Skip to content

ABA COMERCIAL CLEANERS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-12-14 10:18:07
JSON

NIPT: L61918018A
Administrator: Njazi Spahiu
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria ka për objekt të veprimtarisë së saj, çdo lloj ndërhyrje në fushën ekologjike, rikuperim mjedisor, pastrim industrial, transportin, ndërtimin ekskluzivisht në titujt e mëposhtëm: Mbledhja, transporti dhe përpunimi i mbeturinave të ngurta urbane dhe të asimilueshme, shërbimet e pastrimit urban dhe higjenës mjedisore, përfshirë edhe mbledhjen e diferencuar, fshirjen e mekanizuar dhe manuale, larjen e kazanave dhe koshave, deratizimin, dizifektimin, spërkatjen, kujdesjen mjedisore, heqjen e skeletave të kafshëve dhe të gjitha llojet e shërbimeve të higjenës urbane si brenda dhe jashtë ndërtesave publike e private, industriale dhe jo; Lagia dhe larja e zonave publike, private, industriale, e shesheve dhe rrugëve; Tendera publikë dhe private për përpunim ndërtesash, boshatisje dhe rimbushje; Mbledhja, transporti, tregtimi, depozitimi, administrimi i impianteve industriale për trajtimin, rekuperimin e energjisë dhe jo, civile, spitalore e industriale, direkt dhe/ose nëpërmjet të tretëve të specializuar. Aktivitete të ndërmjetësimit dhe tregtimit të mbeturinave dhe mbetjeve industriale dhe civile në përgjithësi; Mbledhja, transporti dhe përpunimi i mbetjeve solide pluskuese ose jo; Blerja dhe administrimi i vendshkarkimeve publike ose private dhe bashkimeve të çdo lloj kategorie dhe tipi, nëpërmjet konkurseve, tenderave, ankandeve private ose shtetërore, nga ente publike dhe private për trajtimin, rekuperimin, riciklimin, përpunimin e mbeturinave të çfarëdo lloji në perputhje me legjislacionin në fuqi dhe me ndryshimet respektive; Bonifikimi i kanalizimeve, tuneleve dhe kullimit të ujrave të rrjedhshëm dhe nëntokësor si dhe bonifikimin e shkarkimeve industriale nga hidrokarburet ose jo, bonifikimin e impianteve, anijeve, serbatoreve, dhe mbajtësve të produkteve ndotës, lëndëve djegëse, toksike dhe/ose të rrezikshme; Aktivitete për bonifikimin e shtresave nëntokësore nga derdhjet e çdo lloj natyre në rrugë tokësore, ajrore dhe ujore përfshirë këtu dizifektimin me natyrë bujqësore, dizifektimin dhe deratizimin si urban dhe industrial, detar dhe jo, bonifikimin dhe rekuperimin e zonave pyjore, bregdetare, lumore dhe liqenore, drenazhimin e baseneve detare, lumore e liqenore si dhe të kolektorëve të shkarkimit në zona industriale e civile dhe aktivitete të ngjashme, mbledhjen dhe trajtimin e baltës së lëngshme të prodhuar nga impjantet pastrues publik, privat dhe industrial; Mbledhja nga anijet, industria dhe ndërmarrjet në përgjithësi, përmes anijeve, autoboteve, makinave thithëse dhe çdo mjeti tjetër me pajisje të përshtatshme, të vajrave të konsumuar, vajrave të vajosur dhe llumrave, të kimikateve, të mbetjeve të punimeve ose të larjeve apo të trajtimeve dhe proçeseve të tjera kimike, stokut, trajtimit apo neutralizimit, inertizimit dhe trajtimit të këtyre produkteve; Punime të çdo lloji në fushën detare, portuale dhe industriale, larja degasifike kimiko-fizike në borde të mjeteve lundruese ose jo, ndërtimi i impianteve, kanalizimeve, pastruesve dhe mirëmbjatja respektive, pastrimi i katalizatorëve; Shitja dhe transporti detar, tokësor dhe jo i ujit, të vajrave, të produkteve kimike, të lëndëve të djegshme, bunkerizimi, instalimi dhe ushtrimi i depozitave për stokun dhe zhvendosjen e produkteve të përshkruar, shitje-blerja, ushtrimi i menaxhimit dhe qeraja e mjeteve lundruese, barkave dhe anijeve, shitje-blejra e produkteve dhe përbërjeve petrofilike, kimike të çdo lloj natyre dhe të rikuperimit; ndërmarrje detare portuale për operacione të ngarkimit dhe shkarkimit; Mirëmbajtja, riparimi, menaxhimi, ruajtja, asistenca e stacioneve detare në ambientet portuale dhe aeroportuale, takimi dhe stakimi i tubacioneve nënujore; Punime në ndërtim dhe karpentari metalike dhe jo, lidhur me aktivitete të bonifikimit dhe parandalimit nga ndotja dhe jo; Prodhimi dhe tregtimi i produkteve kimike, montime mekanike dhe të karpenterisë, ndërtimi dhe mirëmbjatja e zakonshme dhe e jashtëzakonshme e impianteve industriale; Pastrimi dhe larja kimike e rërave dhe bojrave, pastrimi i puseve të zeza dhe të bardha; fluksimi dhe dekapazhi, pastrimi dhe bonifikimi i serbatorëve, pastrimi civil dhe industrial i bankinave portuale, larja hidrodinamike, nxjerrja dhe gjithë punimet lidhur me pastrimin industrial të kryer pranë çentraleve termoelektrike, rafineritë, industrive kimike dhe të tjera; Transporte të ndryshme për llogari të të tretëve dhe për llogari të saj, aktivitete të transferimit në rrugë të mjeteve akoma të pamatrikuluar nga ose drejt zonave të parkimit ose tranzit jo më shumë se 100 km; Shërbime ndaj ndërmarrjeve (konsulencë teknike, administrative, kontabile, specifike, tregtare dhe të tjera), edukim ambiental, konsulencë në sektor dhe nëpërmjet sistemeve multimediale, kurseve trajnuese, studime statistikash, kërkime tregu dhe sondazhe të opinionit; në fushën e ndërtimit për zbatim, punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh të parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme për to, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, etj. Servis dhe shërbim riparimi për të gjitha llojet e markave të automjeteve. Importimit të të gjitha llojeve të automjeteve. Shitjen me shumicë e pakicë të automjeteve, të pjesëve të këmbimit, gomave, nyjeve. Qiradhënia e automjeteve të të gjitha llojeve. Import-eksport të pajisjeve elektro-shtepiake, produkte elektrike, goma makinash, vegla pune etj. Grumbullim, transportim dhe asgjësim i produkteve ushqimore dhe të tjera të skaduara ose jo.
Emërtime të tjera Tregtare: Aba Comercial Cleaners
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.07.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.7, Rruga Shefqet Musaraj, Pallati 28/2, Apartamenti Nr. 1

Adresa Email:
abacomercialcleaners@gmail.com

Telefoni:
0672060542

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2017)
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 5 504 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 225 857,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:10 814 628,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:805 320,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.LALA