Skip to content

CARA (Ish Guci)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-11 10:02:16
JSON

NIPT: K07729920F
Administrator: Naim Cara
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e ndërtimit privat dhe publik; Gërmime dheu; Prodhime materiale inerte -gurë; Prodhim elemente betoni e beton arme të zakonshme; ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore. Rikonstruksione; ndërtim banesa me skela mbi 8 kate; ndërtim rruge; Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rruge, ndërtim mbi shtresa rrugore; Punime Hekurudhore; ndërtim Ura dhe Vepra arti deri dhe mbi 10 m; ndërtim ujësjellësish kanalizime, kanale e impiante vaditje; Pastrim i sipërfaqeve urbane, etj. import - eksport, me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm të konsumit të gjere, material elektrike, artikuj ushqimore industriale, karburante, etj. Import -eksport me shumicë e pakicë të lëndëve të para, materialeve të ndërtimit, mobilieri, pajisjeve, makineri, kancelari si dhe pjesëve të këmbimit për to; Krijimi i agjencive të spedicionit, komisionarëve, ndërmjetësimi, etj. Si dhe çdo veprimtari tjetër të nevojshme dhe të dobishme për realizimin e qëllimeve sipas objektit të veprimtarisë së shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: CARA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26.05.1998
Rrethi: Dibër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 59 013 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Rimorkio me targe ADR 382
2) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamion Skania me targe AA 937 TP
3) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Eskavator tip Fiat me targe ADMT 14
4) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamionçine Benz me targe AA 936 TP
5) Diber, Burrel, Rruga Abdi Mati, Kamion Benz me targe AA 940 TP
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Dibër, Burrel, Lagjja Pjeter Budi, Rruga Abdi Mati, Ndertese private Nr.10 8.

Adresa:
Tirane, Vaqarr, Toke are, afer ish pularise, Zone Kadastrale 3712, Nr. Pasurie 42/71, 42/77.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 14.02.2007
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit 29.06.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per vleresimin e zmadhimit te kapitalit 01.09.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.10.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 5 089 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 311 518,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 736 241,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 330 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 209 515,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 4 661 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 430 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 089 062,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:88 372 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:92 961 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:65 824 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:90 838 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:84 093 514,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 100 201 533,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 100 031 251,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 100 147 084,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala