Skip to content

ÇEKREZI METAL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-19 13:18:52
JSON

NIPT: K91602003E
Administrator: Jani Çekrezi
Objekti i Veprimtarisë: Grumbullimin perpunimin dhe tregtimin e skrapit, shkaterrim i mjeteve motorrike per skrap, import - eksport brenda dhe jashte vendit. Transport per vete e per te tretet brenda dhe jashte vendit. Tregtimin me shumice e pakice, import - eksport te mallra te ndryshem industriale etj. Grumbullim perpunim dhe tregtim te baterive te vjetra dhe te metaleve me ngjyra. Punime germimi ne toke. Ndertime civile e industriale, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice i materialeve te lendeve te para per ndertim,te gjitha llojet e inerteve qe prodhohen prej guri, çdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime. Ndertim rrjetesh ujesjellesa te furnizimit me uje,ndertim impiantesh te ujit te pishem dhe pastrimit te tij,pastrimit te ujerave detare, liqenor dhe lumor dhe ndertime per kanalizimet. Ndertim rrjetesh gazsjellesa. Punime topogjeodezike, mjedisi, nentoksore, ura e vepra arti,veshje fasadash, rifiniture murature, druri, material plastike, xhami, punime per prishjen e ndertimeve. Ndertim digash,vepra kullimi dhe vaditje,ndertime detare dhe thellimi ne uje. Punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime. Ndertime n/stacionesh, kabanat e transformatoreve, shtrim linjate tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes se energjise, ndertim impiantesh per prodhim energjie elektrike. Punime strukturore special, punime mbi shina, traversa, impiante ngrites dhe trasportues. Ndertim barrierra dhe mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistik ndricuese. Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni. Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. Tregti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te te gjitha materialeve industrial. Instalime te impianteve te telefonise, kondicionimit.
Emërtime të tjera Tregtare: ÇEKREZI METAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 31.03.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 38 432 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Vaqarr VAQARR Tërheqës Tip Man me Targë AA 118 DY Tirane Vaqarr VAQARR Kamion Tip Mercedes Benz me Targë TR 1765 P Tirane Vaqarr VAQARR Furgon ATP, tip Daimler Chrysler me targe AA 129 KO Tirane Vaqarr VAQARR Gjysëm Rimorkio Piacenza me Targë AAR 845 Tirane Vaqarr VAQARR Gjysëm Rimorkio tipi Bertoja me Targë ADR681 3 Tirane Vaqarr VAQARR Tërheqës Tip Man me Targë TR 6344 S Tirane Vaqarr VAQARR Kamion Tip Mercedes Benz me Targe AA889NY Tirane Vaqarr VAQARR Tërheqës Tip Man me Targë AA 129 CU Tirane Vaqarr VAQARR Kamion Tip Mercedes Benz me Targë TR 1653 N Tirane Vaqarr VAQARR APV Tipi Liebherr me Targë AA 237 MA Tirane Vaqarr VAQARR Gjysëm Rimorkio me Targë TR 8596 T
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.5 - Leje mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Vaqarr, Truall me nr.pasurie 291/1, zona kadastrale 3712

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.4, Rruga Myslym Keta, Zona Kadastrale 8110, Nr.Pasurie 4/76, Sip 700 m2 (Ambjent magazinimi) Fier Portez PORTEZ Rruga Fier Portez, godine private, zone kadastrale 3031 numer pasurie 283/11

Telefoni:
0692074407; 0692086561

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 455 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 512 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 366 153,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 475 389,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 570 390,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:259 056 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:88 959 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 106 633 351,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016