Skip to content

BEAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-25 12:36:36
JSON

NIPT: J72510445Q
Administrator: Dorina Kuqari
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim të objekteve të të gjitha llojeve e për të gjitha sferat (industriale, bujqësore, turistike hidroteknike, banesa ndërtim rrugësh, gurë zhavorr, çakëll, gëlqere, instalime elektrike, import-eksport, tregtim karburantesh të llojeve të ndryshëm, transport mallrash e pasagjeresh. Përgatitje dhe shpërndarje ushqim katering.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.02.1998
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. Numri i ceshtjes: CN-558230-11-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.1851/7 0725-17 Prot., datë 09.11.2017 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore “Kodra Bailiff Service” sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e shoqerise “BEAN” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J72510445Q, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e Regjistrit Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë. 2. Numri i ceshtjes: CN-571269-11-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 98/ÇB Prot., date 21.11.2017, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Çezar BEJA, ku ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros conservative mbi kuotat, aksionet dhe te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave te ortakut Arben Sadushi dhe ne emer te debitorit, subjekti BEAN shpk, me Nuis (Nipt) J72510445Q me admnistrator Dorina Kuqari. 3. Numri i ceshtjes: CN-592713-12-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.96,97 /CB Prot, date 24.11.2017 , lëshuar nga permbarues Çezar Beja , protokolluar nga QKB me Nr.17171 Prot., datë 12.12.2017, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit shoqerise “BEAN”shpk me NIPT-J72510445Q. 4. Numri i ceshtjes: CN-597148-12-17 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.1851/15 Regj., Nr.0725-17 Prot., date 12.12.2017, lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Kodra Bailiff Service” , Shpk protokolluar nga QKB me Nr.17251 Prot., date 13.12.2017 , ku është urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e pales debitore , “Bean” Shpk NIPT- J72510445Q.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
LEVAN Lagjja Qender, prane shkolles 8 vjeçare

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 106 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 888 114,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 56 402 109,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 995 544,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 934 311,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 673 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:277 009 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:232 600 982,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:316 910 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 197 206 114,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017