Skip to content

Rapiscan Systems Albania
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-02-09 10:22:25
JSON

NIPT: L31824003A
Administrator: Francis Baldwin, Mimoza Cara (Likuidatore)
Objekti i Veprimtarisë: Kërkimi, projektimi, prodhimi, prokurimi, importi dhe eksporti, tregtimi dhe shitja nëpërmjet shpërndarjes ose ndryshe, të veprojë si agjent ose distributor, të japë dhe të marrë me hua, qira, testimi, instalimi dhe marrja e komisioneve, mirëmbajtja dhe shërbimi me pajisjet X-Ray, detektorë metali, skanimi i njerëzve, automjeteve, kontejnerëve dhe produkteve të tjera, pajisjeve periferike ose kolaterali të lidhura me ato me sipër dhe softwareve dhe pjesëve të këmbimit për këtë qëllim dhe të kryejë trajnime mbi aplikimin e përdorimit dhe mirëmbajtjes së këtyre pajisjeve dhe softwareve dhe të formojë, të bëjë bashkime me përthithje ose ndryshe të riorganizojë entitete dhe të hyjë në sipërmarrje të përbashkëta dhe partneriteti të çdo lloji dhe të kryejë të gjitha aktivitetet që lidhen me objektivin apo ndihmëse. Përveç kësaj në përputhje me legjislacionin shqiptar. Shoqëria mund të kryejë çdo aktivitet që lidhet direkt ose indirekt, që është rezultat ose lidhet me objektivin e mësipërm. Për arritjen e qëllimit të mësipërm, shoqëria mund të kryejë çdo transaksion lidhur me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, dhe çdo aktivitet tjetër tregtar, financiar, qeraje ose hipoteke, që mund të konsiderohet i vlefshëm ose i nevojshëm në mënyrë që të ushtrohet objekti i shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Rapiscan Systems Albania
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.06.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: Rapiscan Systems Inc, një shoqëri e organizuar sipas ligjeve të Kalifornisë, SHBA, me seli në Columbia street, Torrance, California, SHBA, përfaqësuar nga Jonathan Fleming. (Sipas vendimit të ortakut të vetëm të shoqërisë “RAPISCAN SYSTEMS ALBANIA” shpk, datë 12.06.2014 dhe kontratës konçesionare të nënshkruar më datë 10.04.2013)
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 Mashkull/1 Femër
Statusi: Ç'regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 12.06.2014, Asambleja e ortakëve të shoqërisë vendosi prishjen e shoqërisë “Rapiscan Systems Albania” dhe hapjen e proçedurave të likuidimit. Për këtë arsye u caktua si likuidatore e shoqërisë “Rapiscan Systems Albania” shpk, Znj. Mimoza Cara (Memoçi). Statusi i shoqërisë bëhet “Shoqëri në likuidim e sipër”.

Më datë 30.10.2015, nëpërmjet raportit të likuidatorit të shoqërisë tregtare “Rapiscan Systems Albania” u përfundua proçesi i likuidimit të plotë të shoqërisë.

Më datë 19.01.2016, u ndryshua statusi i shoqërisë në QKB nga “Shoqëri në Likuidim e Sipër” në “Ç'regjistruar”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Murat Toptani, Eurocol Business Centre, kati 4

Telefoni:
2274521

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (05.02.2019)
Raport I likujdimit te shoqerise "Rapiscan Systems Albania" 30.10.2015
Akti I themelimit 03.06.2013
Vendimi I ortakut te vetem per hapjen e procedurave te likujdimit 12.06.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2013
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala