Skip to content

"N E Z A "
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-27 10:19:30
JSON

NIPT: K31425013W
Administrator: Mehmet Neza
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e pyjeve, mbarështim pyjor, shfrytëzim pyjor, pyllëzime e përmirësime pyjore, sistemime malore, mbarështimin e kullotave dhe të livadheve, mbrojtjen e pyjeve nga sëmundjet, dëmtuesit dhe nga zjarret, mbarështimin e faunës, florës spontane, mjekësore e tanifere. Ndërtimin e meremetimin e veprave për sigurimin e ujit të pijshëm në kullota e livadhe. Në fushën e Tregtisë dhe Shërbimeve:Import-Eksport, tregtimin e mallrave ushqimore, industriale të makinerive të ndryshme, elektrike, elektro-shtëpiake, duralumin e prodhime të tyre. Tregtim të prodhimeve bujqësore e blegtorale, prodhime pyjore, prodhime të bimëve mjekësore, eterovajore, prodhimeve farmaceutike. Tregtim pijesh alkoolike me shumicë e pakicë, hapje linje për prodhimin e tyre, për ujë të gazuar dhe për artikuj të ndryshëm ushqimor. Tregtim automjetesh dhe pjese këmbimi për to, hapje pike servisi për rregullime, punime axhustimi, elektorauto, lavazh etj. Transport mallrash dhe pasagjeresh brenda dhe jashtë vendit. Tregtim e prodhim lendesh të para në fushën e ndërtimit dhe pajisjeve të ndërtimit, veprimtari investuese në 2 ketë fushe dhe në fusha të ndryshme të ekonomisë. Hapje linje prodhimi për përpunim druri, lëkurash dhe prodhime veshjesh e rroba pune. Hapje linje për materiale inertesh. Tregtim e prodhim kozmetike e estetike. Hapje restorantesh, bar kafe, hotele. Tregtim dhe prodhime në fushën e ushqimit social. Veprimtari në fushën e Turizmit dhe hapje Agjensi turistike. Tregtim me pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikante e nen produkteve të tyre. Shërbime, hapje kanalesh, shtrirje kabllosh në fushën e telekomunikacionit. Evadim mbeturinash, mbetje të rrezikshme të te gjitha kategorive si dhe të trajtimit të tyre. Konsulence marketingu e shërbime të ngjashme, misione tregtare, kërkim tregu, byro informacioni e shërbime legale etj. Në Fushën e ndërtimit:Për zbatim, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh. Ndërtime civile e ekonomike. Ndërtime rruge Kat. V, IV. Ndërtime rruge Kat. III, II, I. Veshje me asfalt beton të rrugëve (ndërtim mbi shtese) si dhe sistemim dhe asfaltim sheshe. Ndërtim hekurudha. Ndërtim vepra arti rrugore dhe hekurudhore. Ndërtim ujesjellsa e kanalizime. Ndërtim vepra kullimi, ujitje toke e impiante vaditëse. Punime mbrojtjeje dhe sistemi hidra.
Emërtime të tjera Tregtare: "N E Z A "
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 06.08.1997
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njësia Bashkiake nr.9, Rruga “Jordan Misja”, banesë private, ndodhur në zonën kadastrale nr.8330, numër pasurie 4/452.

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 311 991,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 279 708,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 250 145,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 298 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 229 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 583 445,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:4 810 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 4 836 994,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016