Skip to content

G & K

JSON

NIPT: K51524045N
Administrator: Dilaver Oshafi
Objekti i Veprimtarisë: Projektime në fushën e arkitekturës dhe të ndërtimit: studime pjesore urbanistike; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike deri 5 kate; Projektim objekte civile, industriale dhe turistike mbi 5 kate; Projektim objekte sportive; Projektim inerte; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbëruara, lulishte e parqe; Objekte civile, industriale, turistike prej muraturë e skelet beton arme deri 5 kate; Objekte civile, industriale, turistike prej muraturë e skelet beton arme mbi 5 kate, objekte me skelet metalik; Objekte me shkalle të lartë vështirësie b/a, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmëri te ulet; Instalime hidrosanitare linja e rrjeta elektrike, telefonike, radiotelefoni, citofoni, sistem alarmi, televiziv etj. për objekte civile, industriale, turistike; Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi; Projektim ujësjellës kanalizime, urbane dhe rurale; Vepra ujitje-kullimi-impiante vaditëse-diga deri ne 10 m-dampa. Projektim rruge auto kategoria V dhe IV; Projektim rruge auto kategoria III, II dhe I; Projektim shtresa rrugore e projektim asfaltim; Projektim ura dhe vepra arti deri 10m; Projektim ura dhe vepra arti mbi 10m, Estakada; Ura metalike, të varura; bazamente gjeodezike për rilevime ne të gjitha shkallet. Projektim impiante të prodhimit dhe 2 shpërndarje të energjisë elektrike, diellore, era etj. ; Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës, linja të tensionit të ulet, te mesëm; Projektim i sinjalizimit në rruge auto kategoria V, IV, III, II; Projektim i sinjalizimit në rruge auto kategoria I, autostrada dhe degëzime me hekurudha; mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi: Punime gërmimi ne" toke; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash; Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale; Punime nëntokësore, ura e vepra arti; ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi dhe vaditje; Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime; ndërtime për n/stac, kabina e transform, linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime për prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Punime rifiniturë të muraturës dhe të lidhura me te, rifiniture me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jo ndriçuese; barriera dhe mbrojtje rrugore; ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri Punime strukturore speciale; shtresa dhe mbi struktura special Impiante dhe linja telefonike dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, telefoni, elektrike, telefoni, radiotelefoni, tV etj. Punime topogjeodezike; Projektim-Mbikëqyrje dhe kolaudim punimesh, në fushën e ndërtimit gërmime dheu, prodhim materiale ndërtimi, ndërtime civile dhe ekonomike deri në 5 kate. Ndërtim rruge, vajsjellës, ura, vepra arti, punime restaurimi, karpentieri, hekurudhore, në sistemimin elektrik. Projektues urbanist, Masterplane, studime e plane rajonale e urbanistike. Projektues arkitekt, instalime hidrosanitare. Studime gjeolog inxhinierik- hidrogjeologjik. Mbikëqyrje dhe kolaudim. Punime zbatimi, teknologjike dhe të montimit. Në fushën e tregtisë, import eksport me shumicë e pakicë te mallrave industriale, bujqësore, konfeksione, të materialit te duraluminit, lëndëve drusore, plastike. Tregtim me pakicë te karburanteve dhe vajrave lubrifikanteve. Hapjen e bar bufeve, restoranteve, pikave të servisit, moteleve etj.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.09.2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 26 516 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga e e Elbasanit, Nd.45, Hyrja 3, Kati II, Zyra 215

Adresa Email:
gk.studio@yahoo.com

Telefoni:
0692063222

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 16 948 937,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 22 372 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 8 476 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 150 711,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 412 940,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 35 265 523,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015