Skip to content
Përfitues nga VKM Nr. 435, datë 20.05.2015 i pasurise “Ish-reparti i ngjyrosjes në ishKombinatin e Tekstileve, Berat”, në “Berateks”, sh.a., Berat, me sipërfaqe të përgjithshme 9 151 (nëntëmijë e njëqind e pesëdhjetë e një) m2 , nga e cila sipërfaqe ndërtimore, sipas genplanit, përkatësisht, në katin e parë 5884 (pesëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e katër) m2, në katin përdhes 2500 (dymijë e pesëqind) m2dhe sipërfaqe funksionale 767 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) m2.

"MITO By Caterina Firenze" (Ish "MITO 2")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-19 15:33:18
JSON

NIPT: K53414001T
Administrator: Kriton Prendi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim industrial e artizanal i këpuceve, sandale etj, të cdo grup moshe e seksi me lëkurë të importit e të vendit. Prodhime veshjesh te ndryshme, lëkure e peliçerie. Tregetim i tyre me shumicë e pakicë brenda e jashtë vendit. Grumbullim , përpunim dhe tregëtim i lëkurave të ndryshme brenda e jashtë vendit. Tregetim i artikujve të ndryshem industriale të fushes së ndërtimit, hidrosanitare dhe të fushes bujqësore me shumicë e pakicë. Transport mallrash të ndryshme brenda dhe jashtë vendit.Perpunim i materialeve dhe lendeve te para prej lekure,si prerje,qepje,montim,vendosje aksesoresh, etiketim, amballazhim per çdo lloj produkti ne sektorin e veshjeve per sherbimet fason.Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete dhe me qira.
Emërtime të tjera Tregtare: "MITO By Caterina Firenze"
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.07.2005
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 240 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Çështje Ligjore: I. Me date 06.07.2016, u lidh Kontrata e Pengut Nr.1598 Kol, Nr.903 Rep, midis Pengmarres/Kredidhenes-Raiffeisen Bank sh.a dhe Kredimarres-Shoqeria "MITO By Caterina Firenze" dhe Pengdhenes/Pranues te Kontrates se Pengut. Kjo kontrate pengu vlen si kusht paraprak per dhenien e linjes se kredise nga kredidhenesi Raiffeisen Bank tek shoqeria “Mito by Caterina Firenze”.

II. Me date 21.01.2019, me ane te Deklaratës Noteriale Nr. 89Kol., Nr. 153 Rep, Raiffeisen Bank sha shprehet dakort të heqë dorë nga pengu mbi kuotat sipas Kontratës se Pengut Nr.1598 Kol., Nr.903 Rep., datë 06.07.2016 pasi Shoqëria "MITO By Caterina Firenze" shpk nuk ka detyrime pranë bankës Raiffeisen Bank sha.

III. Me date 04.03.2019, me vendim te ortakut te vetem, u miratua marrja e kredisë bankare afatmesme të akorduar nga “BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA” sh.a ne shumen 100.000 (njeqind mije) euro.

IV. Me date 06.03.2019, u lidh marreveshja siguruese mbi Kuotat Nr.498 Rep., Nr. 308 Kol, midis Z. Kriton Prendi ortak i vetëm i shoqërisë “MITO By Caterina Firenze” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërise “BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA” sh.a, (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit, si garanci për kredinë bankare afatmesme të akorduar nga “BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA” sh.a, mbi objektin e mëposhtëm: Barrëdhënësi Z. Kriton Prendi vendos barrë mbi 100 % të kuotave që zotëron në shoqërinë “MITO By Caterina Firenze” sh.p.k.

V. Kontrate 1 euro
Më datë 20.05.2015, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 435, u miratua lidhja e kontratës së qirasë me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, si qiradhënës, dhe shoqërisë “MITO by CATERINA Firenze”, sh.p.k., si qiramarrës, për pasurinë “Ish-reparti i ngjyrosjes në ishKombinatin e Tekstileve, Berat”, në “Berateks”, sh.a., Berat, me sipërfaqe të përgjithshme 9 151 (nëntëmijë e njëqind e pesëdhjetë e një) m2 , nga e cila sipërfaqe ndërtimore, sipas genplanit, përkatësisht, në katin e parë 5884 (pesëmijë e tetëqind e tetëdhjetë e katër) m2, në katin përdhes 2500 (dymijë e pesëqind) m2dhe sipërfaqe funksionale 767 (shtatëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) m2.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Lagjja " Barrikada ", rruga " Antipatrea", godina dy kateshe e ish - Repartit te Ngjyrosjes me nr.19/95

Faqja Web:
http://www.mito.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 06.07.2016
Vendimi i ortakut te vetem per fillimin e procedurave te zmadhimit te kapitalit 18.12.2015
Vendimi i ortakut te vetem per miratimin e marrjes e kredise, date 04.03.2019
VKM Nr. 435, datë 20.5.2015 per miratimin e lidhjes se kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 216 234,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 003 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 060 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 90 266 313,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 112 586 378,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 94 441 772,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 77 703 756,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 67 329 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:707 469 485,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:845 409 458,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:142 557 469,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:303 025 122,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:328 261 161,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 254 313 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 208 846 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 173 438 370,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala