Skip to content


Aktualisht kemi 4987 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

GLOBAL NETWORKS ALBANIA

L02414010M
(Zhvillimin dhe ofrimin e rrjeteve publike dhe private te komunikimeve elektronike,ofrimin e rrjeteve per transmetimin e te dhenave dhe te internetit,ofrimin e sherbimeve te linjave me qera,ofrimin e sherbimeve per transmetimin e te dhenave dhe internetit.Pronesine dhe shfrytezimin e infrastruktures dhe faciliteteve te rrjeteve te komunikimeve elektronike,zhvillimin e te gjitha aktiviteteve te lidhura direkt ose indirekt me krijimin dhe adminisrtimin e rrjeteve te komunikimeve elektronike.projektim,vleresim,konsulence,monitorim te sistemeve teknologjike,telekomunikacionit dhe informatike.Import - eksport,tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale,pajisje eletronike dhe informatike.Ofrimin e sherbimeve te konsulences dhe menaxhimit ne fushen e teknologjise se informacionit.Si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Tiranë ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

RA KROM - TIRANA

K88016902A
(Depozitave, zbulime gjeologjike, zhvillim minerar mbi dhe nen toke, përpunim, import eksport shitje burimesh natyrore; blerje shitje dhënie me qira pasuri te paluajtshme, transport, pastrim ekologjik te ambientit, projektim ndërtime industriale, hidro-teknike, metalurgjike, minerare, etj. Ndërtim montim,projektim Objekte civile dhe industriale,rruge,ujësjellës,tunele hidroteknike e rrugore,diga etj.)

Bulqizë 1602934 ALL

LEADD ENERGY

L77811202B
(Transferimi i hidrocentralit "Mgulle" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet operimi ne fushën e energjisë elektrike, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.)

Kukës ALL

ERALD 2 ENERGY

L77811203J
(Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentralit "Shemri" me vendndodhje ne lumin e Leproit te rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikes, si autoritet kontraktor. Ne objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike ne zbatim te Kontratës se Koncesionit dt. 16.06.2009, regjistruar me nr.2058 Rep dhe nr.247 Kol.)

ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

EURON ENERGY

L57703202C
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi I hidrocentraleve. Marrje përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e konçesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.)

Kukës 72032271 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ENERGAL

L57703201R
(Administrimi, mirëmbajtja, operimi, shfrytëzimi, transferimi i hidrocentraleve. Marrja përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata e koncesionit. Tregtimi i energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtaritë kryesore ose dytësore tjetër qe lidhet me ketë objekt.)

Kukës 24247447 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ALB-ENERGY

L51503039D
(Ndërtimin, operimin, administrimin, mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve, si dhe marrjen përsipër te detyrimeve dhe te drejtave qe rrjedhin nga kontrata koncesionare. Prodhimin dhe tregtimin e energjisë elektrike. Çdo lloj veprimtarie tjetër kryesore apo dytësore qe lidhet me objektin.)

Tiranë 136926785 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

SEMANI SECURITY

K36519222Q
(Ruajtja e objekteve që jen në pronësi ose në përdorim të personave juridike apo fizike. Ruajtja e rendit në këto objekte. Tregtia dhe prodhimi industrial i sistemeve të ruajtjes e të sigurimit fizik të personave, blerja ose marrja me qira e mjeteve të transportit. Importimi dhe tregtimi i mallrave dhe makinerive, pajisjeve për instalimin dhe funksionimin e sistemeve të sigurimit të ndërtesave, etj.)

Vlorë 5983897 ALL

ARBERIA 

K36310662R
(Kryerja e shërbimeve të kategorisë(a+b). Ruajtja dhe sigurimi i objekteve publike dhe private në pronësi ose në përdorim të personave fizike dhe juridike që ushtrojnë veprimtari në Republikën e Shqipërisë. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të shtetasve vendas dhe të huaj. Shoqëria për misionin e vet ka të drejte të vendose mjete dhe sisteme vrojtuese, sinjalizuese, autovizive, pajisje ndërlidhje, si dhe të përdorë teknika të tjera duke respektuar legjislacionin në fuqi.)

Devoll ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

ELIPS 94

K33928041P
(Prodhim pijesh alkoolike e freskuese. Tregim artikujsh të ndryshëm ushqimor, bujqësor, blegtoral etj, trajtim dhe tregtim të preparateve të mbrojtjes se bimëve si brenda dhe jashtë vendit. Punishte për përpunim të fruta-perimeve.)

Maliq 1025589 ALL