Skip to content

6D - PLAN
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L62717405H
Administrator: Saidjon Kodhelaj
Objekti i Veprimtarisë: Projektimin e objekteve civile- industriale- turistike, prej muraturë e skelet beton arme mbi 5 kate - 2 objekte me skelet metalik. Mbikëqyrje-kolaudim. Projektimin e rruge urbane kryesore dhe rruge interurbane kryesore, rruge lokale, rruge urbane dytësore dhe rruge interurbane dytësore. Projektimi i sinjalizimit rrugor. Projektimin e shtresa rrugore sistemim-asfaltime. Projektimin e veprave hidraulike. Projektim instilator. Projektim ura dhe vepra arti. Projektues gjeodet. Studime gjeologo inxhinierik-hidrogjeologjik. Hartimin e raporteve të vlerësimit të ndikimit në mjedis, për te kryer auditim mjedisor, për hartimin e ekspertizave për probleme mjedisore dhe thirrjen si ekspert për të Vlerësuar një raport të Vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi. Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rena. Vlerësimin e pasurive të paluajtshme, ndërtesa dhe toke truall, toke bujqësore pyll, livadhe, kullota. Projektimi dhe zbatimi te punimeve të ndërtimit, rikonstruksioneve, mbikëqyrje kolaudim punimesh zbatimi dhe montimi në godina banimi civile, industriale, bujqësore, turistike, shoqërore, rruge ura e vepra arti, si dhe punime të të gjitha llojeve në fushën e Ndërtimit e montimit. Eksport-import dhe tregtim me shumicë e pakicë e të gjitha llojeve të materialeve e pajisjeve te ndërtimit, hidrosanitare, elektrike etj. Të mallrave te ndryshme industriale dhe mallrave të tjera të të gjitha llojeve. Veprimtari lidhur me asistencën e të gjitha llojeve te pasurive të paluajtshme, që bëjnë pjesë ose jo në kategorinë e ndërtesave për banim të përbashkët, si dhe çdo veprimtari tjetër ekonomike që konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e qëllimit të shoqërisë e që nuk bie ndesh me legjislacionin në fuqi. Agjenci doganore.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.03.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Lagjja Apollonia, rruga Jakov Mile, pallati 178, kati 2

Telefoni:
0695434204

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019