Skip to content

G & K
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-08-22 15:00:43
JSON

NIPT: K51524045N
Administrator: Dilaver Oshafi
Objekti i Veprimtarisë: Projektime ne fushen e arkitektures dhe te ndertimit:Studime pjesore urbanistike; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate; Projektim objekte sportive; Projektim inerte; Projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberuara, lulishte e parqe; Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme deri 5 kate; Objekte civile, industriale, turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik; Objekte me shkalle te larte veshtiresie b/a, metalike, troje dhe shpate me qendrueshmeri te ulet; Instalime hidrosanitare Linja e rrjeta eletrike , telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. per objekte civile, industriale, turistike; Furnizim me uje, kolektore shkarkimi; Projektim ujesjelles kanalizime, urbane dhe rurale; Vepra ujitje-kullimi-impiante vaditese-diga deri ne 10 m-damba. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV; Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I; Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim; Projektim ura dhe vepra arti deri 10m; Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m, Estakada; Ura metalike, te varura; Bazamente gjeodezike per rilevime ne te gjitha shkallet. Projektim impiate te prodhimit dhe shperndarje te energjise elektrike, diellore, era etj.; Kabina elektrike te rrjetit shperndares, linja te tensionit te ulet, te mesem; Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria V, IV, III, II; Projektim i sinjalizimit ne rruge auto kategoria I, autostrada dhe degezime me hekurudha; Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi: Punime germimi ne" toke; Ndertime civile dhe industriale; Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale,veshje fasadash; Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale; Punime nentoksore, ura e vepra arti; Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi dhe vaditje; Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime; Ndertime per N/stac, kabina e transform, linja e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise; Punime per prishjen e ndertimeve; Impjante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtja e tyre; Punime riflniture te muratures dhe te lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese; Impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut; Sinjalistika rrugore jo ndricuese; Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri Punime strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura special Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni; Impiante te brendeshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV etj. Punime topogjeodezike; Projektim-mbikqyrje dhe kolaudim punimesh, ne fushen e ndertimit germime dheu, prodhim materiale ndertimi, ndertime civile dhe ekonomike deri ne 5 kate. Ndertim rruge, vajsjelles , ura, vepra arti, punime restaurimi, karpentierie, hekurudhore, ne sistemimin elektrik. Projektues urbanist, masterplane, studime e plane rajonale e urbanistike. Projektues arkitekt, instalime hidrosanitare. Studime gjeollogo inxhinierik- hidrogjeologjik. Mbikqyrje dhe kolaudim.Punime zbatimi, teknologjike dhe te montimit. Ne fushen e tregtise, import eksport me shumice e pakice te mallrave industriale, bujqesore, konfeksione, te materialit te 3 duraluminit, lendeve drusore, plastike. Tregtim me pakice te karburanteve dhe vajrave lubrifikanteve. Hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave te servisit, moteleve etj.
Emërtime të tjera Tregtare: G & K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.09.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 516 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e e Elbasanit, Nd.45, Hyrja 3, Kati II, Zyra 215

Adresa Email:
gk.studio@yahoo.com

Telefoni:
0692063222

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.08.2020
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.05.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 297 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 154 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 972 258,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 127 819,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 948 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 372 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 476 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 150 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 322 435,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 755 360,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 122 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:17 478 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 412 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 35 265 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 20 098 601,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 18 957 388,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala