Skip to content

RAFIN COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-20 13:47:25
JSON

NIPT: L52125110A
Administrator: Renido Petritaj
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e Ndertimeve te Ndryshme. Ne fushen e tregetimit me pakice dhe shumice, importi dhe eksporti te : veshmbathje, konfeksione, hidrosanitare, hidraulike, elektrike, detergjente, artikuj tualeti dhe kozmetike, kancelari per zyra dhe shkolla, orendi shtepiake, mobilje, pajisje elektrike, elektronike e elektroshtepiake, fruta perime, artikuj industrial ushqimor dhe blegtoral, bime medicinale e eterovajore, pije te ndryshme alkoolike e freskuese, automjete te te gjitha llojeve, transport per vete dhe per te tjeret, prodhim dhe tregetim te materialeve duralumini, plastike dhe druri, dyer e dritare shkollore etj, pjese kembimi per makina e automjete, goma e bateri, pike servisi. Te zhvilloj aktivitet ne fushen e shfrytezimit dhe nxjerrjes se mineraleve te ndryshme ( krom etj) nga punimet nentoksore dhe siperfaqsore ( karrierat ). Tregtimin, transportin dhe perdorimin e lendes plasese qe sherben per punen ne miniere. Shoqëria mund të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, akt–marreveshje me palë të treta brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqeria me qellim te arritjes se objektivave te saj mund te marre persiper si direkt ashtu edhe indirekt, pjesmarrje ne fitime e pjesmarrje ne shoqeri te tjera shqiptare ose te huaja qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me objektin e saj. Gjithashtu, shoqeria gjate aktivitetit te saj ka te drejte te perdore marken e vet tregtare, te beje marketingun e prodhimeve dhe sherbimeve te saj si ne vend ashtu edhe jashte tij. Ndertime civile, bujqesore, turistike. Rikonstruksione. Punime karpanierie.Punime dhe ndertime hidraulike dhe hidroteknike. Ndertime ujsjellesi, kanalizime, impinte vaditje, kanale, puse etj. Ndertim vepra te vecanta kulla, sillose, struktura b/arme dhe metalike, punime nentoksore dhe themeli. Ndertim linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te uji te pishem, tregetim i ujit te pishem. Punime restaurimi, restaurimi i monumenteve te kultures dhe veprave te vecanta arkeologjike. Ndertim rruge te kategorive te ndryshme dhe shtresa ne rruge, Ndertime dhe punime hekurudhore; punime speciale te shinave dhe traversave; punime te sistemit elektrik dhe sinjalistik. Ndertime autostrada , pista aeroporte. Punime mirembajtje dhe sinjalizim ne rruge. Ndertim ura dhe vepra arti. Ndertime tunele rrugore dhe hekurudhore. Ndertime basene. Punime thellimi dhe drenimi. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe pyll; pastrim i siperfaqeve urbane, mirembajtje dhe zhillim i siperfaqeve urbane dhe dekorit – ndricime e sinjalizime. Grumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim, asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire ato spitalore dhe te rrezikshme. Sherbime pastrimi te ndryshme te ambjenteve te brendshme dhe te jashteme. Tregetim i te gjitha llojeve te mallrave, materialeve, automjeteve te te gjitha llojeve me zinxhire dhe goma. Tregetim i paisjeve dhe impianteve te ndryshme te karakterit publik, industrial , kulturor, sportiv dhe bujqesor. Importim dhe eksportim te tyre. Tregetim vegla pune, vajra lubrifikante, paisje elektronike , kompjutera dhe aksesore. Tregetim te paisjeve dhe sistemeve te impianteve te ftohjes dhe ngrohjes, kondicionere, si dhe impiante te tjera te ndryshme te cdo lloji. Projektim instalim i paisjeve elektrike, industriale, elektro – shtepiake, sistemeve te ngrohje ftohjes, kondicionere etj. Tregetim te paisjeve spitalore. Tregetim i tekstileve dhe veshjeve te punes, paisjeve laboratorike. Tregetim te paisjeve elektrike dhe elektronike te prodhimit, transmetimit, shperndarjes, kontrollit dhe matjes se energjise elektrike: transformatore, gjenerator, elektromotorr, matesa inteligjente, impiante te prodhimit dhe furnizimit me energji, sisteme automatike industriale dhe te ndricimit. Tregetim pjese kembimi, goma te llojeve te ndyshme, bateri etj. Tregtim skele, Dhenie me qera, montim, çmontim skele, import – eksport te skelave.
Emërtime të tjera Tregtare: RAFIN COMPANY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.09.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njësia Bashkiake nr. 5, rruga "Gjik Kuqali", godinë banimi 6-8 kate dhe 2 kate nëntokë, kati 1, apartamenti nr.4, seksioni 2, pallati "C & S"

Adresa Email:
ornelandreko@yahoo.com

Telefoni:
0682044447

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 593 873,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -14 074,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:9 664 831,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016