Skip to content

ARIFAJ Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-12-28 09:10:28
JSON

NIPT: J76418907K
Administrator: Shaqir Bela, Artan Bokçiu
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim tregtim materiale ndërtimi, gjithfarësh, projektime në fushën e ndërtimit, ndërtime gjithfarësh, rikonstruksione, punime komunale, shërbime, ndërtime hidroteknike, kanalizime, ujësjellësa, elektrike, rrugë e sistemime etj. Transportim mallrash e pasagjerësh, brenda dhe jashtë vendit në mënyrë tokësore. Tregtim të artikujve të ndryshëm industriale e ushqimore. Grumbullim të bimëve medicinale. Prodhim e tregtim materiale ndërtimi, projektime, ndërtime etj. Projektimi, ndërtimi, operimi I Hidrocentraleve, ku përfshihet financimi, ndërtimi, importimi i pajisjeve, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të prodhuar. Grumbullimi dhe Transporti i Mbetjeve inerte.
Emërtime të tjera Tregtare: ARIFAJ
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.02.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 233 723 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. SARAKRAFT, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.05.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21708041U, me adresë në Tiranë, Njësia bashkiake nr 9, rruga Urani Pano, pallati 5, hyrja 16, ap 10, kati 6, kodi postar 1016, me administrator Shaqir Bela, me status të pezulluar. ARIFAJ shpk zotëron 88% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.07.2019).

II. HOXHA-L-ENEREGY, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administrator Qerim Fekollari, me status aktiv. ARIFAJ shpk zotëron 38% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.07.2019).

III. FLETI ENERGY INVEST, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikues në regjistrin tregtar NIPT L31303001C, me adresë në Tiranë, Rruga Hamit Shijaku, Pallati 41, me administrator Artan Bokçiu, me status të pezulluar. ARIFAJ shpk zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 20.07.2019).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Leje per shfrytezim materiale inerte, baseni Vjose -
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhërit Nr. 11351 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit, shoqërisë "Arifaj" sh.p.k, me përfaqësues znj. Rezarta Bokçiu, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 23.10.2012, me anë të urdhërit Nr. 13870 Prot, Nr. Dosje 736-755-760, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit, shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, pas shlyerjes së detyrimit të gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

III. Më datë 27.10.2014, me anë Urdhërit Nr. 1231 Prot, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “E. G Bailiff’s Services” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori shoqëria “ARIFAJ”, me përfaqësues ligjor Znj. Rezarta Bokçiu, për ekzekutimin e titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqësor Nr. 6056, datë 21.05.2014, i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

IV. Më datë 21.11.2014, me anë të urdhërit Nr. 1277 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "E. G Bailiff`s Services", u hoq masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria "Arifaj" sh.p.k.

V. Më datë 24.11.2014, me anë të vendimit Nr. 1279 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "E. G Bailiff`s Services" drejtuar QKR-së, u vendos pushimi i ekzekutimit të Titullit Ekzekutiv, vendim gjyqësor Nr. 6056 datë 21.05.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. U realizua kthimi i dokumentacionit, vendim gjyqësor Nr. 6056 datë 21.05.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, së bashku me Urdhërin e Ekzekutimit nr. 9295 Akti datë 21.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, palës kreditore shoqërisë “Antea Cement” sh.a.

VI. Më datë 26.04.2016, me anë të urdhërit Nr. 655/2 Prot, datë 26.04.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 401 Rep, datë 27.04.2016, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA”, drejtuar QKB , u urdhërua vënia e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore shoqëria “ARIFAJ” sh.p.k. Objekti e masës së sekuestros është detyrimi i palës së paditur “Arifaj” sh.p.k, të paguajë në favor të palës paditëse, shoqërisë “Gjoka Konstruksion” sh.a shumën prej 1.249.133 (një milion e dyqind e dyzet e nëntë mijë e njëqind e tridhjetë e tre) lekë.

VII. Më datë 03.05.2016, me anë të Urdhërit Nr. 704/3 -Prot, datë 03.05.2016, lëshuar nga Shoqëria “JUSTITIA”, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros mbi aktivet e palës debitore, shoqërisë "ARIFAJ" sh.p.k, me përfaqësues ligjor Z. Rezarta Bokçiu.

VIII. Më datë 04.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 6220 Prot, lëshuar nga përmbaruesi privat Ermir Godaj, protokolluar nga QKB me Nr. 13031 Prot., datë 04.09.2017, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e debitorit - shoqërisë “ARIFAJ” shpk me NIPT-J76418907K në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetër disponimi apo tjetërsimi. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “GREEN FARM” shpk.

IX. Më datë 11.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 6375 Prot., lëshuar nga përmbaruesi gjyqësor privat Ermir Godaj, u hoq masa e sekuestros të vendosur mbi kapitalin që zotëron subjekti/debitori, shoqëria "ARIFAJ" Shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 6220 Prot. datë 04.09.2017.

X. Më datë 29.10.2018, me anë të urdhërit Nr. 4592 Prot, Nr. 165-18 Regj., lëshuar nga shërbimi përmbarimor “ASTREA ”, protokolluar nga QKB me Nr. 12224 Prot., datë 29.10.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit - shoqërisë “ARIFAJ” shpk deri në një njoftim të dytë.

XI. Më datë 05.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, deri në një njoftim të dytë. Kjo sekuestro është vendosur për shkak të faturave të papaguara ndaj kreditorit “REN GROUP” shpk.

XII. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës se sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., datë 05.11.2018, në aktivet e debitorit shoqërisë “ARIFAJ” sh.p.k, pas shlyerjes së faturave të papaguara ndaj shoqërisë “REN GROUP” shpk.

XIII. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit Nr. 4715 Prot., Nr. 189-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4634 Prot., datë 05.11.2018, në aktivet e debitorit shoqëria “ARIFAJ” sh.p.k.

XIV. Më datë 14.12.2018, me anë të urdhërit Nr. 4919 Prot., nr. 165-18 Regj., lëshuar nga Shërbimi Përmbarimor “ASTREA” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor privat Ardit Hajdini, protokolluar nga QKB me nr. 14406 Prot., datë 19.12.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të urdhërit Nr. 4592 Prot., datë 29.10.2018 në aktivet e debitorit shoqërisë “ARIFAJ” shpk, pas shlyerjes së faturave tatimore ndaj kreditorit, shoqërisë “SKELA SYLA” sh.p.k.

XV. Më datë 13.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 2643 Prot., Nr.47, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr. 8401 Prot., datë 19.06.2019, u urdhërua bllokimi i kuotave/aksioneve dhe të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin: shoqërinë “Arifaj” SHPK, për shkak të faturave të papaguara ndaj shoqërisë “Florida F.H” shpk.

XVI. Më datë 28.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 720Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8938 Prot., datë 01.07.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ylli Hysaj, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet, e debitorit shoqërisë "ARIFAJ" sh.p.k., si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe të drejtat që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i shumës ndaj shoqërisë “Jonufra 2000” shpk.

XVII. Më datë 02.07.2019, me anë të urdhërit nr. 735Prot., lëshuar nga Zyra e përmbaruesit gjyqësor Ylli Hysaj protokolluar nga QKB me nr. 9175 Prot., datë 04.07.2019, u urdhërua QKB për “Heqjen e masës së sekuestros konservative në llogarinë e debitorit subjektit "Arifaj" sh.p.k.

XVIII. Më datë 12.07.2019, me anë të urdhërit Nr. 3256 Prot., Nr. 47 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "E.P.S.A" SHPK, protokolluar nga QKB, me Nr. 9587 Prot., datë 15.07.2019, u urdhërua heqja e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin shoqërinë “Arifaj” shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 2643 Prot., datë 13.06.2019.

XIX. Me date 05.11.2019, me ane te Urdhërit Nr.252/3 Prot., Nr.252 Regj, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne aktivet e pales debitore shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – J76418907K dhe vendosja e sekuestros ne kuotat ose aksionet qe shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, me NUIS ( NIPT) – J76418907K, mund te zoteroje ne shoqeri te tjera ne cilesine e ortakut ose aksionarit

XX. Me date 05.11.2019, me ane te Urdhrit Nr. 1032/9 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u vendos masa e sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit, shoqeria Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXI. Me date 23.01.2020, me ane te Urdhrit Nr. 64/11- 0172-19 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore Kodra Bailiff Service SHPK, u hoq masa e sekuestros konservative nga shoqeria Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K.

XXII. Me date 20.02.2020, me ane te urdhrit Nr. 275 Prot, leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi shoqerine Arifaj SHPK me NUIS (NIPT) J76418907K.

XXIII. Me date 02.03.2020, me ane te Urdhrit Nr. 3620 Prot, Nr. 1047 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.3175 Prot., datë 02.03.2020, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “ Bailiff Service E. Hoxha” shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat/aksionet e pales debitore mbi subjektin “ARIFAJ” shpk me NIPT J76418907K, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi qe do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar. Dokumentacioni do te qendroje I bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

XXIV. Me date 03.03.2020, me ane te Urdhrit nr. 1047 Dosje, nr. 3794 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Elvin Hoxha, protokolluar nga QKB me nr. 3428Prot., datë 03.02.2020, u urdherua QKB te zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë kuotat/ aksionet e palës debitore të shoqërisë “ARIFAJ” SHPK me Nipt J76418907K bllokuar me shkresën Nr.3620 Prot., Nr.1047 Dosje, datë 02.03.2020, lëshuar nga shoqëria "Bailiff Service E.Hoxha" Shpk me përmbarues gjyqësor Elvin Hoxha.

XXV. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.43 Regj., Nr.86 Prot "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, u urdherua vendosja e mases së sekuestros konservative per shoqerine “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera. Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXVI. Me date 12.03.2020, me ane te Urdhërit Nr.252/10 Prot., Nr.252 Regj., lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” (TEO) sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros te vendosur ne QKB ne asetet e zoteruara nga debitori shoqeria “ARIFAJ” sh.p.k, pajisur me NUIS ( NIPT) – J76418907K.

XXVII. Me date 09.03.2020, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.85 Prot "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, u urdherua vendosja e mases së sekuestros konservative per shoqerine “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera. Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXVIII. Me date 19.03.2020, me ane te urdhrit Nr. 394 Regj, Nr. 1939/1 Dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore TDR GROUP shpk, protokolluar nga QKB me Nr. 3699 Prot date 24.03.2020, u urdherua pushimi i ekzekutimit të urdhërit të ekzekutimit Nr. 228 Akti, lëshuar më datë 23.01.2020 prej Gjykiatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë, pasi detyrimi është shlyer tërësisht dhe zhbllokimi e aksioneve apo kredive të subjektit Shoqëria “ ARIFAJ” shpk me NIPT J76418907K të bllokuara me shkresën Nr. 275 datë 20.02.2020 të shoqërisë përmbarimore “ TDR GROUP”.

XXIX. Me date 04.06.2020, me ane te Urdhërit Nr. 207 Prot, lëshuar nga Permbaruesja Gjyqësore Private Ylli Hysaj, protokolluar në QKB me Nr. 4883, date 08.06.2020, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative në aktivitetin e debitori: “Arifaj” SHPK me Nipt J76418907K, si dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XXX. Me date 06.06.2020, me ane te Urdhrit Nr.40 Regj, Nr.111 Prot "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E Bailiff Service Executive", protokolluar nga QKB me Nr.5050 Prot, datë 12.06.2020, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative për shoqërinë "Arifaj" shpk me NIPT J76418907K si dhe në pjesët/kuotat që ky debitor zotëron pranë shoqërive të tjera.

XXXI. Urdhrit Nr.40Regj., Nr.120 Prot., datë 18.06.2020, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative” lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “B.S.E Bailiff Service Executive” drejtuar QKB-së, ku është urdhëruar: Vendosjen e mases së sekuestros konservative per shoqeria “Arifaj” shpk me Nipt- J76418907K si dhe ne pjeset/kuotat qe ky debitor zoteron prane shoqerive te tjera te regjistruara prane jush.Pjeset/ kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

XXXII. Me date 10.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.78/3 Prot, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit A.D.R, protokolluar nga QKB me Nr6265 Prot, datë 15.07.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “ARIFAJ” SHPK me Nipt J76418907K.

XXXIII. Me date 15.07.2020, me ane te urdhrit Nr.144 Prot, Nr.40 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E BAILIFF SERVICE EXECUTIVE" SHPK, protokolluar nga QKR, me Nr.6274 Prot., datë 15.07.2019, u urdherua heqja e sekuestros konservative per Shoqerine “Arifaj” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXIV. Me date 16.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.243 Prot, protokolluar nga QKB me nr.6420 Prot, datë 20.07.2020, " Për Heqjen e Sekuestros Konservative ", e lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor Ylli Hysaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros në aktivitetin e debitorit Shoqëria “Arifaj” shpk, me NIPT J76418907K.

XXXV. Me date 27.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.252/12 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbaruese “Tirana Execution Office” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros ne aktivet e pales debitore, “ARIFAJ” SHPK, pajisur me NUIS ( NIPT) - J76418907K.

XXXVI. Me date 03.08.2020, me ane te Urdhrit Nr.630/14 Prot., Nr. 1860, lëshuar nga Shoqëria “ENFORCEMENT GROUP” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 6884 Prot., datë 03.08.2020, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e shoqërisë “Arifaj” SHPK, me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXVII. Me date 14.10.2020, me ane te urdhrit Nr.193 Prot., Nr.94 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "B.S.E BAILIFF SERVICE EXECUTIVE" SHPK, u urdherua vendosja e sekuestros konservative per Shoqerine “Arifaj” SHPK., me NUIS(NIPT) – J76418907K.

XXXVIII. Me date 27.11.2020, me ane te Urdhrit Nr.252/15 Prot, Nr.252 Regj; Nr.264/14 Prot, Nr.261 Regj "Urdher per Venien e Sekuestros", leshuar nga Shoqeria Permbarimore "Tirana Execution Office", protokolluar nga QKB me Nr.10876, date 01.12.2020, u urdherua venia e sekuestros ne aktivet e pales debitore "Arifaj" shpk me NIPT J76418907.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Urani Pano, Ap.C-07, Kati i gjashtë, Hyrja 10.

Adresa:
1) Shkoder, Ndertim Rruga By Pass Perendimor Shkoder Loti 1
2) Durres, Rehabilitimi i aksit rrugor "Dëshmorët" dhe "Egnatia" Loti II
3) Tirane, Kavaje, "Ndërtimi i Infrastrukturës, Rrugore dhe Urbane në përputhje me Planin e Detyruar Vendor të Zonës I, Kavajë, Njësia Administrative Kavajë, Bashkia Kavajë"
4) Durres, Xhafzotaj, Parkim Automjetesh per firmen ARIFAJ shpk, ne Zonen Kadastrale Nr.2255, Nr.Pasurie 21/45.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.12.2020
Akti i themelimit te shoqerise
Vendimi i ortakut per zmadhimin e kapitalit 16.06.2016
Kontrate shitje kuotash 21.11.2005
Kontrate shitje kuotash 15.10.2007
Urdher per venien e sekuestros konservative 26.04.2016
Urdher per venien e sekuestros konservative 20.08.2012
Urdher per heqjen e sekuestros 23.10.2012
Urdher per heqjen e sekuestros 03.05.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 228 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 32 431 223,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 475 975,29
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 954 247,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 075 739,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 655 256,40
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 055 306,40
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 20 023 158,10
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 31 030 146,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 33 424 731,90
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 41 650 051,30
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 20 128 157,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 6 942 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:443 314 921,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:973 958 437,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:863 742 068,40
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:622 527 172,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:744 871 311,20
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 491 902 521,10
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 354 005 937,20
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 669 723 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 763 984 366,90
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 902 637 162,20
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 180 765 638,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 506 952 311,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 211 433 003,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.lala