Skip to content

VELLEZERIT HYSA Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: K12911201C
Administrator: Aurela Dollenga, Dhiogjen Kristo
Objekti i Veprimtarisë: Ndermarrje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore, turistike, dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike, etj qe lidhen me to. Studim, projektim, ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, ujesjellsa, gazsjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera e mbrojtje lumore, diga, dampa, tunele, etj. Ndertime nenstacione elektrike, linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike. Ndertime impiante hidrosanitare, guzhina, lavanteri e mirembajtien e tyre. Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikate beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike termike e kondicionimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te 2 brendshme elektrike telefonike radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate e ne ndertime turistike. Hapjen e agjensive imobiliare.Transport mallrash e udhetaresh per vete dhe per te trete. Hapjen e agjensive turistike e udhetaresh. Pika servisi per automjete.Tregti me pakice e vajrave lubrifikante, tregti me pakice te karburanteve, shitje blerje automjetesh e paisjeve te makinerive per vete dhe per te trete. Eksport Import e tregtim me shumice e pakice per vete dhe per te trete te te gjitha llojeve te mallrave industriale, ushqimore, ndertimore e bujqesore, te pjeseve te kembimit, etj. Pastrim gjelberim evakuim dhe trajtim i mbetjeve urbane ne siperfaqe urbane dhe siperfaqe te brendshme. Prodhime asfalto-betoni, prodhime betoni, prodhime te elementeve te betonit (te parafabrikuar ) prodhim dhe fraksionim i inerteve. Kerkim dhe zbulim te mineraleve, rehabilitimin e mjedisit pas shfrytezimit te mineraleve, matjet e veprimtarive minerare. Shfrytezim i mineraleve metalore dhe ndertimore. Perdorim civil te lendeve plasese ne siperfaqe dhe nentoke, ruajtjen dhe magazinimin e tyre. Zhvillim , ndertim, operim te zonave ekonomike me statusin park industrial etj. Ne fushen e transportit te mallrave industriale per vete e te trete te mallrave industriale, ndertimore, ushqimore e bujqesore, elektroshtepiake te te gjitha llojeve, paisjeve, veglave, instrumentave te makinerive, te mjeteve trasportuese, ngritese, transportuese te te gjitha llojeve, kapaciteteve, tonazheve te ndryshme, tipeve, markave dhe pjeseve te kembimit per to, gomave etj. Projektim zbatim, prodhim dhe tregtim te materialeve inerte. Ndertim hidrocentrale, prodhim te energjise elektrike dhe shitje te energjise elektrike. SH.R.S.F. per ruajtjen dhe sigurimin e objekteve publike dhe private per mbrojtjen e jetes se personave (kategoria A). Sistemim dhe menaxhim i parkimeve te hapura dhe te mbyllura ne qytet. Import-eksport te pjeseve te kembimit,tregeti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem industriale, pjese kembimi,paisje elektro shtepiake,servis per riparime automjeteve te te gjitha llojeve dhe te tipeve te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo tonazhi, import eksport tregti me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, ushqimore, vajra lubrifikante,elektrike, hidraulike, duralumin, pllaka te te gjitha llojeve, cigare, hoteleri, bar restorant, ne fushen e ndertimit, hoteleri, turizem etj. Import eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha llojeve dhe tipeve te ndryshme 3 duke perfshire ketu autovetura dhe makina te cdo lloji dhe tonazhi. Import eksport dhe shitje blerje me shumice dhe pakice te makinave dhe autoveturave te te gjitha llojeve e tonazheve. Dhenje me qira e automjeteve.
Emërtime të tjera Tregtare: VELLEZERIT HYSA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 20.02.2001
Rrethi: Cërrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 247 140 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femer/Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 027 IM. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Daimler Chrysler AA 752 IV. Elbasan Elbasan ELBASAN Beton Pompe Astra AA 041 IM. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Volvo EL 3523 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP EL 8106 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Daimler Benz EL 3524 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP AA 045 IX. Elbasan Elbasan ELBASAN Beton Pompe Daimler Chrysler EL 1171 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kok Terheqes Mercedes Benz AA 611 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Daimler Benz EL 3520 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Astra EL 0963 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 790. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 793. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetonjere Astra EL 3521 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kok Terheqes IVECO AA 853 MJ. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetonjere Astra EL 3522 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Zorzi AAR 791. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 883 LV. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion DAF AA 860 MJ. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Iveco Magirus AA 596 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Hendricks EL 9007 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Daimler 4 Chrysler AA 109 IX. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Iveco Fiat AA 312 HG. Elbasan Elbasan ELBASAN Furgon Iveco Fiat AA 049 LO. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP EL 1172 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion MAN AA 281 MP. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Astra EL 7568 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Koke Terheqes Mercedes Benz EL 9006 B Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 597 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 882 LV.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B - Minerare
IV.1.B - Minerare
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50.

Adresa:
Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 027 IM. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Daimler Chrysler AA 752 IV. Elbasan Elbasan ELBASAN Beton Pompe Astra AA 041 IM. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Volvo EL 3523 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP EL 8106 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Daimler Benz EL 3524 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP AA 045 IX. Elbasan Elbasan ELBASAN Beton Pompe Daimler Chrysler EL 1171 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kok Terheqes Mercedes Benz AA 611 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Daimler Benz EL 3520 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Astra EL 0963 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 790. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 793. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetonjere Astra EL 3521 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kok Terheqes IVECO AA 853 MJ. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetonjere Astra EL 3522 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Zorzi AAR 791. Elbasan Shushice SHELCAN Fshati Shelcan, prane tuneleve. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 883 LV. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion DAF AA 860 MJ. Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Iveco Magirus AA 596 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Gjys Rimorkio Hendricks EL 9007 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Daimler Chrysler AA 109 IX. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamioncine Iveco Fiat AA 312 HG. Elbasan Elbasan ELBASAN Furgon Iveco Fiat AA 049 LO. Elbasan Elbasan ELBASAN Mitsubishi ATP EL 1172 C. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion MAN AA 281 MP. Tirane Kashar YZBERISH Rruga Migjeni,Yzberish, Njesia Administrative Kashar, Zona Kadastrale 3866 Elbasan Elbasan ELBASAN Autobetoniere Astra EL 7568 B. Elbasan Elbasan ELBASAN Koke Terheqes Mercedes Benz EL 9006 B Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 597 CK. Elbasan Elbasan ELBASAN Kamion Iveco Magirus AA 882 LV.

Telefoni:
692073607

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 466 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -775 292,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 66 911 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 112 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 385 158,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 818 956 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 166 569 252,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:894 203 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 650 766 808,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017