Skip to content

G & L CONSTRUCTION (Ish G & L, Ish Mbikëqyrës G & L)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-08-06 08:44:00
JSON

NIPT: L61901013N
Administrator: Levend Harizi, Gramos Skënda
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e projektimit sipas kategorive më shposhtë vijon: Kat.2.a “Projektim Objekte civile – industriale - turistike - deri 5k”; Kat.2.b ”Projektim Objekte civile – industriale - turistike - mbi 5k”; Kat.2.c “Projektim Objekte sportive”; Kat.2.d “Projektim interiere”; Kat.2.e “Projektim pejsazhi, sistemim i sipërfaqe të gjelberat, lulishte e parqe”. Kat.3.a “Objekte civile – industriale - turistike prej murature e skelet beton arme deri në 5k”; Kat.3.b “Objekte civile – industriale - turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5k, objekte me skelet metalik”;. Kat.4.a “Instalime hidrosanitare”; Kat.4.b “Instalim termoteknik - ventilim kondicionim”; Kat.4.c “Linja e rrjete elektrike – telefonike- radiotelefoni – citofoni – sisteme alarmi – televiziv etj, për objekte civile – industriale - turistike”; Kat.4.d “Sisteme komplekse të telekomunikacionit”;. Kat.5.a “Diga – galeri - tunele hidraulike (hidroteknike)”; Kat.5.b “Furnizim me ujë – kolektor shkarkimi”; Kat.5.c “Projektim ujësjellës kanalizime urbane e rurale”; Kat.5.d “Vepra ujitje – kullimi – impiante vaditese – diga eri 10m damba”; Kat.5.e “Vepra 2 të trajtimit të ujit”; Kat.5.f “Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri – porte e pontile”;etj“. Kat.6.a “Projektim Rruge auto kategoria e V dhe IV”; Kat.6.b “Projektim Rruge auto kategoria e III dhe II-I”; Kat.6.c “Projektim shtresa rrugore e sistemim - asfaltim”; Kat.6.d “Autostrada - pista - aeroporte - helioporte”; Kat.6.e “Hekurudha, degezime hekurudhore”. Kat.7.a “Projektim ura dhe vepra arti deri 10m”; Kat.7.b “Projektim ura dhe vepra arti mbi10m - Estakada”; Kat.7.c “Ura metalike - te varura”; Kat.7.d “Tunele rrugore - hekurudhore”; Kat.11.a “Projektim i sinjalizimit në rrugë auto kategori V, IV, III, II”; Kat.11.b “Sinjalizim në rrugë auto kategori I, autostrada dhe degëzime me hekurudhën”’ Kat.11.c “Sinjalizim në aeroporte dhe helioperte”. Në fushën e Mbikëqyrjes e Kualidimit të punimeve të ndërtimit sipas këtyre kategorive: NP - 1 Punme gërmimi në tokë. NP - 2 Ndërtime civile dhe industriale. NP - 3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP - 4 Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. NP - 5 Punirne nëntoksore, ura e vepra arti. NP - 6 Diga e tunele hidroteknike. NP - 7 Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. NP - 8 Ndërtime detare dhe punime thellimi ujë. NP - 9 Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. NP - 10 Ndërtim i impianteve të prodhimit të energjisë. NP - 11 Ndërtime për Nën stacion kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. NP - 12 Punirne të inxhinierisë së mjedisit.NS - 1 Punirne për prishjen e ndërtimeve. NS - 2 Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. NS - 3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse,transportues) NS – 4 Punirne rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastik, metaiik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. NS - 5 Impianta të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS - 6 Sinjalistika rrugore jo ndriguese. NS - 7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS - 8 Ndërtime parafabrikat betoni, struktura metalike dhe druri. NS -9 Punime strukturore speciale, struktura metalike dhe druri. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura special. NS - 11 Punime mbi shina dhe traversa. NS - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. NS - 13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS - 14 Impiante të brëndëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS - 15 Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. NS - 16 Ndërtimi i impaianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij. NS - 17 Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të 3 mbetjeve urbane. NS - 18 Punirne topogjeodezike. NS - 19 Sisteme kundra zhurmës në infrastrukture. Projektim – mbikëqyrje - kolaudim punime pyllëzimi, gjelbërimi dhe kultivimi bimësh bujqësore. b)Konsulence e shërbimeve tekniko - ligjore të fushës ndërtim – projektim – mbikëqyrje - kolaudimit. c)Ekspertiza tekniko - ligjore të fushës ndërtim – projektim – mbikëqyrje - kolaudimit. d)Vlerësim pasurish të palujteshme e të lujteshme (Sipas kategorive në licensat profesionale përkatëse), e)Në fushën e tregtisë import – eksporti, i makinerive e paisjeve montimin e gjeneratoreve,stabilizatoresh,elektropompash,panele komandimi,UPS-ve,inverte etj import – eksport me shumice dhe pakice, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante.
Emërtime të tjera Tregtare: G & L CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 30/06/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, Pallatet e firmes Derveni, Kulla 8, Njesia nr.4, Kombinat

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 06.08.2021
Akti i themelimit
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Punuar Nga : A.Lala