Skip to content


Aktualisht kemi 6522 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

BANKA E BASHKUAR E SHQIPËRISË (Ish Banka Arabe Shqiptare Islamike)

J91811004Q
(Veprimtari Financiare dhe Bankare)

Tiranë 39782000 ALL

Tregu Agroushqimor i shitjes me shumice dhe pakice, Kukës

K88118201J
(Funksionimi i tregut agroushqimor të shitjes me shumicë dhe pakicë, dhënia me qira e hapësirave, nxitja e shitjes së prodhimeve, etj.)

Kukës ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

EUROTEOREMA PEQIN

J61905050M
(Në Fushën e Ndërtimit. Aktivitet të transportit të mallrave brenda dhe jashtë vendit me mjete jashte norme. Impiant i prodhimit te asfaltit. Ushtrim aktiviteti ndërtimor për llogari të saj, sipërmarrje e/ose koncensione punësh ndërtimore, për shkolla, spitale, ndërtime rrugore, autostradash, aeroportesh, ndërtimesh hekurudhore, digash, portesh, ndërtime urash, tunelesh, punime të bonifikimit, kanalizime ujësjellesa e vepra në beton armë në përgjithesi, konstruksione metalike apo të përziera, punime hidraulike, elektrike, të ndricimit rrugor, elektronike, të ngrohjes, të kondicionimit, hidrosanitare, të depuracionit, të dekoracionit në përgjithësi, të papërshkueshmërisë, e kështu të gjithë ato punë të drejtuara e të lidhura me ndërtimin. Ushtrim aktiviteti prodhues për prodhim asfaltobetoni, prodhim betonesh të markave të ndryshme, shfrytëzimi i kavës për inerte, dhe i guroreve për inerte guri dhe përpunimi i tyre, prodhime elementesh betoni, elementësh të parafabrikuar dhe të paratensionuar. Shërbime ofiçinë mekanike për nevoja të saj apo të të tretëve, pikë karburanti për nevojat e saj. Tregtim produktesh si brënda dhe jashtë vendit. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjete jashtë normë. Shërbime në sektorë imobiliare në përgjithesi, shërbime në ndërmarrje, ente publike e private, të trëtë në përgjithësi në sektorin tekniko-prodhues. Prodhimi dhe tregtimi si në Shqipëri ashtu dhe jashtë i materialeve dhe paisjeve ndërtuese në përgjithësi, për më tepër marrja dhe koncesioni i përfaqësive dhe agjensive në të njëjtin sektor. Menaxhim të shërbimeve publike, si ujësjellës, depuratore (pastrues), shkarkues, ndricim rrugor, varreza etj. Shoqëria gjithashtu do të mund të marrë pjesë si direkt ashtu dhe indirekt në shoqëritë e tjera shqiptare ose të huaja që kanë objekt analog, të afërt ose të lidhur me të vetin. Shoqëria do të munde të kryejë çfarëdo lloj veprimi mobilar, imobiliare ose financiare që është funksionalisht i lidhur me arritjen e objektit shoqëror, ajo do të mundet kështu: të nënshkrujë çfarëdo lloj kontrate bankare, kredi për ndërtime dhe hipotekare; të japë garanci reale dhe personate, garanci ose dorëzani për llogari e për detyrimi të vet. Prodhimi i makinave dhe pajisjeve ngritëse dhe të lëvizjes, rimorkio, gjysëmrimorkio, dhe automjetesh. Punime të inxhinierisë ambientale.)

Tiranë 537413987 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

OST SECURITY

L02401001R
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi dhe administrim të OST sha. Shoqëria mund të sigurojë dhe të ruajë objekte në pronësi apo administrim të shoqërive ku OST sha është aksionar i vetëm. Sigurimi dhe mbrojtja e jetës dhe e shëndetit të personave, në funksion të realizimit të shkronjës a.)

Tiranë 4043705 ALL

NXITJA E BIZNESIT SOCIAL

L12302030K
(Zhvillimi ekonomik dhe social i qëndrueshëm, përmes nxitjes për zhvillim në nivel kombëtar të një biznesi social të qëndrueshëm, të balancuar dhe koheziv. Shoqëria do të ndjek qëllimet e saj sociale dhe mjedisore, përmes mbeshtetjes dhe nxitjes së bizneseve sociale dhe të mikrofinancës, si dhe krijon mundësi për të ardhura të qëndrueshme për shtresat e varfra të shoqërisë në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria mund t'ua delegojë disa prej veprimtarive të saj palëve të treta, në mënyrë që t'i arrijë këto qëllime sociale dhe mjedisore.)

Tiranë ALL

BURSA E TIRANES SH.A.

K21916801Q
(Të sigurojë një treg titujsh të hapur, transparent, të barabartë, efiçentë dhe ekonomik. Të rregullojë, të lehtësojë dhe të përmirësoj tregtimin në tituj. Të krijojë përputhshmërinë me parimet e drejta dhe të implementoje procedura të drejta dhe korrekte në tregun e organizuar të titujve)

Tiranë ALL

BERATEKS

K82607001O
(Import-eksport dhe shitblerje me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshme të industrisë tekstile, mekanike, etj.)

Berat ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

SHOQËRIA E PARË FINANCIARE E ZHVILLIMIT-FAF Sh.a

K82431002V
(Të gjitha format e kredi-dhënies duke përfshirë kredinë hipotekare e konsumatore. Ofrimin e garancive, marrjen e angazhimeve. Shërbime Këshilluese, ndërmjetëse dhe shërbime të tjera ndihmëse për veprimtaritë e listuara më sipër. Shërbime të tjera financiare të lejueshme aktualisht dhe/ose në të ardhmen me legjislacionin në fuqi dhe rregulloret e autoritetit licensë-dhënës.)

Tiranë 41893075 ALL

Mbi 1 000 000 Lekë Fitim 2015

KESH SECURITY SHRSF

K81610017N
(Sigurimi dhe ruajtja e objekteve në pronësi të sh.a KESH-it, sigurimi i shtetasve vendas apo të huaj.)

Tiranë 18485429 ALL

TERMOCENTRALI VLORE Sh.a

K72422003G
(Prodhim, import-eksport dhe furnizim i energjisë elektrike.)

Vlorë -1516222792 ALL