Skip to content

KALESHI - @

JSON

NIPT: K19006209F
Administrator: Gjergji Petro
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport si dhe tregti me shumicë dhe me pakicë të artikujve të ndryshëm, shfrytëzim përpunim tregtim lëndë drusore, kultivim fidanë të ndryshëm, fidanë të çdo lloji, luleve etj. Shërbime funerale, administrim i sipërfaqeve të varrezave. Dekore të ndryshme. Administrim të sipërfaqes urbane e të gjelbëruara, pyje, parqe. Ndërtim i veprave ujitëse, ujësjellësve në zonat urbane e interurbane. Prodhim e tregtim të plehrave kimik. Ndërtim të objekteve të ndryshme, banesa, komplekse industriale, zyra hotele. Rikonstruksion dhe ndërtimet rrugëve rurale. Nxjerrje, shfrytëzim dhe tregtim të gurëve dhe pllakave të ndryshme dekorative
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.11.2003
Rrethi: Përmet
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: VORE Ford me targa AA 390 GT VORE , KILOMETRI 12 AUTOS. TR-DR VORE , Benz me targa TR 9590 M
Statusi: Nën sekuestro
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: 1. 08/06/2012 Numri i ceshtjes: CN-802362-06-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.8225 Prot. Nr.680 Dosje, datë 06.06.2012, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “KALESHI” sh.p.k, përfaqësuar nga Gjergji Petro, NIPT K19006209F, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndalur tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota.
2. 05/07/2012 Numri i ceshtjes: CN-827085-07-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.9369 Prot. Nr.680 Dosje, datë 02.07.2012, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë “KALESHI” sh.p.k, përfaqësuar nga Gjergji Petro, NIPT K19006209F, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndalur tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Përmet Prane Gjykates se rrethit Përmet

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -1 208 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 200 615,00