Skip to content

DOGEL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 14:14:04
JSON

NIPT: K59418208E
Administrator: Elgert Laskaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport tregtim me shumicë e pakicë të mallrave, prodhim i materialeve (ushqimor, industrial, bujqësore, ndërtimi) si dhe nënproduktet e tyre. lëndë të para, plehra kimike, pesticide, lëndë drusore. Veprimtari në fushën e prodhimit, investim ndërtimesh e shërbimesh: linja prodhimi e tregtimi të parafabrikateve për ndërtim të te gjitha llojeve. Servise, Autoshkolle, transport mallrave e udhëtarëve, agjensi të ndryshme shërbimesh. Prodhime brumi dhe nënprodukte të tij. Prodhime bulmeti dhe nënprodukte të tij. Prodhime mishi dhe nënprodukte tij, thertore. Materiale pastrimi, detergjente pastrimi dhe materiale plastike.
Emërtime të tjera Tregtare: DOGEL
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 25.03.2005
Rrethi: Përmet
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Automjet tip Renault me targe TR 2794 J Tirane Tirane TIRANE Kamioçin Benz 410,me targë AA 738 BC. Automjet tip Fiat me targe AA 438 EY Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, KM1, Tregu Agro Ushqimor, Objekt nje katesh, Zona Kadastrale 2679, Objekt me nr. pasurie 52/8,Automjet tip Volswagen me targe AA 326 FT Tirane Tirane Furgon tip Benz TR 6458 K Tirane Tirane TIRANE AA 706 AK, Automjet tip Man me targe AA 014 CU
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: 1.Numri i ceshtjes: CN-226131-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.03318 Prot, datë 28.03.2017, protokolluar nga QKB me Nr. 4716 Prot., date 31.03.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FLASH", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative ne kuotat/aktivet e pales Elidjan Laskaj ne subjektin DOGEL Shpk me NIPT K59418208E. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte.2.
Numri i ceshtjes: CN-261410-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.04438 Prot, datë 25.04.2017 "Për Pezullimin e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor FLASH", ku është urdhëruar: Pezullimin e ekzekutimit te Urdherit te Ekzekutimit Nr. 5062, date 28.12.2009 te GJ.RR.Gj. Tirane per palet debitore Neritan Gjondeni (Gjojdeshi) dhe Elidjan Laskaj.3.
Numri i ceshtjes: CN-265375-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdherit Nr. 0495-19 Regj., Nr. 04439 Prot., date 25.04.2017, lëshuar nga Sherbimi Permbarimor FLASH sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Heqja e mases se sekuestros conservative nga aktivet/kuotat e pales debitore Elidjan Laskaj, ne subjektin DOGEL Sh.p.k me Nuis (Nipt)- K59418208E, te vendosur me shkresen Nr.03318 Prot, datë 28.03.2017.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
PERMET CARSHOVE

Adresa:
Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, KM1, Tregu Agro Ushqimor, Objekt nje katesh, Zona Kadastrale 2679, Objekt me nr. pasurie 52/8, Tirane Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, KM1, Tregu Agro Ushqimor, Objekt nje katesh, Zona Kadastrale 2679, Objekt me nr. pasurie 52/8,Kashar KASHAR Autostrada Tirane - Durres, KM1, Tregu Agro Ushqimor, Objekt nje katesh, Zona Kadastrale 2679, Objekt me nr. pasurie 52/8,

Telefoni:
683041606

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 789 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 696 614,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 169 656,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 711 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 167 494,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:149 881 272,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:191 280 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 146 985 555,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016