Skip to content

AEK MUNELLA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: J98926001P
Administrator: Zef Kaza
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë dhe pakicë të materialeve të ndërtimit, artikujve industriale, ushqimore, bar bufe, transport mallrash të ndryshëm, ndërtim dhe projektim të objekteve të ndryshme, pyllëzime, mbarështim pyjesh. Për të realizuar objektin e saj, shoqëria mund të kryejë çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me blerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, financiare dhe kreditimi ashtu si dhe administrimi, si edhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si edhe të këtë interesa ose pjesëmarrje në shoqëri, e në konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjtë ose të ngjashëm me të veten apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Me në përgjithësi, shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet tjetër të nevojshëm apo të dobishëm për realizimin e qëllimeve të shoqërisë. Punime ndërtimi, montimi, punime restaurimi, ujësjellësa, kanalizime, mirëmbajtje rutinë e dimërore me performancë e shërbime në sektorin komunal e shtetëror në rrugë lokale nacionale superstrada dhe autostrada. Punime ndërtimi sipas liçensës së lëshuar nga Ministria e Ndërtimit. Tregti me pakicë e shumicë, import-eksport në mallra ushqimore, industriale, fruta perime të të gjitha llojeve. Makineri e pajisje për shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore të të gjitha llojeve. Prodhim material ndërtimi të të gjitha llojeve. Grumbullim, përpunim i prodhimeve bujqësore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim të bimëve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Shërbime të tjera të ndryshme. Si dhe çdo aktivitet tjetër që veçmas ose së bashku me ato të përmendura më sipër do të konsiderohen të përshtatshme për rritjen dhe zhvillimin e shoqërisë. Grumbullim, përpunim bimë medicinale, hoteleri, turizëm, bouling. Projektim, ndërtim dhe operim i H.E.C-ve ku përfshihet ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi. Shitje dhe blerje të automjeteve të përdorura.
Emërtime të tjera Tregtare: Aek Munella
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.10.1997
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Fan, Lagjja "Gjakëz", ndërtese me nr. pasurie 40, zona kadastrale 1717

Adresa:
1) Lezhë, Rrëshen, Pallati i Sportit "Ariana Arapi", zona kadastrale 3224
2) Lezhë, Rubik, Vau Shkejzë, Fshati "Vau Shkejzë", shesh parkimi dhe magazinimi, përballë Karburant "TOMA"
3) Lezhë, Fan, Klos, Fshati Klos, shesh parkimi dhe magazinimi në zonën kadastrale 2162

Adresa Email:
aek_shpk1@yahoo.it

Telefoni:
0694067333/ 0694071263

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Dokumenta te ndryshem ne vite
Kontrate dhurimi kuotash (2010)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 44 270 338,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 59 633 217,90
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 107 334,46
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 911 420,90
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 625 496,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 192 435,50
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:222 878 143,40
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:182 878 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:29 986 954,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 014 858,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 31 712 441,70
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 14 051 947,50

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala