Skip to content

ERDIS

JSON

NIPT: K71804011J
Administrator: Elvis Balla
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport tregti me shumicë dhe pakicë të mallrave të ndryshëm industriale të përdorimit të gjere, artikujve të ndryshëm ushqimore, bujqësore, blegtorale, fruta perime. Prodhim dhe tregtim të produkteve të brumit si dhe nënprodukteve të tij si buke dhe ëmbëlsirave të të gjitha llojeve etj. Shkatërrim, demolim mjetesh. Skrap, shkrirje metalesh.
Emërtime të tjera Tregtare: ERDIS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21.05.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 11 500 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: 11.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-750862-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.4151 Prot., Nr.409 Prot datë 04.12.2014, lëshuar nga Dhoma e Përmbaruesve “Kodra Bailff Service" sh.p.k., ku është urdhëruar: të vendoset masa e sekuestros conservative mbi aktivet qe zoteron debitori “ERDIS" me Nipt: K71804011J. Keto aktive do të qendrojne të bllokuara deri në nje uerdher të dyte.23.12.2014 Numri i ceshtjes: CN-767322-12-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.409 Regj., Nr.4334 Prot., datë 12.12.2014, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service" shpk ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore shoqëria “ERDIS" me NUIS (NIPT) K71804011J të vendosur me shkresën Nr.4149, date 04.12.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE ALEKSANDER MOJSIU

Telefoni:
682080320

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 531 692,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 7 936 923,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 576 219,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:106 891 426,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 66 529 034,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015