Skip to content

VICTORIA - AL

JSON

NIPT: K81531041T
Administrator: Aleksander Çavo
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregtim me shumicë & pakicë instalim & mirëmbajtje i të gjitha llojeve të sistemeve të diktimit sinjalizimit dhe fikjes automatike të zjarrit; Import-eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë i lëndëve, makineri-pajisjeve dhe materialeve të shuarjes së zjarrit. Rimbushje, kolaudim i të gjitha llojeve të fikseve të zjarrit; Import-Tregtim i pajisjeve të shpëtimit, automjete zjarrfikëse, veshje punë e uniforma speciale. Bërja e akteve të ekspertizës për zjarret e rena. Bërja e projekteve teknike të mZSH, përgatitja e dokumentacionit për marrjen e aktit-teknik (Certifikatës së sigurisë nga zjarri). Dhënia e asistencës teknike dhe trajnimi i punonjësve për masat e mZSH; Kurse trajnimi dhe formimi profesional për mbrojtjen nga zjarri dhe sigurinë në pune; Import-eksport i të gjithë llojeve të pajisjeve të sigurisë vëzhgimit, aksesit kontrollit dhe mbrojtjes nga zjarri, artikujve industriale, ushqimore. Import, tregtim, mirëmbajtjen e pajisjeve mjekësore për përdorim shtëpiak (home care) & transport ndërkombëtar mallrash për të trete dhe me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: VICTORIA - AL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.03.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 28 056 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë Volvo me targë AA 115 MX Tiranë Automjet me targa AA 205 PK Tiranë, Volkswagen Transporter, TR 6129 P Tiranë Automjet me targë AA 131 EP, Volkswagen Caddy, TR 4188 K Tiranë Mercedes Benz Sprinter, TR 8339 M.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: 1. 18.07.2014Numri i ceshtjes: CN-558999-07-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhërit Nr.6438 Prot., datë 02.07.2014, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë., ku është urdhëruar: Sekuestrimi i aktivitetit tregtar privat te subjektiti ” VICTORIA - AL” sh.p.k, me NUIS ( NIPT ) - K81531041T.2.19.01.2015 Numri i ceshtjes: CN-799033-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.1310/2014, date 11.12.2014, leshuar nga Prokuroria e Rrethit Gjyqesor Tiranë, ku eshte vendosur: Pushimin e procedimit penal nr.1310/2014(te bashkuar). Kthimin e sendeve te sekuestruara sipas vendimit te Gjykates se Shkalles se Pare Tiranë, nr.62, date 29.02.2014, shtetasve qe i perkasin Aleksander Cavo dhe Jani Cavo, duke urdheruar ZVRPP Tiranë, DRSHTR Tiranë dhe QKR per kryerjen e veprimeve te nevojshme per heqjen e sekuestros sipas ketij vendimi gjykate.3. 28.03.2015 Numri i ceshtjes: CN-972998-03-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Shkresës Nr.2285 Prot, datë 20.03.2015, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Tiranë, ku është urdhëruar: Heqjen e sekuestros mbi aktivitetin tregtar të shtetasit Aleksandër Çavo të cituara me shkresën tonë nr.6438 Prot, datë 02.07.2014.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Muhamet Gjollesha, Pallati 58, Shkalla 1, Ap 3

Adresa:
Tiranë Njesia bashkiake nr 10, rruga Ramazan Farka, pikë magazinimi malli nr 10 T

Telefoni:
2363463

Faqja Web:
www.victoria.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 645 282,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 915 383,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 921 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 5 241 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:66 861 154,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 44 393 943,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015