Skip to content

ARDMIR
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: K82509006P
Administrator: Fatmir Çobo
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregtim, shfrytëzimin e gurëve gëlqerorë, gurorë, karierave të zhavorit dhe minierave, asfaltim rrugësh, autobetonierë, pompa betoni, çekiçë shkatërrues, transport etj. Transport inertesh për të tretët. Import-eksport mjete transporti, eskavatorë,etj. Zbatim i punimeve të ndërtimit, punim dheu, murature, betonarme, shembje, sistemime etj. Shitje kamionash dhe automjete. Ndërtim rruge, vepra arti, kanalizime, ndërtim gazsjellësa, godina civile etj. Punime në sipërfaqe të gjelbërta, prodhim materiale inerte, ndeërtime detare, punime thellimi në porte. Punime të montimit në impjantet e prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, linja të TL dhe TU e të mesem, aparatura teknike dhe mirëmbajtja e tyre. Prodhime druri, metalike. Tregti me pakicë të pjesëve të kembimit për makineri e pajisje, shërbime në montim dhe çmontim të pajisjeve dhe makineri industriale, vajra, graso. Transport rrugor të inerteve të ndërtimit si dhe të mallrave të ndryshme për të tretë brenda dhe jashtë vendit.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.01.2008
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Kamion tip Reno me targë BR 3679 B.
Kamion tip Benz me targë BR 4057 B.
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B - Minerare
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 11.01.2016, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka lëshuar një urdhër për vënien e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë ARDMIR, për shkak të mos pagesës së shumës prej 281.000 lekë ndaj Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.
II. Më datë 09.06.2016, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka vendosur heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë ARDMIR, pas pagesës së kësaj të fundit të detyrimit prej 281.000 lekës kundrejt Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.

III. Më datë 23.03.2017, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka lëshuar një urdhër për vënien e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë ARDMIR, për shkak të mos pagesës së detyrimit prej 125.200 lekë ndaj Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore.
IV. Më datë 20.04.2017, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka vendosur heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë ARDMIR.

V. Më datë 05.06.2017, është vendosur sekuestro konservative në QKB mbi aksionet e ARDMIR sh.p.k nga përmbaruesi gjyqësor Dionis Mekshaj deri në një urdhër të dytë, për shkak të detyrimit të pashlyer ndaj shoqërisë Teknoxgroup Shqipëri sh.p.k prej 971.920 lekë.

VI. Më datë 17.07.2017, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka lëshuar një urdhër për vënien e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë ARDMIR, për detyrimin e pashlyer ndaj Agjencisë Kombëtare të Burimeve natyrore.
VII. Më datë 26.09.2017, shoqëria përmbarimore “Justitia” ka vendosur heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë ARDMIR, pas shlyerjes së detyrimit prej 281.000 lekësh ndaj Agjencisë Kombëtare të Burimeve natyrore.

VIII. Më datë 04.06.2018, përmbaruesi gjyqësor Dionis Mekshaj ka lëshuar urdhërin për heqjen e sekuestros konservative në QKB mbi aksionet e ARDMIR sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Ura Vajgurore, Lagja 4 Shtatori, pranë ish SMT

Adresa:
Berat, Ura Vajgurore, KONISBALTE, Objekti "Kodra e Konizbaltës" për shfrytëzim minerali gur gëlqeror.

Adresa Email:
ardmirshpk@yahoo.it

Telefoni:
0672020433

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Urdher per venien e sekuestros administrative (10.03.2017)
Urdher per venien e sekuestros administrative (30.05.2017)
Urdher per venien e sekuestros administrative (28.06.2017)
Urdher per venien e sekuestros administrative (30.12.2015)
Kontrate dhurimi kuotash (2018)
Vendim I asamblese se ortakeve (2009)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Bilanci kontabel (2015)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 496 822,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 127 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 066 787,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 863 053,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 309 207,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 300 342,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:53 887 449,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:43 625 167,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 429 402,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 16 910 684,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 57 164 768,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 075 220,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.LALA