Skip to content

ZEQIRI 

JSON

NIPT: J67902827A
Administrator: Pajtim Zeqiraj
Objekti i Veprimtarisë: Gërmime dheu me punime eventuale, muraturë dhe betonarme, prishje dhe punime në toke të gërmuar. Prodhime materiale inerte-gur. Prodhim elemente betoni e betonarme të zakonshme-paranderur-gur dekorativ. Prodhim materiale me baze bitumi sintetik. Ndërtime civile-industriale-turistiko - bujqësore deri në pese kate. Ndërtim rruge kategoria e IV dhe V. Ndërtim rruge kategoria e II dhe II-I. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizime në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore. Punime hekurudhore. Ndërtime tunele rrugor hekurudhorë. Punime dhe muraturë betoni e betonarmeje, punime shembjesh, punime në toke të gërmuar, prodhime materiale ndërtimi inerte, gur, element betoni dhe betonarmeje të zakonshme, materiale me baze bitumi sintetik, shfrytëzim industriale të karrierave të gurit, rezerva minerale të llojeve të ndryshme, punime me lëndë plasëse dhe shpërthyese. Ndërtime civile dhe ekonomike, industriale, turistike, bujqësore deri në V kate, mbi V kate, ndërtim banese me skelet mbi tete kate, rikonstruksione të ndryshme, kompletimet dhe instalime e nevojshme për to. Ndërtime rrugore, punime të 2 shtresave të rrugëve, punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizime në rruge, ndërtim autostrada, pista, aeroporte, helioporte, ndërtime hekurudhore, speciale të shinave e traversave, në sistemin elektrik dhe të sinjalizimit. Ndërtim ura dhe vepra arti deri në 10 metra mbi 10 metra, estakada, ura metalike, ura të varura. Ndërtime portuale, bankina, basene, punime thellimi, drenimi. Ndërtime ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje. Punime mbrojtje të sistemit hidraulik, çimentime etj. Ndërtim impiante të trajtim të ujit, ndërtim vaji sjellës, gazsjellës, naftësjellës, diga, dampa deri në 10m dhe diga të larta. Ndërtim galerie, tunele. Ndërtime silose, kulla uji, etj. B/arme-metalike, përforcime themeli e punime nëntokësore, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujërat, themelet e veçanta. Puse-shpime, gjeologo inxhinierike, shpime për ujë. Restaurimi i ndërtesave monument kulture. Punime në restaurim në veprat arkeologjike. Punime karpentierë, druri dhe metali. Tregti të materialeve të ndryshme. Prodhime materiale ndërtimi në fushën e transportit. Lojëra fati. Tregtim karburante e vajra lubrifikante në fushën e ndërtimit. Instalim impiante ngritës e transportues. Bar-restorant. Punime gjeologjike inxhinierike. Tregtim të të gjitha llojeve të makinerive etj. Import-eksport automjete të të gjitha llojeve dhe të tjera. Tregtim dhe montim pjesë këmbimi, mekanike dhe elektrike. Import-eksport. Tregtim materiale ndërtimi, civile dhe hekurudhore. Tërheqje dhe eliminimi i mbetjeve spitalore, operatorë për hedhjen e të dhënave në kompjuter. Shërbimi i Pastrimit të ambienteve shtetërore e private, kryerje e shërbimit 3 D për spitale, çerdhe e kopshte, klinikë dentare dhe import të materialeve dentare dhe tregtimin e tyre. Tregti hidraulike dhe elektrike dhe montimin e tyre si dhe tregti me pakicë dhe shumicë i artikujve të ndryshëm industriale, ushqimore, fruta, perime dhe i atyre me origjine shtazore.
Emërtime të tjera Tregtare: ZEQIRI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.06.1996
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 000,00
Numri i pjesëve: 7 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER Lagjja Bishanak, Rruga Skenderbeu, Zona Kadastrale 5532, Banese private , Pasuria nr. 1/1088, Kati Ire

Telefoni:
692064584

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 331 348,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 945 488,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 346 998,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 017 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:71 633 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 62 995 103,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015