Skip to content

PAERA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-25 15:30:49
JSON

NIPT: L31505034R
Administrator: Elton Mulellari
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë për artikuj te ndryshëm industrial ne çdo fushe si ne ndërtim, arsim, shëndetësi, ushtri, te konsumit, etj, si dhe shërbime te ndryshme ne fushat e trajtuara me sipër. Import-eksport te artikujve te bute për përdorim spitalor, hoteleri, etj, te ngjashëm si dhe lenden e pare për prodhimin e tyre. Tregtim, punime dhe prodhime qëndistarie. Makineri e pajisje te ndryshme për këto fusha. Veprimtari ne fushën e ndërtimit, projektim, ndërtim e furnizim. Mirëmbajtje dhe rikonstruksione te objekteve ndërtimore (meremetime lyerje, etj) tregtim, importim dhe eksportim te gurëve dekorative etj. Shoqëria realizon dhe administron mirëmbajtjen e gjelbërimit te ambienteve për entet publike dhe private. Realizon dhe administron pastrim, denzifektim dhe deratizim te ambienteve te brendshme dhe te jashtme për ente publike dhe private. Realizon dhe administron qendra lojërash për fëmijë e te rritur, ne ambiente te jashtme dhe te brendshme, realizon furnizim dhe tregtim me pajisjet e nevojshme për këto qendra. Shoqëria realizon dhe administron qendra relaksimi, 2 pushimi dhe rehabilitimi për te gjitha moshat. Ne fushën e energjisë; prodhim, shpërndarje dhe tregtim te energjisë elektrike. Sisteme te impianteve te prodhimit te nxehtësisë dhe avullit komplet, etj. Sisteme te impianteve te kondicionimit e te trajtimit tërësor te ajrit. Shoqëria ushtron çdo lloj operacioni dhe transaksioni ne lidhje me importim, eksportim, prodhim, shpërndarje dhe tregtim te mallrave ushqimor, industrial, konfeksione, mobilie te ndryshme për çdo sektor, publik dhe privat ne përgjithësi, elektro - shtëpiake, kancelarike dhe te zyrave si me shumicë dhe pakicë, ne natyrën e lendes se pare, produkteve gjysme te gatshme apo te gatshme, makinerive, pajisjeve, pjesëve te ndërtimit, teknologjive, përpunim dhe tregtim te lendes drusore. Shoqëria realizon import-eksport dhe tregti e furnizime me artikuj te ndryshëm për pajisje laboratorike për sektorë shëndetësore, industrial etj. Shoqëria ushtron aktivitetin ne prodhimin, ambalazhimin dhe tregtimin ne çdo forme te ujit mineral, lëngjeve te ëmbla, pijeve freskuese dhe alkoolike dhe prodhimeve te ngjashme me to, si dhe prodhim tregtim shpërndarjen e ambalazheve ne çdo forme. Shoqëria ushtron veprimtarin e blerjes, shitjes apo dhënies me qira te pasurive te paluajtshme si banesa, troje etj nëpërmjet ngritjes se zyrave përkatëse qe do te ushtrojnë ketë lloj aktiviteti. Shoqëria ushtron veprimtari për dhënien e Konsulencës teknike ne fusha te ndryshme qe kane lidhje me objektin e veprimtarisë se shoqërisë, ushtron veprimtarinë e përfaqësimit te ndërmjetësimit, apo te lidhjeve te kontratave ndërmjet subjekteve te ndryshme private apo shtetërore, vendase apo te huaja. Shoqëria ka te drejtën qe brenda kufijve te parashikuara ne Legjislacionin Shqiptar duke përjashtuar çdo qellim spekulativ, te marre pjese ne fitime dhe /ose ne shoqëri te tjera te se drejtës Shqiptare apo te shteteve te tjera si dhe te krijoje shoqëri te tjera tregtare me persona e subjekte publik apo privat, vendase apo te huaja. Ne fushën e shërbimeve, shoqëria realizon shërbimin e operatorit për hedhjen e te dhënave ne sisteme dhe programime kompjuterike te vizitave ne mjekësi dhe shërbime operatori ne sektorë te tjerë te ekonomisë, shërbimin e korrierit, shërbime ne fusha te ndryshme si ne turizëm, bujqësi, etj, shërbime te shpërndarjes, shërbime recepsioni, etj te ngjashme me këto veprimtari.
Emërtime të tjera Tregtare: PAERA
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.03.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Kashar KASHAR Bens Sprinter me targe AA 129 IZ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake nr 7, Rruga Androniqi Zengo Antoniu, Ish fusha e Aviacionit, prane shkolles 9 vjeçare Dhora Leka, Me nr kadastral 8210 dhe nr pasurie7/381, kutia postare 8333

Adresa Email:
paerashpk@gmail.com paerashpk@gmail.com

Telefoni:
698740391

Faqja Web:
www.paera.al

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 374 964,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 697 357,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 3 234 979,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:11 756 490,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:39 159 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 19 914 557,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016