Skip to content

INERTI 
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-13 11:00:28
JSON

NIPT: J66926804L
Administrator: Mariglen Sakolli, Florjan Muha
Objekti i Veprimtarisë: Punime dheu, sistemime taracime terrenesh, prodhime materiale inerte, prodhime druri per dyer e dritare, prodhime detalike e plastike. Ndertime civile e ekonomike, ndertim rrugesh, ndertim te veprave te artit te vogla e te medha deri ne 6 m, ndertim ujesjellesa e kanalizimeve, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash, te impianteve vaditese te kanaleve kullues, import- eksport etj. Grumbullim, transportim i mbetjeve mjedisore dhera zhavorr etj.
Emërtime të tjera Tregtare: INERTI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.08.1996
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 65 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 15.12.2014, me ane te urdherit Nr.2016 Prot., Nr.115 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore"VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE", drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Debitori: Shoqeria "INERT" shpk, me Nipt J66926804L.

II. Me date 12.02.2015, me ane te Vendimit Nr.273 ProT, Nr.115 Dosje, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service” sh.p.k., u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “Inert” me Nipt: J66926804L, te bllokuara me ane te shkreses Nr.2016 Prot, me date 15.12.2014 te Shoqeria Përmbarimore “Vako & Partners Bailff Service”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, GRAMSH L. SPORTI

Adresa:
1) Tirane, Zall Herr, Rruga Zall-Herr, Truall me zone kadastrale nr 3878, numer pasurie 104/13
2) Tirane, Shkolla Teknike Ekonomike Tirane me adrese Rruga Xhorxh Martini
3) Tirane, Rruga Sami Frasheri, Nr.33, Autoriteti Rrugor Shqiptar, Rikonstruksion i godines se ARRSH-se
4) Tirane, Rruga "Dervish Luzha", Njesia Administrative Nr.8

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.07.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 31.05.2016
Raport i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 24.05.2016
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 01.05.2011
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 444 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 987 911,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 27 054 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 054 553,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 411 972,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 29 651 132,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 14 334 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:270 659 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:259 604 617,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:204 470 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:204 470 906,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 309 235,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 179 772 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 95 169 076,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala