Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 389, datë 03.05.2017, i pasurisë “Depo të sheqerit, depo të bërsive, repart ambalazhi, depo dhe sipërfaqe funksionale”, në administrim të shoqërisë “Kombinati i Sheqerit”, sh.a., Maliq, me sipërfaqe të përgjithshme 5 773 (pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre) m2 , sipas genplanit, nga e cila, 3 133 (tre mijë e njëqind e tridhjetë e tre) m2 sipërfaqe nën objekt dhe 2 640 (dymijë e gjashtëqind e dyzet) m2 sipërfaqe funksionale (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave).

ARDIT (Ish Ardi)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-01-18 09:52:36
JSON

NIPT: K04005074J
Administrator: Festim Lami
Objekti i Veprimtarisë: Shfrytëzim, transport të lëndëve drusore, dru zjarri, mobileri, Import-Export, etj. Ndërtime, rikonstruksione dhe riparime në objekte të ndryshme industriale. Grumbullim e përpunim të lëndëve drusore.
Emërtime të tjera Tregtare: ARDIT
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.09.1994
Rrethi: Korçë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 13 390 565,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Korçë, Libonik, DRITHAS, Gjysëmlimork me targa ABR 566.
Korçë, Libonik, DRITHAS, Mjeti Man me targa AA 375 PT.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: Më datë 03.05.2017, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 389, u miratua kalimi i kontratës së qirasë nr. 455 regj., nr. 151 prot., datë 05.05.2014, në kontratë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës dhe shoqërisë “Ardit” shpk, si qiramarrës, për pasurinë “Depo të sheqerit, depo të bërsive, repart ambalazhi, depo dhe sipërfaqe funksionale”, në administrim të shoqërisë “Kombinati i Sheqerit”, sh.a., Maliq, me sipërfaqe të përgjithshme 5 773 (pesë mijë e shtatëqind e shtatëdhjetë e tre) m2 , sipas genplanit, nga e cila, 3 133 (tre mijë e njëqind e tridhjetë e tre) m2 sipërfaqe nën objekt dhe 2 640 (dymijë e gjashtëqind e dyzet) m2 sipërfaqe funksionale.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Korçë, Libonik, DRITHAS, Lagjja Perifeike, Objekt në Zonën Kadastrale Nr.1553, Nr. Pasurie 294/700

Adresa:
1) Korçë, Gore, SELCE, Mali Strelce me ID kadastrale të pyjores KO 6500.
2) Korçë, Voskopojë, Shfrytëzim të pyllit në ekonominë pyjore Voskopoja 1.
3) Korçë, Moglicë, ZEREC, Mali BOFJE, me ID kadastrale të pyjores KO 3001.
4) Korçë, Libonik, DRITHAS, Lagjja Periferike, Objekt në Zonën Kadastrale Nr.1553, Nr. Pasurie 294/620

Adresa Email:
ardit.shpk@hotmail.com

Telefoni:
0682053618

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.12.2019
Akti I themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Vendimi I ortakut per zmadhimin e kapitalit 24.08.2009
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
Dokumenta Financiare: VKM Nr. 389, datë 03.05.2017 per dhenien e miratimit per kontraten e qirase me tarifen 1 euro
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 333 469,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 743 140,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 286 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 791 885,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 11 933 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 111 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 251 662,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 10 179 025,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 13 682 791,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:317 031 880,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:243 429 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:228 820 265,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:278 411 951,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 163 495 621,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 165 470 936,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 173 149 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 135 732 346,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 135 164 230,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala