Skip to content

Statistika

0

Shoqëri Konçesionare


0

Kontraktor Publik


0

Shoqëri Zoterim PublikDisa nga kontraktorët në OpenCorporates.al

FREEZONE OF DUBAI

M11306504B
(Dhenien e konsulences dhe sherbimeve ndaj shoqerive, institucioneve publike dhe private. Ne vecanti, konsulence ligjore, fiskale, ekonomike, financiare, strategji industriale dhe ceshtje qe i bashklidhen (duke perfshire ristrukturimin dhe riorganizimin e shoqerive / nderrmarrjeve), gjithashtu me sherbime konsulence ne lidhje me aleancat, joint venture, bashkimet, ndarjet, perqendrimet, blerja e shoqerive, pjesemarrje aksionere, ne shoqeri , dege shoqerishe dhe ne pune te tjera te jashtzakonshme financiare, duke bere studime dhe analiza tregu, perpunim te planeve industriale, kerkimin e partnereve strategjike, organizimin e takimeve, konferencave dhe gjithcka eshte e nevojshme me qellim zhvillimin e ketyre sherbimeve te konsulences. Ngritja e nje qendre te dhenave permes perdorimit te paisjeve elektronike dhe teknologji te perparuar ne perpunimin automatik te te dhenave, qe do te perdoret si per aktivitetet e saj dhe si nje sherbim per te tretet. Sherbime konsulence dhe asistence per nderkombetarizimin e ndermarrjeve; te siguroje ndihme teknike per istitucionet dhe kompanite edhe nepermjet perpunimeve kompjuterike, si dhe mbeshtetjen elektronike ne distance; trajnim profesional ne klase dhe ne distance; tregtim elektronik; studime marketingu. Per te arritur kete objekt, shoqeria mund te perdore gjithashtu edhe sherbimet e paleve te treta (te punesuar, keshilltare, anetare te tjere te shoqerise, profesioniste, agjente, perfaqesues, etj.) sipas formave, menyrave dhe metodave te percaktuara nga ligji ne fuqi. Promovimi dhe pjesemarrja ne mundesi te ndryshme investimi qe mund te paraqiten ne cdo sektor te ekonomise se vendit, duke u prezantuar si investitor i barabarte me subjekte te trete, investitor i vetem ose investitor mazhoritar me qellim arritjen e objektivave ekonomike te shoqerise dhe pjesemarrjes ne projektet me impakt social qe diktojn rritjen ekonomike te vendit dhe standartet e tij te jeteses. Shitja, posedimi, menaxhimi i letrave me vlere publike ose private, vendase dhe te huaja; kryerja e sherbimeve ne emer dhe ne favor te personave fizike, shoqerive, konsorciume, shoqatat apo organeve te tjera, publike ose private, kombetare ose te huaj, dhe te individeve permes perpunimit te te dhenave. Procesi i perzgjedhjes per rekrutimin e stafit dhe organizimin e kurseve te informacionit, edukimit dhe trajnimit. Blerja, shitja, shkembimi, ndertimi, renovimi, menaxhimin dhe dhenia me nenqira, leasing, te pasurive te patundshme ne pergjithesi, te tipit urban dhe rural, duke perfshire ndertimin e pasurive te patundshme. Blerja, perdorimi, licencimi, per arsye te ndryshme, dhe shitja e te drejtave te pronesise industriale te cdo lloji dhe natyre. Aktiviteti i marketingut strategjik dhe operacional dhe hulumtimit te tregut; aktiviteti i kerkimit dhe zhvillimit. Duke marre perfaqesime, mandate, te delegoje per llogari te shoqerive tregtare, industriale, ushqimore dhe sherbimeve ne pergjithesi duke marre pozicione brenda sferes se ndermjetesimit tregtare. Importeksport, prodhim e tregtim, me shumice e pakice te artikujve industrial si nafte, beznine,gaz, vaj per makina; artikujve te ndryshem ushqimor;mineraleve te te te gjitha llojeve; materialeve te ndertimit; te paisjeve elektrike dhe elektronike; te mjeterve te ndryshme te transportit tokesor, ujor dhe ajror si dhe pjeseve te tyre; te makinerive per prodhim ,amballazhim te te gjitha llojeve ; te paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial, bujqesor, tregtar, ushqimor, mjeksor, farmaceutik, sportiv, 3 kulturor etj. Ndertime te te gjitha llojeve. Agjensi udhetimesh. Me qellim arritjen e objektit te saj, shoqeria me vendim te organit kompetent, mund te zoteroje ne menyre te drejtperdrejte apo te terthorte pjesemarrje ne shoqeri apo ndermarrje te tjera, shqiptare apo te huaja, te aktiviteteve te ndryshme. Pjesmarrja ne shoqeri qe per llojin e tyre nuk ofrojne pergjegjesi te kufizuar, miratohet paraprakisht nga asambleja e ortakeve. Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i porteve dhe aeroporteve; Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i fshatrave turistike. Themelimi dhe menaxhimi i Shkollave, Unversiteteve Krijimi dhe menaxhimi i faqeve te internetit, webside-ve Krijimi, menaxhimi dhe zhvillimi i Zonave te Lira Ekonomike Hapjen e zyrave "Smart Office" qe do sherbejne si lokacione te Kompanive te huaja qe do operojne ne Shqiperi. Ndermarrja e projekteve te ndryshme per llogari te te treteve ne te gjitha fushat e investimit. Investime ne fushen e Naftes. Organizimi, menaxhimi i eventeve kulturore si festivale, aktivitete olimpike, aktiviteteve sportive.)

Durrës ALL

OKILA CONSTRUCTION

M11306505J
(Punime ne fushen e ndertimit.)

Durrës ALL

SHKODRA DESIGN

M16306005M
(Brandim dhe dekorim të kompanive dhe koorporatave, institucioneve dhe ambienteve publike, krijim të identitetit të subjekteve të ndryshme nëpermjet logove dhe imazheve, krijimit të portofoleve. Printime digitale të ndryshme me bojra ekologjike, banner,banner mesh, adezive, kanavace, citylight, leter murale. Printim dhe brandim fasadash të brendshme dhe të jashtme, brandim automjetesh, skenografi, stenda dhe artikuj promocioni. Personalizime të objekteve me teknologji UV me bojra ekologjike, stilolapsa, blloqe, agjenda, karta shërbimi, canta, kapele, bluza, uniforma spitalore dhe ambjente shërbimi. Prodhim i uniformave dhe materialeve sportive.Krijim, përgatitje, kryerje e shtypshkrimve e printimeve të materialeve të karakterit të rezervuar, në teknologjinë offset, printim digital me bojra pluhur dhe të lëngshëm: Artikuj konfidencial dhe secret të lejuar nga ligji, fletpalosje, kartvizita, booklet, libra shkollore, libra edukativ, revista, gazeta, zarfa etj. Krijimi i reklameve, tabeleve me ndricim dhe pa ndriçim, germa 3D, germa me Plexiglass, germa me alumin, germa inoksi, tabela me plexiglass, tabela me alumin, tabela të sinjalistikës rrugore, reklamë në seri, reklame elektronike, konstruksione metalike, veshje fasade me alukobond. Sherbime të ndryshme marketing, webdizajn, reklma televizive dhe radiofonike. Projektime & ideime, perpunim, realizim, montim mobilijesh e pajisjesh të brendshme, arredim ambientesh. Artikuj të ndryshem.Import dhe eksport i materialeve të para, materialeve dhe pajisjeve për realizimin e produkteve të mësipërme, tregtimin e tyre brenda vendit, si edhe eksportin e tyre në vendet e tjera. Importin e artikujve të ndryshëm promocionale, si stilolapsa, çakmak, bluza, kapele, dhe artikuj të tjerë të kësaj natyre, si edhe tregtimin e tyre brenda dhe jashtë vendit.)

Shkoder ALL

ORTU

M16306006U
(Shoqëria ka për objekt veprimtari tregti, qiradhënien e mjediseve banimi ose turistiike, argëtimi dhe shërbimeve mbështetëse, dhenia e sherbimeve turistike dhe tregtare si edhe kryerjen e çdo veprimtarie tjetër në funksion të tyre; dhe pjesemarrje ne shoqeri te tjera nepermjet krijimit te tyre, blerje apo shitje te kuotave te kapitalit te regjistruar, te shoqerive qe funksionojne ne Shqiperi; Per realizimin e qellimit te saj shoqeria mund te bashkepunoje me çdo person fizik apo juridik, ne cdo menyre qe e gjykon te dobishme, ne respektim te parimeve te se drejtes, ligjeve nderkombetare, ligjeve te shtetit shqiptar, te gjitha akteve nenligjore. Gjithashtu, Shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional dhe/ose tjetër qe i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.Shoqeria ne çdo kohe mund te ripercaktoje objektin e saj, ta shtoje apo pakesoje ate, me vendim te asamblese se ortakeve te saj.)

Shkoder ALL

ARGJEND

M11306017C
(Agjenci Udhetimi. Shërbime Financiare, Kembim Valutor, Transferimit te parave ne emer dhe per llogari te institucionit financiar, Jo Bankë. Rimbushje telefoni dhe pagesa per te trete në llogari të institucioneve publike dhe private. Sherbime imobiliare:Administrimi, blerja, shitja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme, dhe te aseteve te tjera te ngjashme, vepra civile, tregtare, industriale qofte keto private ose publike; ndermjetesimi per shitje, blerje apo dhenie me qira te pasurive te paluajtshme dhe aseteve te tjera te vleresueshme ekonomisht midis personave fizik, personave juridik private dhe publike. Konsulence per projektimin, ndertimin, rikonstruksionin, permiresimin e pasurive te paluajtshme, konsulence strategjike ne investimet imobiliare si dhe studime e kerkime ne sektorin imobiliar. Aktivitete te menaxhimit imobiliar nepermjet blerjes, projektimit, ndertimit te drejteperdrejte/jo te drejteperdrejte te ndertesave te destinuara per perdorim vetjak ose jo, per dhenie me qera ose per te shitur. Blerjen, ndertimin, shitjen dhe ndermjetesimin per to te ndertesave te perfunduara dhe te paperfunduara per perdorim banimi ose jo, sherbime ndertimi per objekte civile e industriale. Vendosje e montim armatura per konstruksione B/A, perpunim hekuri, ndertim mur tulle, suvatime, punime hidraulike, elektrike, shtrim pllake etj.)

Tiranë ALL

URBAN ROOTS

M11306018K
(Shoqeria ka per objekt te saj kryerjen e te gjitha aktiviteteve qe nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar mund te ushtroje ne baze te legjislacionit Shqiptar, brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise, duke perfshire por pa u kufizuar ne: Aktivitetin e sherbimit social, Bar-Kafe, Ushqim i shpejte i paperpunuar, Piceri etj.)

Tiranë ALL

Elektromagjia Vlore

M16306206J
(Veprimtari ne fushen e higjenes, lavanderise, konsulences dhe shitjes se lavanderive, pishinave, ndertimit te tyre, tregtimit te materilave te pastrimit, shit-blerje me pakice e shumice te mallrave e sherbimeve te ndryshme kozmetike, ne fushen e import-eksport te mallrave, shitje nafte e gazi, te ndryshem elektroshtepiake, mallra sportive, veshjesh e konfeksione te ndryshme, aksesor, material druri, konsulence ne fushen e ndertimit , transport Brenda dhe jashte vendit te mallrave. Bar-Kafe, agjenci turistike, agjenci udhetimi, ndertim per vete e per te trete, konstruksione te te gjitha llojeve , agjent I transferimit te parave me dhe per llogari te subjektit financiar jo-banke. Shitje me shumice e pakice veshje e konfeksione te ndryshme, sherbime te ndryshme ne fushen e telekomunikacionit dhe te informtikes, veprimtari komisionere, tregeti me shumice dhe pakice te lendeve te para dhe mallrave produkt i gatshem ushqimore ne pergjithesi, pije alkooloke, duhan cigare, industrialete te gjitha llojeve, elektroshtepiake dhe elektrokulturore, bujqesore dhe sherbime medicinale, prodhim dhe tregetim konfeksionesh, lende ndertimi dhe pajisje higjeno-sanitare, ne fushen e informatikes, perpunim druri, agjenci shitje- blerje dhe dhenie me qera te pasurive te paluajtshme, transport mallrash tokesor dhe detar per vete dhe per te trete, si dhe çdo aktivitet tjeter i cili nuk bie ndesh me legjislacionin shqiptar ne fuqi.)

Vlore ALL

SUKTHI TRANS

M11306509S
(Transport udhëtarësh dhe turistësh brenda dhe jashtë vendit.)

Durrës ALL

44 INVEST 2021

M11306034P
(Investime dhe sherbime ne fushen e turizmit dhe imobiliare, etj.)

Tiranë ALL

Skënder Muçaj

L91716003J
(Projektim e zbatim per veprimtari arkeologjike. Vëzhgim arkeologjik. Sondazh dhe gërmim arkeologjik. Monitorim arkeologjik.)

Tiranë ALL