Skip to content

R. S. & M

JSON

NIPT: K32203002I
Administrator: Nikolla Çaçi
Objekti i Veprimtarisë: Studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim i sinjalistikës rrugore vertikale dhe horizontale, ndriçuese dhe jo ndriçuese, vijëzime, barriera rrugore (guard rails), etj. Import-eksport dhe tregti me shumicë dhe pakicë i të gjitha mallrave industriale, ushqimore, elektro - shtëpiake, pajisje telekomunikacioni, automjete, pjesë këmbimi për automjete, pajisje elektrike, hidraulike dhe duralumini, pajisje hidrosanitare, prodhime bujqësore e blegtorale, të sinjalistikës rrugore, etj.; Veprimtari në fushën e ndërtimit si studimi, projektimi dhe ndërtimi i ndërtesave publike dhe private, rrugëve, urave, traseve hekurudhore, veprave bonifikuese e ujore, veprave të artit, centraleve, objekteve turistike, të kultit, hidrocentraleve, ujësjellës, porte, ndërtesa industriale dhe realizimi i studimeve urbane, sistemeve hidraulike dhe hidrosanitare, teknologjike, ndërtime civile, industriale, ekonomike, teknologjike, energjetike, si dhe të gjitha restaurimet dhe rikonstruksionet në përgjithësi; Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit me mjetet e shoqërisë apo të të tretëve. Punime duralumini.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.09.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 107 098 681,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tiranë, Kamion Daf, Targa TR 1804 C Tiranë, KAMION BENZ TR 1060 B Tiranë, Kamion Volvo "F 12", me targë TR 0756 R Tiranë, Kamionçine Ford "Ranger", me targë TR 0598 M Tiranë, Automjeti me targë TR 0040 J , Marka Mercedes Benz Tiranë, Automjeti Kamion me targë AA 973 AH Tiranë, Kamionçinë Marka VOLKSWAGEN me Targë AA 710 NB Tiranë, Kamionçine Ford "Ranger", me targë TR 7823 L Tiranë, Kamion Mercedes Benz, Targa TR 1060 B Tiranë, MIKROBUZ BENZ TR 1594 G Tiranë, Kamionçine Fiat "Strada", me targë TR 5468 N Elbasan Bradashesh BRADASHESH Elbasan, Lagjja Bradashesh, Ndërtesë 1 katëshe në Zonën Kadastrale 1258 Tiranë, AVP Mercedes Benz 813, AA 179 JT Tiranë, Autoveturë Marka OPEL ASTRA me Targë AA 668 MX Tiranë, Kamion Mercedes Benz me targë AA 823 GX Tiranë, Kamion Mercedes Benz "609 D", me tanrge TR 7592 S Tiranë, Kamion Mercedes Benz, Targa TR 2930 P Tiranë, Autoveture Mercedes Benz, Targa TR 1594 G Tiranë, 3 Kamionçine Ford "Tranzit", me targë TR 6537 N Tiranë, Kamion Iveco Fiat 115-17, AA 423 EZ Tiranë, Autoveture Mercedes Benz, Targa TR 0932 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: 1. 03/02/2017 Numri i ceshtjes: CN-140542-02-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.27/3 Prot, datë 27.01.2017, lëshuar 17 nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Saimir Hoxha, protokolluar nga QKB me Nr.1464 Prot, datë 01.02.2017, ku është urdhëruar: Të mbani nën sekuestro asetet që i takojnë debitorit, shoqëria "R.S. & M", me NIPT K32203002I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë AUTOSTRADE KM 2

Telefoni:
0692091864

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 230 301,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 42 837 068,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 161 149,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 8 297 647,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:436 168 168 850,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 608 654 684,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015