Skip to content

C L A S S I C

JSON

NIPT: J91909004J
Administrator: Artan Qesko
Objekti i Veprimtarisë: Shitje automjetesh, pjesëve të këmbimit, riparim makinash, dhënie me qira të automjeteve etj. Bar - Kafe
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.07.1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 88 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 1. 11/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-972915-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.424 Prot, date 03.10.2016, lëshuar nga permbarues "AB" shpk , protokolluar nga QKB me Nr. 8091 Prot., datë 03.10.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise CLASSIC shpk me NIPT-J91909004J me qellim shlyerje detyrimi kundrejt pales kreditore Bardhyl Arapi.
2. 13/10/2016 Numri i ceshtjes: CN-982584-10-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.424/9 Prot, date 07.10.2016, lëshuar nga permbarues "AB" shpk , protokolluar nga QKB me Nr. 8250 Prot., datë 11.10.2016, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqerise CLASSIC shpk me NIPT-J91909004J, vendosur me ane te shkreses Nr.424/6 Prot, date 03.10.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KASHAR Autostrada Tiranë-Durrës, km 1, rruga dytesore, godina nr 8

Telefoni:
04233650

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 151 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -13 674 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -58 281 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 50 879 780,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:763 499 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 640 826 175,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015