Skip to content

BAITEL (BOJO RESORT)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-19 14:01:05
JSON

NIPT: K26813201S
Administrator: Bojo Begotaraj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, Bar-Restorant, Stacion plazhi, Pastrim i siperfaqeve urbane, Shitje Blerje e dhenie me qera.Punime germim ne toke, ndertime civile dhe industrial, rikonstruksione dhe mirembajtje godinash civile dhe industrial veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramway, metro, pista aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujesjellesa, gazesjellsa, vajsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertimi i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per N/stacionet, kabinat e transformatoreve,linjat e TN e te mesem dhe shpendarjen e energjise.Punime speciale ndertimi Punime per prishjen e ndertimeve,impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirembajtje e tyre, impiante ngritese dhe transportuse (ashensore, shkalle levizese, transportues), punime rifiniture me material druri, plastike, metalike dhe xhami, rifiniture te natyres teknike ndertuse, impinte te sinjalistikes ndricuse te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuse, barriera dhe mbrojtje rrugore ndertime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri, punime strukturore special, shtresa dhe mbi struktura specal, punime mbi shina dhe tranversa, impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impinte te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Punime topogjeodezike, shqipme gjeologo-inxhinierike, puse e shpime per uje.Grumbullimin, transportimin dhe menaxhimin e mbetjeve. Turiozem detare e bregdetar, akomodim, peshkim, ruatje e peshkut dhe produkteve te tjera te detit, shetitje dhe ture me varka, kurse noti, lojra uji.Sherbime kateringu.
Emërtime të tjera Tregtare: BAITEL (BOJO RESORT)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.06.2002
Rrethi: Vlore
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 429 230,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Vlore, Makine Lloji APV, Marka MAN, Tipi M10, Targa AA 287 HK
Vlore, Makine Lloji ATV, Marka Mercedes Benz, Targa AA 481 AE
Vlore, Makine, Lloji APV, Marka MAn, Targe AA 054 HB
Vlore, Makine, Lloji ATP, Marka Mercedes, Targa AA 225 HF
Vlore, Makine lloji ATP, Marka Wolksvagen Caddy targa AA 451 YF
Vlore, Makine, Lloji APV, Marka Mercedes Benz, Targe AA 224 HF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
Çështje Ligjore: I. Me date 15.07.2013, me ane te Urdhrit Nr.704/3 Prot, lëshuar nga Shoqëria permabrimore Justitia sh.p.k, u urdherua venia e menjehershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore: Bojo Begotaraj.

II. Me date 30.08.2013, me ane te urdherit Nr.840/4Prot, lëshuar nga shoqëria Perbarimore Justitia, u urdherua heqja e menjehershme e mases se sëkuestros konseravtive ne aktivitetet e pales debitore Bojo Brahim Begotaraj.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, Orikum ORIKUM Rruga Nacionale Vlore-Orikum, Kilometri 16, Godine 1-kateshe, zona kadastrale nr.3140

Adresa:
Vlore, Orikum, RADHIME

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash 23.01.2017
Kontrate dhurimi kuotash 02.02.2007
Kontrate dhurimi kuotash 04.02.2019
Kontrate shitje kuotash 23.05.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 400 086,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 965 758,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 276 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 727 236,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 5 542 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 267 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 5 351 529,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 030 558,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:87 324 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:66 393 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:55 167 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 545 722,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:26 528 398,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 20 324 054,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 26 681 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 21 544 222,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala