Skip to content

H&A Law Firm
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-27 15:38:23
JSON

NIPT: L32319015I
Administrator: Idajet Çelaj
Objekti i Veprimtarisë: Keshillim per çeshtje ligjore. Pergatitja e kerkese padive ose kerkesave per ndjekje penale. Pergatitja e kerkesave ankimore kunder vendimeve gjygjesore, prokurorise dhe organeve administrative shteterore. Pergatitje e ankesave dhe kerkesave te personave juridik dhe personave fizik. Pergatitja e akteve qe vertetohen nga noteri. Hartimin e Kontrateve dhe marveshjeve, si dhe çdo dokument tjeter qe sjell apo synon te sjelli pasoja juridike. Pjesmarrje si mbrojtes gjate ndalimit te personit, ne hartimin dhe gjykimin e çeshtjeve penale. Perfaqesimin e pjesmarresve ne gjykimin e çeshtjeve civile dhe administrative dhe ne organe te tjera shteterore per çeshtje administrative. Ne te gjitha rastet te parashikuar nga ligji. Konsulence dhe sherbime ne teknikat e monitorimit dhe vleresimit; konsulence dhe sherbime ekspertize ne menaxhimin e projekteve, ri-inxhinierimi i sherbimeve publike, kordinimin e ekipeve te punes, monitorimit te planeve te punes, implementimin e kontratave me entitet perfituese; konsulence ne proceset e biznesit ne sektorin publik dhe privat; konsulence dhe sherbime ne sistemin IT, planifikim dhe dokumentim i permiresimeve te sistemeve te informacionit, konsulence per legjislacionin qe rregullon veprimtarine e enteve publike ose private. Konsulence dhe sherbime ne fushen e marketingut dhe PR; sherbime te konsulences financiare te bazuara ne ekspertiza kontabel, menaxhim i risqeve te informacionit, sherbime te kontrollit te menaxhimit, asistence kontabel, regjistrim te dhenash kontabel, konsulence ne fushen fiskale; konsulence dhe sherbime per transakionet e blerjes dhe shitjes se kapitaleve, konsulence manaxheriale dhe organizative. Shoqeria mund te kryeje kontrollin (ekspertize kontabel) e shoqerive private apo publike si dhe te enteve te tjera ne perputhje me legjislacionin shqiptar. Konsulence ligjore ne fushen e taksave, qeverisjes se koorporatave, bashkimit dhe perthithjes se shoqerive tregetare, koncesioneve dhe privatizimeve, pronesise intelektuale dhe te drejtave te autorit. Sherbime ndermjetesimi dhe zgjidhje konfliktesh. Organizim ankandesh dhe perfaesim, zhvillim, ofertim, kundershtim apo marrje ne pronesi te sendit te ofertuar. Koleksionim veprash arti dhe objekte me vlere. Konsulence ne fushen e investimeve, zhvillimit te pasurive te paluajtshme dhe tregjeve financiare, bur save ne Shqiperi dhe jashte saj, konsulence ne fushen e telekomunikacioneve dhe teknologjive, ne fushen e turizmit dhe ndertimit si dhe ne te gjitha fushat e tjera te tregetise, industrise, etj. Kryerja e cdo transaksioni ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme si dhe qdo aktivitet tregetar, financiar, dheniemarrje me qira, vendosja e pengjeve dhe barrave hipotekore, aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetin kryesor te cituar me siper; te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi. Sherbim per mbledhjen e borxheve te keqija ne Shqiperi por edhe jashte saj, keshillim per tregun dhe kredite. pjesemarrje ne programet per bashkepunim dhe partnership me kompani dhe operator te Komunitetit Europian per te implementuar programe specifike ne aplikimin e legjislacionit. Konsulence doganore. Kryerjen e kerkimeve shkencore dhe studimeve mbi tematika qe kane lidhje me fushat e mesiperme te veprimtarise, publikimin dhe hedhjen ne treg te puneve studimore, promovimin e forumeve per diskutimin e tematikave ligjore, Konsulence dhe sherbime prokurimi. Ndjekjen e te gjitha praktikave qe kane te bejne me lejet e qendrimit dhe te punes per te huaj, si dhe cdo dokument tjeter te nevojshem per shtetasit e huaj qe jetojne apo punojne ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: H&A Law Firm
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08.11.2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia bashkiake nr 7, bulevardi Gjergj Fishta, pallati Projekt 2000, kulla 5, kati 2, ap 6

Telefoni:
0692939990

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 383 058,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 197 902,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 707 970,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -189 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:55 188 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:23 049 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 36 040 928,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016