Skip to content

SHANSI INVEST
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-30 11:51:14
JSON

NIPT: J61924002T
Administrator: Shpëtim Cinga
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport të materialeve dhe pajisjeve të ndryshme elektromekanike të çdo lloji në funksion të (digave, hidrocentraleve, nënstacioneve etj) si dhe tregtimin e tyre me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, dhënien e asistencës teknike për mirëmbajtjen, riparimin, prodhimin dhe instalimin e pajisjeve dhe të çdo materiali tjetër ndihmës të sistemit dhe rrjetit elektrik. Import-eksport, shitblerje energjie. Punime dhe instalime të ndryshme elektrike dhe mekanike. Projektimin, montimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë. Shërbime të ndryshme dhe punime shërbimesh në të gjitha fushat sipas shpërndarjes së energjisë. Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndryshme elektrike dhe pajisjeve të tyre etj. Aktivitet, në fushën e ndërtimit si: ndërtime të reja, ujësjellës-kanalizime, ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, meremetime, mirëmbajtje, rikonstruksione etj. Aktivitet në fushën e transportit, mjedisit, prodhimit, shërbimeve të ndryshme, artikuj industrial, tregtisë dhe telekomunikacionit. Aktivitet në hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, ekspertiza për probleme mjedisore, ekspertiza për të vlerësuar rezultatet e një auditimi mjedisor, shërbime profesionale lidhur me ndikimin në mjedis, hartimin e projekteve të ndryshme në fushen e mbrojtjes se mjedisit etj. Import-eksport i mallrave të ndryshme industriale dhe ushqimore, përdorim shtëpiak, si detergjentë, supermarket, tregëtim i të gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumicë dhe pakicë, tregëtim të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje elektrike, elektronike, kompjuterike të te gjitha llojeve të kësaj fushe, prodhime të gjitha llojeve, konsulencë në të gjitha fushat, restorante bar bufe, reklamime, sponsorizime të ndryshme, shkëmbime valutore, botime periodike, konçesione të të gjitha fushave, aktivitete arsimore, ngritje profesionale, trajnime, jap dhe marr me qera ambjente të ndryshme, të shfrytëzojë ambjente për qellime vetjake dhe për të tretët, studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi publik dhe/ose privat si: ndërtimin e ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, tuneleve, mbikalimeve dhe nënkalimeve, autostradave etj. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Kultivimin e tokave bujqësore, në pronësi të shoqërisë ose të poseduara nga shoqëria, pavarësisht titullit të posedimit, prodhimin e verës (vitikultura), mbjelljen dhe rritjen e pemëve (silvikultura), mbarështimin e kafshëve dhe veçanërisht bagëtive dhe shpendëve: si dhe kryerjen e çdo veprimtarie që lidhet me manipulimin, ruajtjen, transformimin dhe tregtimin e produkteve të shoqërisë, që kanë si objekt produktet e përftuara kryesisht nga bujqësia, pemtaria ose blegtoria, si edhe çdo veprimtari që lidhet me furnizimin e mallrave ose shërbimeve kryesisht nëpërmjet përdorimit të pajisjeve ose burimeve të shoqërisë që zakonisht përdorën për kryerjen e veprimtarive bujqësore apo blegtorale. Stabilizimin e rrëshqitjeve të tokës. Hoteleri turizëm.
Emërtime të tjera Tregtare: SHANSI INVEST
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.07.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 223 585 272,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Çështje Ligjore: I. Më datë 17.04.2015, u lidh kontrata e pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756 ndërmjet pengmarrësit/ kredidhënës Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarrësit, shoqërisë "Shansi Invest" sh.p.k, dhe pengdhënësve Shpëtim Cinga dhe Bardhyl Cinga dhe pranuesve të kontratës së pengut zj. Flora Cinga.

Sipas kushteve të Kontratës së Kredisë me Kufi nr. 1208 Rep., Nr. 408 Kol., datë 02.04.2014, e ndryshuar me Kontratë Kredie me kufi nr. 1543 Rep., Nr. 753 Kol., datë 17.04.2015, dhe Kontratë për Lëshimin e Garancive Bankare datë 17.04.2015, Banka Raiffeisen do t’i japë kësaj shoqërie kredi siç përcaktohet në kontratën e kredisë. Si kusht paraprak për dhënien e linjës së kredisë nga Raiffeisen Bank tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, palët kanë rënë dakord të lidhin këtë kontratë pengu mbi kuotat e pjesëmarrjes që pengdhënësit zotërojnë në shoqërinë “Shansi Invest” shpk.

II. Më datë 12.09.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Mbi Kuotat e Pjesëmarrjes në Shoqëri Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., lidhur ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit Raiffeisen Bank sha, barrëdhënësit Shpëtim Cinga, Flora Cinga, Bardhyl Cinga, dhe kredimarrësit “SHANSI INVEST” shpk. Me anë të kësaj Marrëveshje Siguruese Barredhënësit këtu i japin Barrëmarrësit një barrë siguruese mbi kuotat në total, 100% të kuotave që Shpëtim Cinga, Bardhyl Cinga zotërojnë në shoqërinë “SHANSI INVEST” shpk , me të cilat sigurojnë shlyerjen dhe përmbushjen e detyrimeve që shoqëria “SHANSI INVEST” shpk ka ndaj Barrëmarrësit, ku përfshihet kontrata e kredisë me kufi datë 02.04.2014, e ndryshuar me kontratën e kredisë me kufi të datës 26.08.2017 dhe kontrata për lëshimin e garancive bankare datë 17.04.2015, e ndryshuar me kontratën për lëshimin e garancive bankare datë 26.08.2017.

III. Më datë 23.05.2018, u nënshkrua marraveshja siguruese Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., midis Bardhyl Cinga dhe Shpëtim Cinga (barrëdhënësit) dhe shoqërisë “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi/Kredidhënësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi kuotat në total 100 % që zotërojnë tek shoqëria “SHANSI INVEST” sh.p.k. Me anë të kësaj marrëveshje siguruese barrëdhënësit i japin barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 100% të kuotave që zotërojnë tek shoqëria “Shansi Invest” shpk, me të cilat sigurojnë pagesën, përmbushjen dhe shlyerjen e të gjitha detyrimeve të siguruara të shoqërisë kredimarrëse “Shansi Invest” shpk, ndaj barrëmarrësit sipas kontratës së kredisë me kufi të datës 23.05.2018.

IV. Më datë 14.06.2019, me anë të Deklaratës Noteriale Nr. 2679 Rep., Nr. 1147 Kol., banka “Raiffeisen Bank” sh.a shprehet dakort të heqë dorë nga pengu mbi kuotat në shoqërinë “SHANSI INVEST” sh.p.k (pasi ka mbyllur detyrimet e kredive) sipas kontratës së pengut Nr. 1546 Rep. Nr. 756, datë 17.04.2015 dhe marrëveshjeve siguruese Nr. 4834 Rep., dhe Nr. 2884 Kol., datë 12.09.2017 dhe Nr. 2348 Rep., Nr. 1050 Kol., datë 23.05.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Farkë, Sauk, FARK E MADHE

Adresa:
1) Tiranë, Dajt, SURREL, ''Elite Palace'' - Rruga Surrel, Tiranë, në Zonën Kadastrale Nr. 3550
2) Tiranë, Rruga Reshit Çollaku, Pallati 4, Shkalla 8, Apartamenti 7
3) Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 2, Rruga Mihal Grameno, Pallati i ri, Pranë degës së thesarit, numër pasurie 3/388+1-2, Kati 2
4) Vlorë, Delvinë, Finiq, CLIRIM, Ujesjellësi Rajonal i Finiqit (Linja e jashtme) Burimet e Merkos
5) Berat, SKRAPAR, Çorovodë, Lagja "Çlirimi", "Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar

Faqja Web:
www.shansiinvest.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 30.06.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 03.05.2003
Kontrate dhurimi kuotash 23.12.2009
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 19.04.2010
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 07.07.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 23.06.2011
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.06.2012
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 25.12.2013
Procesverbal i mbledhjes se asamblese per zmadhimin e kapitalit 10.12.2014
Kontrate pengu 17.04.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2015
Vendimi i asamblese per zmadhimin e kapitalit 29.06.2017
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 12.09.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 54 867 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 56 348 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 49 358 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 77 711 652,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 23 606 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 241 208,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 30 397 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 35 953 382,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 33 577 368,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 977 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:977 464 589,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 241 633 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 105 273 856,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 465 314 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 346 626 264,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 704 023 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 514 216 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 352 659 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 306 826 728,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 176 289 848,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala