Skip to content

KRONOS KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: K41416033P
Administrator: Vasil Jovani
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari për projektim dhe ndërtime e rikonstruksione të veprave industriale e sociale, banesash shumë katëshe dhe vilash, veprash urbane, rrugë e kanalizime, shërbime publike për panaire e ekspozita. Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë e materialeve të lëndeëve të para për ndërtim, të gjitha llojet e inerteve që prodhohen prej guri, çdo material apo lëndë e parë që përdoret në ndërtime, akuakultura, në fushën e riciklimit të gomave, në fushën e energjitikës etj. Tregti vajra lubrifikant me pakicë. Shërbim interneti. Ndërtim rrjetesh ujësjellësa të furnizimit me ujë, ndërtim impiantesh të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, pastrimit të ujërave detare, liqenorë dhe lumorë. Ndërtim rrjetesh gazsjellësa. Punime topogjeodezike, mjedisi, nëntokësore, ura e vepra arti, veshje fasadash, rifiniturë murature, druri, materiale plastike, xhami, punime për prishjen e ndërtimeve. Ndërtim digash, vepra kullimi dhe vaditje, ndërtime detare dhe thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndërtime n/stacionesh, kabanat e transformatorëve, shtrim linjat e tensionit të lartë, të mesëm dhe të ulët të shpërndarjes së energjisë, ndërtim impiantesh për prodhim energjie elektrike. Punime strukturore special, punime mbi shina, traversa, impiante ngritës dhe transportues. Ndërtim barriera dhe mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistika ndriçuese. Shtrim të linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Import-eksport peshku. Tregti të materialeve të ndryshme elektrike dhe të të gjitha materialeve industriale. Instalime të impianteve të telefonisë, kondicionimit. Testime dhe kolaudime me laborator për pajisje elektrike, transformatorë etj. Transport lëndë diegëse (naftë) për nevoja të shoqërisë. Kultivim i fruta-perimeve, prodhime bujqësore bio. Përpunim i fruta-perimeve, teknologji e përpunimit dhe konservimit të fruta-perimeve. Agroturizëm dhe ambiente akomodimi tradicionale. Bletari, përpunimi dhe tregtimi i mjaltit. Përdorimi i teknologjive me energji të rinovueshme për ngrohjen, kultivimi i fruta-perimeve në ambiente të mbrojtura, serra. Aktivitet nënujor zhytje.
Emërtime të tjera Tregtare: Kronos Konstruksion
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.03.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 314 550 189,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.3.B - Kultivimi i kafshëve ujore në fermat e akuakulturës
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.05.2014, shoqëria përmbarimore gjyqësore 3H ka lëshuar një urdhër për vënien e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë Kronos Konstruksion dhe bllokimin e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i tyre deri në një urdhër të dytë. Kjo sekuestro u vendos për shkak të mos pagimit të gjobës që shoqëria kishte ndaj Ministrisë së Mjedisit, Pyjeve dhe administrimit të Ujërave.

II. Më datë 23.05.2014, shoqëria përmbarimore gjyqësore 3H ka lëshuar urdhërin për heqjen e sekuetros konservative mbi kuotat e shoqërisë Kronos Konstruksion.

III. Më datë 27.06.2016, shoqëria përmbarimore Astrea sh.p.k ka lëshuar urdhër për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “Kronos Konstruksion” për shkak të mos respektimit të afateve për pagesën e detyrimeve të saj ndaj Inspektoriatit Shtetëror Teknik dhe Industrial.

IV. Më datë 27.07.2016, shoqëria përmbarimore Astrea ka vendosur heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë Kronos Konstruksion pas shlyerjes së detyrimit të kësaj të fundit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, pranë ish ekspozitës Shqipëria Sot.

Adresa:
1) Tiranë, Rruga "Vaso Pasha", Bar-Kafe "STEELWINGS"
2) Berat, Poliçan, ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes i furnizimit me ujë të qytetit te Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit të stacionit të pompimit
3) Shkodër, ndërtimi i rrjetit të 04.kv në rajonin e Shkodrës.
4) Tiranë, Vorë, Gjokaj, Autostrada Tiranë - Durrës, pranë pikës së karburantit Elda
5) Vlorë, Sarandë, Gjiri i Ftelës, rrugës për Butrint

Adresa Email:
kronosshpk@yahoo.com

Telefoni:
0682020063

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Urdher per vendosjen e sekuestros adminstrative (2016)
Raport per zmadhimin e kapitalit (2010)
Raport per zmadhimin e kapitalit (2009)
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative (2014)
Vendim I asamblese se ortakeve (2017)
Vendim I asamblese se ortakeve (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 106 845 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 162 795 475,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 525 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 12 636 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 846 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:577 262 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:796 141 910,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:400 267 459,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 26 912 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 527 284 234,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 233 423 358,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala