Skip to content

VELLEZERIT HYSA Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-17 09:51:29
JSON

NIPT: K12911201C
Administrator: Besnik Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin te veprave me karakter shfrytezimi dhe/ose mirembajtje dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private si: Gërmimet, sistemimet dhe ndryshimet në volum të tokës, ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime, kompletimi me struktura dhe finitura të ndryshme që lidhen me objektin, punime plotësuese dhe pajisje. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash. Ndertim, sistemime, mirembajtje e sherbim per; Rrugë, autostrada, ura, tunele, mbikalime, hekurudha, linja tramvaj, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale, sheshet të realizuara me materiale të veçanta, natyrale dhe artificiale, urat, si dhe komplekse karakteristikash teknike, në hekur, betonarme, parafabrikat ose të prodhuar në objekt. Punime nëntokësore, sherbim e mirmbajtje e tyre; galeri, shpime, kalime nëntokësore, tunele. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellës, gazsjellës, vepra kullimi e vaditje; veprat e kaptazhit të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, shkarkimet e ujërave të zeza,si dhe trajtimin e ujërave të përdorura.Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë.Punime mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime,grykëderdhjet e lumenjve,konsolidimin e strukturave të anëve të lumenjve argjinatura.Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike.Ndërtime për nënstacione,kabinat e transformacionit linjat e T/N dhe tensionit të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë elektrike.Punime për prishjen e ndërtimeve.Impiante hidrosanitare.Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues).Punime rifiniture të muraturës me materiale druri, plastik,metalik dhe xhami. Impiante të sinjalistikës ndriçuese/jondricuese të trafikut. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Zbatimin e pilotëve,të themeleve nëntokësore me pilotë ose me mure mbajtëse,me ankorim,të objekteve që duhet të rivlerësohen nga funksioni statik i strukturës,me zbatim të punimeve nëntokësore,marrjen e kampioneve për analiza nga pikëpamja gjeoteknike. Shtresa dhe mbistruktura speciale.Punime në shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit.Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme elektrike,telefonike,radiotelefoni TV.Pastrimi i ujërave detar,liqenore dhe lumorë. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane.Rilevime topografike,punime topogjeodezike,punime gjeodezike; rrjeta mbështetëse dhe qëndrueshmëri terrenesh. Sistemi i mbrojtjes nga zhurmat në infrastrukturë. Shpime gjeologoinxhinierike,puse e shpime për ujë. Shpimet për të vlerësuar gjeologjinë për ndërtim.Aktivitet ne fushen e minierave.Studimin, projektimin, konsulencen per realizimin te infrastruktures me karakter pushues,edukues,te burimeve natyrore, kulturore, per realizimin e hotelerise, fshatra turistike; Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin e infrastruktures per transportimin public/privat te njerezve dhe mallrave ne Shqiperise dhe jashte saj nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik. Transporte jashte norme, per vete dhe per te trete. Ngarkimi/shkarkimi te anijeve, trenave.Studimin, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, per realizimin te mbrojtjes/permiresimit/rehabilitimit te kushteve te mjedisit rrethues; perpunimin e mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike etj, trajtimi i ujrave industriale, projektimin, mbikqyrjen ne fushen e kerkimit dhe shfrytezimit te lendes drusore, trajtimin dhe mbrojtjen e pyjeve, riaftesimin dhe trajtimin e tokave te kripura e kenetave etj. Grumbullim dhe transportim i mbetjeve jo te rrezikshme. Ne fushen e prodhimit materilave ndertimit, mineraleve, produkteve bujqesore, fruta perime, blegtorale etj. Transportit te mjeteve monetare dhe sendeve me vlere e te cmuara. Sistemim dhe menaxhim i parkimeve te hapura dhe te mbyllura. Pike servisi sherbimi/riparimi auto-mjetesh te cdo tonazhi. Dhenje me qira e automjeteve. Perdorim civil te lendeve plasese ne siperfaqe dhe nentoke, ruajtjen dhe magazinimin e tyre. Zhvillim, ndertim, operim te zonave ekonomike, zone e rendesise se vecante, zonës së teknologjisë dhe zhvillimit ekonomik. Eksport Import e tregtim me shumice e pakice te mallrave industriale, ushqimore, ndertimore e bujqesore. Te pjeseve te kembimit, automjeteve te reja e perdorura. Aktivitetin e tregetimit me pakice e shumice te karburanteve baze, vajra, lubrifikante e nenprodukteve te tyre, mbajtjen e depozitave te karburanteve per efekt te aktivitetit te shoqerise per tregetimin dhe perdorimin vetiak te karburanteve.
Emërtime të tjera Tregtare: VELLEZERIT HYSA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 20.02.2001
Rrethi: Cerrik
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 505 263 044,00
Numri i pjesëve: 3
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. REI-ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.03.2012 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L22818201N, me adrese ne Elbasan, Lagjia Luigj Gurakuqi, Rruga Bulevardi Qemal Stafa, Hotel "SKAMPA", Kati i pare, me administrator Elton Hysa. VELLEZERIT HYSA shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.07.2020)

II. HOXHA-L-ENEREGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.02.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12608205L, me adrese ne Elbasan, Lagjja 5 Maji, Pallati 450, Elbasan, me administrator Qerim Fekollari. VELLEZERIT HYSA shpk zoteron 12% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.07.2020)

III. H.K HEC Grabova 2, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.08.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L72023004I, me adrese ne Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane-Durres, Km 3, Rruga Themistokli Germenji, Zona Kadastrale 2679, Godina me Nr Pasurie 22/14, me administratore Aurela Dollenga dhe Lulzim Kapllanaj. VELLEZERIT HYSA shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.07.2020)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 124 , ZDLM0562F6A000003
2) Elbasan, Klos, Kamioncin ATP, targe AA 771 PC, JN1CGUD22U0737356
3) Elbasan, Klos, Kamion Benz , Targe AA 281 PV, nr shasie EDB952314K560112
4) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 594 VG nr. shasie EDB9340321L141174
5) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 027 IM.
6) Elbasan, Klos, Kamiocin me Kosh, targe AA 061 XK, VEAKE0553SA750267
7) Elbasan, Kamion Daimler Chrysler AA 752 IV.
8) Elbasan, Klos, Mitsubishi PIC UP, targe AA 045 FK, MR0FR22G000630446
9) Elbasan, Beton Pompe Astra AA 041 IM.
10) Elbasan, Kamion Volvo EL 3523 C.
11) Elbasan, Mitsubishi ATP EL 8106 B.
12) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 125 ,ZDLM0562F6A000004 5
13) Elbasan, Beton Pompe Daimler Chrysler EL 1171 C.
14) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 120 , ZA9S47PELL0C37066
15) Elbasan, Klos, Rimorkiator, targe AER 339, 4295
16) Elbasan, Klos, KokeTerheqese me targe AA 642 MY, EDB9342411L559723
17) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 122 , ZA9ANTARES1G62236
18) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 356 PV, nr. shasie EDB9342411K854335
19) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 129, ZA9SA7PELL0C37206
20) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio targe ADR 560, ZLK2GTP47CSS00542
21) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio, targe ADR 561, ZLK2GTR4700C86012
22) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 127, ZA9SA7PELL0C37211
23) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 692 UG, nr shasie EDB9342411L150906
24) Elbasan, Kok Terheqes Mercedes Benz AA 611 CK.
25) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AFR 915, ZDLLC443TP0000108
26) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio, targe ADR 558, ZLK2GTP47CSS00544
27) Elbasan, Kamioncine Daimler Benz EL 3520 C.
28) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 063 XK, nr shasie EDB9340821L382979
29) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio, targe AER 332, ZA9S368PELLC37001
30) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AFR 914, ZDLLC443TP0000107
31) Elbasan, Klos, Autobetoniere , targe AA 691 UG, ZCNH78438ZE426784
32) Elbasan, Klos, Rimorkiator, targe AER 120, SA934067U70850076
33) Elbasan, Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 790.
34) Elbasan, Klos, Kamiocine, targe AA 807 RZ, EDB9036221R933213
35) Elbasan, Gjys Rimorkio Tecnocar AAR 793.
36) Elbasan, Klos, Autobetoniere, targe AA 089 VL, EDB9523141K591120
37) Elbasan, Kok Terheqes IVECO AA 853 MJ.
38) Elbasan, Klos, Furce (fshese ) mekanike per pastrim, targe AA 028 PJ, SBCA1LD000B002435
39) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 123, ZDLM0562F6A000002
40) Elbasan, Gjys Rimorkio Zorzi AAR 6 791.
41) Elbasan, Klos, Kamion D. Chrysler,Targe AA 124 TK ne shasie EDB9523141K816448
42) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 062 XK, nr.shasie EDB9341611L141006
43) Elbasan, Klos, Koke Terheqes e targa AA 031 PJ , nr shasie EDB6581901K030207
44) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 883 LV.
45) Elbasan, Klos, Kamion D.Benz Targa EL 3040 B Nr shasie EDB6251361K256574
46) Elbasan, Kamion DAF AA 860 MJ.
47) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 639 MY, nr shasie EDB9342411L558411
48) Elbasan, Klos, Koke Terheqese me targe AA 637 MY, ne shasie EMAH29ZZZ3M372603
49) Elbasan, Gjys Rimorkio Hendricks EL 9007 B.
50) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targa AA 641 MY, nr.shasie EDB9342411L558049
51) Elbasan, Kamion Daimler Chrysler AA 109 IX.
52) Elbasan, Kamioncine Iveco Fiat AA 312 HG.
53) Elbasan, Klos, Autobot Minerva, targe AER 331, ZA9S5690001C71616
54) Elbasan, Klos, Kok Terheqes me targe AA 640 MY, nr. shasie EDB9342411L558655
55) Elbasan, Klos, Kamion MAN, targe AA 504 PU, Nr shasie EMAT46ZZZ1L026135
56) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 065 XK ,EDB9341611L141920
57) Elbasan, Furgon Iveco Fiat AA 049 LO.
58) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 128, ZA9SA7PELL0C37209
59) Elbasan, Klos, Autobetoniere, targe AA 894 PU, CNH786503P511105
60) Elbasan, Klos, Kamioncin ATP, targe AA 871 PC, AHTFR29G807004657
61) Elbasan, Mitsubishi ATP EL 1172 C.
62) Elbasan, Klos, Koke Terheqese me targe AA 012 MZ ,nr shasie EDB9342411L313461
63) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio, targe AFR 225, ZB3612MD8SSZ49266
64) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 126 , ZDLM0562F6A000005
65) Elbasan, Kamion MAN AA 281 MP.
66) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 056 XK nr.shasie EDB9341611L516515
67) Elbasan, Klos, Autovinc Marchetti, targe AA 216 RM, ZA9MG8041PCA29401
68) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio, targe ADR 563, ZA9ALTAR0M2G62017
69) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 054 XK nr shasie EDB9341611L141511
70) Elbasan, Klos, Autobot Fiat Iveco, targe AA 013 PD, ZCFA1KD0001147428
71) Elbasan, Klos, Kok eTerheqese targa AA 638 MY , nr shasie EDB9342411L559724
72) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio, targe AFR 226, ZB3612MD8SSZ49267
73) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio targe ADR 562, ZLK2GTP47CSS00546
74) Elbasan, Klos, Kamion me vinc MAN, Targe AA 276 PV, Nr shasie EMAH93ZZ17M481569
75) Elbasan, Klos, Autobitumatrice , targe AA 690 UG, ZCFA1TH0004188804
76) Elbasan, Klos, Autovinc DEMAG AC300, targe AA 198 UV, E09309672XZM02061
77) Elbasan, Klos, Gjysem rimorkio targe, ADR 559, ZLK2GTP47CSS00547
78) Elbasan, Klos, Kamioncin ATP, targe AA 962 PC, VSKCVND40U0278206
79) Elbasan, Klos, Kamiocine, targe AA 816 RZ, EDB9036221R839229
80) Elbasan, Klos, Gjysem Rimorkio targe AGR 121 , ZA9S47GH000K32011
81) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 053 XK nr shasie EDB9341611L141458
82) Elbasan, Klos, Koke Terheqese targe AA 514 VG, nr . shasie EDB9340321L141173
83) Elbasan, Klos, Eskavator me goma, targe AA 108 PV, CATM316CTBDX00917
84) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 597 CK.
85) Elbasan, Kamion Iveco Magirus AA 882 LV.
86) Elbasan, Klos, Kok e Terheqese targe AA 064 XK, EJMS3TTS40C228991
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
IV.1.B - Minerare
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 28.08.2012, me ane te Urdhrit Nr.11725 Prot., Nr.Dosje 751, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat e debitorit “Vellezerit Hysa” shpk , NIPT-K12911201C, si dhe mbi te drejtat qe rjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota”.

II. Me date 14.09.2012, me ane te Urdhrit Nr.12527 Prot "Per Heqjen e Sekuestros mbi kuotat e debitorit", lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “E.P.S.A” sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros mbi kuotat e debitorit “VELLEZERIT HYSA” shpk , NIPT-K12911201C.

III. Me date 23.03.2017, me ane te urdhrit Nr. 361 Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr.4323 Prot, date 24.03.2017, lëshuar nga Zyra permbarimore “Altin Vako”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “ Vellezerit Hysa”shpk, me NUIS K12911201C.

IV. Me date 23.03.2017, me ane te urdhrit Nr. 361 Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB, me Nr.4322 Prot, date 24.03.2017, lëshuar nga Zyra permbarimore “Altin Vako”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga shoqeria “ Vellezerit Hysa”shpk, me NUIS K12911201C.

V. Me date 27.03.2017, me ane te Vendimit Nr.382Prot, Nr.470 Dosje, protokolluar nga QKB me Nr.4494 Prot., date 28.03.2017 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Altin Vako, drejtuar QKB-se, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “VELLEZERIT HYSA” sh.p.k., me NUIS(NIPT)- K12911201C, te bllokuara me ane te shkreses Nr.361 Prot., date 23.03.2017 te Permbaruesit Gjyqesor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan Klos Banje Fshati Banje e Re, Klos, Bashkia Cerrik, buze lumit Devoll, 500 m nga ura mbi lumin Devoll, zona kadastrale nr.1093, pasuria nr.31/50

Adresa:
1) Elbasan, Shushice, Fshati Shelcan,nr 1304 dhe 369/5 prane tuneleve.
2) Tirane, Kavaje, Rruga Taulantia, e kufizuar nga ana veriore dhe perendimore me rrugen Ceno Kavaja, ana jugore rrugen Qazim Karriqi, Zona kadastrale 8551, Ish reparti ushtarak 13/317
3) Tirane, Kashar, YZBERISH, Rruga Migjeni,Yzberish, Njesia Administrative Kashar, 7 Zona Kadastrale 3866
4) Vlore, Rruga Luigj Gurakuqi, ne kryqezim me Rrugen Zenel Murra (brenda territorit te Ish Fabrikes te cimentos).

Adresa Email:
info@vellezerithysa.al

Telefoni:
0692073607

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shit-blerje 28.05.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 11.04.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 22.04.2012
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 28.06.2010
Vendim i ortakeve per rritjen e kapitalit 20.08.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 97 539 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 120 810 456,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 98 051 307,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 66 911 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 34 112 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 38 385 158,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 409 291,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 084 267 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 831 839 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 216 915 288,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:894 203 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 650 766 808,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 759 817 810,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 305 860 847,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala