Skip to content

EURONDERTIMI 2000
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-25 12:36:36
JSON

NIPT: K02003001O
Administrator: Qani Saraçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtime civile, industriale, turistike, diga, tunele, galeri. Punime mbrojtëse dhe sisteme hidraulike. Ndërtim sillota, kulla ujitje prej beton arme. Rikonstruksion godinash. Ndërtim vepra kullimi ujitje. Mirëmbajtje e zhvillim dekori në mjedise urbane. Prodhim materiale inerte. Prodhim elementesh të parafabrikuar. Ndërtim rrugësh. Përforcime themeli, punime karpentierë. Pastrim i sipërfaqeve urbane. Shërbime funerali. Ndërtim vepra arti. Projektime.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.03.2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 30 715 165,00
Numri i pjesëve: 12 286
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Autoveturë BMW Targa AA 755 LD; Tiranë APV (ESKAVATOR) JCB me targë TR 2672 N Tiranë, Kamion BENZ me targë TR 1598 S Tiranë, Kamion BENZ me targë TR 3239 D Tiranë, Autoveturë Toyota Targa AA 106 KO Tiranë, Ekskavator Marka FIT HITACHI 157 WT Tiranë, Autoveturë Fiat me Targë AA 026 KM Tiranë, Kamion DAF me targë TR 4165 S Tiranë, Autoveturë Volkswagen Targa AA 152 KM Tiranë, Kamion me Targë AA 784 BC Tiranë, Kamion DAF me targë TR 4164 S
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 24/01/2013 Numri i ceshtjes: CN-991442-01-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.01953 Prot, 2650-12 Regj date 22.01.2013 "Per venien e Sekuestros Konservative", e leshuar nga Shoqeria "Sherbimi Permbarimor Zig" shpk drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e pales debitore Z.Qani Rrapush Saraci Dtl:08.08.1966 qe zoteron ne shoqerine e regjistruar prane jush “EURONDERTIMI 2000” NIPT K02003001O. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte. 2. 21/02/2013 Numri i ceshtjes: CN-020131-02-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kerkeses Nr.2650-12 Regj. Nr. 04174 Prot, datë 18.02.2013 lëshuar nga "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, ku është urdhëruar: -Heqja e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT) - K02003001O, sekuestro e cila eshte vendosur ne shkresen Nr. 01953 Prot, date 22.01.2013. Lista e Dokumenteve: Regjistrime te tjera sipas nenit 4
3. 09/01/2015 Numri i ceshtjes: CN-789190-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.97/7Prot, date 06.01.2015, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca, drejtuar QKR, ku eshte urdheruar: Bllokimin e dokumentacionit te aktiveve dhe te mospajise me asnje lloj dokumentacioni palen debitore Shoqeria “Eurondertim-2000” shpk, me NIPT K02003001O, me perfaqesues ligjor Qani Saraçi. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca
4. 21/03/2015 Numri i ceshtjes: CN-951384-03-15 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.97/42 Prot., Nr.97 Dosje, datë 17.03.2015, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Suela Ndreca”, ku është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit, të bëjë lirimin nga masa e sekuestros konservative të dokumentacionit të aktiveve të debitorit shoqëria “EURONDERTIMI 2000” sh.p.k., me 9 NUIS – K02003001O, me përfaqësues ligjor Qani Saraçi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati 114, Shkalla 1, Kati 2, Ap.2

Adresa:
Tiranë Vore MARIKAJ Godine polifunksionale 3KT, Marikaj

Adresa Email:
euro.ndertim2000@yahoo.com

Telefoni:
0684000907

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 30 136 137,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 925 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 25 665 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 516 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 811 165,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -2 955 493,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -6 729 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 6 449 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:256 061 831,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:250 403 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:237 747 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 216 222 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 134 284 713,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 124 413 633,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017