Skip to content

DRANOVA SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-07 15:31:44
JSON

NIPT: J91920501B
Administrator: Hazir Gashi
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit si dhe materaile ndërtimi, ndërtime civile një e shumë kate, vila objekte industriale, restaurime të objekteve të ndryshme, makineri ndërtimi, pjesë këmbimi si dhe punime të të gjitha llojeve. Shfrytëzimi dhe punime sipërfaqësore dhe nëntokësore të mineraleve, Përdorimi i lëndëve plasëse dhe shpërthyese në kryerjen e punimeve për hapjen dhe shfrytëzimin e mineraleve në kariera e nëntokë, për hapjen e rrugëve e punimeve të ndërtimit. Lavazh për larje automjetesh. Dhënie me qera e ambjenteve të shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: DRANOVA SHPK
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.12.1994
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 326 645 638,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 03.06.2013, me anë të urdhërit Nr. 1529 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR GROUP" Sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori Z. Ahmet Riza Bajrami, Znj. Aurela Pellumb Bajrami dhe të dorëzanësve "FATBEL" SH.p.k me administrator Z. Bajram Gashi dhe shoqëria "DRANOVA" Sh.p.k me administrator Hariz Gashi, me qëllim shlyerjen e detyrimeve për ekzekutimin e Titullin Ekzekutiv "Kontratë Kredie Nr. 2484 Rep Nr. 1724/1 Kol datë 25.10.2007.

II. Më datë 29.10.2013, me anë të vendimit Nr. 2616 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore private "TDR GROUP", u vendos që plotësimi i kërkesës së kreditorit mund të realizohet plotësisht me ekzekutimin e mëtejshëm të detyruar vetëm mbi sendet e paluajtshme dhe të luajtshme të sekuestruara, që posedojnë debitoret dhe dorëzanësit. U vendos: 1- Të vazhdojë dhe përcaktojë veprimet e mëtejshme përmbarimore vetëm mbi këto pasuri të debitorëve apo dorëzanësve. 2- Të lirojë nga sekuestro e vendosur më parë aksionet e zotëruara nga shoqëria "DRANOVA" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J91920501B dhe me administrator z. Hazir Gashi, te sekuestruara me ane te shkreses Nr. 1529 Prot. date 03.06.2013 te Shoqerise Permbarimore Gjyqesore Private "T.D.R Group" sh.p.k
Ndryshime
Shënime: *Të ardhurat e shoqërisë për vitin 2018 vijnë si rezultat i dhënies së ambjenteve të shoqërisë me qira
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Skenderbej, Ish Goma L. 4

Telefoni:
0682025892

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.12.2019
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 07.07.2009
Urdher per venien e sekuestros 03.06.2013
Vendim per percaktimin e objektit te sekuestros 29.10.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenime per Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 137 142,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -4 480 126,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 656 071,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 559 706,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 61 943 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 834 168,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 155 659,50
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 41 691 013,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 68 229 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:11 364 453,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 669 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 85 302 451,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 31 260 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 45 878 637,03
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 145 346 798,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 161 403 687,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2018

Punuar Nga : A.Lala