Skip to content

RADIKA Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-04-28 12:05:08
JSON

NIPT: J77304705D
Administrator: Bekim Torba, Kadri Muça
Objekti i Veprimtarisë: Punime gërmimi në tokë, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rrugë, autostrada, mbikalime, ujësjellës, vepra kullimi e vaditje, ndërtime për n/stacione, kabinat e transformatorëve, linjat e TN të mesëm, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik e xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, Sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe druri, impiante të brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, punime topogjeodezike, punime nëntokësore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Import- 2 eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve me shumicë e pakicë. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda e jashtë vendit, transport materialesh ndërtimi e lënde të para brenda e jashtë vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: RADIKA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 12.04.1997
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 400 000,00
Numri i pjesëve: 100
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PESHKOPI L GJOK DOCI

Adresa Email:
www.radika_impex@yahoo.com

Telefoni:
0218 2 2167 068 4004700

Faqja Web:
radika_impex@yahoo.com

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 457 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 376 800,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 620 201,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 703 221,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015