Skip to content

CIVIL CONS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-21 09:49:16
JSON

NIPT: L81315015O
Administrator: Aleksandër Nakuçi
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Supervizim, Mikqyrje - Kolaudim, Konsulencë Teknike, Studim, Projektim, Mbikqyrje, kolaudim për ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit Shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve, Shërbime në planifikim urban. Projektim, ndërtim montim, zbatim e rikonstruksion të godinave të të gjitha llojeve, rrugë të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndërtime stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe tekomunikacioni. Impjante të brendshme eletrike, telefonike, radiotelefoni etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate, në ndërtim turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhëtarësh e pika servisi për automjetet. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndërmarje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryrjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj. që lidhen me to. Vlerësim të pasurive të paluajtshme dhe objekteve industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: CIVIL CONS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.01.2018
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra 1

Adresa Email:
civilcons.ltd@gmail.com

Telefoni:
0672059943

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 14.09.2019
Statuti i shoqerise
Kontrate dhurimi aksionesh 05.07.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.lala