Skip to content


Aktualisht kemi 6782 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

ALUMEC 2019

L91325030Q
(Ndërtimin, montimi dhe mirëmbajtja e shtresave mbështjellëse të ndërtesave me struktura metalike çeliku, alumini dhe xhami. Prodhimin e materialeve për ndërtimin, montimin dhe mirëmbajtjen e shtresave mbështjellëse të ndërtesave me struktura metalike çeliku, alumini dhe xhami. Import - eksport dhe tregtimin me shumicë dhe pakicë i mallrave industrial, pajisjeve për ndërtimin, montimi dhe mirëmbajtja e shtresave mbështjellëse të ndërtesave me struktura metalike çeliku, alumini dhe xhami, pajisje elektrike, hidraulike etj. Prodhimin, përpunimin, montimin dhe mirëmbajtjen e prodhimeve të bera me duralumin, si dritare, dyer, vetrata duralimi, grila duralumini. Ofrimin e shërbimit të konsulencës, asistencë teknike dhe drejtim punimesh në fushën e ndërtimit, montimit dhe mirëmbajtja e shtresave mbështjellëse të ndërtesave me struktura metalike çeliku, alumini dhe xhami. Trasport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjetet e shoqërisë apo të tretëve. Shoqëria mund të bëjë të gjitha operacionet tregtare, industriale, të pasurive të luajtshme dhe të pasurive të paluajtshme, financiare dhe të kredisë pa kufizim shume, të nevojshme apo të dobishme për arritjen e objektit të shoqërisë, apo që sidoqoftë kanë ngjashmëri me qëllimin e shoqërisë. Shoqëria mund të marrë kuota apo pjesëmarrje në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm. Shoqëria mund të lëshojë fidejussione në interes të të tretëve dhe për impenjime të të tjerëve, si edhe të japë garanci reale edhe në favor të të tretëve për të mira shoqërore. Ndërtimin, blerjen, shitjen dhe administrimin e impianteve të grumbullimit, të përpunimit, të transformimit dhe të tregtimit të materialeve mbështjellëse të ndërtesave me struktura metalike çeliku, alumini dhe xhami.)

Tiranë ALL

ECO POINT ALBANIA

L91325032J
(Prodhimi, përpunimi dhe tregtimi i materialeve djegëse të çdo lloji si edhe të drurit, aglomerateve si pellet, tallashe, borsi ulliri etj. Amballazhim i materialeve të ndryshme. Transport mallrash, produktesh, pajisjesh etj. Importimi dhe eksportimi i lëndëve të para e ndihmëse, produkteve të gatshme e gjysmë të gatshme. Grumbullim e përpunim lëndë drusore. Shfrytëzimi dhe tregtimi i materialit drusor, të prodhimeve pyjore e jopyjore në harmoni me mbrojtjen e kullotave, zonave të mbrojtura në funksion të veçantë, të florës e faunës së egër, te prodhimeve pyjore e jopyjore të fondit pyjor kombëtar. Përpunim druri, shfrytëzim, dhe mirëmbajtje pyjesh, shfrytëzim minerale, transport për vete dhe për të tretë brenda dhe jashtë vendit. Instalim i sistemeve të ngrohjes/ftohjes të çdo lloji. Aktivitet në fushën e ndërtimit, gërmime dheu, duke përfshirë të gjitha llojet e punimeve të ndërtimeve, projektime, instalime import eksport. Prodhim, import eksport dhe shitje me shumicë dhe pakicë i materialeve të ndërtimit. Shërbime të ndryshme në sferën e ndërtimit Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare që lidhen drejt për drejt ose tërthorazi me objektin e veprimtarisë së shoqërisë, brenda kuadrit të dispozitave ligjore për realizimin e çdo biznesi të përshtatshëm në arritjen e qëllimit të shoqërisë. Projektime dhe studime urbanistike: projektime e ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore: studime ambientale dhe vlerësim të ndikimit në Mjedis. Studime e projektime hidrogjeologjike dhe gjeologjike: projektime rrugësh, urash, porte turistike: projektime të inxhinierisë elektrike, të inxhinierisë hidro-mekanike: projektime konstruktive dhe supervizion punimesh, restaurime si dhe konsulenca për fushat e mësipërme. Shoqëria mund të kryejë dhe të realizojë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, apo ka të bëjë me objektivat e renditura më sipër. Për të arritur qëllimin e mësipërm shoqëria mund të ndërmarrë veprime me pasuri të luajtshme apo të paluajtshme dhe çdo aktivitet tregtar apo financiar, për dhënie me qira apo hipotekim që mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme në mënyrë që të arrihet objektivi i shoqërisë.. Përveç veprimtarive të parashikuara më lart, në vepimtarinë e shoqërisë do të hyjë çdo veprimtari që do të konsiderohet nga ortakët si e nevojshme dhe e përshtatshme për arritjen e objektit të shoqërisë dhe që nuk vjen në kundërshtim me Ligjin Shqiptar.)

Tiranë ALL

ACC ALBANIAN CONSTRUCTION COMPANY

L91325035K
(Shërbime administrimi të pallateve dhe ambjenteve të tjera. Të marrë me qera dhe të japë me qera prona të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të marrë me qera aktivitete të shoqërive tregtare të tjera me objekt të ngjashëm ose jo. Të kryejë shërbime transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra, pasagjerë në transportin rrugor apo ajror dhe detar. Ndërtime civile dhe industriale, investitor për zhvillimin e pasurive të patundshme, dhe ose ndërtimin e tyre, ndërtime investimesh publike dhe vepra arti- ura-autostrada, rrugë nacionale dhe të tjera të ngjashme. Studime fizibiliteti, projektim dhe zhvillim i investimeve civile dhe industriale. Prodhime materiale ndërtimi, dhe tregtim i tyre. Mbikëqyrje dhe kolaudim të punimeve të zbatimit në ndërtim (të përgjithshme dhe speciale). Studim dhe projektim në ndërtim i veprave civile, industriale, hidraulike, restaurime, punime dheu, betoni, armature, ujësjellës, kanalizime, ura dhe vepra arti, galeri tunele, rrugë-hekurudha. Punime gërmimi, instalime hidraulike, elektrike dhe të tjera të ngjashme si për sektorin privat, për vete dhe për investime publike. Të marrë përfaqësi të huaja apo vendase për tregtimin e shërbimeve dhe produkteve të të gjitha llojeve. Të prodhojë dhe tregtoje produkte ushqimore, pije alkolike dhe jo si dhe çdo produkt tjetër. Të kryejë shërbime transporti kombëtar dhe ndërkombëtar për mallra, pasagjerë në transportin rrugor apo ajror dhe detar. Të marrë me qera dhe të japë me qera prona të luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të marrë me qera aktivitete të shoqërive tregtare të tjera me objekt të ngjashëm ose jo. Të ndërmjetësojë në menaxhimin e debive dhe kredive për palë të treta si në formën e të prokuruarit ashtu edhe në formen e blerjes apo të shitjes së tyre. Çdo lloj shërbimi tjetër që lidhet me objektin prezent si dhe të tjera aktivitete që krijojnë vizion për zhvillimin e shoqërisë.)

Tiranë ALL

MOBILERI LEMETI

L92525802V
(Prodhim dhe përpunim i drurit dhe artikujve të prodhuara me lëndë druri, si mobilje, orendi shtëpiake, zyrash, lokalesh, riparime dhe prodhime druri, të gatshme dhe gjysëm të gatshme, tragtimi i tyre me shumicë dhe pakicë, brenda dhe jashtë vendit. Prodhim duralumini.)

Tiranë ALL

C.E TRUCK CENTER

L91325037D
(Eksportimi, importimi dhe tregtimi me shumicë dhe/ose pakicë të pjesëve të këmbimit të automjeteve dhe/ose kamioneve të reja dhe/ose të përdorura, pajisjeve apo mjeteve apo automjeteve për ndërtim, bujqësi, industri etj. Riparim dhe mirëmbajtje (servis) të mjeteve, automjeteve dhe/ose kamionëve të reja dhe/ose të përdorura apo pajisjeve apo mjeteve apo automjeteve për ndërtim, bujqësi, industri etj. Transport automobilistik e të kombinuar të mallrave dhe udhëtarëve brënda dhe jashtë vendit me mjete e veta ose të të treteve për vete dhe/ose të të tretëve. Diagnostikim elektronik të automjeteve. Inspektim teknik të mjeteve rrugore dhe/ose kamioneve. Linjë testuese komplet elektronike e kontrollit dhe hibride, analizues i nxjerrjes së gazrave të tyre, kontroll dhe provë të mjeteve me motor dhe rimorkiove, kur janë bërë një a më shumë ndryshime të karakteristikave konstruktive ose funksionale apo të sistemeve të paisjeve. Kontroll teknik vjetor dhe periodik të mjeteve rrugore dhe/ose kamioneve. Riparim, rigjenerim, testim të plotë të pjesëve të ndryshme përbërëse të automjeteve. Ndryshim të karakteristikave të sistemit të nxjerrjes së gazrave brënda normës të lejuar nga Euro 3 3 në Euro 4/5/6 , si dhe riparimin dhe rinovimi i paisjeve të nxjerrjes së gazrave për automjete sipas normave dhe standarteve europiane. Mbledhje, bashkim dhe montim mjetesh dhe automjetesh dhe/ose kamioneve, ofiçinë mekanike, mirëmbajtje, riparim dhe kolaudim mjetesh dhe automjetesh dhe/ose kamionash në përgjithësi duke përfshirë aktivitetin e elektroautit, të llamarinistit dhe të gomistit. Tregti pjesë këmbimi, servis, import-eksport makinerish dhe paisjesh të ndryshme, tregti automjete. Tregti me shumicë e pakicë, import - eksport të mallrave të ndyshme industriale, shërbim dhe/ose riparim të të gjitha llojeve të automjeteve, mjeteve dhe/ose kamionëve. Marrje me qira e mjeteve dhe automjeteve dhe/ose kamionëve për vete dhe/ose për llogari të tretë, shërbim transporti për llogari të shoqërisë apo të tretëve, dhe shërbim transporti për llogari të të tretëve apo vetë shoqërisë. Organizimi i shërbimeve logjistike, furnizim shërbimesh për mbështetje të shoqërive të themeluara, dmth: shërbime teknike të organizimit dhe të administrimit që përfshijne organizimin e magazinave dhe të mjeteve për llogari të të tretëve; shërbime dhe analiza të kërkimeve të tregut, shkëmbime dhe shpërndarje tregtare dhe planifikime publicitare; shërbime projektimi, asistencë dhe organizimi për administrimin e impianteve; shërbime të transferimit dhe të aplikimit të teknologjive të avancuara të shoqërive; blerje dhe konçesione të mandateve të agjensive të përfaqësimit me ose pa depozitim mjetesh, tregtim, qira, dhe qeradhënie të çdo lloj impianti, makineri, paisje, autovetura, makina, mjete industriale dhe tregtare, gjithashtu aktiviteti i autotransportimit dhe transportimit në përgjithësi si për llogari të shoqërisë dhe/ose për llogari të të tretëve. Shoqëria mund të përmbushë të gjitha operacionet tregtare, industriale, pasurore të luajtshme, të paluajtshme dhe finanziare të mbajtura nga organi adminstrativ instrumental, të nevojshme dhe të dobishme për ndjekjen e objektit social. Shoqëria mund të japë garanci sipas ligjit në fuqi, hua dhe çdo lloj tjetër garancie reale apo personale sipas ligjit në fuqi, edhe detyrime ndaj të tretëve sipas ligjit në fuqi. Të gjitha aktivitetet duhet të zhvillohen në limitin dhe respektin e normave që disiplinojnë ushtrimin dhe në respekt të normativës në temë me aktivitetin rezervuar të regjistruarve kolegëve, dhomave dhe urdhrave të profesioneve etj. Në veçanti aktivitetet e natyrës financiare duhet të jenë konform ligjeve të lëndës në fuqi si dhe legjislacionit specifik. Import-eksport dhe shitje të lëndëve drusore. Ndërtim të rrugëve pyjore. Grumbullim dhe vjelje e qëndrueshme të prodhimeve pyjore. Mbrojtje të pyjeve nga sëmundjet dëmtuese dhe/ose zjarret. Punime në kullota, livadhe dhe ndërtimin edhe meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshem në kullota e livadhe. Tregtim me pakicë të artikujve industriale dhe/ose ushqimore si dhe çdo lloj aktiviteti të njohur dhe të lejuar nga ligji.)

Durrës ALL

OAZI I GJELBËR

L91325038L
(Shoqëria do të ketë si objekt të veprimtarisë së saj a) tregtimin dhe shitjen e fruta-perimeve, drithërave si dhe të gjitha produkteve bujqësore dhe të atyre që rrjedhin prej saj, si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj; b) tregtim me shumicë dhe pakicë për llogari të saj ose të palëve të treta; c) import-eksport; d) rekrutim përfaqësuesish me ose pa depozitë; e) ruajtje (në stok) dhe magazinim; f) transportim dhe shpërndarje me çdo rrugë dhe mënyrë; g) punë kërkimore dhe eksperimentime me qëllim përmirësimin e cilësisë së prodhimit; h) organizimin dhe menaxhimin e kurseve për trajnime profesionale; i) konsulencë dhe ndërmjetësim; j) aktivitete marketingu për bizneset që operojnë në sektorin e fruta-perimeve. Shoqëria gjithashtu mund të kryejë, direkt dhe indirekt, të gjitha aktivitetet që përfshihen në objektin e saj si dhe të gjitha aktivitetet plotësuese që lidhen me të; të përftojë drejtperdrejtë dhe tërthorazi kuota apo fitime në ato shoqëri, ndërmarrje, shoqata, organizata dhe subjekte të tjera juridike që në çdo rast kanë objekt apo qëllime të ngjashme, komplementare, ndihmëse, instrumentale apo të përafërta me qëllimet e saj, si dhe krijimin dhe/ose likuidimin e palëve të lartpërmendura; të ndërmarrë të gjitha operacionet tregtare, industriale, ato që lidhen me pasuritë e tundshme, të patundshme dhe pasuritë financiare që lidhen me objektin e vetë shoqërisë.)

Tiranë ALL

Frefa Industry

L91325508U
(Studimin, ndërtimin, montimin, instalimin, shitjen dhe mirëmbajtjen e makinerive, pajisjeve dhe sistemeve teknologjike, aksesorëve ose komponentëve të tyre, për industrinë. Promovimi, marketingu i mallrave të përmendura në pikën e mëparshme, të prodhimit të tyre dhe / ose të tjerëve, gjithashtu përmes krijimit të manualeve të mirëmbajtjes dhe përdorimit, gjithashtu përmes të nomenklaturave, monografive teknike, pikëpamjeve të eksploruara, ndarjeve të perpesktivave, transparencës tredimensionale në ''Out - Line '' dhe në ngjyra, modele statike dhe dinamike. Krijimin, blerjen dhe shitjen e çdo titulli patentash dhe "Know - How" në lidhje me sektorët e lartëpërmendur. Punishte dhe zdrukthtari mekanike për vete dhe për llogari të tretë. Aktivitete në fushën e pasurive të palujtshme: Blerjen, shitje, shkëmbimin, menxhimin për llogari të vetë të pasurive të palujtshme të çdo lloji dhe destinacioni, si dhe blerjen, ushtrimin dhe transferimin e titullarit të së drejtave reale, ekzekutimin e punëve ndërtimore dhe civile të çfarëdolloj gjinie për llogari vetjake, të administratës publike, të enteve dhe të privatëve, me menaxhim të drejtpërdrejtë, me dhënien e kontratave për palat e treta, me fakultetin ndërmjet tjetrit për të realizuar, rikonstruktuar, riparuar, restauruar dhe rindërtuar vepra civile, tregtare, industriale, bujqësore dhe ushtarake, si në veçanti ndërtesa, komplekse turistike dhe hoteliere, restorante dhe klube nate, qendra tregtare, fabrika industriale, ndërtesa për bujqësi. Realizimin, pas lëshimit të masave autorizuese të përshkruara, të nëndarjeve dhe punineve urbanizuese të lidhura me to. Instalimin e punimeve tokësore, hidraulike dhe rrugore. Mirëmbajtja e tokave dhe terreneve, pasurive rurale, urbane, komerciale dhe industriale. Tregtinë me shumicë e pakicë, të materiale, makinerive, pajisjeve dhe instalimeve që lidhen me aktivitetin e ndërtimit dhe mirëmbatjen relative. Shoqëria mund të kryejë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e objektit të shoqërise dhe midis të tjerash: Të kryejë veprime tregtare dhe industriale, financiare, hipotekore dhe pasurive të patundshme duke përfshirë blerjen, shitjen dhe shkëmbimin e pasurive të patundshme të luajtshme, edhe të regjistruara, pasurive të paluajtshme dhe të drejtave të pasurive të paluajtshme, qiramarrje dhe me qiradhënie aktive dhe pasive të pasurisë së luajtshme dhe të paluajtshme, me përjashtim e qirave aktive financiare; Të zbatoje çdo formë të financimit (si dhe leasing-ut pasiv) me institutet e kredive, bankave, shoqërive dhe privatëve, duke dhënë garancitë e nevojshme reale dhe personale; Të japë garanci bankare, kambiale dhe garanci reale në favor të shoqërive kontrolluese, të kontrolluara dhe të lidhura dhe të kontrolluara nga një e vetme qoftë edhe në brendësi të të njëjtit grup; Të marrë pjesë në konsorciume ose grupime shoqërish dhe asocim të përkohshëm shoqërish; Të marrë pjesëmarrje dhe fitime në shoqëri e ndërmarrje sipas dispozitave ligjore gjithnjë në funksion të qëllimeve të shoqërisë, por jo në mënyrë eksluzive. Shoqëria mund të përdorë përfitimet fiskale, shoqërore dhe financiare të parashikuara sipas ligjeve në fuqi me ndryshimet e tyre, shtyrjet dhe modifikimet, për aktivitetin në objekt, si dhe nga çdo ligj tjetër lehtësues, si dhe lehtësimet e parashikuara nga Komuniteti Europian.)

Durrës ALL

MERKO Investment Group

L92524001G
(Në fushën e ndërtimeve, restaurimeve dhe rikonstruksioneve të objekteve civile, ushtarake, industriale, tregtare, turistike, shëndetësore, kulturore, sportive, vepra kullimi dhe vaditje, infrastrukturë, shërbime komunale dhe urbane (shërbime pastrimi të sipërfaqeve urbane) ndërtime rrugore e hekurudhore. Prodhimin e të gjitha materialeve të ndërtimit për nevojat e shoqërisë dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë. Tregti me shumicë dhe pakicë, import – eksport i të gjitha mallrave si: industriale, hidrosanitare, ushqimore, tekstile, elektroshtëpiake, të mjeteve të mekanizuara, tregtim mineralesh etj. Aktivitete bar – restorant, hoteleri, aktivitete bujqësore, blegtorale, pyjore etj. Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike. Punime pyjore, shfrytëzimi i lëndës drusore, grumbullimi dhe tregtimi i bimëve medicinale, organizim i gjuetive turistike, sistemim e mirëmbajtje kullote. Çdo veprimtari tjetër të lejuar nga ligji. Me qëllim realizimin e objektit të shoqërisë, shoqëria mund të kryeje operacione tregtare, me pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe të administrojë, të blejë dhe të shesë ose të lërë me qira ndërmarrje ose degë ndërmarrjesh, si dhe të ketë interesa dhe pjesëmarrje në shoqëri, konsorciume, të themeluara ose në themelim e sipër që kanë objekt analog ose të ngjashëm me të vetin dhe sidoqoftë funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë.)

Berat ALL

BFR (BFR Blade for Recycling)

L91324004A
(Riparimin, ndërtimin dhe shitjen për llogari të të tretëve të komponentëve për makineri dhe paisje speciale për industrinë e riciklimit të mbetjeve industriale dhe civile. Tregtimin e materialeve industriale. Importimin dhe eksportimin e materialeve të ndërtimit. Projektimin, ndërtimin dhe prodhimin e strukturave metalike civile dhe industriale. Projektimin dhe ndërtimin e paisjeve të automatizimit industriale dhe civile si dhe riparimin e tyre. Ndërtimin, Riparimin dhe Tregtimin e makinerive dhe paisjeve për industrinë. Çdo aktivitet tjetër që lidhet direkt apo indirekt me aktivitetet e lartëpërmendura dhe që nuk ndalohen me ligj në territorin e Republikës së Shqipërisë.)

Tiranë ALL

Creativeshare

L91324009Q
(Shoqëria ka për objekt të saj kryerjen dhe marrjen pjesë në të gjitha aktivitetet që një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar mund të ushtrojë në bazë të legjislacionit shqiptar, dhe në veçanti: Në ofrimin e shërbimeve të marketingut. Gjithashtu, Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të saj përfshirë edhe aktivitetin e ofrimit të shërbimeve, tregtimin, importin dhe eksportin e mallrave dhe shërbimeve.)

Tiranë ALL