Skip to content

APA - LIAISON
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-03-06 10:10:45
JSON

NIPT: L22111004P
Administrator: Arbana Bushaj
Objekti i Veprimtarisë: Hapja dhe administrimi i përgjithshëm i Call Center, shërbimeve të të dhënave, data entry; Furnizim i çdo lloji shërbimi informatik, përfshire këtu të gjitha llojet e specializimit, në varësi të reparteve përkatëse si: veprimtari koordinimi informatik, informacioni dhe telekomunikacini që synon përmirësimin e prodhimtarisë dhe aftësisë së ndërmarrjeve; ofrim i çdo shërbimi në fushën e informatikës dhe telematikës, pakufizime apo përjashtimi të llojit, në sektorët e informacionit dhe të komunikimit, të shkencës, të tregtisë, të publicitetit, të të gjitha aspektet e tyre, si në favor të enteve publike ashtu dhe private, si brenda dhe jashtë vendit, në Itali, etj, ; shitje për llogari të të tretëve përmes telefonit e produkteve të ndryshme apo të ofrojë shërbime, sondazhe, mesazhe promocionale nëpërmjet telefonit të çdo lloji për llogari të vet apo të të tretëve, telemarketing, sekretari telefonike, dhe çdo lloj aktiviteti lidhur sa më sipër. Tregtimi i shërbimeve të telefonisë fikse dhe celulare, duke vepruar si në mjediset e veta ose në vende të tjera, siç është rënë dakord me kontraktuesit; Të operojë në sektorin e telekomunikacionit duke kryer çdo lloj veprimtarie nëpërmjet telefonit për llogari të vet apo të të tretëve me seli në Shqipëri apo çdo vend tjetër që ka lidhje me Republikën e Shqipërisë konforme ligjit; Shoqëria do të kryejë veprimtari edhe në fushën e ofrimit të shërbimeve të ndryshme online. Në fushën publicitare do të ofrojë shërbime të reklamimit të produkteve dhe shërbimeve nga individë apo shoqëri tregtare, shërbime në fushën e komunikimeve elektronike, dixhitale, grafike, të medias etj. Shoqëria ka të drejtë të ushtrojë çfarëdolloj veprimtarie tjetër të lejuar nga ligji dhe në përputhje me rregullat në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: APA - LIAISON
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10.09.2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 8 750 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. C T A G R O U P E është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.06.2017 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71827019F, me adresë në Tiranë, '' Ish Uzina Tirana'', Laprake'', Njesia bashkiake nr. 11, me administrator Suela Toska. APA - LIAISON shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2020).

II. O R I T E C H është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.09.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62113035M, me adresë në Tiranë, Rruga '' Dritan Hoxha '', Godine e biznesit, kati 0, me administratore Arbana Bushaj. APA - LIAISON shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2020).

III. P R I M E është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.11.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62304037M, me adresë në Tiranë, Rruga Hoxha Tahsim, Pallati i Ri nr.11, kati i 2, me administratore Anila Toska. APA - LIAISON shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.03.2020).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 09.05.2013, me vendim të ortakut të vetëm, u pushua përkohësisht aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar.

II. Më datë 24.06.2015, me vendim të ortakut të vetëm, u aktivizua veprimtaria e shoqërisë.

III. Më datë 27.07.2017, me vendim të ortakut të vetëm, u pezullua për një periudhë të përkohshme aktiviteti i shoqërisë.

IV. Më datë 15.11.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u miratua transferimi i një pjese të aktivitetit të shoqërisë “Europe Service Group” shpk tek shoqëria “APA - LIAISON” shpk. Si rezultat i transferimit të aktivitetit kanë kaluar dhe detyrimet ndaj të tretëve si detyrimet për overdraftin dhe detyrimet për furnitorët të cilat do të kalojnë në shoqërinë pritëse “APA - LIAISON” shpk. Pjesa tjetër e detyrimeve do të qendrojnë tek shoqëria “Europe Service Group” shpk.
Aktivet e qëndrueshme që janë në bilancin e shoqërisë Europe Service Group shpk, mjetet monetare në dispozicion, do të mbeten tek shoqëria Europe Service Group. Shoqëria Apa-Liaison nuk ka pretendime lidhur me të drejtat për arkëtime të prapambetura nga klientë të shoqërisë “Europe Service Group” shpk. Me anë të këtij vendimi ortaku i shoqërisë Z. Amant Josifi heq dorë pa të drejtë shpërblimi nga pjesa e kuotave të tij pranë shoqërisë Europe Service Group shpk duke e kthyer Z. Jean Paul Max Maconi në zotërues të 100% të kapitalit të shoqërisë.

V. Më datë 27.04.2018, me vendim të ortakut të vetëm, u ndryshua statusi i shoqërisë nga “Pezulluar” në “Aktiv” pasi subjekti do të rifillojë të ushtrojë aktivitetin e saj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.2, rruga ''Thimi Mitko'', pallati i ri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.03.2020
Kontrate shitje kuotash 09.01.2017
Kontrate shitje kuotash 31.10.2017
Kontrate shitje kuotash 04.07.2016
Kontrate shitje kuotash kapitali 28.06.2017
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 15.11.2017
Vendimi per transferimin e një pjese të aktivitetit të “Europe Service Group” tek “APA - LIAISON” 15.11.2017
Akti i themelimit
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 09.05.2013
Vendimi per aktivizimin e shoqerise 24.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 483 987,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 627 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:57 258 992,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:3 597 239,00
Punuar Nga : A.Lala