Skip to content

ARKONSTUDIO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-20 11:03:40
JSON

NIPT: L42019004I
Administrator: Krenar Dila
Objekti i Veprimtarisë: Studio projektimi, supervizioni dhe kolaudimi: Masterplane - studime e plane racionale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara - qytete, studime pjesore urbanistike, projektim objekte civile - industriale - turistike deri 5 kate dhe mbi 5 kate, projektim objekte sportive, projektim interiere, projektim pejsazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërt, lulishte e parqe, objekte civile - industrial - turistike prej murature e skelet beton/arme deri në 5 kate dhe mbi 5 kate - objekt me skelet metalik, objekt me shkallë të lartë vështirësie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmeri të ulët, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmi - televiziv për objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse të telekomunikacionit, sisteme të furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me ujë - kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - ujë kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi impjante vaditëse – diga deri 10 m - damba, vepra të trajtimit të ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftësjellëse – gazsjellës - vajsjellës, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degëzime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe të varura, tunele rrugore e hekurudhore, centrale hidraulike dhe termike, impiante të prodhimit dhe shpërndarjes të energjisë elektrike - diellore - erë, nënstacione elektrike, primare e sekondare - linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, sinjalizime në rrugë auto kategori I deri V, autostrada dhe degëzime me hekurudhën, sinjalizime në aeroporte dhe helioporte. Shoqëri ndërtimi: punime gërmimi, objekte civile - industriale - turistike deri në 5 kate dhe mbi 5 kate, objekte civile - industriale - turistike prej murature e skelet beton/arme deri në 5 kate dhe mbi 5 kate-objekt me skelet metalik, objekt me shkallë të lartë vështirësie b/arme, metalike, troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët, instalime h/sanitare, instalime termoteknike - ventilim - kondicionim, linja e rrjete elektrike - telefonike - radiotelefoni - citofoni - sisteme alarmiteleviziv për objekte civile, industriale, turistike, sisteme komplekse të telekomunikacionit, sisteme të furnizimit me gaz, diga, galeri, tunele, furnizim me ujë - kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, vepra ujitje - kullimi - impiante vaditëse - diga deri 10 m - damba, vepra të trajtimit të ujit, vepra hidroteknike: marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftësjellëse - gazsjellës - vajsjellës, rruge auto kategori e I deri V, shtresa rrugore e sistemim asfaltim, autostrada, pista, aeroporte, helioporte, hekurudha e degëzime hekurudhore, ura dhe vepra arti mbi 10 m, estakada, ura metalike dhe të varura, tunele rrugore e hekurudhore, çentrale hidraulike dhe termike, impiante të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë elektrike - diellore - erë, nënstacione elektrike, primare e sekondare - linja të tensionit të lartë, kabina elektrike të rrjetit shpërndarës - linja të tensionit të ulët dhe të mesëm, sinjalizime në rrugë auto kategori I deri V, autostrada dhe degëzime me hekurudhën, sinjalizime në aeroporte dhe helioporte. Ushtrim veprimtarie për shit - blerje materiale ndërtimi të vendit dhe importi që përdoren për qëllime ndërtimi. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë në projektim, supervizion, kolaudim dhe ndërtim bëhet në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shërbime ekspertize dhe / ose profesionale të mbrojtjes civile. Shërbim ekspertize për: Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimin e akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë. Auditim në fushën e energjisë / shoqëri e shërbimeve energjitike.
Emërtime të tjera Tregtare: Arkonstudio
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.08.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 55 INVEST sh.a, është një shoqëri aksionare, me numër identifikimi në QKB (NIPT) L81828023Q, e themeluar më 06.06.2018, me seli në Tiranë, Njësia 7, Rruga "Frosina Plaku", Pallati 21, Shkalla A, Ap 5, e përfaqësuar nga Edjon Hila. Arkonstudio sh.p.k zotëron 25% të kuotave të kapitalit të shoqërisë 55 Invest sh.a.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Frosina Plaku, Pallati nr.21, Shkalla A, Apartamenti nr.5, Kati III - të

Adresa:
1) Tiranë, Prezë, Ahmetaq, Rruga Nacionale Vorë - Fushkrujë, Zona Kadastrale 1006
2) Tiranë, Bërxull, Domje, fshati Domje, Rruga Miqësia, objekt në ndërtim 2 kate me zonë kadastrale 1514 nr. pasurie 313/49, Vol 10 Fq 43 dhe zonë kadastrale 1514, Nr Pasurie 313/50, Vol 10, fq 44
3) Tiranë, Bërxull, fshati Bërxull, objekt në ndërtim 1 Kat me zonë kadastrale 1167, Nr Pasurie 211/46, Vol 13 Fq.16 dhe zonë Kadastrale 1167, Nr.pasurie 211/26, Vol 09, Fq.247

Adresa Email:
dilakrenar@gmail.com

Telefoni:
0672020481

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (2018)
Kontrate shitje kuotash (2017)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2017)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve (2015)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 20 584 041,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 31 170 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 600 774,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -109 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:301 001 005,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:197 083 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:59 517 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 441 665,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala