Skip to content


Aktualisht kemi 7125 kontraktor/operator ekonomik në sistemin tonë.

Statistika

0

Shoqëri Biznesi


0

Zotërues


0

KontrataDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

PASHAJ JP

L82113031F
(Agjensi udhëtimesh. Agjent në sigurime. Shitje të paketave të udhëtimit cdo gjë përfshirë, transport dhe akomodimin e programeve turistike e shërbime në to. Shitje të biletave ajrore dhe detare për vete dhe për llogari të të tretëve, si nëpërmjet sporteleve dhe nëpërmjet internetit. Aktivitete shkollimi dhe trajnimi si për nevojat e veta dhe të të tretëve në të gjitha fushat e turizmit. Shërbime taksi, shërbime transporti mallrash, pasagjerësh me minibuz dhe autobus dhe dhënie me qera të tyre, organizime eventesh, marketing dhe promocion për vete dhe për tretë, Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm bujqësore dhe industrial, materiale ndërtimi, materiale elektrike dhe hidraulike, pajisje elektronike, vajra lubrifikues, servis automjetesh. Prodhim, riparim dhe montim mobilje, Tregtim import eksport me shumicë dhe pakicë i materialeve dhe pajisjeve elektrike, industrial, dhe elektro-shtëpiake, pajisje dhe sisteme të impianteve të ngrohjes dhe ftohjes, kondicionerë dhe impiante të çfarëdo lloji. Tregtim i të gjitha llojeve të mallrave, makinerive, pajisjeve, impianteve të ndryshme me natyrë publike, kultutrore, sportive, bujqësore, industrial tregtare, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme. Tregti të pajisjeve elektronike, kompjutera, kancelari, aksesorë të ndryshëm, tregtimi i materialeve elektrike, elektromotorr dhe transformatora dhe riparim i elektromotorrave dhe transformatorave. Projekt'm dhe instalim i pajisjeve industriale, elektroshtëpiake, elektrike, sisteme të ngrohjes dhe ftohjes, kondicionerë, mirëmbajtje dhe servis për materiale dhe pajisje elektrike industriale. Punime Lyerje, Suvatime, Gips. Ndërtim objektesh. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri dhe solar. Shërbime në fushën e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, mirëmbajtje e pajisjeve elektronike dhe kompjuterike. Kryerje e të gjitha veprimtarive të tjera të fushës së teknologjisë, elektronikës dhe informatikës. Pjesë këmbimi, kancelari, materiale pastrami, banera.)

Tiranë ALL

Arlind Dogjani

L82112047J
(Tregti dhe riparim komjuterash.)

Tiranë ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

MARIVA

L62505403R
(Projektim dhe zbatim punimesh të ndërtimit, rikonstruksione, shërbime të ndryshme, tregëtim të mallrave të ndryshëm, import - eksport, shërbime të ndryshme, tregëtim të pjesëve të këmbimit, lubrifikante, riparime të ndryshme, tregëtim dhe përpunim mermeri e graniti. Akuakulturë, ripopullim e peshkim. Vlerësim të ndikimit në mjedis. Bar- bufe, restorant, piceri, sufllaqe e lojra zbavitëse.)

Fier ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

SAVAS UNAL

L21507022D
(lmport-eksport, prodhimi, tregti me shumicë dhe pakicë, dhënie me qera, leasing, e të gjitha produktet të fushave të printerave (bojrave), IT-së dhe telekomunikacionit, sisteme të integruara, të sigurisë, alarmit, shërbimet e internetit si webhosting, domain, e-mail, data transmitting, WAL, LAN. Tregëti me shumicë dhe pakicë kompjuterash dhe pajisjesh kompjuterike dhe elektronike. Administrim, menaxhim dhe shërbim printimi. Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve kancelarike dhe pajisje zyrash. Organizim eventesh, tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim dhe tregtim të veshjeve popullore si dhe atyre artistike. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport të pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha Ilojeve. Shërbime portare, ndërkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh karroatrec. furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mejteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqësor, blegtoral dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutorë, peine dekui alive, pemë të ndryshme pyjore, si dhe pesticide. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbim i shpejtë ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekim kite dhe reagentë të ndryshme. Përpunim i mbetjeve spitalore, blerje enë guzhine dhe pajisje të tjera. Shërbime dhe pastrime fasadash. Pastrimi i ujrave të bardha dhe të zeza, pastrimi i puseve të ujit etj. Blerje dhe shitje të materialeve elektronike dhe teknologjike dhe karburanteve. Tregti me pakicë të artikujve higjenosanitare, elektrike, hidraulike, materiale ndërtimi dhe artikuj të ndryshëm. Pjesë këmbimi dhe automjete të përdorura. Organizim eventesh dhe festash të ndryshme. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim pemë frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farërave dhe fidanëve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mësimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve të veprave të artit dhe monumenteve historike. Shërbime mirëmbajtje, ndërrim pjesësh të motogjeneratorit. Blerje enë kuzhine dhe pajisje të tjera. Pastrim i kanaleve të ujrave të bardha dhe të zeza, pastrimi i puseve të ujit, etj. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje e mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i shërbimeve grafike dhe prodhime të ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve të buta për spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Përpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe shërbime me bojra, Ilak dhe solucione të ndryshme. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport rekiamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import eksport të pijeve alkolike, malirave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha Ilojeve. Shërbime postare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh me karrotrec. Furnizim me ujë si dhe pastrim i mbeturinave në zonat portuale dhe të mjeteve detare. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqësore, blegtorale dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutorë, pemë dekoratike, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtim dhe rikonstruksione të ndryshme. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekësore dhe reagent të ndryshëm. Përpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Shërbime për udhëtime ajrore detare e tokësore, rezervime dhe përgatitje biletash. Shërbime në fushën e Turizmit si udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendi. Organizimi i udhëtimeve për qëllime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi për prerjen e siguracioneve të makinave dhe produkteve të agjensive të sigurimeve. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit, taksi, mikrobuze, autobuze etj. Transport ndërkombëtar udhëtarësh, agjent për transferimin e parave në emër dhe për llogari të një subjekti jo-bankë, Tregtim artikuj promocional. Agjensi Imobiliare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial të lëndëve të para e materialeve të ndërtimit si dhe makineni ndërtimi e pjesë këmbimi për to. Servise për automjete të llojeve dhe tonazheve të ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport malirash brenda dhe jashtë vendit. Autoshkollë. Shërbime Interneti. Materiale për punime serigrafie, grafike, skulpturë dhe pikturë. Shoqëria do të kryejë të gjitha aktivitetet e mësipërme, si dhe çdo aktivitet tjetër tregtar që nuk është i ndaluar nga legjislacioni shqiptar në fuqi.)

Tiranë 1631638 ALL

INSTITUT IGH D.D (Ish Instituti i Inxhinierisë së Ndërtimit Kroaci, Ish Laboratori i Inxhinierisë së Ndërtimit Zagreb)

080000959
(Shërbime të kërkimit dhe projektimit të inxhinierisë civile; Kryerja e sondazheve gjeologjike; Punimet dhe hulumtimet hidrogjeologjike; Shërbimet e transportit; Testimi i materialeve ndërtimore dhe sistemeve mbështetëse; Ofrimi i shërbimeve të inspektimit teknik; Shërbime konsulence; Shpimi gjeoteknik dhe testimi i shkëmbit; Kryerja e studimeve mjedisore; Hulumtime kimike. (Sipas të dhënave të marra nga https://seenews.com/companies/company_profile/institut-igh-dd-1256#summary))

Zagreb -82153 ALL

Fitimi ndër vite mbi 1 000 000 Lekë

Fatmir Taka

K53717807B
(Tregti me shumicë të materialeve të ndryshëm, import eksport. Bar kafe, Restorant.)

Vlorë 283384 ALL

ILIR META

L82223018I
(Shërbime fotogaleri.)

Tiranë ALL

EXPLORER TRAVEL & TOURS

K71617011W
(Shoqëria ka si objekt ushtrimin, për llogari të vetë apo për persona të tretë. duke respektuar ligjet, si në Republikën e Shqipërisë ashtu edhe jashtë kufijve, të aktiviteteve të pasqyruara më poshtë: Aktivitetin agjentit të udhëtimeve turistike dhe operatorit turistik, e agjentit portual, agjentit doganor, transport turistik të udhëtarëve, guidë turistike dhe zhvillimin e aktivitetit të konsulencës menaxheriale për sa i përket turizmit në nivel internacional si dhe çdo aktivitet tjetër që lidhet më sa më sipër; Transportimin e mallrave, njerëzve me mjete tokësore, detare, ajrore si me mjete të veta ose me mjete të të tretëve; Shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe kreditore si dhe të blejë, shesë apo të marrë dhe të japë me qira pasuri; Blerje, shitje të aksioneve në shoqëri të të giitha tipeve, që janë themeluar ose në fazë themelimi që kanë objekt social të njëjtë ose të ndryshëm nga objekti social i shoqërisë përfshirë këtu aktivitetet e vlerësimit dhe menaxhimit të këtyre të fundit; Menaxhimin e lokaleve, restoranteve, diskotekave, kinemave dhe aktiviteteve publike; Organizimin dhe menaxhimin e fshatrave turistike, kampingjeve, hoteleve, hosteleve, apartamenteve. Bed & Breakfast, dhe iniciativa në sektorin turistik dhe të kohës së lirë; Organizime eventesh, kongresesh, seminaresh, trajnimesh dhe manifestime të të gjitha llojeve. Menaxhimin e shërbimeve të lidhura me argëtimin dhe organizimin e këtyre të fundit. Dhënien me qira, me ose pa shofer për llogari të personave të tretë, të automjeteve, motorçikletave, ciklomotorave, biçikletave etj. Botime; Këmbim valute; Veprimtari e Agjentit për transfertë parash në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo bankë; Veprimtari e Agjentit për shërbimin e pagesave për të tretët në emër dhe për llogari të një subjekti financiar jo bankë; Veprimtari e Agjentit Komisioner; Shërbime të lidhura me asistencën teknike, menaxhuese ose të strategjive të linjave, drejtuese, tregtare dhe administrative. Caktimin dhe/ose emërimin e mandatit të agjencisë dhe/ose përfaqësisë me apo pa depozitë. brokerim, komision, ashtu si dhe kyerja e iniciativave promocionale dhe/ose publicitare, të cilat janë të lidhura me aktivitetet e sipërpërmendura; Për arritjen e objektivave sociale shoqëria, mund të përmbushë çdo operacion të lidhur me pasuritë e tundshme, të patundshme, tregtare, industriale, artizanale, drejtuese, rurale, pyjore dhe financiare, dhënien e garancive reale dhe personale edhe në favor të personave të tretë, blerjen e pronave, si dhe ushtrimin e aktiviteteve industriale dhe tregtare të lidhura me aktivitetin e firmës, dhe të gjitha aktivitetet që administratorët mendojnë se, mund të jenë të lidhura. Aktivitete shtesë krahas atyre themeltare në përputhje me objektin e shoqërisë.)

Tiranë 56643 ALL

Fitimi ndër vite mbi 5 000 000 Lekë

INSIG JETE SH.A

L71325020H
(Ushtrimin e veprimtarisë së sigurimit dhe risigurimit, nëpërmjet përgatitjes, ofrimit, nënshkrimit dhe zbatimit të kontratave të sigurimit "Jete", sipas termave dhe klasave të përcaktuara në Ligjin Nr. 52/2014 "Për veprimtarinë e sigurimit dhe risigurimit", akteve të tjera normative dhe për të cilat është e liçensuar nga Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.)

Tiranë ALL

AER

L71503045D
(Tregtim materiale ndërtimi dhe vegla pune, punime hidraulike, punime termoizoluese, stampim fotografish, shtypshkrime të ndryshme, postera, reklama, stampime në bluza, etj. tregtim materiale elektronike (kompjutera, fotokopje, printera, etj), punime në fushën e ndërtimit, prodhim dhe montim duralumini, punime elektrike, tregtim materialesh elektrike, punime druri dhe melamine dhe konstruksione metalike, sinjalistikë rrugore, tregtim i artikujve të ndryshëem ushqimor. Shoqëria për përmbushjen e qëllimeve të saj mund gjithashtu, si shembull por pa u kufizuar: Të blejë, shesë, të marrë me qira, të japë ose të marrë hua ose me qira pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme; Të nënshkruajë marrëveshje; Të marrë hua, hipoteka dhe çdo gjë tjetër që konsiderohet të jetë e nevojshme nga asambleja e përgjithshme. Tregtim material higjeno-sanitare. Tregtim dizinfektantësh. Tregtim inpute bujqësore. Tregtim material kancelarike. Tregtim bimë dekorative. Tregtim materiale të ndryshme industriale me përdorim të gjerë. Tregtim pjesë këmbimi për automjete (bateri, goma, etj). Tregti me shumicë tonera, fikëse zjarri dhe koalidim fikëse zjarri. Mirëmbajtje, riparim të pajisjeve të teknologjisë së informacionit, telekomunikacionit, radio ndërlidhje, teknologjise së interkonjeksionit, fotokopje, printera dhe servise të pajisjeve të mësipërme. Shërbime dhe tregtime të materialeve audiovizive, video telekonferencë. Punime civile.)

Tiranë ALL