Skip to content

KORÇA GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-20 10:03:14
JSON

NIPT: K63813001E
Administrator: Defrim Dervishi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtim i të gjitha llojeve të bombolave të gazit. Prodhimi, importimi, eksportimi dhe tregtimi i ngrohësve, i kaldajave, kaloriferëve, fuçive, bombolave, sistemime të ngrohjes dhe të gatimit si dhe sistemime qendrore të pajisjeve për gazin natyror. Studim, ndërtimi dhe instalimi i sistemeve qendrore dhe të pajisjeve të gazit natyror në industri, ne tregti, ne institucione dhe organizma dhe për përdorimin shtëpiak si dhe mbushjen e bombolave.
Emërtime të tjera Tregtare: KORÇA GAS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09.12.2005
Rrethi: Korce
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 25 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Pranvera Shahinas, Astrit Beqirllari, Valter Mysllinj,
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-257783-04-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 4/25-0074-16 Prot., datë 20.04.2017, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “BESA” sh.p.k, ku ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit “KORÇA GAS” sh.a, pajisur me NUIS (NIPT) – K63813001E, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat ne Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
KORCE - DRENOVE

Adresa Email:
korcagazsha@hotmail.com

Telefoni:
0863 20130 0672004141

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 835 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 741 023,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 415 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 109 291,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 513 678,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:105 072 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:131 513 266,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 144 520 567,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016