce, aksesore te tjere veshjeje dhe aksesore mode te cilat mund te jene marke e regjistruar ose jo, dhe/ose qe jane te mbrojtura ose jo me ane patentash ose mjete te tjera te mbrojtjes se pronesise industriale.)

Tiranë ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

BEATO-ANNIBALE

J67902551B
(Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore. - Restuarime rrugesh, vepra arti, ujesjellesa, kanalizime. - Prodhime e tregtime materialesh ndertimi. - Ngritje linje teknologjike. - Prodhime materiale ndertimi inerte, mermeri. - Import-ekport me shumice dhe pakice artikujsh industriale, ushqimore, bujqesore e blegtorale, makineri e pajisje, karburante, lubrifikanre, pjese kembimi, pije, duhan e cigare. - Krijim Agjensi sherbimi, Transport, spedicion. - Kambizem.)

Lezhë 2563056 ALL

ALPIN

K66531201L
(Aktivitet ne fushen e sherbimeve, hotelerise, hapja e bar bufe, restorante etj. Aktivitet ne fushen e tregtise, import eksport ,transport per vehte dhe llogari te te treteve.)

Vlorë 799569 ALL

SHQIPONJA

J62903665S
(Tregti e pergjithshme, import eksport, prodhimi i lendeve drusore, prodhimit e tregtimit, prodhimit bujqesor e blektoral, te tregtimit te karburanteve me pakice e veprimtari te tjera.)

Gjirokaster ALL

INTECH +

K12418001K
(Tregtim i sistemeve kompjuterike per Perpunim Informacioni dhe Transmetim.Prodhim i programeve aplikative.Instalimi i sistemeve te Informacionit dhe te Nderlidhjes.Sherbim i sistemeve elektronike ne cdo fushe te ekonomise.Tregtimi i pajisjeve dhe sistemeve elektronike ne cdo fushe te ekonomise.Aktivitete te tjera, qe vecmas ose sebashku me ato te mesipermet, do te konsiderohen te papershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise.Shoqeria kryen çdo lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj, duke perfshire edhe veprime per shitblerje sendesh te luajtshme dhe te paluajtshme, pjesemarrje me kuota dhe aksione ne shoqeri dhe ndermarrje te tjera.)

Tiranë ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

WIND CO

K12015501N
(Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe investimeve ne ndertim. Punime dheu, sistemime, tarracime, ndertime civile, ekonomike, bujqesore, kulturore, sportive. Ndertime banesash, hotele, fshatra turistike, asfaltime, ndertim rrugesh, autostrada, tunele, ura, vepra ujore, kanalizime, diga, vepra arti, impiante hidraulike, rregullime e sistemime te ndryshme etj.)

Durrës 15241404 ALL

LERENT

J71519008I
(Projektime dhe ndertime te objekteve civile, industriale, rruge, tunele, prodhimi dhe tregtimin e materialeve te ndertimit, si dhe tregtimin e mallrave industriale dhe ushqimore, eletroshtepaike, bujqesore, blegtorale, me shumice e pakice, import eksport, transport te mallrave dhe te udhetareve.)

Tiranë ALL

BIG WISHES

L42306011E
(Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si: Tregetim artikuj te ndryshem industriale. Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore. Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale. Tregetim fruta - perime. Tregetim pije alkolike te ndryshme. Tregetim konfeksione te ndryshme per te rritur dhe femije. Tregetim prodhimesh kozmetike e estetike. Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit. Tregetim automjetesh te çdo lloji, marke e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to. Tregetim, montim, riparim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno - sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, paisje zyrash, kancelari etj. Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, diskotekash, lojra argetuese per femije, qender sportive, qendra pushimi e kurative.)

Tiranë ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

XH O M LL I K U

K61826014E
(Import-eksport artikuj te ndryshem industriale e ushqimore,etj. Blerje, shitje, tregtim me pakice i artikujve te ndryshem ushqimore, industriale etj. Transport mallrash i te gjitha llojeve, brenda dhe jashte territorit te Republikes se Shqiperise. Sherbime hotelerie, kampingje, turizem. Linja prodhimi per artikuj te ndryshem. Tregtim prodhimesh kozmetike dhe estetike. Çdo operacion ekonomik te lejuar nga le2gjislacioni shqiptar.)

Tiranë 2683339 ALL