Skip to content

A&T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-13 12:08:23
JSON

NIPT: L32320008H
Administrator: Fabian Goçi
Objekti i Veprimtarisë: Hidrokarbure, nafte dhe gaz I Import-eksport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, karburantet e aviacionit, vajra, lubrifikante, solar, etj; Tregtim me shumice dhe pakice të karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, vajra, lubrifikante, solar, etj; Transport i karburanteve dhe derivateve të tyre të tilla si nafte, benzine, vajra, lubrifikante, solar, etj Import - eksport i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, përdorim familjar, dhe konsumator; Shitje, tregtim i gazit të lëngshëm (LPG) për automjete, përdorim familjar, dhe konsumator; Import - eksport i bombolave të gazit;Shitje, tregtim dhe rimbushje të bombolave me 2 gaz; Import - eksport të produkteve për kujdesin e automjeteve; Shitje dhe tregtim të produkteve për kujdesin e automjeteve; Import-eksport i hidrokarbureve; Shitje, tregtim dhe transport i hidrokarbureve përfshirë LPG në mase dhe shishe; Tregtim i veshjeve dhe produkteve që lidhen me industrinë e naftës; Miniera Eksplorim, zhvillim, pasurim, trajtim, transportim dhe tregtim të mineraleve; i Shfrytëzim i të gjitha llojeve të mineraleve; Import - Eksport i të gjitha llojeve të mineraleve; Import - Export i makinerive dhe pajisjeve të lidhura me to; Energjia e përtëritshme (rinovueshme) Projektim, ndërtim, menaxhim i hidrocentraleve, kaskadave, impianteve të energjisë se erës dhe impianteve të energjisë diellore; Menaxhimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve, kaskadave, impianteve të energjisë se erës dhe impianteve të energjisë diellore; Import - eksport, shpërndarje, tregtim dhe shitje të energjisë se erës, të energjisë diellore, të energjisë elektrike nga hidrocentralet dhe çdo energjie tjetër të rinovueshme si dhe nënproduktet të tjera të burimeve të energjisë se rinovueshme, importim dhe eksportim i mjeteve motorike dhe përfaqësimin e furnizuesit dhe prodhuesit; Distribucion i Autorizuar i Shoqërive të huaja në sektorë si ushqimi, pijet, veshmbathjet, njësitë kompjuterike, etj. ; në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihen objektivat e mësipërme, kompania mund te: të kryeje çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo ato të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, të vendose pengje ose barre hipotekare, aktivitete këto të konsideruara të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e shoqërisë. Për me tepër Shoqëria mund të kryeje çdo aktivitet tjetër i cili nuk është i ndaluar nga ligji në fuqi, që sjell përftime dhe është në interes të Shoqërisë. Shoqëria zbaton dhe respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret përkatëse. Ajo zbaton standardet me të larta të etikes.
Emërtime të tjera Tregtare: A&T
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 14.11.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 500 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Gjergji Kondi, Vasil Goçi, Daniela Angjellari
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Lloji Autobot, Marka Daimler, Tipi 411 CDI, me targe AA 213 JI Tirane Tirane TIRANE Terheqes , Marka Volvo, Tipi 2A4B, AA433JB Tirane Tirane TIRANE Autobot, Marka Scania, Tipi 124/470, me targe AA 657 PB Tirane Vore Muçaj Rruga Nacionale Fushe Kruje-Vore, Km i parafundit, zona kadastrale 2726, me Nr.pasurie 22/15, Volumi 8. Tirane Tirane TIRANE Autobot, lloji ATV, marka Mercedes Benz, tipi 435, Unimog, me targe AA 114 MR Tirane Tirane TIRANE Autobot, lloji ATV, marka " Mercedes Benz", tipi 676, me targë: AA 646 GT. Tirane Tirane TIRANE Rimorkio Bot, lloji RTV, marka Kassbohrer, Tipi K 417, targe AER 985 4 Tirane Tirane TIRANE Gjysem Rimorkio , Marka Coder, Tipi SCP 32, ACR 446 Tirane Tirane TIRANE Autobot, Lloji ATV, Marka Mitsubishi L 200, me targe AA 369 LG Tirane Tirane TIRANE Autobot, Lloji ATV, Marka MITSUBISHI, L200, ,e targe AA 526 CV Vlore Vlore VLORE Depozite me kapacitet 5.000 m3, numer RMV-1, Parku i Vjeter F.I.E.T.K Vlore, Zona Kadastrale 8605, Nr.pasurie 6/175, Vol.30, Fq.249. Tirane Tirane TIRANE Lloji Autobot, Marka MITSUBISHI, Tipi L 200, me targe AA 217 ME
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1 - Për ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Kulla "Sky Tower", Kati 7, Apartamenti Nr.3

Telefoni:
0035542221666/177 00355682050774

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 507 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 523 151,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 630 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:717 270 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 523 151,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015