Skip to content

XPERT SYSTEMS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-09-07 11:16:21
JSON

NIPT: L51511023L
Administrator: Renald Gova
Objekti i Veprimtarisë: Import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje, tregti me pakicë dhe shumicë të paisjeve kompjuterike, kancelarike, telefonike, elektronike, mekanike, të telekomunikacionit, elektrike, hidraulike, impianteve e pajisjeve termosanitare, pajisje kondicionimi e ngrohje - ftohjeje e aksesorë të tjerë të lidhura me to. Import, eskport i të gjitha llojeve të materialeve të ndërtimit, brenda dhe jashtë vendit, për llogari të vetë shoqërisë apo të tretëve, ku përfshihen dhe materialet termosanitare si dhe çdo material tjetër që përdoret për qëllime ndërtimi. Prodhimi, përpunimi, montimi i impianteve termosanitare, instalimi e mirëmbajtja e tyre. Import, eksport, tregtim me shumicë e pakicë i pajisjeve industriale, elektrike, elektroshtëpiake, artikujve të mobilerisë etj. Import, eksport e tregtim i mjeteve motorike, autovetura, kamione, mjete bujqësore, e pjesë këmbimi të tyre. Ushtrim aktiviteteve reklamuese e publikimeve me qëllim reklamimi. Pjesëmarrje dhe organizimi i ekspozitave, panaireve dhe aktiviteteve të ngjashme brenda dhe jashtë vendit. Hartimi i studimeve, projekteve dhe zbatimi i tyre. Transport kombëtar e ndërkombëtar. Blerje, shitje, të pasurive të luajtshme e të paluajtshme. Qirramarrje, qiradhënie dhe leasingut, pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme, mallrave dhe produkteve për realizimin e qëllimit kryesor të shoqërisë. Të fitojë, direkt apo indirekt interesa në shoqëri të tjera të cilat kanë një objekt të ngjashëm me atë të Shoqërisë, në Shqipëri ose jashtë saj. Shërbime informatike dhe telefonike. Shpërndarje interneti. Krijim dhe mirëmbajtje faqesh interneti. Krijim dhe shpërndarje programe kompjuterike. Konsulencë teknike dhe riparim pajisje kompjuterike dhe elektronike. Tregtim, import dhe eksport, instalim, mirëmbajtje dhe tregtim i sistemeve të fonisë, sistemeve të alarmit, sistemeve të alarmit kundra zjarrit, sistemeve të kamerave të survejimit dhe vëzhgimit CCTV, sistemeve të akses kontrollit, sistemeve të biletarive elektronike, sisteme aparaturash mjekësore, sisteme UPS, stabilizatorë, gjeneratorë, radio ndërlidhje, sistemeve me fibër optike etj. Ndërtim linjash elektrike mbitokësore, ajrore, nëntokësore, kabllore për energjinë elektrike, linja fuqie dhe telekomunikacioni, nënstacione elektrike të larta e të mesme, Projektim dhe zbatim të Hec-ve, Projektim, zbatim dhe supervizim i rrjeteve LAN, WAN, MAN, sistemeve të ashensorëve të ndryshëm.
Emërtime të tjera Tregtare: XPERT SYSTEMS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.03.2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: INFORMATION BUSINESS SYSTEMS -IBS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.04.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61820057C, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, rruga "Mihal Duri", nr. 3, kati i III, me administrator Darin Gezdari, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.09.2019).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 10, rruga "Mihal Duri" , nr. 3, kati i III

Adresa:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Rruga Mihal Duri, Nr. 7

Adresa Email:
info@xpertsystems.al

Telefoni:
042333444, 042333555, 0688011707

Faqja Web:
www.xpertsystems.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.09.2019
Akti i themelimit
Kontrate date 14.07.2016
Kontrate date 18.10.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 530 818,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 575 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:19 770 978,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 994 738,00
Punuar Nga : A.Lala